ismail hakkı yazıcı - Üniversite Hastaneleri Birliği

Report
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
Geniş ekranda
Kasım 2012
İsmail Hakkı YAZICI
Maliye Bakanlığı
Döner Sermaye Daire Başkanı
SUNUM PLANI
I - DÖNER SERMAYELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
II –DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KANUN TASARI TASLAĞI
III – DMİS – Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi
I - DÖNER SERMAYELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Mevzuat…
Kuruluş amaçları…
Faaliyet alanları…
İşletme yapısı…
Mali yapı…
Sorunlar...
Mevzuat
• 11 Özel Kanun
• 3046 sayılı Kanun (Kuruluşa ilişkin yetki md.)
KANUN
• Teşkilat Kanunları (Kuruluşa ilişkin yetki md.)
• Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
YÖNETMELİK • Kurumların Döner Sermaye İşletme Yönetmelikleri (33 adet.)
Kuruluş Amaçları
GENEL AMAÇLAR :
ÖZEL AMAÇLAR :
 Piyasadaki talebin karşılanması
 Giderlerde serbestlik
 Devlete ek gelir sağlanması
 İdari özerklik
 Atıl kapasitenin doldurulması
 Mali Özerklik
Temel Veriler
KURUMSAL YAPI
• 33 …...…. Kurumsal Sektör
• 2.712 …... İşletme
• 1.366 …... Muhasebe Birimi
MALİ YAPI
• Gelir ………….. 27.8 Milyar
• Gider …………. 28.0 Milyar
• Nakit …………... 2.3 Milyar
• Borç …………… 5.8 Milyar
• Alacak ……….... 4.6 Milyar
Bünyesinde İşletme Kurulan İdareler

Başbakanlık

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Yargıtay

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu

Sağlık Bakanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Adli Tıp Kurumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Orman Genel Müdürlüğü

