svøpe eller trygghet?

Report
Arbeidstidsordninger –
svøpe eller trygghet?
Viseadm. direktør Anne-Kari Bratten
LO Stats kartellkonferanse – Gol 24. november 2011
1
Fra programmet til
Sterke røster fra arbeidsgiversiden og
den politiske høyresida krever mer
fleksibilitet, nye turnusordninger
og mindre sentral styring.
Fagbevegelsen advarer mot at dette vil
innebære mer utnytting av arbeidstakere
og mener det finnes nok fleksibilitet i loven…
2
Her må det ryddes opp
3
For det første:
4
Verdiskapning
Velferd
Vern
5
For det andre:
6
Sterke røster fra arbeidsgiversiden og
den politiske høyresida krever mer
fleksibilitet, nye turnusordninger
og mindre sentral styring.
Ja takk!
Fagbevegelsen advarer mot at dette vil
innebære mer utnytting av arbeidstakere
og mener det finnes nok fleksibilitet i loven…
Hadde ikke tenkt det!
7
Eksempler…
8
Tom blir skilt, og skal ha barna annenhver uke.
Han jobber tredelt turnus, med vakt hver tredje helg.
Nå ønsker han å ha fri de helgene han har barna,
samt å jobbe mer når barna er hos sin mor,
og mindre når de er hos han.
9
Tom blir skilt, og skal ha barna annenhver uke.
Han jobber tredelt turnus, med vakt hver tredje helg.
Utnytting av arbeidstakerne?
Nå ønsker han å ha fri de helgene han har barna,
samt å jobbe mer når barna er hos sin mor,
og mindre når de er hos han.
10
Her er Kristin. Hun
ønsker å jobbe 12
timer, en dag i uka,
fordi hun må ha fri på
onsdager en periode.
Ellers medvirker:
• En leder
• En lokal tillitsvalgt
• En lokal fagforening
• En sentral
fagforening
Kristin ønsker å jobbe slik:
Mandag: 7 timer
Tirsdag: 12 timer
Onsdag: Torsdag: 8 timer
Fredag: 8 timer
Lørdag: Søndag: Samlet arbeidstid: 35 timer pr
uke
Kristin ønsker å jobbe 12 timer
hver tirsdag, for å få fri på
onsdager.
Kristin tar opp dette med sin leder.
Leder er positiv og mener dette er
tjenestemessig fullt forsvarlig.
Den tillitsvalgte kjenner Kristin
godt og vet hun har behov for
fri på onsdager. Vedkommende
er positiv, men må sjekke med
sin lokale fagforening.
Den lokale fagforeningen er i
utgangspunktet positiv, men må
sjekke med fagforeningen
sentralt om hvilken policy de har
i slike saker.
Fagforeningen sentralt sier pr
telefon at de som prinsipp er i
mot lange vakter, og at det kun
unntaksvis innvilges. De stiller
seg derfor negativ til
forespørselen.
Kristin har nå fri på onsdager…
… i 80%-stilling….
14
Eva tar sommerjobb på Jotun 8 uker i juli og august.
Hun tilbyr seg å jobbe hver helg, mot fri man- og tirsdag.
Utnytting
arbeidstakerne?
Da kan de fast
ansatte av
få fri
både første og siste helg i ferien.
Ikke lov med mer enn tre søndager etter hverandre,
Men gjerne 8 lørdager etter hverandre
(eller 52 for den saks skyld)
15
Er det skadelig å kommentere
hopprenn tre søndager på rad?
• Ikke lov å jobbe tre søndager på rad
• 52 lørdager på rad er ok
•Fagforeningen kan si ja til 26 søndager pr år
Utnytting av arbeidstakerne?
17
Hjelpepleier Monica skal på foreldremøte i kveld, og vil bytte vakt med
hjelpepleier Lise. Det passer bra, for Lise skal på foreldremøte neste uke.
• Verken Lise eller Monica trenger å be om permisjon uten lønn
• Det blir ingen ukjente vikarer å forholde seg til for pasientene
Utnytting av arbeidstakerne?
