Powerpoint-presentation ESF-projektet Mikrofinansiering en

Report
Mikrofinansiering
En social innovation för arbetsmarknadsintegrering
Projektet medfinansieras av:
www.neem.se
NEEM
Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter
Ideell förening sedan 2002 med syfte att främja
entreprenörskap för kvinnor, främst med utländsk bakgrund. Med många års erfarenhet av att arbeta med
målgruppen och en rad olika specialkompetenser
synliggör, uppmärksammar och lyfter vi fram kvinnors
företagande.
I dag är Neem en snabbt expanderande organisation
med 11 medarbetare. Tillväxtarbetet sker på såväl
kommunal, regional, nationell som internationell nivå.
Föreningen driver ett antal projekt med finansiärer som
Tillväxtverket, Strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige och Europeiska Socialfonden, samt är grundare
& samarbetspartner till Mikrofinansinstitutet i Sverige.
På uppdrag av Arbetsförmedlingen arbetar vi som
etableringslotsar för nyanlända.
Europeiska Kommissionen ger utmärkelse
till originella och innovativa regionala
projekt.
År 2010 drevs Mikrofinansinstitutet som
ett projekt av Neem. Bland 87 ansökningar
från 27 europeiska länder tog MFI hem
segern i kategorin:
Integrering av invandrade & marginaliserade
grupper i storstadsregioner.
Make Women Bankable!
NEEM
Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter
Neem har bl a tidigare drivit ett projekt som resulterade
i Mikrofinansinstitutet i Sverige AB, där blivande entreprenörer utan tillgång till finansiering har möjlighet att
låna mellan 25.000 – 250 000 kr.
www.mikrofinansiering.se
Neem är medlem i och ingår i styrelsen för EMN
(European Microfinance Network), ett nätverk av
93 medlemmar och partners i 21 europeiska länder.
EMN:s årsmöte hålls i Stockholm år 2013 med
Neem som värd.
Neem har också tagit initiativet till bildandet av ett nordiskt
samarbete inom mikrofinansiering.
Make Women Bankable!
Vision
Ett samhälle där alla är delaktiga
”Just dina livserfarenheter
bidrar till ett rikare samhälle”
Affärsrådgivare Neem
”Integration genom
entreprenörskap” Neem
”Projektet använder entreprenörskap som metod
och är unikt då det samlar en bred samverkan med
relevanta aktörer” ESF
Mervärde för kommunen
Målgrupp
Arbetslösa – fas 1 & 2 samt nyanlända
Minst 80 % kvinnor
Minst 85 % med utländsk bakgrund - En viktig målgrupp som i dagsläget
har små möjligheter att förändra sin livssituation. Permanent uppehållstillstånd krävs.
Mål
Att utveckla och kvalitetssäkra en hållbar modell för att bekämpa utanförskap
med hjälp av mikrofinansiering. Modellen införs kontinuerligt i de olika
samverkanspartners ordinarie organisationer, där de tillämpas och sprids över
hela landet vid projektets slut.
-
Mobilisera 180 deltagare i nätverksgrupper
(60 personer / plattform)
-
Starta minst 3 sociala företag, 1 i varje region
-
20 – 30% av deltagarna startar företag i olika former
-
60 – 70% av alla deltagare tar nästa steg i livet – börjar studera, får
praktikplats, arbete eller startar företag
Syfte
Att människor återfår tron på sin egen förmåga och ser en möjlighet till
att förverkliga livsidéer utifrån egen drivkraft.
Att bekämpa negativa attityder och fördomar om invandrarkvinnors
entreprenörskap och dess finansiering genom att:
Skapa goda kvinnliga förebilder.
Inspirera kvinnor att starta egna företag.
Lyfta fram invandrarkvinnor som sanna innovatörer.
Att bygga lokala mikrofinansieringsplattformar hos våra samarbetspartners
i tre regioner – Stockholm, Västerås och Örebro.
Att utveckla kvalitetssäkrade metoder för mikrofinansiering som en social
innovation till arbetsmarknadsintegrering med fokus på sociala företag.
Utanförskap kostar!
Människor