Ekonomi Bakanlığı

Üniversiteler

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Faaliyet Alanları
EĞİTİM
TARIM
ORMANCILIK
İşletmelerin faaliyet
alanları kuruluş
mevzuatında yer
almaktadır.
SAĞLIK
PROJE,
ARAŞTIRMA,
ÖLÇÜM, ANALİZ
KÜLTÜR VE
TURİZM
BASKI VE
MATBAA
BELGE, SERTİFİKA
VE İZİN İŞLERİ
Gider Kıyaslaması
Döner
Sermaye
9%
(Merkezi Yönetim / Döner Sermaye)
%100
%90
%80
5,523
18,623
328
1,744
%70
%60
%50
%40
%30
13,124
17,230
1062
%20
Merkezi
Yönetim (Faiz
hariç)
91%
511
%10
%0
Sağlık
Üniversite
Merkezi Yönetim
Orman
Tapu
Döner Sermaye
Gelir / Gider Değişim Oranları
YIL
GİDER
Değişim Oranı
(%)
GELİR
2000
1.520.707.924
2001
2.439.845.939
2002
4.266.815.719
2003
5.404.664.070
2004
8.268.476.094
2005
11.211.384.234
2006
14.497.510.522
2007
17.747.026.813
2008
19.151.692.421
2009
22.851.411.650
18
22.081.820.526
2010
24.625.836.509
07
24.472.895.636
Ortalama
Değişim Oranı
(%)
Enflasyon Oranı
(%)
1.692.118.566
60
75
27
53
36
29
22
08
36
2.653.942.809
4.830.765.159
6.692.956.218
9.986.574.520
13.347.165.390
15.681.614.644
17.178.325.380
19.767.962.818
DENGE
171.410.642
57
82
39
49
34
17
10
15
68
214.096.870
29
563.949.440
18
1.288.292.148
09
1.718.098.426
07
2.135.781.156
09
1.184.104.122
08
-568.701.433
10
616.270.397
11
06
10
06
34
18
-769.591.124
-152.940.873
Gelir ve Giderler
(2000-2011)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Gelir
2006
Gider
2007
2008
2009
2010
2011
Kurum Bazında 2011 Yılı Gelirleri
1%
1%
1%
1%
2%
Sağlık
2%
Üniversite
7%
Orman
Milli Eğitim
Tapu
22%
Ulaştırma, Denizcilik
63%
Tarım
Kültür ve Turizm
Diğer
Kurum Bazında Gelir ve Giderler
20000
Sağlık
18000
Üniversite
16000
Orman
14000
Milli Eğitim
12000
Tapu
10000
8000
Ulaştırma,
Denizcilik
Tarım
6000
Kültür ve Turizm
4000
Diğer
2000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
İşletmelerin Nakit Durumu
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
İşletmelerin Nakit, Borç ve Alacakları
3000
2500
2000
Nakit
1500
Borç
Alacak
1000
500
0
Sağlık
Üniversiteler
Orman G.M.
Ulaştırma,
Denizcilik
Milli Savunma
Kültür ve
Turizm
Milli Eğitim
Tarım
Tapu
Sorunlar
Temel düzenleyici
yasa yok
Görev yetki ve
sorumluluklar net
değil
Saydamlık ve hesap
verebilirlik zayıf
Bilgi işlem
uygulamaları zayıf
Mevzuat dağınık ve
güncel değil
İdari ve mali
yönetim yetersiz
Verimlilik ve karlılık
ölçülemiyor
Muhasebe detaylı
veri üretmiyor
Konumu ve
geleceği belirsiz
Yeni Kamu yönetimi
ile uyumlu değil
Ek ödemelerde
karmaşa var
Bütçe uygulaması
yetersiz
II – KANUN TASARI TASLAĞI
Kanun Taslağının Kısım ve Bölümleri
Genel Hükümler
Bütçe, Gelir, Gider,
Muhasebe ve Denetim
Mali Hükümler ve
Yaptırımlar
Ek Ödeme ve Son
Hükümler
Amaç, Kapsam, Tanımlar
Bütçe, Gelir ve Gider
Mali Hükümler
Ek Ödemeler
Temel İlkeler
Muhasebe Hizmetleri,
İç Kontrol ve Denetim
Yaptırımlar
Son Hükümler
İşletme Kurulması
Yönetim Kurulu, Görevliler,
Yetki ve Sorumluluklar
Geçici Maddeler
Ekli Cetveller
Taslakta Esas Alınan Hususlar
Tek Çatı
Çerçeve
Kanun
5018
Konsepti
Mali
Disiplin
Yönetimde
Esneklik
Saydamlık
Yeni Kamu Mali Yönetimi konsepti ile işletmecilik ilkeleri temel belirleyici oldu
Hesap
Verebilirlik
Tek Çatı, Yönetilebilir İşletme Sayısı
Eski Yapı
Sağlık
Tarım

Orman
Üniversite
Toplam 2712 işletme
Yeni Yapı
Eğitim
Sağlık
Tarım
Orman
Kültür

Üniversite
Eğitim
Kültür
104’ü üniversite olmak üzere toplam
129 işletme
Temel İlkeler
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması,
Hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanması,
Faaliyetleri idarenin görev ve yetki alanı ile sınırlandırılması
Vergi, resim ve harç niteliğinde gelir elde edilememesi.
Temel İlkeler
Fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet üretimi ile satışının yapılması
Giderlerini kendi faaliyet gelirleriyle karşılamaları ve idare bütçesinden harcama yapmamaları
İşletmelerin varlıkları Devlet malı hükmünde
İşletmeler mali borçlanma yapamazlar
İşletme Kurulması
Yalnızca genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ve özel bütçeli
idarelerde,
İşletmeler; mal ve hizmet üretiminin
yerinde, etkin ve verimli sunulması,
gelir-gider ve bütçelerinin ayrıntılı
izlenmesi amacıyla faaliyetlerini
birimler itibariyle yürütebilir.
İdarelerin her birinde bir işletme
kurulması esastır
İşletmelerin sermayeleri kanun eki
cetvelde gösterilir
Organizasyon Yapısı
.....Üniversitesi
Döner sermaye İşletmesi
Yönetim Kurulu
(Karar Organı)
İşletme Yöneticisi
(İcra Organı)
İŞLETME
BİRİMLERİ
Tıp Fakültesi
Diş
Hekimliği
Fakültesi
Eczacılık
Fakültesi
Ziraat
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Yönetim Kurulu
İşletmelerin yönetiminde «Yönetim Kurulu» sistemi
getirildi.
Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan
idarelerde bir Yönetim Kurulu oluşturulacak,
Yönetim Kurulu döner sermayelerin en üst karar
organı olacak,
Yönetim Kurulu üyelerini Genel Bütçede Bakan,
Özel Bütçede Üst yönetici atayacak.
Yönetim Kurulu Üyeleri

