ANT 4

Report
İNSAN ANATOMİSİ – Beden
Eğitimi Müfredatı-4
Kas sistemi
Alt ekstremite. Üst ekstremite.
ALT EKSTREMİTE ANTERİOR KAS
GRUBU
• Kalça bölgesinde m.
iliopsoas kası kalça
fleksyonu yapmaktadır.
Kas, bel omurlarından ve
leğen kemiğinden femur
kemiğine bağlanmaktadır.
• Vücut ağırlık merkezine
en yakın olan bu kas
vücut postürün
oluşumunda önemli rol
oynamaktadır.
ALT EKSTREMİTE ANTERİOR KAS
GRUBU – üst bacak
• Üst bacak bölgesinde leğen kemiğinden alt
bacak kemiğine uzanan
• m. rectus femoris ve m. sartorius kalça
fleksonu
• mm. vastus kas grubu (medial, lateral ve
intermedial) tek kas şeklinde (m. quadriceps
femoris olarak) diz ekstansyonunu sağlar
ALT EKSTREMİTE ANTERİOR KAS
GRUBU – alt bacak
• m. tibialis anterior – dorsifleksiyon
• m. extensor digitorum – ayak parmakların
ekstansyonu
ÜST EKSTREMİTE KAS GRUBU
• Üst ekstremitenin gövdeye bağlı kalması kas
sayesindedir.
• Omuz kuşağı, gögüs k. - köprücük k. eklemi (strenoclavicular ekl) üzerinden hareket eder.
• Omuz kuşağın “aşağı kaymasını” engelleyen boyun arka
kas grubudur (bak sırt yüzey katmanı kas grubu) : m.
trapesius, m. levator scapula, m. romboideus.
• Omuz kuşağını “arkaya düşmesini” engelleyen kas
grubu ön gövde ara katman kas grubu: m. pectoralis
minor, m. subclavius, m. serratus anterior.
STERNO-CLAVİKULAR ekleminde çalışan
kaslar:
Pectoralis minor
Trapezius
Serratus anterior
Romboid
Subclavius
Levator scapula
Omuz-Dirsek-El bileği-El parmakları
eklemlerin POSTERİOR (arka) KAS GRUBU
• Gövde - m. Latissimus dorsi – omuz
ekstensoru
• Gövde – dış rotatör kas grubu – omuz rotatorü
• Omuz – m. deltoid – omuz abduktoru
• Kol – m. triceps brachii – omuz ve dirsek
ekstensoru
• Önkol – el bileği ve el parmakları ekstansor kas
grubu
Omuz-Dirsek-El bileği-El parmakları
eklemlerin ANTERİOR (ön) KAS GRUBU
• Gövde – m. pectoralis major – omus
adduktoru
• Omuz – m. deltoid – omuz fleksoru
• Kol – m. Biceps brachii & m. coracobrachialis
• Önkol – el bileği ve el parmakları fleksor kas
grubu
ÖNKOL KAS GRUBU. Yüzey kaslar elbileğini, derin
kaslar el parmaklarını çalıştırır.
EL BİLEĞİ KAS GRUBU
Fleksorlar:
• m.FLEKSOR CARPİ ULNARİS
• m.FLEKSOR CARPİ RADİALİS
• m.PALMARİS LONGUS
Ekstansorlar:
• m. EKSTENSOR CARPİ ULNARİS
• m. EKSTENSOR CARPİ RADİALİS
EL PARMAKLARI KASLARI
fleksorlar:
•
m.FLEKSOR DİGİTORUM SUPERFİCİALİS
•
m.FLEKSOR DİGİTORUM PROFUNDUS
mm.LUMBRİKALİS (4).
ekstansorlar:
•
m.EKSTENSOR DİGİTORUM
abduksyon-adduksyon
•
mm.İNTEROSSEİ (7)
OMUZ EKLEMİ – rotasyon
(rotatör kaf kas grubu)
MEDİAL ROTASYON
• m. SUBSCAPULARİS
• m. TERES MAJOR
LATERAL ROTASYON
• m. SUPRASPİNATUS
• m. İNFRASPİNATUS
• m. TERES MİNOR

similar documents