Komunikimi Biznesor - Lo-Hei

Report
“KOMUNIKIMI BIZNESOR”
WUS Kosova
MSc. Alfred Marleku, PhD cand.
OBJEKTIVI:
o
Të mësuarit e hapave që i’u
nevojitën
për
të
përvetësuar
procesin e komunikimit biznesor –
shkrimit biznesor.
PËRMBAJTJA E TRAJNIMIT:
Disa aspekte të përgjithshme rreth komunikimit
biznesor;
 Shkrimi Biznesor;
 Në këtë trajnim është me rëndësi që:


është e pamundur të mbulohen të gjitha aspektet e
komunikimit biznesor, jep vetem ide që ju te hulumtoni
dhe përvetësoni!
CILI ËSHTË QËLLIMI I
KOMUNIKIMI BIZNESOR?
 “Qëllimi
i komunikimit të biznesit është të
krijojë një kuptim të përbashkët të
situatave të biznesit që do të mundësojnë
njerëzit të punojnë së bashku me sukses.”
TIPET/LLOJET E KOMUNIKIMIT
Sipas
aplikueshmërisë:
 Iternal dhe
 Eksternal
Sipas natyrës së
komunikimit:
 Formal dhe
 Joformal
Sipas kanalit të
komunikimit:
 Verbal dhe
 Joverbal
Sipas drejtimit:
 Horizontal dhe
 Vertikal
Sipas numrit të
përsonave:
 Intrapersonal
 Interpersonal
 Grup
 Masë
KOMUNIKIMI FORMAL
KOMUNIKIMI JOFORMAL
FAKTORET QE NDIKOJNE KOMUNIKIMIN
BIZNESOR
Natyra e Biznesit
 Plani Operativ
 Shpërndarja Gjeografike
 Burimet Njerëzore
 Kultura e Kompanisë

KOMUNIKIMI BIZNESOR PERMES
FORMES SE SHKRUAR
PËRSE SHKRUANI?

Për të argumentuar zgjidhjen për një problem;

Për të krahasuar dy tema/çështje;

Për të përmbledhur informacionin;

Për të raportuar një hulumtim apo eksperiment.
PARAGRAFËT
Paragrafi është tërësi e fjalive që ndërlidhen dhe
të cilat e trajtojnë një temë të caktuar;
 Rregulli themelor: paragrafi duhet të shtjelloj
vetëm një ide.
 Një paragraf i shkruar mirë duhet të përmbaj
disa tipare të veçanta:

Duhet të ketë unitet;
 Duhet të jetë i kuptueshëm;
 Paragrafi ka strukturë


Paragrafi ka 3 pjesë përbërëse:
Fjalinë kryesore;
 Pjesën e mesme (trungun) dhe
 Fjalinë përmbyllëse.

SI DUKET NJË PARAGRAF?
 Dje
ra shumë dëborë, prandaj edhe
mësimi mbaroj më herët. Dëbora filloj të
binte para mesnatës. Në fillim, ishin
vetëm disa flokë të mëdhenj dëbore, por
nuk zgjati shumë dhe ajo zuri të binte
gjithnjë e më tepër. Dëbora mbuloj
oborrin. Në orën 12:30 drejtori i shkollës
lajmëroi se mësimi atë ditë do të
mbaronte në orën 13:00. Falë dëborës, atë
ditë bëmë pushim.
LLOJET E PARAGRAFËVE
 Paragrafi
tregues – tregon një histori
apo ngjarje nga jeta e shkruesit;
 Paragrafi përshkrues – përshkruan një
objekt, person ose ngjarje;
 Paragrafi shpjegues – shpjegon një
send ngjarje etj, ose jep informacion dhe
 Paragrafi bindës – shërben për të
shprehur një opinion në lidhje me një
send, ngjarje, etj.
KUJT I SHKRUAJMË?


Qëllimi i të shkruarit është komunikimi;
Çdo herë kur shkruani duhet të keni parasysh
audiencën – kujt i drejtoheni.
KUJT
I SHKRUANI DHE CILI ËSHTË
RAPORTI JUAJ ME ATË/ATA PERSONA

Autoriteti/ Pozita jo e njejtë GjuhaFormale/zyrtare
Nëse nuk e keni takuar kurrë më parë –
përdorni gjuhë formale/zyrtare me të;
 Komunikim i vazhdueshëm –
zgjedhni sipas rastit dhe përgjigjes.

KINI PARASYSH:
Shkrimi kërkon të menduar, konsideratë, kujdes
dhe planifikim;
 Në biznes ju duhet të shkruani në atë mënyrë që të
maksimalizoni ndikimin;
 Nuk do të keni rast të dytë për të krijuar një
përshtypje të parë të mirë;
 Mund të zhvleftësoni punën/idenë e shkëlqyer nga
komunikimi i dobët;
 Do të shpenzoni kohën më të madhe tuajën duke
shkruar

MOS
PËRDORNI FJALË TË PANEVOJSHME DHE
FRAZA SHPËRQENDROJNË NGA IDEJA KRYESORE E
EMAILIT SEPSE E NGATËRROJNË LEXUESIN


Personi/at të cilët e lexojnë emailin tuaj
zakonisht janë shumë të zënë, andaj duhet që ta
shkruani atë sa më qartë që të jetë e mundur.
Sqaroni qëllimin e emailit tuaj në fillim dhe
vetëm më poshtë jepni detajet tjera që e
shtjellojnë tutje temën e emailit.
PËRDORNI FJALI TË THJESHTA


Shmangia e fjalive të tejzgjatura dhe komplekse do
të ju ndihmoj juve që të mënjanoni gabimet
gramatikore.
Fjalitë e thjeshta do të bëjë emailin më lehtë të
kuptueshëm për lexuesin tuaj.
GJITHMONË
SHKRUANI
SUBJEKTIN
E
EMAILIT

Mos harroni se njerëzit e biznesit shpesh marrin
me qindra emaila çdo ditë. Nëse subjekti nuk është
i qartë, ata mund ta fshinë emailin gjithashtu.
KATËR PJESËT E NJË E-MAILI BIZNESOR
Hyrja – I tregohet lexuesit qëllimin për të cilin I
shkruani;
 Fokusi – tregon detajet në lidhje me temën;
 Veprimi – tregoni atë që ju dëshironi të ndodh
dhe jepni periudhën kohore;
 Mbyllja – falënderon lexuesin dhe I rikujtoni
komunikimin e ardhshëm.

Adresa e marrësit të
emailit
Carbon copy
Blind carbon
copy
Titulli
Ju faleminderit për vëmendjen!

similar documents