جناب آقاي دكتر محسني

Report
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
S.SH. MOHSENI.MD.
DERMATOLOGIST
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY ;
TEHRAN MEDICAL BRANCH
EDC
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
“Clinical governance is a
framework which helps all
clinicians – including
nurses – to continuously
improve quality and
safeguard standards of care”
(Royal College of Nursing, 1998)
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
‘Clinical governance is a
powerful, new and
comprehensive mechanism
for ensuring that high
standards of clinical care are
maintained and the quality of
service is continuously
improved.’
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
Clinical governance is composed
of the following elements:
•Education.
• Clinical audit.
• Clinical effectiveness.
• Risk management.
• Research and development.
• Openness.
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
‫حاکمیت‬
‫بالینی‬
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
A patient is entitled to
be cared for by health
care professionals
with relevant and upto-date skills and
expertise
”
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
Education and Training




In the modern health service, it is no longer
acceptable for any clinician to abstain from
continuing education after qualification
because too much of what is learnt during
training becomes outdated too quickly.
Continuing Professional Development has
become a professional requirement for all
health care professionals.
It is the responsibility of the employer and
the relevant professional body to ensure that
the health care professionals are up-to-date.
Different systems have emerged to support
CPD.
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
Education, training and continuing
professional development
Educating, training and developing
staff are an integral part of clinical
governance.
It’s not just about helping staff to
develop their clinical skills though –
it’s also about helping and supporting
staff to work in different ways.
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انتشار سالیانه ‪ 25000‬مجله بیومدیکال‬
‫‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد از مقاالت منتشر شده در مجالت طبی اعتبار پایدار دارند ‪Of Lasting Value‬‬
‫ورود تکنولوژی های جدید‬
‫افزایش درخواستهای بیماران‬
‫درخواست تمرکز بیشتر بر کیفیت و نتیجه مطلوب از درمان‬
‫پذیرش نقش های بیشتر و متغیر نسبت به گذشته در پرسنل سالمت بویژه پزشکان ( معلم ‪ ،‬هیات علمی ‪ ،‬محقق ‪،‬‬
‫مدیر و‪)...‬‬
‫آنچه آموخته می شود ( دانش ‪ ،‬مهارت ) در معرض آفت فراموش ی و از دست دادن است‬
‫برای داشتن بهترین عملکرد ( کیفیت ‪ :‬کار درست را ‪ ،‬درست و در اولین بار انجام دادن) باید از‬
‫معتبر ترین دانش و مهارت بهره جست‬
‫نتیجه‬
‫‪:‬‬
‫براي تضمین کیفیت روزآمد بودن وظیفه اخالقی و قانونی ( و‬
‫قطعا شرعی ) هر پرسنل مرتبط به خدمات سالمتی است‬
‫• خدمت ‪ ،‬دانش و مهارت آموزی باید امری دائمی باشد‬
‫• ‪Life Long Learning‬‬
‫•روزآمدی در زمینه حفظ و ارتقائ دانش و حفظ و‬
‫ارتقاء مهارت وایجاد نگرش حرفه ای مناسب‬
‫‪s.sh.mohseni. dermatologist.EDC‬‬
‫آموزش و یادگیری‬
‫‪Education and Training‬‬
‫‪ ‬تخصیص زمان آموزش جهت کارکنان‬
‫‪ ‬استراتژی و برنامه عملی مشخص‬
‫‪ ‬دسترسی مناسب و مرتبط‬
‫‪ ‬مدیریت آموزش‬
‫‪ ‬استفاده از نتایج ‪ PDPs‬جهت برنامه ریزی‬
‫آموزشی‬
‫)‪(Personnel Development Plan(PDP’s‬‬
‫‪s.sh.mohseni. dermatologist.EDC‬‬
Continued professional development
 Maintaining
existing skills
 Developing
new skills
 Keeping
“up to date”
 Sustaining
enthusiasm
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
What is Educational
Governance?
Academic literature emphasises the following
elements of Educational Governance:
 Accountability
 Assurance
 Control
 Quality
Improvement
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
What is Educational
Governance?

The systems and standards
through which organizations
control their educational activities
and demonstrate accountability
for the continuous improvement
of educational quality and
performance.
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
Why Educational Governance?





