Sikkerhet ved skytebaner

Report






Sikkerhetsforskriftene – «Forskrifter om anlegg
av, kontroll med og godkjenning av skytebaner
av 1. juli 1988».
§ 4 – Baneeieren plikter å holde banen i forsvarlig
stand med inspeksjoner minst 2 ganger pr år.
Benytt sjekkliste for inspeksjon utarbeidet av
DFS.
Opprett protokoll for sjekklistene i laget.
§ 5 – instruks.
Syndes mye mot dette da en hver større endring
skal godkjennes i instruks.




Det skal være ryddet 2 meter ut til hver side
for fløyskytter ved standplass.
Det skal ryddes 5 meter ut for fløyskiver.
Frisiktssonen går i rett linje mellom disse
punktene.
Frisiktssonen skal bestå av rikosjettfrie
masser
Frisiktsonen






Man skal nå rikosjettfritt område senest 0,5
meter under standplassnivå minst etter 2 meter.
Knekkpunkt etter 71 m fra standplass.
Videre svakt fall frem til skivevollen, se figur side
15 i sikkerhetsforskriftene.
0,7 meter på 100 m, 1,4 meter på 200 og 2,1 m
på 300 m
I disse områdene skal det kun forekomme
rikosjettfrie masser.
Stikker det rikosjettfarlige f.eks fjell opp i denne
sonen, skal rikosjettvinkelen beregnes fra dette
oppstikkende punktet. Evt. tildekkes/fjernes
Sektor uten rikosjettfarlige objekter






W- Sidesprengningsvinkel, 6 grader
Starter fra standplass
Q -Rikosjettvinkel, 22 grader
Starter fra topp av skivevoll
Høydevinkel (bakgrunnshøyden), 4 grader ved
alle bakgrunnhøyder. Kan godta 2 grader ved
spesielle forhold
Kunstig kulefang
Skivevollens utbredelse
generelt alle avstander
Eksempel mulig løsning med elektroniske skiver.
Prinsipiell oppbygging også ved anvisergraver.
Kulefangets utbredelse
Gjelder alle avstander
Masser i kulefanget
Farlig område – Naturlig bakgrunn
Kunstig bakgrunn 100m.
Kulefangerskjerm øker med 11
m pr. 100 meter skyteavstand







Kortholdsbaner
Lerduebaner
Bevegelige mål – løpende elgbane
Feltmessige skytinger
Innendørs
Forslag til instruks
Tillegg for luftvåpen




Generelt gjelder sikkerhetsforskriftene og
vinklene som er oppgitt der også for 15 m.
Sidespredningsvinkel = 1,6 m på 15 m
Ved kortene avstand fra fløyskiver til
sideveggene må sideveggene kles med f.eks.
1,5 mm stålplater til den treffer
sidespredningsvinkel.
Dekningstykkelse – f.eks. stålplate 3 mm




Luften i rommet skal skiftes ut 3 ganger pr.
time eller
rommet skal tilføres 200 m³ frisk luft pr.
våpen pr. time
Tilluft oppunder tak bak på standplass
Avtrekk ved gulvet 2,5 m foran standplass





Før og etter skyting. Blystøv bruker lang tid
på å «legge seg».
Vasking og spesialstøvsugere. Kostbare
støvsugere. Avklar bruksområde med
leverandør
Lett vaskbare gulver, f.eks vinyl
Hvert halvår avholdes hovedrengjøring –
vegger, tak og gulv om det er vaskbare
overflater, samt ventilasjonskanal foran
standplass rengjøres.
Bytte av filtre.

similar documents