PowerPoint-presentasjon

Report
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
1
SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK
TIL LYST
SPRÅKMILJØ OG LEK MED SPRÅK –
I ET FOREBYGGENDE PERSPEKTIV
Ellen Strand logoped MNLL
SPRÅKLEK
Det er i barnehagen framtiden bygges.
Av våre barn.
Vi som arbeider med barn, vi rører ved
framtiden.
(fra Samlingsstunden)
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
3
SPRÅKLEK
Hva skal vi innom i dag?
–
–
–
–
–
–
–
–
Hva kjennetegner et godt språkmiljø?
Hva er språk?
Språkforståelse og bevisst bruk av hverdagssamtalen
Språk og sosial utvikling
Språk og lesing/skriving
Litt om barn som strever med språk
Hva er språklig bevissthet
Betydningen av struktur og systematikk
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
4
SPRÅKLEK
Rammeplan for barnehagen
Språk, tekst og kommunikasjon
– Lytte, observere og gi respons
– Begrepsforståelse og variert ordforråd
– Utrykke følelser og erfaringer med språk
– Løse konflikter med språk
– Skape positive relasjoner i lek
– Lytte til lyder og rytmer i språket
– Bli kjent med bøker, sanger og bilder
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
5
SPRÅKLEK
Hva kjennetegner et godt språkmiljø?
• Hva kjennetegner et godt språkmiljø?
• Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?
Når lærer du best?
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
6
SPRÅKLEK
Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Menneskelige ressurser
Verdier og holdninger
Et støttende emosjonelt klima
Kunnskap og forståelse om språk og lek
Tid og vilje
Evne til å prioritere
God ledelse
Struktur
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
7
SPRÅKLEK
Hva kjennetegner et godt språkmiljø
– Menneskelige ressurser
• Bevissthet om voksenrollen – hvorfor jobber
jeg i barnehagen?
• Kunnskap om språk og lek
• Kompetente voksne som kan bygge på
barnets erfaringer, nysgjerrighet og initiativ
• Voksne som formidler kultur
• Voksne som samspiller med barn
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
8
SPRÅKLEK
Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Verdier og holdninger
• Menneskesyn
• Språk og kultur (hilse, komplimenter, samvær, ironi,
humor)
• Hvordan snakker vi med barn?
• ”Du skal gjøre som jeg sier og ikke som jeg gjør”
– Hvorfor er DU i barnehagen? Hva synes du om
barn?......egentlig
– Samvær eller tilsyn? –Skulpturparken……..
– DU – en modell!!!!
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
9
SPRÅKLEK
Hva kjennetegner et godt språkmiljø
– ”Alt er relasjoner” Anita Krohn Traaseth
– Et støttende emosjonelt klima
– Trygghet og aksept
Er du redd, er det vanskelig å lære
Føler du deg dum, er det vanskelig å lære
– Alle gjør så godt de kan
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
10
SPRÅKLEK
Hva kjennetegner et godt språkmiljø
– Kunnskap og forståelse
• Han er jo så liten , han vokser det nok av
seg!
• Forebygging hjelper
• Samfunnsperspektiv
• Langsiktig tenkning
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
11
SPRÅKLEK
Hva kjennetegner et godt språkmiljø
Tid og vilje
Evne til å prioritere
God ledelse
Rom for lek
Den gode samtalen
Lek – hva er det?
Språkleker og muntlige fortellinger
Matematikk og logikk
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
12
SPRÅKLEK
• Gode grep:
–Taletempo
–Responstid
–Mye visuell kommunikasjon
–Tydelig kroppspråk
–Blikkontakt
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
13
SPRÅKLEK
–Aktiv lytting
–Turtaking eller god folkeskikk?
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
14
SPRÅKLEK
• Kjepphester eller endringsvilje?
• Er du villig til å se på egen praksis?
• ”Å by barnet opp til dans”
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
15
SPRÅKLEK
• Fysisk miljø
–
–
–
–
–
–
–
–
Hvordan legge til rette for språk?
Støy?
Lys?
Mulighet for å leke uten å bli avbrutt?
Lesekroken?
Telefoner til de voksne?
Dagtavle?
Bilder og konkreter?
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
16
TVERRFAGLIG
SAMARBEID
•
•
•
•
•
•
SPRÅK 4 på helsestasjonen
TRAS /”Å by barnet opp til dans” i barnehagen
Hvorfor kartlegge språk på to arenaer?
