Last ned presentasjonen her

Report
Sykefravær og
annet fravær
Sykefraværsoppfølging og
inkluderende arbeidsliv
TONE DAHL
Personal- og organisasjonssjef
http://www.tonedahl.no/
Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Litt statistikk
Befolkning
Befolkning i yrkesaktiv alder
Arbeidsstyrke
Mottakere av stønad pga arbeidsledighet og dårlig helse:
5 000 000 personer
3 360 000 personer
2 630 000 personer
730 000 personer til enhver tid
Mottakere av stønad pga arbeidsledighet og dårlig helse: 1 500 000 personer/år
Av disse utgjør mottakere av sykepenger
800 000 personer/år
Tapte årsverk pga arbeidsledighet og dårlig helse:
662 000 årsverk
Av dette utgjør tapte årsverk pga sykefravær
104 000 årsverk
Kilder: Arbeid og velferd nr. 2-2012
Arbeid, helse og sosial ulikhet 1/2010
Sysselsetting i noen europeiske land
Sysselsetting i prosent av befolkning i yrkesaktiv alder
15–24 år
25–54 år
55–64 år
K
M
K
M
K
Norge
Danmark
Frankrike
Italia
Polen
Sverige
USA
M
54,4
52,0
83,5
88,3
64,6
72,8
63,7
28,1
17,0
23,2
38,8
47,0
63,6
32,1
26,1
30,4
37,3
46,7
82,9
76,8
59,1
71,6
81,9
70,2
87,2
87,6
84,7
83,7
86,9
81,5
50,9
36,7
25,4
21,9
66,8
56,4
64,1
41,4
46,7
44,3
73,3
65,2
Kilde: www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-2-2008-2009-/5.html?id=565543
Arbeidslinja
Alle i yrkesaktiv alder som er i stand til det, skal være i inntektsgivende arbeid.
Arbeid skal være førstevalget for alle arbeidsføre i yrkesaktiv alder.
Tallet på sysselsatte har vokst betydelig de siste 40 år:
1970:
2010:
1 641 000 av 3 863 000 (42%)
2 600 000 av 4 858 000 (53,3%)
Kilde: www.ssb.no/
Hvordan får befolkningen til livets opphold?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Sysselsatte Norge
Sysselsatte Italia
20%
18%
12%
16%
10%
14%
8%
12%
6%
10%
4%
8%
2%
6%
4%
0%
Understøttet av
det offentlige
Norge
Understøttet av
det offentlige Italia
2%
0%
Forsørget av familien Norge
Forsørget av familien Italia
Hvem bidrar til høy
yrkesdeltakelse
Kvinnenes inntogsmarsj:
1970:
2011:
44%
74%
Kun 9 prosent klassifisert som ”hjemmearbeidende”.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-6-20102011/4/1.html?id=625682
Eldre
Funksjonshemmede
Kronisk syke
Lavt utdannede
Paradoks ”Arbeidslinje” -> ”Trygdelinje”
Spørsmål
Er høyt sykefravær et uønsket problem?
Måler sykefraværet et ”sykt” arbeidsliv?
Eller er det uttrykk for et omforent mål i norsk arbeidsliv:
Å være inkluderende?
Tre grunner for å jobbe
med sykefravær
Nedsatt fysisk/mental helse
Fysiske smerter
Manglende energi
Slitenhet
Følelsesmessige problemer
Psykiske problemer
Langvarig sykefravær
Tap av identitet
Tap av status
Dårlig økonomi
Enda lengre fravær
36 milliarder kroner
http://www.hjelp24.no/sykefravar/fravaerskalkulator-article162-155.html
Utvikling av velferdspolitikken
1990
1994
1991
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6809365
2001
2000
2004
2002
2007
2006
2010
2008
Kilde: Aas RW 2009. Raskt tilbake.
Inkluderende arbeidsliv - IA
2002
Mål:
Å forebygge og redusere sykefravær,
styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet,
samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.
