Presentation om arbetet med att ta fram en

Report
VÄLKOMNA!
VI SOM ÄR HÄR:
•
•
•
•
•
Susanne Moberg - Projektledare
Alexander Erixson - Planarkitekt
Emma Färje Gustafsson - Planarkitekt
Mahmood Mohammadi - Trafikplanerare
Anna Ek - Park och natur - Landskapsarkitekt
SYFTE MED MÖTET
• Att berätta om kommande arbete
• Samla in synpunkter
Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bakgrund - vad har hänt?
Vårt uppdrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommande arbete – Detaljplanen
Din möjlighet att påverka
De två förslagen
Frågestund
Tid till enskilda frågor
Slut ca 19:30
BAKGRUNDSINFORMATION
• Uppdrag att hitta mark för studentbostäder
• Intresseanmälan
• Juryarbete – Nacka kommun, SSCO,
jagvillhabostad.nu
• Alphyddan och Ektorp
• Hyris och SBC Bo
• Beslut kommunstyrelsen 2013-03-25
KS beslut och vårt uppdrag
• Kommunstyrelsen antar startpromemorian.
”I arbetet ska man pröva både nya bostäder men
också förutsättningarna för att lösa Alphyddans
parkeringsproblem och särskilt beakta kvalitet
och omfattning av områdets friytor.
Bostadsprojektet kan under planprocessen
komma att justeras om det bedöms att viktiga
grönytor behöver säkras. En dialog om detta ska
föras med berörda”
VAD ÄR EN DETALJPLAN
• Detaljplanen reglerar i detalj hur marken och vattnet ska användas
inom ett tydligt avgränsat område
– Krav på DP vid samlad bebyggelse
– Är marken/vattnet lämpad för föreslagen bebyggelse?
–
–
–
–
–
Omfattning
Innehåll
Utformning
Störningsskydd
P-behov m.m.
– Avvägning mellan enskilda och allmänna intressen
Att ta fram en detaljplan
Planchefen el
Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden
beslutar att
förslaget ska
skickas på
samråd.
Förslag
tas fram
Start-PM
MSN,
KSSU, KS
Samråd
Boende och
remissinstanser
får tycka till
Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden
beslutar att
förslaget ska
ställas ut.
Bearbetning
av förslaget
Granskning
Antagande =
kommunfullmäktiges
slutliga beslut
om detaljplanen
Bearbetning
av förslaget
Ytterligare möjlighet
för boende och
remissinstanser att
lämna synpunkter
Laga kraft =
detaljplanen
börjar gälla
Ev överprövning
1.
2.
Länsstyrelsen
Mark- och
miljödomstolen
PRELIMINÄR TIDPLAN
•
•
•
•
•
•
Framtagande av planförslag
Ev. ny informationsträff
Samråd
Samrådsmöte
Granskning
Antagande
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
april – sept
sept
okt
okt
mars
juni – sept 2014
DIN MÖJLIGHET ATT PÅVERKA:
SAMRÅD:
• Förslaget skickas ut på remiss samt visas på
bibliotek och i Nacka stadshus
• Samrådsmöte
• Synpunkter skickas skriftligen till kommunen
• GRANSKNING
• Samrådssynpunkter presenteras
• Möjlighet att skicka in synpunkter igen
HYRIS
HYRIS
SBC Bo
SBC Bo
VAD ÄR VIKTIGAST FÖR DIG?
Fyll i ett kort!
www.nacka.se/alphyddan
TACK!

similar documents