Samarbeidsrutiner
Sett barnet ”midt på bordet”
Tverrfaglig – ikke flerfaglig
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
17
SPRÅKLEK
• IKKE ”vent og se”
• Kartlegging og tiltak
– Hvorfor kartlegge?
•
•
•
•
•
•
Få kunnskap og oversikt
Sette inn målrettede tiltak
Enkeltbarn og grupper
Planlegge det pedagogiske tilbudet
Viktigheten av systematikk
Evaluere arbeidet
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
18
Forskning og Ole Brumm er enige
Utdanningsdirektoratet: Synteserapport ang
skandinaviske studier om språk i bhg :
http://www.udir.no/Barnehage/Statistikk-ogforskning/Forskningsrapporter/2014/Forskningpa-barns-sprak-og-sprakmiljo-ibarnehagen/dinaviske
NOVA:Kvalitet i barnehagen 2005 og 2014
Metoder/læremidler/materiale som brukes i
språkstimuleringstiltak
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
19
Forskning og Ole Brumm er enige
Vi trenger både gode språkmiljøer og spesifikke
tiltak i form av språkgrupper:
JA TAKK BEGGE DELER !
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
20
Pause
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
21
Hva er språk?
–å forstå
– å tenke på
– å sammenligne med det vi kan fra før
–å planlegge hva vi skal si
–tale eller tegn eller andre former for
kommunikasjon
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
22
Hva er språk?
• Bladene = tale
• Grenene =
ekspressivt språk
• Stammen =
språkforståelse
• Røttene =
underliggende evner
og ferdigheter
•
(James Law: Communication Difficulties
in Childhood-2003)
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
23
Hva er språk?
–Gode relasjoner
–Samspill
–Verdier og menneskesyn
–Hørsel
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
24
Hva er språk?
• Forskjell på å kunne snakke og å kunne forstå
et språk
• Språket utvikles i samspill med andre
• Språkutviklingen en kontinuerlig prosess
• Språkforståelsen ligger gjerne forut for
talespråket
• Språkforståelsen er situasjonsavhengig i tidlig
alder
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
25
Språk og samspill
• I samspill lærer barnet om fellesskap –
hvordan det er å være sammen med
andre mennesker
• Samspill er med på å styre
oppmerksomheten mot det vi snakker om
og gjør det mulig å få kunnskap om det
• Naturlig læring skjer gjennom en annen
ved å se. Likeverdige og trygge relasjoner
må ligge i bunnen for slik læring.
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
26
Språk tar tid…
• Med bakgrunn i forskning:
• 2 år: tilegne seg hverdagsspråk,
situasjonsavhengig språk - BICS
• (basic interpersonal communication skills)
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
27
Språk tar tid…
• 5-7 år å tilegne seg akademisk språk,
skolespråk
• Situasjonsuavhengig språk:CALP
• Cognitive academic language profiency
(Hakuta, Buttler og Witt 2000, Cummins 1984)
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
28
2. språktilegnelse
• Andrespråkstilegnelsen går lettere med et
godt 1.språk.
• Mange barn har en tospråklig språktilegnelse
• Barn tilegner seg flere språk uten problemer
• Språkene kan utvikle seg parallelt, men
trenger ikke det.
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
29
Hva er språk?
• Bloom & Lahey’ språkmodell (1978)
FORM
INNHOLD
BRUK
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
Et godt språk er er en
vellykket integrasjon
mellom Innhold, Form
og Bruk!!
30
Hvordan lærer vi språk?
• Høre og repetere
• Spørre og undre
• Reflektere og leke
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
31
Utvikling av språkforståelse
•
•
•
•
•
Dialog i tidlig kommunikasjon
4-5 mnd : Begrepsutvikling begynner
1-år: de første ”ordene”.
Hva betyr ordene og hvordan de brukes
Å forstå og å snakke er forskjellige prosesser
som gjensidig påvirker hverandre
• Hvordan tilegner barn seg nye ord og
begreper?
• Lærer gjennom visuelle kjenentegn
(utseende, form, størrelse, fellestrekk, høre,
røre, gjøre)
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
32
Ord og begreper
• Ordforråd
• Ordforråd
• Ordforråd
• Begrepsforråd
• Begrepsforråd
• Begrepsforråd
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
33
Hva er et begrep?