İşletme Yöneticisi Yönetim Kurulu Başkanı

İdarenin görev alanıyla ilgili fakültelerden mezun

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve
idari bilimler mezunu
Yönetim Kurulunun Görevleri
İşletmelerin yatırım programı ve
bütçelerini onaylamak
Personel istihdamına ilişkin
genel esasları belirlemek
Kesin hesabı ve mali tabloları
karara bağlamak
Ek ödemelere ilişkin uygulamayı
yönlendirmek
Fiyatlandırmanın genel
esaslarını belirlemek ve teklifleri
onaylamak
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin
genel esasları belirlemek
İşletme Yöneticisi
İdarenin en üst yöneticisidir.
Mevzuata, yönetim kurulunca belirlenen hedef, politika ve
stratejilere, performans programı ile işletmecilik ve bütçe ilke
ve esaslarına uygun olarak yönetir.
Kaynaklarının ve ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasını sağlayacak tedbirleri alır.
İşleyiş ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözeterek, kalite ve
verimliliğin geliştirilmesini sağlar.
Mali İşlemlerde Görev Alanlar

Harcama Yetkilisi

Gelir ve gider gerçekleştirme görevlileri

Muhasebe yetkilisi
5018 sayılı Kanuna paralel düzenleme yapıldı…
Mali Belgeler

Stratejik plan

Performans programı

Bütçe

Kesin hesap

Faaliyet raporu
(idarenin stratejik planı içinde)
(idarenin performans programı içinde)
(idarenin faaliyet raporu içinde)
İşletme Gelir ve Giderleri

İşletmenin gelir ve giderleri işletmenin faaliyet alanı ile sınırlıdır.

İşletmenin personel giderleri (ek ödeme dâhil), bütçe gelirlerinin
% 50’sini aşamaz.

İşletmelerin birim gelirlerinin asgari % 25’i, bütçe gelirinin elde
edildiği birimin ihtiyaçlarının temininde kullanılır.
Bütçe
İşletme bütçeleri;

İdarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine,

Fayda-maliyet analizlerine ve Bakanlıkça belirlenen sınıflandırmaya
uygun olarak hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.
Bütçe ve Kesin Hesap Süreci
Bütçe
Ekim sonuna kadar
hazırlanır
Aralık 15
Yönetim Kurulu Onayı
Kesin Hesap
Mart sonuna kadar
hazırlanır
Nisan sonu
Yönetim Kurulu Onayı
Muhasebe Sistemi ve Hizmeti
• Bütçe
Muhasebesi
Nakit
Esası
Tahakkuk
esası
• Tek Düzen
Muhasebe
Sistemi

Uygun görülenlerin
muhasebe hizmeti
Bakanlıkça yürütülecek,
Hazine Payı ve Yıl Sonu Karı
Hazine Payı


Aylık bütçe gelirinin %15’i
Hazineye aktarılır.
Maliye Bakanı %1’e
indirmeye %20’ye kadar
yükseltebilir.
Yıl Sonu Karı

%50’si (Kurumlar Vergisi
mükellefleri için % 40’ı)
genel bütçede Hazineye özel
bütçelerde ise bağlı olduğu
idareye aktarılır.

Geriye kalan sermayeye
eklenir.
Ek Ödeme Çeşitleri
Gelirlerden
Yıl sonu Karından
Diğer
Sağlık
Tarım, SHÇEK (%80)
Milli Savunma
Üniversite
Milli Eğitim (1/3)
Milli Eğitim, parça başı ücret
Adli Tıp
GATA ve Askeri hastaneler
Gelirlerden ek ödeme
almayan tüm İşletmeler
(%25)
Yönetim Kurulu
Sağlık, yabancı asistan
Taşınmaz Edinme ve Yatırım Projeleri



İşletmeler faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla taşınmaz
edinebileceklerdir.
Taşınmazlar Hazine (özel bütçelerde idare) adına tescil edilir.
İşletme gelirlerinden, hizmeti aksatmamak ve yılı yatırım programı ile
ilişkilendirilmek kaydıyla idare ödeneği ile devam etmekte olan projelere
destek olunabilir.
Diğer Maddeler