Outnyttjade resurser
Arbetslöshet
Sjukskrivning
Exkludering & lidande
Åtgärder








Samhällsekonomisk
förlust
Socialförvaltning
 Ca 350.000 kr/person/år
Arbetsförmedling
Integrationssamordnare
Psykologer
Läkare
Sjuksköterskor
Lärare
Tolk
Socioekonomiska effekter
Förväntad påverkan från startade företag 4 438 334 Kr
Exempel från Katrineholm (Dec-2009)
-
Nya produktionsenheter
Ökad konsumtion
Ökade inkomster från skatter
Minskade kostnader för sociala förmåner
Beräkningen är gjord på fem startade företag under tre år i projektet Mikrofinansinstitut
för ökad sysselsättning, social och ekonomisk integration – finansierat bland annat av Tillväxtverket och Strukturfonden Östra Mellansverige.
Enligt statistik från Industriella Utvecklingscentra (IUC Sverige AB)
”Människor återfår tron på sin egen förmåga
och ser en möjlighet till att förverkliga livsidéer
utifrån egen drivkraft.” Amal Jasm
Mervärde för individen
Dagens problem för målgruppen
Invandrarkvinnor identifieras inte som
entreprenörer
Brist på kapital – bevisligen svårare för
kvinnor att få lån och ännu svårare om
kvinnan är utomeuropeisk
Synen på entreprenörskap saknar genus& etnicitetsperspektiv
Befintliga introduktionsprogram är fokuserade på kollektiva lösningar och tittar inte
på den enskilde individens behov
Arbetsmarknaden är inriktad mot anställning
Invandrarkvinnor saknar relevanta sociala
nätverk
Komplex arbetsmarknad
Stort mörkertal av arbetslösa kvinnor med
invandrarbakgrund
Det första riktiga steget in till arbetsmarknaden är större i Sverige än i andra
länder. Inte lika många naturliga
kontaktytor
Arbetslösheten är mycket högre bland
personer som är utrikes födda 16,02%
(jmfr 8,38) Bland utrikesfödda kvinnor är
siffran ännu högre. Bland invandrare från
Afrika och Asien har färre än 20% fast
sysselsättning
Deffinitioner:
Utrikesfödd person – Född utanför Sverige
Första generationens invandrare – Född utanför
Sverige
Andra generationens invandrare – Född i Sverige.
Föräldrar födda utomlands
Invandrarbakgrund – Person som antingen själv är
född i utlandet eller vars far eller mor är det.
Urvalsprocessen
Sker i lokala plattformar i samarbete med väl etablerade
invandrarföreningar, arbetsförmedling samt med övriga
relevanta aktörer.
 Workshops hos lokala arbetsförmedlingar där presumtiva
deltagare bjuds in för information
 Rekommendationer till enskild person från de olika
aktörerna
 Mun – till – mun / rekommendationer
De viktigaste kriterierna i urvalsprocessen är drivkraft och
vilja hos individen.
Coachning
Sker i lokala plattformar i samarbete med väl etablerade invandrarföreningar ,
arbetsförmedling samt med övriga relevanta aktörer:

Coachningen är på heltid och tar ca 3-6 månader beroende på individen.

Coachning sker i grupp och individuellt .

Lokal / Datorer

Teoretiska kunskaper varvas med praktiska arbetsuppgifter. Studiebesök och
gästföreläsare ger insyn i affärsvärlden.

Kunskaper inom såväl sociala som affärsmässiga koder här i Sverige är
viktiga med tanke på vår målgrupp. Kontakter tas med berörda myndigheter.