• Det er vanskelig å huske nye ord hvis man ikke
kan knytte en mening til ordet
• 6åring: 14 000 ord. 8000 av disse er
grunnleggende ord og begreper
• 3åringer med det største ordforrådet forstår 34 ganger så mange ord som jevnaldrende med
det minste ordforrådet (Lyster,Horn og Rygvold 2010)
• Ordforrådet er grunnleggende for å lære nye
ord og for leseferdigheter (Hagtvedt,Lyster m.fl.2011)
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
34
Hva er et begrep?
• «En mental forestilling eller en ide om noe»
• «En enhet man kan tenke noe om» (Wictionary, den frie
ordboka, 2011)
• Begripe – forstå – ha anelse om
• «Tankens klær»
• Å forstå mening og innhold i ord er avgjørende
for å oppfatte mening i det som blir sagt
• Når ordforrådet øker, vokser evnen til å lære
nye begreper og til å tenke nye tanker
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
35
Begrepslæring
• Barn som strever med språk strever som regel
med å lære nye ord
• Å lære ord på en grundig måte hjelper
• Ordgruppemetoden
• Vi trenger ord for å
– Tenke
– kommunisere
– forstå
– lære
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
36
Begreper
• Førstehåndserfaring (direkte erfaring)
• Andrehåndserfaring (forklaring,
beskrivning, film , tv)
• Barn må gripe for å begripe!
• Bli bevisst sine følelser og senere løse
konflikter ved hjelp av språket
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
37
Utvikling av språk
–Samtales betydning for å lære språk
–Språkets betydning for læring
–Språklige er faringer legger grunnlaget
for læring
–Et redskap for sosial kontakt og å bygge
vennskap
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
38
Språkforståelse
• Et godt samspill og en god kommunikasjon
danner grunnlaget for en god språkutvikling
• Viktige forutsetninger er:
– Blikkontakt og turtaking
– Intersubjektivitet
– Barnerettet tale
– Betydningen av kontekst for forståelse
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
39
Pause
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
40
SPRÅKLEK –
Hvorfor Språklek?
• Hvorfor Språklek?
– Språk og språkkartlegging i tiden, men………..
– Kartlegging må brukes til noe
– Språklek som forebygging
– Å beherske språk er inngangen til å delta i
samfunnet
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
41
Språklek
• Å lære ord og å bygge begreper
– ord og bygge begreper
• Hverdagen i barnehagen består av
minst 80% hverdagssamtaler
• Hvordan bruker vi hverdagssamtalen?
– Kilde: Liv Gjems
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
42
SPRÅKLEK –
Utvikling av språk
• Samtales betydning for å lære språk
– Språkets betydning for læring
– Språklige er faringer legger grunnlaget for
læring
– Et redskap for sosial kontakt og å bygge
vennskap
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
43
SPRÅKLEK –
Begreper
• Legg vekt på gode og utvidede hverdagssamtaler
– Ta tid til de gode samtalene
– Det krever aktiv lytting og interesse fra den voksne
• Lek med konkreter
– Beskriv konkretene sammen ut i fra:
• Form, farge, størrelse, hva brukes det til, ligner det på noe?, hva
ligner det ikke? når bruker vi det……
• Lek med preposisjoner
– Vis først og så får barna komme frem og plassere gjenstander i forhold
til f.eks en stol eller et bord
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
44
SPRÅKLEKHvordan gi tidlig språkglede og lyst?
– Lytte og gjenta. Leke med lyd
– Tøyse og smake på ordene
– Synge, lese og oppmuntre
– Rim og regler og eventyr
– Bruke alle sansene
– Gode kommunikasjonsvaner
• Blikkontakt, turtaking
• Snakke om alt dere ser, gjør og føler
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
45
SPRÅKLEK –
til å legge seg på minne
• Store variasjoner i når barn begynner å
snakke
• Forståelsen er det viktigste!
• Hovedregel: Vær oppmerksom på barn som
ikke snakker/snakker lite ved 2 år!
• Økt forekomst av lese- og skrivevansker,
lærevansker, sosiale vansker hos barn som
har sen språkutvikling.
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
46
SPRÅKLEK –
til å legge seg på minne
• Barn med språkvansker:
– Blir lett misforstått
– Blir ofte oppfattet som vrange, vegrer seg når de
blir bedt om å forklare seg
– Har vanskelig for å forstå regler i lek
– Kan ha forsinket lekeutvikling
– Har ofte vanskelig for å etablere vennskap
– Blir ofte tilbaketrukne eller ”løper mye rundt”
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
47
SPRÅKLEKet forebyggende perspektiv
– Lesing og skriving
– Sosiale skiller
– Aukrustrapporten – hva sier den?