• Sykehjemmet slipper ekstrautgifter til overtid eller vikarbyrå
• Sykehjemmet blir lovbryter, for Monica og Lise jobber litt mer enn
35 timer den ene uken og litt mindre den andre uten at de
tillitsvalgte har godkjent det med 2 ukers frist
53%-stilling!
Men får
ekstravakter!
Utnytting av arbeidstakerne?
Misbruk av arbeidskraft!
Edel Susanne Hetland og Solbjørg Byberg
Vant NM, vant Nordisk Mesterskap, 6. plass i VM.
Holdenutvalget:
Helgeproblematikken fører til deltid.
19
21
For det tredje:
22
Monsterturnuser
23
… eller Nordsjøturnuser..
24
Det er eit aukande press frå høgresida om å
endre arbeidsmiljølova. Nokre snakkar òg om
"nordsjøturnus på sjukeheim og sjukehus".–
Klare grenser for arbeidstid og overtid er det som
er best for helsa til dei tilsette, seier nestleiar i
Fagforbundet, Mette Nord.
ENIG!
25
For det fjerde:
26
”Det er arbeid som bærer den
norske velferden på ryggen”
27
1950:
7 arbeidstakere
bak hver pensjonist
28
1977:
3 arbeidstakere
bak hver pensjonist
29
2010:
2,5 arbeidstakere
bak hver pensjonist
30
2060
1,7 arbeidstakere
bak hver pensjonist
31
”Det er arbeid som bærer den
norske velferden på ryggen”
32
Sysselsettingsvekst og arbeidstidsreformer
Antall arbeidede timer har ikke økt mye etter krigen tross økende
sysselsetting
Utfordring
• Norske kvinner arbeider uansett utdanning, profesjon
eller yrke, mindre enn menn
• Jo flere barn en kvinne har, jo færre timer pr uke
arbeider hun
• Jo flere barn en mann har, desto flere timer pr uke
arbeider han
Kilde: Likelønnskommisjonen 2008
• 41 % av kvinnene arbeider deltid
• 45% av kvinner MED barn
• 42% av kvinner uten barn eller barn over 16 år
• 13 % av mennene arbeider deltid
• Nesten 50% av alle mødre
med barn under 16 år jobber deltid
• Bare 5% av alle fedrene jobber deltid
(Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen, SSB, 2010)
Ca 50% av alle kvinner ville ha jobbet mer dersom:
• de hadde en arbeidstidsordning tilpasset livssituasjonen
• de hadde kunnet påvirke mer når de kunne jobbe
Kilde: Norstat på oppdrag fra Spekter 2010
36
For det femte:
37
Sykefravær hos kvinner er 7,4%, hos menn 4,3%
Menns sykefravær stabilt, kvinners øker
Hva er det vi ikke forstår? Hva kan vi gjøre?
Kan arbeidstidsordningene for kvinnedominerte grupper
forklare noe?
38
39
Forsøksordninger med arbeidstid?
40
For det sjette:
41
Isen er brutt
Vi må unngå
• lettvinte løsninger
• stigmatiserende karakteristikker
• polarisering
42
Vi skal
• sikre høy sysselsetting og lav ledighet
• faste, hele stillinger
• universelle velferdsgoder
• høy kvalitet på velferdstjenestene
43
Prioriteringer:
1. Hensynet til pasienter/brukere kommer først
2. Ubekvem arbeidstid skal fordeles på flest mulig
3. Kun unntaksvis skal midlertidig ansettelse aksepteres
4. Velferdssamfunnets rettigheter til redusert stilling
ifm svangerskap/fødsel/omsorg, alder og sykdom
skal opprettholdes
5. Hovedregelen skal være hele stillinger
6. Individuelle tilpasninger for å utløse arbeidskraft
44
Arbeidstidsordninger –
svøpe eller trygghet?
Viseadm. direktør Anne-Kari Bratten
LO Stats kartellkonferanse – Gol 24. november 2011
45

similar documents