Delmål:
Reduksjon i sykefraværet med 20 pst.
Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne
Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder
http://www.youtube.com/watch?v=dfa6sFnDelg
NAV
”Flere i arbeid, færre på trygd”
2006
NAV-ordninger
Dagpenger
Dagpenger
Sykepenger
Rehabiliteringspenger
Attføringspenger
Tidsbegrenset
uførestønad
Sykepenger
Arbeidsavklarings-
penger
Uførepensjon
Varig
uførepensjon
http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2014/Satsinger/?pid=59865#hopp
http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2013/Satsinger/?pid=60788#hopp
Hvilke typer fravær har vi
og hva hjelper
Unødvendig og
frivillig fravær
Unødvendig og
ufrivillig fravær
Økt kontroll, trussel om straff,
innføring av karensdager
Gradert sykmelding,
individuell tilrettelegging
Nødvendig og
frivillig fravær
Nødvendig og
ufrivillig fravær
Kontrolltiltak kan redusere, kan
også føre til økning i langtidsfravær
Kontroll og påvirkning av
arbeidsmiljø virker ikke
Kilde: Einarsen S, Øverland SN, Schulze O-C. 2011. Å redusere bedriftens sykefravær – et håpløst prosjekt?
http://www.youtube.com/watch?v=cfwm5Wcr5X0
http://ledernett.no/Nyttig/Ukens-dilemma/Sykemeldte-blir-sur-naar-jeg-foelger-opp
http://www.youtube.com/watch?v=cfwm5Wcr5X0
Case
Peder Ås er sykmeldt. På skjemaet får hans leder beskjed om at han
har krysset av at det skyldes forhold på arbeidsplassen.
Hans leder Lars Holm er usikker på hva dette kan skyldes.
Når de skal avholde oppfølgingsmøte nekter Peder å ha
møtet på arbeidsplassen.
Kan han det?
Hvordan vil du løse dette?
Case
Arbeidsgiver ønsker å avholde et oppfølgingsmøte med Peder.
Peder ønsker ikke dette. Arbeidsgiver får en melding fra hans lege,
hvor det fremgår at Peder er ute av stand til å ha møte med arbeidsgiver.
Hva er saklig grunnlag for ikke å avholde oppfølgingsmøte?
Hvem befinner seg bak tallene
Individnivå
Lav sosioøkonomisk status:
Utdanning
Yrke
Inntekt
Nedsatt helse over lang tid, f eks
kronisk sykdom siden barndom
Sannsynligheten for uføretrygding
følger forskjeller i utdanningsnivå
med 25 prosent sannsynlighet for
dem med kun obligatorisk
grunnskole og 7 prosent for dem
med høyskole/universitetsutdanning
Helseproblemer rammer ikke
tilfeldig. Det er en overhyppighet
av sviktende helse blant
mennesker med lavere sosial
status
Nye grupper med immigrantbakgrunn med språkproblemer, vansker
med kulturell tilpasning og svake sosiale nettverk
Hvem befinner seg bak tallene
Samfunnsnivå
Samfunnsutvikling => nedgang i primærnæring og industrisysselsetting,
dvs nedgang i manuelle yrker.
Enklere jobber for arbeidstakere med liten utdanning finnes nesten ikke lengre
Vekst i kunnskapsintensiv produksjon:
Evne til å håndtere flere arbeidsoppgaver
Tåle høy arbeidsbelastning
Tåle stress
Sosiale evner
Kommunikative evner
Samarbeidsevner
Omstilling
Fleksibilitet
Bedring i folkehelsa => uføretrygdede lever lenger
Organisasjonsnivå
Produktivitet
Sterkt oppsigelsesvern
Sammenpressete lønnsstruktur
Takk for meg
TONE DAHL
Personal- og organisasjonssjef
Sammen skaper vi den grønne landsbyen

similar documents