• Ordforråd – ordforråd og ordforråd
• Barnehagen kan utgjøre den store forskjellen
• Systematisk språklek stimulerer barns
– Ordforråd
– Begrepsforråd
– Språklige bevissthet
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
48
SPRÅKLEKBornholmsmodellen – hva forteller den?
– Forsøk over 3 år – 400 6åringer
• Daglig stimulering
• 25 av barna i gruppen var sårbare i forhold til
dyslexi
• – etter3 år med systematisk stimulering - ingen
forskjell
• Kontrollgruppen – forskjellen økte!!!!!
(Språklek)
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
49
SPRÅKLEKBornholmsmodellen – hva forteller den?
– Språklig bevissthet fører til en lettere lese –
og skriveutvikling (Jørgen Frost)
– Betydningen av systematisk stimulering
– Dette gjelder alle barn – både de som følger
et vanlig forløp i språkutvikling og de som er
forsinket og strever
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
50
SPRÅKLEKLæring av språk…………………
• Læring av språk gir best resultater :
– Sammen med mennesker du har gode
emosjonelle relasjoner til
– Når det foregår i naturlige situasjoner
– Når det foregår sammen med andre barn
– Ferdigheter som er lært utenfor en kontekst er
vanskelig å ta i bruk utenfor trening
•
(Mabel Rice m.fl)
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
51
SPRÅKLEK –
Barnehagens betydning
• Barnehagen er en naturlig læringsarena
• Derfor KAN barnehagen bidra til å
redusere forskjeller i læringsutbytte og gi
bedre skoleresultater for alle barn
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
52
SPRÅKLEK –
språklig bevissthet
• Å kunne reflektere over
– språket,
– lyd/form
• Å flytte fokus fra hva ordene betyr:
– hvilken form har de?
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
53
SPRÅKLEK –
språklig bevissthet
• Språklig bevissthet kan deles inn i:
– Fonologiske bevissthet - bevissthet om språklyder
– Morfologisk bevissthet – bevissthet om ord og
hvordan de bygges opp
– Syntaktisk bevissthet - bevissthet om hvordan vi
bygger setninger
– Pragmatisk bevissthet – bevissthet om hvordan vi
bruker språket
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
54
SPRÅKLEK –
språklig bevissthet
• Sammenheng mellom:
– Ved 3 ½ alder- barnets evne til å huske regler
– Ved 4 ½ alder- barnets evne til å kunne rime
– Ved 5 års alder- barnets evne til å kunne legge
merke til enkeltlyder i ord
• ……og lettere lesestart (Jørgen Frost – TRAS)
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
55
SPRÅKLEK –
språklig bevissthet
• Hva kan den voksne gjøre for å inspirere?
– Lese høyt og snakke om historiene
– Utvide samtalene med nye ord og uttrykk
– Undringsamtalene – filosofere og resonere
– Tøyse med språket i hverdagssituasjoner
– Samtale om hvordan språkets lyder uttales
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
56
SPRÅKLEK –
språklig bevissthet
• Språkleker
– Lytte til og leke med lyd, rim og regler
• Regler før rim, og rim før man eventuelt begynner
å ”smake” på lyder i ordet
– Holde på over tid og gjenta aktivitetene regelmessig, som
en daglig aktivitet
– Kan gjennomføres i perioder
– Aldri bli kjedelig
– Alltid gjennomføres i mindre grupper
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
57
Pause
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
58
SPRÅKLEK –
Betydningen av struktur
• Struktur betyr:
–Forutsigbarhet
–Oversikt
–Trygghet
–Bedre konsentrasjon
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
59
SPRÅKLEK –
Betydningen av struktur
• Struktur betyr:
– At du forbereder deg og kjenner stoffet
• Slik kan du lettere ta spontane innspill og gå tilbake til
planen
– At du har en fast åpning og en fast avslutning
– At innholdet består av noe kjent og noe nytt
– At det er en trygg og støttende stemning
– At de barna som trenger å observere før de prøver
får tid til det
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
60
SPRÅKLEK –
Hvordan er en lekestund bygd opp?
• En sang eller regle som hører til temaet
• En eller to leker som gjøres sammen. Lekene
retter oppmerksomheten mot temaet
• En sang eller regle. Det står sidehenvisninger til regler
og sanger eller billedmateriell som finnes bak i boken
• Nederst på hver side, forteller ”et lite troll”
deg hva du trenger til samlingen og hva du må
forberede.