Part of an integrated approach to healthcare
governance: – staff governance, clinical
governance/quality improvement, etc
A characteristic of a Learning Organization
Improving accountability for education and
training,
Identifying educational priorities,
Enhancing educational performance, quality
and impact
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
The need to improve the quality of
care requires a commitment to
good employment practice and
professional development.
This encompasses a focus on
staffing and staff management,
education, training and
continuous professional
development, and on team
working.
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
the continuing professional
development of clinicians
has been the responsibility
of the Trust.
It has also been the
professional duty of
clinicians to remain up to
date.
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
Practice development
focuses on supporting
individualize and teams to
continually develop and
maintain their effectiveness
in being both patientcentered and evidencebased.
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
1-Post Registration Education
and Practice (PREP) for nurses,
2-Postgraduate Education Allowance
(PGEA) for GPs,
3-continuous professional
development (CPD) for hospital
doctors.
some practitioners have become
trained educators to support such
approaches (for example, GP tutors).
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
‫توسعة شايستگي‌ها از‬
‫طريق آموزش‬
‫تعيين نيازهاي آموزش ي هر شغل‬
‫تعيين نيازهاي آموزش ي هر فرد‬
‫اهميت هماهنگي‬
‫طراحي و اجراي برنامه‌هاي آموزش ي‬
‫ارزشيابي آموزش ي‬
‫‪s.sh.mohseni. dermatologist.EDC‬‬
‫نیازهاي آموزشي هر شغل را ميتوان بر‬
‫اساس ويژگیهاي شغل و شايستگيهاي‬
‫متناسب با آن تعیین نمود‪.‬‬
‫شايستگيها‪ ،‬مجموعهاي از دانش‪ ،‬مهارت و‬
‫نگرش هستند كه براي ارائه عملكرد در سطحي‬
‫شاخص و نمونه‪ ،‬تعريف ميشوند‪.‬‬
‫خروجي اقدامات مربوط به ساير محورهاي حاكمیت‬
‫خدمات بالیني‪ ،‬نیز ميتوانند تعیینكنندة نیازهاي‬
‫آموزشي باشند‪.‬‬
‫به طور مثال‪ ،‬نتايج حاصل از‪ audit‬و يا مديريت‬
‫خطا‪ ،‬گايدالينها و ‪ ...‬همگي به عنوان ورودي‬
‫نیازهاي آموزشي عمل ميكنند‪.‬‬
‫‪s.sh.mohseni. dermatologist.EDC‬‬
‫مراحل طراحی یک برنامه آموزشی‬
‫ریشه مشکالت چیست ؟‬
‫آیا مشکالت با آموزش قابل حل است ؟‬
‫طراحی نحوه حل مسئله و یا‬
‫مشکل بوسیله کارآموزان‬
‫تعیین نیازهای آموزشی‬
‫تشخیص مسئله و یا مشکل‬
‫‪1‬‬
‫برنامه ریزی آموزشی‬
‫طراحی راه حل‬
‫‪2‬‬
‫ایجاد دانش ‪ ،‬مهارت و یا نوع‬
‫رفتار الزم در کارآموزان‬
‫اجرای برنامه‬
‫اجرای راه حل‬
‫‪3‬‬
‫ارزشیابی دوره و عملکرد‬
‫کارآموزان بویژه در محیط واقعی کار‬
‫ارزشیابی‬
‫‪4‬‬
‫فرآیند آموزش‬
‫‪s.sh.mohseni. dermatologist.EDC‬‬
‫ارزشیابی اثرات راه حل های اجرا شده‬
‫نیازسنجی آموزشی‬
‫‪Assessment‬‬
‫( ‪Needs‬‬
‫)‬
‫‪ .1‬چه کسانی نیاز به آموزش دارند ؟ و به چه‬
‫نوع آموزش هایی نیاز دارند ؟‬
‫‪ .2‬آنچه که افراد می خواهند یا ترجیح می‬
‫دهند‬
‫‪ .3‬عیب یا مشکل‬
‫‪ .4‬فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب‬
‫‪ .5‬نقطه ای که قصد رسیدن به آن را داریم‬
‫نیاز آموزشی ‪:‬‬
‫نیاز آموزشی به نیازهای اطالق می شود که از‬
‫طریق آموزش قابل رفع است‬
‫‪s.sh.mohseni. dermatologist.EDC‬‬
‫برنامه ریزی ( ‪)Planning‬‬
‫برنامه ریزی عبارتست از تعیین فاصله بین وضعیت‬
‫موجود با وضعیت مطلوب و مشخص نمودن راه های‬
‫رسیدن به هدف ( وضعیت مطلوب )‪.‬‬
‫مراحل برنامه ریزی آموزشی منابع‬
‫انسانی‬
‫‪ -1‬تعیین اهداف آموزشی‬
‫‪ -2‬تعیین محتوا‬
‫‪ -3‬تعیین مدت اجرای برنامه‬
‫‪ -4‬تعیین شرایط شرکت کنندگان‬
‫‪ -5‬تعیین روش های آموزشی‬
‫‪ -6‬پیش بینی تسهیالت و خدمات آموزشی‬
‫‪ -7‬انتخاب اساتید و مربیان آموزشی‬
‫‪s.sh.mohseni. dermatologist.EDC‬‬
‫تعیین روش هاي‬
‫اموزشی‬
‫‪ –1‬هدف آموزش‬
‫‪ -2‬مدت و زمان آموزش‬
‫‪ - 3‬بودجه آموزش‬
‫‪ – 4‬سطح و تعداد کارآموزان‬
‫‪ – 5‬اساتید و مربیان آموزشی‬
‫‪ – 6‬محل آموزش‬
‫‪ – 7‬وسایل و لوازم آموزشی‬
‫‪s.sh.mohseni. dermatologist.EDC‬‬
‫تعیین اهداف آموزشی‪:‬‬
‫چه نوع دانش ‪ ،‬مهارت و یا رفتار خاصی‬
‫به سه سوال زیر جواب دهد ‪:‬‬
‫‪ -1‬چه می خواهیم یاد بدهیم یا فراگیر چه چیزی را باید‬
‫یاد بگیرد؟ ( کار یا عمل )‪.‬‬
‫‪ -2‬عمل یا کاری که فراگیر بعد از طی دوره باید انجام‬
‫دهد ‪ ،‬تحت چه شرایطی باید انجام پذیرد؟‬
‫‪ -3‬معیار و مالک ما در یاد گرفتن با یاد نگرفتن فراگیران‬
‫در چیست ؟ به عبارت دیگر موفقیت یا عدم موفقیت‬
‫خود را در یاد دادن با چه مالک یا مقیاس خواهیم‬
‫سنجید ؟ ( معیار )‬
‫‪s.sh.mohseni. dermatologist.EDC‬‬
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
In general, the schemes for
supporting continuing
professional development of
practitioners have been
effective; however, they are
cumbersome to administer and
fail to address adequately the
health needs of the community
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC
Thank you
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC

similar documents