Verdi

Report
HVORDAN UTVIKLE
PERSONSENTRERT OMSORG I
PRAKSIS?
Kløveråsseminaret 24.mai 2011
Janne Røsvik
Hva er
personsentrert omsorg?
• Et verdigrunnlag
• En omsorgsfilosofi
• Nært knyttet til miljøterapi/
ikke-medikamentell behandling
VIPS-rammeverket
personsentrert omsorg
for personer med demens
• V
vår Verdi er ikke avhengig av alder
eller kognitive ressurser
• I
Individuelt tilrettelagt omsorg
• P
tar hensyn til Perspektivet til
personen med demens
• S
et Sosialt miljø der personen med
demens er en del av fellesskapet
6 indikatorer til hvert element
Kitwood 1997, Brooker 2007
Indikatorer på at vi ivaretar
perspektivet til personen
med demens (P)
P5
UTFORDRENDE ATFERD SOM
KOMMUNIKASJON
Blir “utfordrende adferd” analysert for å
finne hva som kan ligge bak?
P6
Å VÆRE TALSMANN
Hvordan ivaretar vi rettighetene til en person
som gjør de andre på avdelingen utrygge?
Hvilke verdier har vi egentlig?
• Formelle verdier
• Skjulte verdier: Verdier vi ofte ikke er
oss bevisst at vi har. Det er disse som
styrer oss mest
– Skjulte verdier hos hver enkelt
– Skjulte verdier i miljøet og kulturen på
avdelingen
• Verdi-hierarki
Hvordan påvirker
verdiene våre
hverdagen til pasientene?
• Verdiene våre forsterker atferden vår
• Verdiene våre øker sannsynligheten for
at vi gjør det samme flere ganger
Verdiene preger hvordan
vi utfører handlinger
– stell og pleie
- kommunikasjon
-omtale av pasienten
Opplever personen med demens
omsorgen som personsentrert?
”De tror jeg er dum, jeg ser det på dem! ”
”Ingen liker meg.
Jeg liker ikke meg selv heller”
”Før var jeg noe”
Killick and Allen 2004
Hvordan opplever pårørende
omsorgen vi gir?
”Jeg blir provosert av det jeg leser på
hjemmesiden deres,
hadde de gjort det som stod der
hadde alt vært bra!”
Oslo, februar 2011
Hva sier personalet?
Det som påvirker jobbtilfredshet mest
er ikke grad av utfordrende atferd hos
pasientene,
men om de opplever støtte
Cole 2000
Det hender at Sverre slår.
Den nye ekstravakten har fått vite at
hun må gi ham medisinene fra siden
Hvilken verdi ligger i dette?
En skjult verdi?
Det viktige er å beskytte personalet fra
personer med demens som slår
En personsentrert verdi?
Det viktige er å skape oversiktlige
situasjoner slik at Sverre som har demens
ikke blir redd eller frustrert
Sverre blir svært sint når
ekstravakten prøver å stikke piller
inn i munnen hans fra siden,
han skvetter til, snur seg og
slår etter henne.
Hvorfor fungerer ikke tiltaket?
Hvorfor fungerer ikke tiltaket?
• Er det hvordan tiltaket er utført på som
er feil, dvs mangel på kunnskap?
• Er det hvordan tiltaket er utført, dvs
preget av en uheldig holdning?
• Er det feil tiltak vurdert ut fra Sverres
situasjon, slik han opplever verden?
Kunnskaper er en forutsetning
for personsentrert omsorg , men
Ren kunnskapsformidling til de
ansatte viser i liten grad
vedvarende effekt på omsorgen
som gis til pasientene
Aylward 2003, Lintern 2000, Moniz-Cook 1998,
Smyer 1992, Turner 2005, Wallin 2009
Effekt av kurs og forelesning
Ø. Kirkevold, fritt etter Donald L. Kirkpatrick
Merker pasienten
forskjell?
Endret de atferd?
Endret de holdning?
Likte de forelesningen?
Hva hindrer oss i å være
personsentrert?
• Vi blir så opptatt av demenssykdommen,
symptomene og alt personen ikke kan
• Vi mangler ord som beskriver hva
personsentrert omsorg er i konkrete
situasjoner
Vi har ofte de riktige
intensjonene, men
• Er vi i stand til å se udekkede behov
bak atferd?
• Er vi i stand til å skape fellesskap der
personen med demens kjenner seg
inkludert?
• Er vi i stand til å se situasjonen fra
perspektivet til personen med demens?
• Lar vi pårørende hjelpe oss i omsorgen?
Hvordan gå fra endret
holdning til endret handling?
Holdning
– Affektivt aspekt
– Kognitivt aspekt
– Handlingsaspekt
Hva trenger den enkelte pleier for
å gi personsentrert omsorg?
• Kunnskap om hva som påvirker personens
atferd
• Empati og kommunikasjonsferdigheter
• Engasjement
McCormack and McCance, 2006
Hvordan lærer den enkelte
personsentrert omsorg ?
• Hver pleier må få tro på at hun selv vil
mestre å bruke kunnskapen
(self efficacy)
• Gjennom rollemodeller som viser
personsentrert omsorg i konkrete,
daglige situasjoner, for eksempel
måltider
Bandura 1997
Hvordan utvikle personsentrert
omsorg på vår avdeling?
• Gjennom sosiale normer: personsentrert
omsorg blir formidlet av både formelle
og uformelle ledere på avdelingen
• Vi må ha et fast forum der
personsentrerte verdier blir formidlet
og kunnskap blir delt
Knowlegde translation
‘A dynamic and iterative process that
includes synthesis, dissemination, exchange
and ethically sound application of
knowledge’
Canadian Institutes of Health Research
(Straus, 2009)(p166).
Hvordan få kunnskapen oversatt
til praktisk omsorg?
(Knowledge translation)
Pleierne på avdelingen må sammen
• Diskutere konkrete situasjoner
• Reflektere over det som skjer og
• Evaluere tiltak sammen
Kitson et al 1998 , Lintern 2000, Damshroeder 2006, Damschroder
et al., 2009; Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate, & Kyriakidou,
2004
Hvordan utvikle
personsentrert omsorg
i vår avdeling?
• Personalet trenger å ha innflytelse på
beslutninger i omsorgen
• Personalet trenger anerkjennelse
• Personalet trenger støtte og
tilbakemelding på omsorgen de gir
Kitwood 1994, Brooker 2007, Woods 2001,
Cole 2000, Robertson 1994,Keane 2005
Hva er nødvendig
i organisasjonen?
• Kunnskapsbase i avdelingen
• Kultur og miljø i avdelingen som er åpent
• Intern facilitator: ildsjel/veileder/leder
Kitson et al 2002, McCormack 2004, Lintern 2000
Hvordan kan vi sikre at omsorgen
er personsentrert?
Vi må ha verdistandarder som er så
konkrete at vi kan bruke dem til å
vurdere det vi gjør og
konsekvensene av det vi gjør
(for eksempel VIPS)
Hvordan utvikle personsentrert
omsorg i praksis?
Vi formes av de vi er sammen med.
Vi viser empati for pasientene
i den grad vi selv
blir møtt med empati av
våre læremestre
Holm og Aspegren 1995

similar documents