Kirsti S. Anthun - Fra kunnskap til handling

Report
Evalueringsmetoder
Kirsti Sarheim Anthun
[email protected]
• Hva er evaluering?
• Hvorfor evaluere?
• Hvordan evaluere?
– 3-nivå modell
• Metoder
Evaluere:
«Å finne verdien av»
Å finne verdien av
1) ‘Verdi’ – hva ønsker vi å måle?
2) ‘Finne’ – hvordan måler vi? Hva
er målbart?
Hvorfor evaluere?
•
Undersøke måloppnåelse
•
Undersøke kvalitet
•
Betydning for brukere/samfunn
•
Beslutningsgrunnlag for senere tiltak
•
Læring –hva har vi fått til og ikke?
•
Justering
•
Generaliserbarhet
Spørsmål om resultater kan besvares på
flere måter, innledningsvis kan man
spørre seg:
• Måloppnåelse: Har den planlagte forbedringen
skjedd?
• Bidragsanalyse: Er det sannsynlig at tiltaket
har bidratt til forbedringen?
• Attribusjon: Kan det slås fast med stor grad av
sikkerhet hvor mye tiltaket har bidratt til
forbedringen?
• Kontrafaktisk analyse: Hva ville skjedd uten
tiltaket?
To typer evalueringer:
Effekt
Prosess
Effekt kan måles på mange måter
Prosessevaluering handler om å evaluere hele
implementeringsprosessen.
Vi har noen utfordringer:
•
Lang tid før helseeffekt/helsegevinst kan
observeres
•
Kompleksitet – vanskelig å avgjøre kausalitet
•
Ren tallmessig effektevaluering sier ikke noe om:
•
hvorfor ting fungerte eller ikke, evt fungerte
for noen, men ikke andre.
•
hvilke intervensjonseffekter som skyldes
variasjoner i selve intervensjonsprosessen.
Effekt
Prosess
Nøkkelspørsmål:
• Hva har vi oppnådd? (+ hvorfor)
• Viktigste driverne for endring?
Metoder
• OBSERVERT ENDRING (tallfeste?)
• SPØRREUNDERSØKELSE
• DOKUMENTANALYSE -møtereferat, memos,
kommunikasjons- og informasjonsmateriell
• UTSAGN – intervjuer med ulik grad av fast struktur,
enkelt-intervju el. grupper, (pr telefon eller ansikt til
ansikt), epost, «folkestemmen»
• OBSERVASJON
Initiering
Evaluering
Kunnskapsgrunnlag
Tiltak
Valg
Planlegging
Initiering
Evaluering
Kunnskaps
-grunnlag
Tiltak
Valg
Planlegging
Kunnskapsgrunnlag og valg av tiltak
•
•
•
•
Hva bestod kunnskapsgrunnlaget av?
Hvordan ble valg av tiltak gjort?
Sammenheng kunnskapsgrunnlag og tiltak iverksatt?
I hvilken grad ble tiltak skreddersydd til kommunens behov
(målgruppa)
• Medvirkning fra representanter fra målgrupper
Initiering
Planlegging
• Handlingsplaner og grad av detaljer her
(tid, ansvarsfordeling, konkretisering)
• Deltakelse fra målgruppa i planlegging?
• Hvem deltok i planlegging? På hvilken
måte?
• Hvilken rolle spilte ulike interessenter i
planlegging?
• Målsetn for evaluering
• Informasjon – til hvem, hvordan og når?
Evaluering
Kunnskaps
-grunnlag
Tiltak
Valg
Planlegging
Materiale
Dokument (feks møtereferat,
memos, korrespondanse)
Utsagn
Initiering
Evaluering
Kunnskaps
-grunnlag
Tiltak
Valg
Implementering tiltak
•
•
•
•
•
•
•
Nådde tiltaket frem til målgruppa?
Respons fra målgruppa?
Avvik fra plan? Og hvorfor
Barrierer, hindringer?
Hva bestod tiltaket i?
Observert endring?
Driverne bak endringen
(utslagsgivende?)
• Ulike interessenters roller i
implementeringen
• Bieffekter?
• Informasjon underveis?
Planlegging
Materiale
Dokument (feks møtereferat,
memos, korrespondanse)
Utsagn
Observasjon
EN 3-NIVÅS MODELL
(Nielsen & Randall 2013)
KONTEKST
•
•
•
Hindringer
Barrierer
Fasiliterende
faktorer
INTERVENSJON/TILTAK
•
•
•
•
•
Initiering
Kunnskapsgrunnlag og
oversikt
Planlegging
Drivere for endring
Kommunikasjon og
informasjon
Eval
uerin
g
Initi
erin
g
Tiltak
Plan
leggi
ng
Kun
nska
psgrun
nlag
Val
g
MENTALE
MODELLER
•
•
•
Rede for endring
Respons på
intervensjonsaktiviteter
Endringer i mentale
modeller?
Oppsummering
•
•
•
•
Å evaluere: finne verdien av noe
Det kan evalueres på mange måter.
Effekt og prosess
Prosessevaluering handler om å se på hele
implementeringsprosessen
• Samle inn informasjon via dokumenter, observasjoner,
utsagn. Bruke alle faser i prosessen for å strukturere
evalueringsarbeidet.
• Tenke mer helhetlig om evalueringa: bruke 3-nivås modell:
evaluere hvordan kontekstuelle forhold og mentale modeller
har virket inn på implementering og resultat.
Foto: Roland Smith

similar documents