Behovsriktad språkträning

Hänsyn tas till om familj/släkt är involverade i idén
Under snart tio år har Neem utvecklat metoder och processer som vi vet har stor
framgång hos den målgrupp vi arbetar med. Pedagogiken bygger på individens
egen vilja och drivkraft, där affärsrådgivaren är en resurs i kunskapssökandet.
Syftet är att deltagaren utifrån sina mångkullturella kunskaper och erfarenheter
ska utveckla egna affärsidéer som kan bidra till egen försörjning, alternativt tar
ett stort kliv vidare i livet mot anställning eller utbildning.
Mikrofinansiering del 1
1. Mobilisering
(Uppsökande verksamhet, Nätverkande, Inspiration)
2. Affärsutveckling
(Empowerment, Coachning, Innovation, Utbildning)
Frigörelse av eget kapital – dröm om egen försörjning
Innovativ skapandeprocess
Affärsplanering :
 Affärsidé
 Produkt/tjänst (branschkunskap,
tillstånd, produktcirkel, prissättning,
försäljningsplan etc)
 Innovation
 Lokal / utrustningar
 Marknad / Kunder / Konkurrenter
 Marknadsföring
 Regelsystem (Företagsform, Skatter
och moms, Försäkringar, Arbetsgivaransvar, Bokföring, Pension)
 Budget (Resultat & Likviditetsbudget,
Kaptitalberäkning)
Mikrofinansiering del 2
3. Utlåning / Uppföljning
(Lånemanagement, Affärsutveckling)
Ansvarsfull lånehantering
Vidareutveckling av affärsplanering
(punkt 2)
4. Make Women Bankable
(Stärkt nätverk för individ & organisation, Livskraftigt företag,
Egen kredithistoria)
Uppföljning / Utvärdering
Uppföljning och utvärdering görs kontinuerligt av projektet och den enskilda
individen:




Våra erfarna affärsrådgivare går tillsammans med deltagaren igenom
checklistor av nya kunskaper efter varje avslutad modul. Om modulen
är godkänd kan deltagaren gå vidare.
Sociala indikatorer följs upp genom ett databasprogram – MIS –
Management Information System
Uppföljning efter företagsstart är en viktig förutsättning för att skapa en
långsiktig lönsam och konkurrenskraftig verksamhet
Följeforskare från European Minds följer samtliga processer i projektet
genom lärande utvärdering för kvalitetssäkring
Tidsplan / Genomförande
120102 – 120531 Mobiliseringsfas
120801 – 140630 Genomförandefas
Budget totalt: Ca 14 miljoner kr
Medfinansiering: Arbetsförmedlingen & Tillväxtverket .
Diskussion medfinansiering: Eget arbete. Aktivitetsstöd.
Försörjningsstöd. Lokaler. Datorer etc.
Viktiga samarbetspartners
Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Swedbank, Kommuner, Lokala
invandrarföreningar, Nyföretagarcentrum, Mikrofinansintstiutet, IFS/
Almi, Innovationsexperter etc.
Organisationsschema
ESF-projektet: Mikrofinansiering – en social innovation för arbetsmarknadsintegrering
Styrgrupp
Ledningsgrupp
Följeforskare
Region 1
Stockholm
Region 2
Västmanland
Region 3
Örebro
#Regionansvarig
# Admin.
# Regionansvarig
# Admin.
#Regionansvarig
# Admin.
Styrgruppen - Verkar för att projektet genomförs på ett effektivt sätt enligt uppsatta mål
Ledningsgruppen - Ansvarar för den operativa verksamheten
Regioner – Utvecklar stödplattformar, bidrar till metodutveckling och kartlägger specifika
behov hos samarbetspartners etc
Följeforskare – Kopplas till projektet för maximalt lärande / utvärdering
Ledningsgruppen består av:
Projektledare
Irina
Koordinator
Bengt Lyngbäck
Af
Ekonomi
Administration
Maximina
Marknadsföring
Kommunikation
Maria
IT & MIS
Uppföljning
Martin
Affärsutveckling
Transnationellt
samarbete
Claudia
Tack för visat intresse!
Projektet medfinansieras av:
www.neem.se

similar documents