PIMS-prosjekt punktlighetsseminar 2014

Report
Punktlighet i rushtrafikken
i Oslo-området
Et samarbeid mellom Flytoget, NSB og Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 2014
Jorunn Halkjær, seksjon punktlighet, JBV
Bakgrunn og forberedelser
Drammen
Brakerøya
Lier
Asker
Sandvika
Lysaker
Skøyen
Nationaltheatret
Oslo S
Lillestrøm
Leirsund
Frogner
Lindeberg
Kløfta
Jessheim
Nordby
Hauerseter
Dal
•
•
•
Bakgrunn: Punktligheten i rush i Osloområdet under målet på 90 %.
Avgrensing: Fokus på Drammen- og
Hovedbanen.
Etter innledende analyser ble det dannet
fire undergrupper som analyserte følgende
hovedårsaker:
–
–
–
–
Feil på materiell, kode 81 i TIOS
Stasjonsopphold, kode 84 i TIOS
Sikringsanlegg, kode 2 i TIOS
Trafikkavvikling, kode 7 i TIOS
Dybdeanalyse
•
•
•
Dybdeanalyser ble gjort på merknadsfeltet til
årsaker i TIOS.
Undergruppen Feil ved sikringsanlegg (kode 2
i TIOS) analyserte informasjon i Banedata.
Undergruppen Feil ved sikringsanlegg (kode 2
i TIOS) hadde møter med fagmiljøet Signal i
Jernbaneverket. Her fikk man belyst
utfordringer og ønsker fagmiljøet har.
Feil på materiell (kode 81 i TIOS)
•
Bedre punktligheten fra verksted med
formalisering av hvem som følger opp og
stiller krav fra NSB.
– Nye møtearenaer for samhandling er etablert.
•
Ny kontrakt med Mantena for vedlikehold av
materiell.
– Pr. nå er dagens avtale videreført. Ny avtale er
utformet.
Stasjonsopphold (kode 84 i TIOS)
•
Få merknader gjør oppfølging vanskelig
•
Togleder skriver i merknadsfeltet når togleder
vet årsaken. NSB jobber langsiktig mot
togpersonalet for å få opp innmeldingen til
togleder.
•
Av eller påstigning av rullestol er største
årsak (med merknad i TIOS)
Stasjonsopphold (kode 84 i TIOS)
•
Gjennomgang av antall Handicap-ramper og
plassering.
– NSB ser på plassering av rullestorrampe samtidig
som de er på befaring i forbindelse med plassering
av toglengdeskilt. Det er få steder behov for endring
er avdekket.
•
NSB innfører rutiner som gir konduktørene
mulighet til å få hjelp.
– Informasjon om mulighet til å få hjelp med rullestol
på de stasjonene hvor det er kundeveiledere er
sendt ut. Det er testet med gode resultater på Oslo
S og er under vurdering.
Sikringsanlegg (kode 2 i TIOS)
Denne koden benyttes hvis togleder/txp ikke får
stilt signal. I denne analysen ble også Banedata
benyttet.
• Det kan være feil i signalanlegget (faget signal).
• Det kan være feil i under- eller overbygning (faget linjen).
Største forsinkelsene kommer fra:
• Kortslutning på sporfelt.
• Sporveksel/sporsperre ikke i kontroll.
Ingen registreringer viste til teknisk feil i
sikringsanlegg.
Sikringsanlegg (kode 2 i TIOS)
Montere flere magneter ved limskjøter
Det er på noen spesielt utsatte steder satt på magneter ved
limskjøt for å hindre at metallspon forårsaker belegg og
signalstopp.
– 12 magneter er montert ved limskjøter i Drammen-området
(Brakerøya).
Økt visitasjon av utsatte sporveksler
Jernbaneverket har fokus på enkelte veksler. De følges opp
ekstra. I vintersesongen har de visitasjon hver dag.
Overvåke sporfelt og sporveksler
Jernbaneverket skal etablere en overvåkingssentral. Arbeidet
har akkurat startet. Jernbaneverket planlegger å starte
overvåkingen av sporfelt og sporveksler høsten 2015.
Trafikkavvikling (kode 7 i TIOS)
For å få et bedre grunnlag ble analysen gjennomført
på forsinkelser fra hele landet.
• Primærårsakene bak Trafikkavvikling er «Bane»,
•
«Sikringsanlegg» og «Feil ved materiell».
Forhold som går på selve trafikkavviklingen, som kø og
prioriteringer.
Trafikkavvikling vil også reduseres når forsinkelser
grunnet andre årsaker reduseres.
Utenforliggende
forhold
5%
Fordeling av
følgeforsinkelser pga
Trafikkavvikling
Togselskap
40 %
Infrastruktur
55 %
Trafikkavvikling (kode 7 i TIOS)
Banefeil fremstår som en større forsinkelsesårsak
enn først antatt, og må derfor analyseres
nærmere.
– Analyser viser at 66 % av årsaker registrert under
Bane (kode 1 i TIOS) er saktekjøringer.
Gjennomsnittlig forsinkelse er 5 minutter.
Innarbeide saktekjøringer som pågår over lengre
tid i ruteplan.
– Infrastruktur og Ruteplan vil begge være gjensidig
oppmerksomme på å få saktekjøringer inn i ruteplan.
– Infrastruktur og Ruteplan vil begge være gjensidig
oppmerksomme på endringer i ruteplan som vil
medføre varig endring av kryssinger.
Trafikkavvikling (kode 7 i TIOS)
Ruteplan: Optimere slakk, kjøretider og
stasjonsopphold.
– NSB gjør analyser basert på GPS-data for ruteplan over hele
strekningen et tog kjører. Funn legges frem for Ruteplan i JBV
etter behov.
Gjennomgå prioriteringsreglene for trafikkstyringen.
– I samarbeid JBV, Flytoget og CN har NSB ledet en gruppe
som har gått igjennom prioriteringsreglene for trafikkstyring.
Den anbefaler å opprettholde dagens prioriteringer.
Innføre støtteverktøy for toglederne for å hjelpe
dem i prioriteringen.
– Det er gjennomført et vellykket forskningsprosjekt på
sentralen i Stavanger.
– Denne typen verktøy vil være integrert i det nye
togstyringssystemet Train Management System (TMS)
Videre arbeid
Tiltakene følges opp i linjen.
Status følges opp i SSK-møtene i hht årshjulet.
Det arbeides videre med nye funn som kom frem.
• Ta i bruk oppfølgingsverktøy til å følge med på konsekvens
•
for fremtidige planlagte saktekjøringer.
I samarbeid med SINTEF og Infrastruktur lete etter
saktekjøringer som er gjengangere.

similar documents