Sınıf Yönetimi-1

Report
Sınıf içi etmenler:
1.
2.
3.
4.
Sınıfın yapısı ve
ortamı
Eğitim programı ve
öğretim yöntemleri
Öğrenci özellikleri
Öğretmen davranışı
ve özellikleri
Sınıf dışı etmenler:
1.
2.
3.
Aile
Sosyal çevre
Okul
 Tüm
bu etmenler öğrenci-okul
ilişkisini olumsuz yönde
etkileyebilir. Bunun sonucunda okul
ve sınıf içi istenmedik öğrenci
davranışları gelişir ve öğrenci
başarısı düşer.
 Ailenin
çeşidi (çekirdek aile / geniş
aile)
 Ailenin ekonomik durumu
 Ailenin eğitim düzeyi
 Ailede çocuk sayısı
 Anne-babanın ayrı ya da ölmüş
olması
 Aile içindeki kuşak çatışması




Okullar belli bir sosyal çevre içinde yer alır.
Bireyler içinde bulundukları sosyal çevre ile
sürekli bir etkileşim içindedirler.
Sosyal çevre bireyin davranışlarını etkilemekle
kalmaz aynı zamanda şekillendirir.
Davranışlar bireyin içinde yer aldığı çevrenin
sosyal ve kültürel değişkenleri tarafından
kontrol edilir.



Çevrenin etkisi öğrenciler aracılığıyla sınıfa
taşınır.
Öğretmen çevrenin etkisini olumlu yönde
kullanmak için çevreyi iyi tanımalıdır.
Okuldaki öğrenci davranışları kitle iletişim
araçları ve akran gruplarından yoğun bir şekilde
etkilenmektedir (bak sayfa 93).

Yönetim
okul demokratik bir yaklaşımla yönetilmelidir.

Öğrenci sayısı
Öğrenci sayısının artması yüz yüze iletişimi
güçleştirmekte ve istenmeyen davranışların ortaya
çıkmasına neden olmaktadır.

Fiziksel özellikler
Okulun fiziksel büyüklüğü denetimi
zorlaştırmaktadır.

Öğretmenler

Sınıf, eğitim-öğretim etkinliklerinin
gerçekleştirildiği bir ortamdır.
Sınıfın

fiziksel yapısı ve
sosyo-psikolojik ortamı,

öğrenci davranışlarını yakından etkiler.









Sınıfın büyüklüğü
Oturma düzeni
Araç-gereç
düzenlemesi
Isı
Işık
Gürültü
Temizlik
Renk
Sınıfın fiziksel yapısı


Sınıfın sosyal ortamı
Sınıfın psikolojik
ortamı
Sınıf atmosferi sıcak,
içten ve demokratik
olmalı (bak sayfa 99).
Öğrenci merkezli bir
yaklaşım uygulanmalı.
Sınıfın sosyo-psikolojik
ortamı





Öğrenci ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
hazırlanmalı.
Belirlenen hedefler öğrencinin düzeyine uygun
olmalı.
Ders planı titizlikle yapılmalı.
Derse ve öğrenci özelliklerine uygun öğretim
yöntem ve teknikleri seçilmeli. Hep aynı yöntemin
kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Tüm bunları göz önünde bulundurmak
öğrencinin istenmeyen davranışta bulunmasına
fırsat vermeyecektir.


Sınıfta bulunan öğrenciler farklı geçmiş
yaşantılara, farklı kişilik yapılarına, farklı ilgi
ve yeteneklere sahiptirler.
Öğrenciler farklı özelliklere sahip
olduklarından dolayı bazıları derste işlenen
konuları ilginç ve önemli bulurken bazıları ise
önemsiz ve sıkıcı bulabilir.
Öğrenciler;
 Yöresel, dinsel, ve kültürel özellikleri
açısından,
 Tutum ve davranışları açısından,
 İçinde yaşadıkları ortam ve durum açısından,
 Yetenekleri bakımından,
birbirlerinden farklıdırlar.
Öğrencilerin başarılı olması için öğretmenin etkili
bir öğretim yapması gerekir.
Öğretmenin;
 Tutumu
 Davranışları
 Değer yargıları
 Uzmanlık alan bilgisi
 Duygusal durumu
 Yöntem bilgisi
 Mesleğe yönelik ilgisi ve sevgisi
Etkili öğretmenlik yapmasında önemli rol oynar.

1.
2.
3.
4.
5.
Dersi coşkuyla işlemek
Üretken, işine bağlı olmak
Çeşitli öğretim materyalleri ve yöntemlerden
yararlanabilmek
Bir konuyu anlaşılır bir şekilde sunabilmek
Öğrencilerin öğrenmeyi
gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar yaratmak.

similar documents