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
61
SPRÅKLEK –
Betydningen av struktur
• Organisering av språkstunden
• Tenk gjennom:
– Hvordan sitter vi – faste plasser?
– Sitter vi godt?
– Hvor mange barn sammen?
– En aldersgruppe eller blandet i alder?
– Språklig nivå hos barna?
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
62
SPRÅKLEKå oppdage lyd
• LYD
– Å høre
– Å lytte
– Å bli bevisst lyd
– Hva betyr denne lyden?
– Ligner den på en annen lyd?
– Er lydene like eller forskjellige?
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
63
SPRÅKLEK –
Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker
• Lek :
• Å lytte til stillheten
– Sett dere godt til rette i stolene
– Legg hendene på magen
– Lukk øynene og lytt
– La du merke til at selv om det var helt stille ,så kunne man høre
små,små lyder?
– Hva hørte du?
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
64
SPRÅKLEK
• Fonologisk bevissthet
– Handler om bevissthet om språkets lyder, om like
og forskjellige lyder, stillhet og lyd, høye og lave
lyder, kraftige og svake lyder, lange lyder og korte
lyder……..
• For å utvikle den fonologiske bevisstheten må
vi lære å lytte ( ikke høre, men lytte)
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
65
SPRÅKLEK –
Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker
• Lek:
• Lag lydhistorier sammen med barna
uke 1,dag 2
• Hvordan høres en bil ut?
–
–
–
–
–
–
–
Vri om nøkkelen
Vindusviskere
Gire
Kjøre
Tute
Bremse
Stopp
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
66
SPRÅKLEK –
Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker
• Andre eksempler:
– Miste ting bak et teppe;
– Hvor er eggeklokken?
– Hørselsmemory
–
(fyll tomme filmbokser el fyrstikkesker med ting, to og to like))
– Gjett på lyder og gjett på stemmer
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
uke2 dag1 og 2
67
SPRÅKLEK –
Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker
• Her er hånden min, får jeg se hånden din?
– Hvor mange fingre har du?
– Nå skal vi lære navn på fingrene
• Tommeltott, Slikkepott, Langemann,Gullebrand og Lille
Petter spillemann
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
68
SPRÅKLEK –
Munngymnastikk – daglig lek i 2 uker
• Hvorfor munnmotoriske øvelser?
– Trener taleapparatet og forbedrer artikulasjonen
– Gjør barna bevisst på at det er foran, bak, oppe og
nede i munnen
– Blåseøvelser og sugerør
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
69
SPRÅKLEK –
Munngymnastikk
• Den lille konen vasker
• Blåseleker:
– Lag flaskeorkester
– Leker med fjær og ballonger
– Leker med såpebobler og sugerør
– Munnmotoriske eventyr og historier
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
70
SPRÅKLEK –
Morfologisk bevissthet
– Bevisstheten om at:
•
lyder blir til ord
• ord har en betydning, et innhold, et begrep
– Hvis barn skal lære ord, må de høre språket bli brukt
– Hvis barn skal lære ordenes betydning må de få :
• erfaringer om hva ting er
• hvordan de ser ut
• hva de brukes til og
• hva de ligner
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
71
SPRÅKLEK –
Syntaktisk bevissthet
– Bevisstheten om at ord settes sammen og blir til
setninger - Setningene har en betydning
– Det er viktig å repetere ord og setninger, lagre
dem og huske dem når man trenger dem for å
uttrykke noe (Minnespenn)
– Eventyr gir barn ord, historier, forståelse og
hyggelige erfaringer med språk.
– Eventyr er bra for fantasi, lek og tenkning,
– Lek og tenkning fører til kunnskap
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
72
SPRÅKLEK –
Syntaktisk bevissthet
•
•
•
•
LES – ikke bare når barna er slitne
LES – når barna er våkne og opplagte
RUTINER – er viktig
IKKE FORSTYRR - VI LESER :
– På et fast sted
– Sitter godt
– Øyekontakt og nærhet
– Samme person skal lese hele eventyret
– Skap ro (ikke ta telefonen eller beskjeder)
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
73
SPRÅKLEK –
Morfologisk bevissthet
– Struktur en gang til……
– Struktur rundt deg og i språket er viktig for å
få orden i tilværelsen
– Begreper om
• rom, tid, plassering, likeheter og ulikheter, strukturerer
barnas forståelse
Eks: regler om ukedagene, preposisjoner, likt og ulikt
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
74
Språklek med eventyr
Eventyr
Vi trenger eventyret. Jeg vet ikke hvorfor, jeg vet
bare at det er nødvendig
Sitat: Astrid Lindgren
© Ellen Strand Logoped MNLL 2014
75
SPRÅKLEK –
Eventyr
• Lag eventyrstundene litt magiske og mystiske
– Bruk stemmen og FORTELL
– Tenn lys, bruk eventyrposer og skrin og ha med
ting som illustrerer det du leser
– Eventyret handler ikke om ”her og nå” slik små
barn er vant til å bruke språket, derfor:
• Alle former for konkreter, bilder, kroppsspråk og
stemmebruk , øker barnets forståelse
• Dikt eventyr sammen med barna, f.eks ut fra konkreter
eller bilder
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
76
SPRÅKLEK
Eventyr
Noen ideer
Knappefortellinger
En felles fortelling
Fantasifortelling om en konkret ting
Min egen fortelling (begrepsbygging)
Fortelling på rim
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
77
Eventyr og ordforråd
•
•
•
•
•
Hvordan lærer vi ord?