Ödemelerde öncelik sırası…

İç kontrol ve denetim…

Bağış ve yardım…

İşletme zararı ve mali sorumluluk…

Ertesi yıla ve yıllara yaygın yüklenme…

İç tüketim…

Sipariş alma vadeli satış…

İhtiyaç fazlası taşınırların devri…
Bilgi İşlem Sistemleri
Bütçe
Bilişim sisteminin
Bakanlığımızca kurulması
öngörüldü
Personel
Harcama
Muhasebe
Gelir
Taşınır
III – DMİS – Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi
İsmail Hakkı YAZICI
Maliye Bakanlığı
Döner Sermaye Daire Başkanı
(Proje Yöneticisi)
Kasım 2012
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
2712
1366
İşletme
MuhasebeBirimi
28 Milyar TL
28 Milyar TL
Gelir
Gider
2
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
Döner Sermaye Sayıları
1400
1200
1200
1125
934
1000
800
600
400
304
186
200
83
73
61
40
0
Üniversiteler Sağlık Bakanlığı
Milli Eğitim
Bakanlığı
Orman Genel
Müdürlüğü
Gıda ,Tarım Orman ve Su
Aile ve
Mili Savunma Diğer İşletmeler
veHayvancılık İşleri Bakanlığı SosyalPolitiklar
Bakanlığı
Bakanlığı
Bakanlığı
43
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
Döner Sermaye Büyüklükleri
18,000
15,459
16,000
14,253
14,000
12,526
12,000
10,000
2008
2009
8,000
2010
6,000
4,012
4,489
5,193
4,000
1,405 1,366 1,574
2,000
540
530
574
0
Sağlık Bakanlığı
Üniversiteler
Orman Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı
44
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
Döner Sermaye Büyüklükleri
400
333
350
329
343
298
300
253
279
257
250
227
180
200
200
191
141
150
155
188
142
Series1
Series2
128
94
100
197 205
114
128
Series3
50
0
Çevre ve
Şehircilik Bak.
Başbakanlık
Tarım, Gıda ve Kültür ve Turizm Milli Savunma
Hayvancılık Bak.
Bak.
Bak.
Orman ve Su
İşleri Bak.
Diğerleri
45
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi
Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda;
•
•
•
Kurumlar arası mükerrerlikleri önlemek
kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla,
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kaynak israfını azaltmak,
Döner sermayeli işletmelerin
• Bütçe
• Muhasebe
• Harcama
• Gelir
• Personel
• Taşınır
işlemlerini kapsayan ve veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyen döner sermayeli
işletmeler bilişim sisteminin Bakanlığımız ( Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından
kurulmasına karar verilmiştir.
PROJENİN KONUSU
DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
(D-YBS)
DÖNER SERMAYE HARCAMA VE MUHASEBE
BİLİŞİM SİSTEMİ (D-HMBS)
47
PROJENİN KONUSU
DÖNER SERMAYE
YÖNETİM BİLGİ
SİSTEMİ
• Yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar vermelerine
imkân veren, başta mali veriler olmak üzere mali
verilere etki eden diğer verilere, raporlara,
karşılaştırmalı sonuçlara ulaşmalarını sağlayan
sistemdir.
DÖNER SERMAYE
HARCAMA VE
MUHASEBE
BİLİŞİM SİSTEMİ
• Döner sermayeli işletmelerinin mali işlemlerinin
yürütülmesine imkan veren web tabanlı bir sistem.
2712 adet döner sermayeli işletme bütçe, harcama,
muhasebe ve taşınır işlemlerini bu sistem üzerinden
yürüteceklerdir.
48
48
İŞLETME, MUHASEBE BİRİMİ ve KULLANICI SAYILARI
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Birim Adı
Sağlık Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Orman ve Su işleri Bakanlığı
Üniversiteler
Milli Savunma Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Adalet Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Basımevi
