Kap 14-2

Report
Corporate Finance
Dividende
Dividendebeslutninger
• Aksjeselskaper betaler vanligvis ut en del av det årlige
overskuddet til sine aksjonærer.
• Generalforsamlingen bestemmer om det skal betales utbytte,
og i så fall hvor mye (innenfor aksjelovens bestemmelser).
• Skal et selskap betale høy eller lav dividende?
• Om overskuddet isteden holdes tilbake i bedriften, vil
aksjekursene stige. Dermed vil aksjonærene istedenfor
kontanter (dividende) få realisert en kursgevinst når aksjene
selges.
• Problemstillingen er også et finansieringsspørsmål:
Tilbakeholdt overskudd vil lette egenkapitalfinansiering
framfor gjeldsfinansiering.
Perfekte kapitalmarkeder
• Aksjonærene kan kjøpe og selge aksjer, og de kan «kopiere» en
hvilken som helst kontantstrøm fra foretaket.
• Ønsker en aksjonær et høyere utbetalingsforhold (større dividende),
kan selskapet enten øke dividendeutbetalingene, eller aksjonæren
kan isteden selge noe av sin aksjebeholdning, og derved oppnå
kontantene.
• På tilsvarende måte kan aksjonæren «redusere» den utbetalte
dividenden for det samme beløp som han heller ville hatt som
kursgevinst.
• Så lenge aksjonærene selv kan kopiere et hvilket som helst
potensielt dividendemønster, vil de ikke være villige til å betale
ekstra for et bestemt mønster.
• En bedrifts dividendepolitikk er derfor uten betydning for verdien
av en bedrifts egenkapital.
Separasjon
• Dersom dividendepolitikken ikke har betydning for en bedrifts
verdi, kan investeringsbeslutningene treffes uavhengig av
dividendebeslutningene.
• Har heller ikke gjeldsgraden betydning for verdifastsettelsen,
betyr dette at investeringsbeslutningene kan treffes helt
uavhengig av dividende- og finansierings –beslutningene.
• Lønnsomheten av en investering er m.a.o. upåvirket om den
finansieres med tilbakeholdt overskudd, ny egenkapital eller
gjeld.
• Det er bare drifts- eller real –forholdene som har betydning
for en bedrifts verdi.
Imperfeksjoner i kapitalmarkedet
• Det kan være billigere å benytte tilbakeholdt overskudd (ikkeutbetalt dividende) til nyinvesteringer framfor å utstede nye aksjer,
og på den måten skaffe ny egenkapital.
• Slike emisjonskostnader kan være betydelige, og taler for
tilbakeholdelse av overskuddet.
• Likeledes er det også kostnader forbundet med selve utbetalingen
av dividenden, noe som også taler for tilbakeholdelse.
• Imidlertid taler transaksjonskostnadene ved kjøp/salg av aksjer
både for og imot høy dividende.
• Personer med høyt konsum vil ønske høy dividende for å slippe å
selge aksjer, mens personer med mindre kontantbehov vil ønske lav
dividende for å slippe å måtte investere i flere aksjer.
Dividende som signal
• Mange aktører i finansmarkedene sitter inne med svært
begrenset informasjon om de enkelte selskapene.
• Dividenden blir av mange oppfattet som et signal, og f.eks. en
økning i dividendeutbetalingene kan bli oppfattet som et
signal om bedre framtidsutsikter for bedriften.
• En mer langsiktig strategi kan dessuten medføre at dividenden
har et stabilt mønster. F.eks. vil meget høy dividende kunne
føre til offentlige reaksjoner, økte lønnskrav fra de ansatte, økt
konkurranse, etc.
• Empiriske undersøkelser har vist at bedriftene stort sett
utbetaler en fast andel av overskuddet i dividende, men at
andelen øker i nedgangstider og synker i oppgangstider, slik at
dividendebeløpet er forholdsvis stabilt.
Skatter
• Skattesatsene bestemmes hvert år av Stortinget.
• I tillegg foretas det relativt ofte revisjoner (større og mindre)
av skattesystemet.
• Når dividenden er fradragsberettiget for selskapet og
skattepliktig for mottaker, spiller kommuneskatten ingen rolle
hvis begge har samme kommuneskatteprosent.
• Om aksjeselskapenes inntektsskatt til staten er lik
aksjonærenes marginale skattesats ved statsskatteligningen,
spiller statsskatten heller ingen rolle for
dividendeutbetalingene.
• Skattereformen i 2006 skapte et dividendenøytralt
skattesystem.
Konklusjon
• Igjen må en forsiktig konklusjon bli at en ved fastsettelsen av
dividendeutbetalingene forsøker å minimalisere kostnader ved
dividendeutbetalinger kontra nyutstedelse av aksjer, men at
dividendebeslutningene kan separeres fra investeringsbeslutningene.
• Vi kan også forsiktig konkludere med at kapitalkostnaden er uavhengig både
av gjeldsgraden for selskapet før investeringen, og graden av
gjeldsfinansiering av prosjektet selv.
• Kapitalkostnaden er også uavhengig av egenskaper ved selskapets
avkastning før investeringen.
• Ofte blir kapitalkostnaden justert for gjeldsfinansiering, inflasjon, usikkerhet
og/eller skatt.
• En kan unngå slike justeringer av kapitalkostnaden og kun benytte risikofri
kapitalkostnad.
• Da må en isteden justere kontantstrømmene for gjeld, skatt, inflasjon og
usikkerhet.
• Dette er kanskje også det tryggeste og mest oversiktlige metoden.
Forutsetningene for å benytte justerte kapitalkostnader er vel så restriktive
som forutsetningene som ligger bak bruk av en ren kapitalkostnad.

similar documents