05 Steinar Amlo

Report
Nytteverdien av en
miljøsaneringsbeskrivelse
Siv.ing. Steinar Amlo
• Hvilke forskjellige målgrupper skrives
miljøsaneringsbeskrivelser for?
• Hva bør miljøsaneringsbeskrivelsen inneholde?
• Er beskrivelsene klare nok?
• Hvordan kartlegge det vi ikke ser?
• Eksempel på beskrivelser
• Hvordan kan beskrivelsene bli bedre?
Nytteverdien av
miljøsaneringsbeskrivelsen
forutsetter
at man faktisk leser den
Hvilke forskjellige målgrupper skrives
miljøsaneringsbeskrivelser for?
• Selger/kjøper/leier av en eiendom
• Eier (rehabilitere eller rive ?)
(tilstandsanalyse)
• Byggherre (input til byggeprosess)
• Rådgiver (underlag til anbudsgrunnlaget)
• Entreprenør (ved riving/rehab.)
• Kommunen (byggesaksbehandling,
kontroll)
Hva bør miljøsaneringsbeskrivelsen inneholde?
Avfallsforskriften §15-5
a)
b)
c)
hvem kartleggingen er utført av
dato for kartleggingen
resultatet av representative materialprøver og analyser
d)
e)
f)
forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type
plasseringen av farlig avfall i bygget, angitt med bilde eller
tegning der det kan være tvil
hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre
tiltak er identifisert
g.
h.
i.
j.
hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
hvor det farlige avfallet er planlagt levert
alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell
byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent.
Er beskrivelsene klare nok?
Tja….
”Ut fra byggeår kan bygningen tenkes å
inneholde……”
Upresis lokaliserings- og mengdeangivelse
Hvordan kartlegge
det vi ikke ser ?
Skjulte forekomster avdekkes ved å åpne konstruksjonen.
Kunnskap om:
•byggeår
•byggemåte
=> Mistanke om skjult miljøfarlig stoff
Asbestplater
bak stålplater
Enkelte forekomster er utilgjengelige før riving:
For eksempel XPS-plater under betonggulv på
grunn.
Da må vi forutsette at XPS-plater finnes og at de inneholder
HKFK og BFH. Riveentreprenør må evt. ta prøve.
Det er ikke alltid
totaløkonomisk eller praktisk ”riktig”
å ta en materialprøve:
• Mange forskjellige typer av samme stoff
• Svært liten mengde av bygningsdelen
• Bygningsdelen har lav vekt
=> Beskrive at bygningsdelen inneholder det miljøfarlige
stoffet den kan inneholde
Forenklet
miljøsanerings
-beskrivelse
• Kun for boliger og fritidsbebyggelse opp til 400 m2
• Eksempler på bakgrunn av hva
man normalt kan finne i
eneboliger
• Bør oppdateres med ny
kunnskap
• Fanger ikke opp spesielle
forhold
Norconsults
mal
1.
2.
3.
4.
Sammendrag
Innledning, bygningsbeskrivelse,
tiltaksbeskrivelse
Generelt om helse- og
miljøfarlige stoffer
Kartlegging og
materialprøvetaking
5.
6.
7.
Avdekkede forekomster (hva vi har funnet)
Miljøsaneringsbeskrivelse (hvordan sanere/fjerne)
Konklusjon
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Analyseresultater materialprøver
Skisser over avmerkede forekomster
Fotos av en del av de avdekkede
forekomstene
Vedlegg:
Aktuelle
forekomster, bilder
med litt tekst
Hjellnes Consults
mal
1. Sammendrag
2. Prosessen med
miljøkartlegging og sanering
3. Funn av miljøfarlige stoffer
VEDLEGG
1. Befaringsrapport
2. Miljøsaneringsveiledning
3. Anbudsspesifikasjon
4. Erfaringstall
5. Analyserapporter
Angivelse av funn på skisse for
hver etasje
Forskjellig farge for forskjellig
stoff
Veolia Miljø
Entreprenør
•
Skriver om stoffet,
forekomstene og hvordan
saneringen skal utføres i ett
•
Saneringsskjemaer (for alle
viktige forekomster)
Hvordan kan beskrivelsene bli bedre?
Opplæring
(kurs avholdes bl.a. av MEF, RIF, Norsas m.fl.)
Kommunene må tørre å avvise ufullstendige/ dårlige beskrivelser
Miljøsaneringsbeskrivelsen må inneholde:
•
•
•
•
•
•
Klare angivelser (kulepunkter ?)
Angi mengder (m2, lm, stk, tonn)
Avmerke forekomster på tegning/skisse
Samletabell
Saneringsråd
Hvis lavkontaminerte masser, så skriv det

similar documents