Hvordan får vi et presist språk?
”Alt heter sko nå om dagen”
To versjoner av ”Bukkene Bruse”
”Jenta fra Drammen”
• Eventyrene beriker språket vårt
© Ellen Strand Logoped MNLL 2014
78
SPRÅKLEK –
Rim
• Når barn kan rime, kan de se bort fra ordets
betydning og lytte til hvordan det høres ut
• Å rime styrker oppfatningen av lydstrukturene i
språket
• Når barnet kan rime er det på god vei til språklig
bevissthet
• Når vi rimer, får vi bruke både ordentlige ord og
tøyseord. Det viktigste er at det rimer
• Det skal være gøy! 
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
79
SPRÅKLEK –
Rim
• Begynn med å snakke med barna om hva et
rim er – hvordan høres et rim ut ?
• Eks: Dyrerim
• Ide: Hemmelige poser
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
80
SPRÅKLEK –
Pragmatisk bevissthet
– Er å vite hvordan du skal bruke språket i en sosial
situasjon
– Hva passer?
– Hva passer ikke?
– Hvordan skal jeg bruke språket for å bli forstått?
– Hvordan skal jeg tilpasse språket mitt slik at de
andre forstår hva jeg mener ?
– Pragmatikk = Sosial kompetanse
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
81
SPRÅKLEK –
Pragmatisk bevissthet
•
•
•
•
Svare eller begynne en samtale
Turtaking og tolke humør og kroppsspråk
Få frem tema. Holde passende øyekontakt
Skille mellom språk og oppførsel i ulike
sammenhenger
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
82
SPRÅKLEK –
til slutt
• Det viktigste med språk er å kunne bruke det;
– I samspill med andre
– Til å tenke
– Til å lære
• Dagens debatt om forebygging –
• språkkartlegging er viktig, men det viktigste
med kartlegging er at vi bruker resultatene til
noe
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
83
SPRÅKLEK –
til slutt
• Forskning viser at systematisk
språkstimulering i barnehagen kan bety en
avgjørende forskjell i barns liv
• Gå ut og gjør det!
• Lykke til!
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
84
Forslag til litteratur
•
•
•
•
•
Aukrustrapporten (2006)
St.melding 23 (2008) Språk bygger broer
St.melding 41(2008-09) kvalitet i barnehagen
Rammeplan for barnehagen
Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i
barnehagen (Kunnskapsdepartementet)
• Lær meg norsk før skolestart (Stovnermodellen 2008)
• http://www.udir.no/Upload/Forskning/2014/Syntesera
pport%20om%20språk%20og%20språkmiljø%20til%20
UDIR%20(2).pdf
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
85
Forslag til litteraturforts….
•
•
•
•
Språkveilederen (se statped.no(Bredtvet kompetansesenter)
TRAS-håndboken
Tiltak Til TRAS (InfoVest forlag)
Barnets språkhistorie( kartleggingsintervju, se
www.imdi.no)
• Barns språkutvikling - muntlig og skriftlig( Anne
Høigård) Universitetsforlaget 2006)
• En veileder om begreper (Bredtvet kompetansesenter)
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
86
Forslag til nettsteder
• Statlig pedagogisk støttesystem:
www.statped.no
• Deichmanske bibliotek:
www.dfb.deichman.no (det flerkulturelle
bibliotek)
• www.hvamedoss.no (parkurs for foreldre)
• www.tras.org
• www.imdi.no (kunnskapsbasen)
Ellen Strand Logoped MNLL 2014
87

similar documents