Darphane ve Damga Matbaası
İçişleri Bakanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu
Devlet Personel Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı
Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Toplam
İşletme Sayısı
1.047
934
248
187
83
83
60
45
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.712
Muhasebe Birimi Sayısı
200
467
248
187
83
53
60
45
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
~Kullanıcı Sayısı
15.000
3.500
1.300
1.000
300
4.500
600
300
30
30
20
10
10
250
20
20
20
10
10
10
10
10
10
20
10
1.366
27.000
49
49
İŞLETME, MUHASEBE BİRİMİ ve KULLANICI SAYILARI
S.N
Birim Adı
1
Sağlık Bakanlığı
2
İşletme
Sayısı
Muhasebe Birimi Sayısı
~Kullanıcı Sayısı
1.047
200
15.000
Milli Eğitim Bakanlığı
934
467
3.500
3
Orman Genel Müdürlüğü
248
248
1.300
4
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
187
187
1.000
5
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
83
83
300
6
Üniversiteler
83
53
4.500
7
Milli Savunma Bakanlığı
60
60
600
8
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
45
45
300
9
Diğer İdareler
25
23
500
2.712
1.366
27.000
Toplam
50
50
PROJE GRUBU
S.N
Adı Soyadı
Unvanı
1
İsmail Hakkı YAZICI
Daire Başkanı (Proje Yöneticisi)
2
Hakan KARA
Maliye Uzmanı
3
Canan GÜRER
Maliye Uzmanı
4
Elyas TÜRKYILMAZ
Maliye Uzman Yrd.
5
İbrahim ERMİŞ
Merkez Saymanlık Müdür Yrd.
6
Ahmet Çağlar DEMİRTAŞ
Bilgisayar Mühendisi
7
Mehmet Bertan KILIÇ
Bilgisayar Mühendisi
51
51
PROJE GELİŞİM AŞAMALARI
S.N
Faaliyet
Tarih
1
Proje Başlangıç
Kasım 2010
2
Analiz Çalışmaları
Kasım-Aralık 2010
3
Teknik Şartname
Ocak-Mayıs 2011
4
İdari Şartname
5
6
7
İhale
Sözleşme
Gereksinim Analizi
8
Yazılım Tasarımı
9
Yazılım Geliştirme (Bütçe ve Muhasebe Modülü)
10
Test ve Pilot (Bütçe ve Muhasebe Modülü)
Ocak 2012
11
Muayene ve Kabul (Bütçe ve Muhasebe)
Şubat 2012
Haziran 2011
24 Haziran 2011
4 Temmuz 2011
Temmuz –Ağustos 2011
Eylül-Ekim 2011
Kasım-Aralık 2011
52
52
PROJE GELİŞİM AŞAMALARI
S.N
Faaliyet
12 Yazılım Geliştirme ( Personel ve Harcama Modülü)
Tarih
Mart-Nisan 2012
13 Test ve Pilot (Personel ve Harcama Modülü)
Mayıs 2012
14 Muayene ve Kabul (Personel ve Harcama Modülü)
Haziran 2012
15 Yazılım Geliştirme ( Taşınır ve Gelir Modülü)
Haziran 2012
16 Test ve Pilot ( Taşınır ve Gelir Modülü)
Temmuz 2012
Ağustos 2012
17 Muayene ve Kabul (Taşınır ve Gelir Modülü)
18
Yazılım Geliştirme (D-YBS Modülü)
Eylül 2012
19 Muayene ve Kabul (D-YBS Modülü)
Ekim 2012
20 Uygulamaya Geçiş
Ocak 2013
53
53
PROJE TAKVİMİ
54
DÖNER SERMAYE BİLİŞİM SİSTEMİ
•Bakanlıklar
•Üniversiteler
•Diğer Kurumlar
KBS
say2000i
Yönetim Bilgi Sistemi
Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
55
UYGULAMA YAZILIMININ MODÜLLERİ
Bütçe Modülü
Muhasebe Modülü
Personel Modülü
Taşınır Modülü
Harcama Modülü
Gelir Modülü
Yönetim Modülü
56
DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (D-YBS)
KBS Veritabanı
Say200i
Veritabanı
Veri Ambarı
OLAP Küpleri
D-HBS
Veritabanı
Kurum
Veritabanları
İnternet
Excel, Text vb.
Veri Kaynakları
57
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANICILARI
Maliye Bakanlığı Üst Yönetimi
 Yükseköğretim Kurulu
 Üniversiteler
Yönetim
Bilgi Sistemi
 Sağlık Bakanlığı
 Milli Eğitim Bakanlığı
 Ekonomi Bakanlığı
 Hazine Müsteşarlığı
 Diğer Bakanlıklar
D-HMBS
58
TEŞEKKÜRLER
[email protected]

similar documents