zde

Report
Jednání expertní skupiny dne 14. 3. 2013
KARIÉRNÍ SYSTÉM
CZ.1.07/4.1.00/33.0002
Hlavní cíl projektu
Vypracovat kariérní systém učitelů umožňující celoživotní
zvyšování kvality jejich práce, propojený s atestacemi a
navázaný na motivující systém odměňování na základě
transparentních pravidel.
Délka projektu : 27 měsíců (III/2012 – VI/2014).
2
Klíčové aktivity projektu
1.
2.
Kariérní
systém
Systém
vzdělávání
3.
Profesní portfolio
KA1 – Kariérní systém – očekávané výstupy
Očekávané výstupy KA 1 do konce r. 2013 a probíhající práce – 1. část:
1. Dokončení práce na víceúrovňovém standardu učitele v návaznosti na
výstupy projektu QRAM
(popis potřebných kompetencí pro každý z kariérních
stupňů/pedagogických pozic).
2. Stanovení cílů vzdělávání pro jednotlivé kariérní stupně a pozice
3. Přípravné práce pro tvorbu KS ředitele školy.
4. Návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů – kdo, kdy a
podle čeho bude učitele pravidelně hodnotit v jednotlivých kariérních
stupních.
5. Dokončení práce na víceúrovňovém standardu ředitele.
4
KA1 – Kariérní systém – očekávané výstupy
Očekávané výstupy KA 1 a plánované práce 2013 – 2014 – 2. část:
6. Návrh rámcového obsahu, rozsahu a způsobu ukončení vzdělávání
potřebného k dosažení kariérních stupňů a pozic.
7. Návrh kariérního systému pro ředitele; stanovení a popis obsahu
vzdělávání pro ředitele v návaznosti na vytvořený kariérní systém pro
ředitele.
8. Návrh kritérií pro uznávání již absolvovaného DVPP, doktorandského
studia, dosavadní pedagogické praxe pro zařazení učitele do
kariérního stupně 3 a 4.
9. Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování
standardu vzdělávání v rámci DVPP.
10. Návrh institucionálního zajištění vzdělávání uskutečňovaného v
souvislosti s kariérním systémem.
5
KA1 – Personální zajištění
Personální zajištění řešitelské a interní oponentní skupiny
• Zástupci VŠ, odborných asociací, ředitelé z praxe, domácí a zahraniční experti
• Řešitelská skupina
– PS pro kariérní systém a standard ředitele v návrhu
– PS pro návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů v návrhu
• Průběžná spolupráce s KA2, zahájení spolupráce s KA 3
• Interní oponentní skupina
• Skupina „strategického plánování a supervize“
– Skupina stojící mimo projekt – dohoda MŠMT a děkanů pedagogických fakult
– Složení: management projektu, zástupce MŠMT + VŠ, CZESHA, AŘG, AŘZŠ
– Cíl:
dosažení shody v prioritách vzhledem k praxi škol
• Interní oponentní skupina
– VŠ, ZŠ, SŠ, hospodářská komora, zástupci asociací
6
KA1 – Realizace
Práce řešitelských skupin a členů:
• Realizace 10 pracovních setkání řešitelské skupiny
(19. 6., 23.7., 1. 8., 7. 9., 18. 10., 29. 11., 13. 12.2012
17. 1., 21. 2., 14. 3. 2013)
• Realizace úvodního setkání s interní oponentní skupinou (24. 1. 2013)
• Průběžné individuální konzultace se členy řešitelské a oponentní skupiny,
VŠ, asociace, odborná veřejnost
• Komunikační matice
• Komunikace mezi členy na intranetu NIDV
KA1 – Stav prací a průběžné výstupy
Stav prací:
• Seznámení s výstupy QRAM - zahájení spolupráce s realizátory projektu
QRAM a zástupci pilotních škol QRAM, účast na seminářích ke QRAM
• Příprava hodnocení pomocí portfolia - dotazníky pro školy – sběr
dat o systému hodnocení práce učitele v současné praxi
a zajištění zájemců o pilotáž (příprava KA 3)
• Analýzy a konzultace k finanční a demografické studii variant dopadu
odměňování v rámci KS
• Víceúrovňový standard učitele pro kariérní systém 2, 3, 4
stav: po zapracovaných připomínkách interní oponentní skupiny
• Příprava realizace dalších očekávaných výstupů – KS a standard pro
ředitele
8
KA1 – Stav prací a průběžné výstupy
• Grafické výstupy
– Standard učitele
– Začlenění standardu do kariérního systému učitele
• Příprava realizace dalších očekávaných výstupů
– Kariérní systém a standard pro ředitele
– Návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů
– Metodika hodnocení práce učitelů ředitelem pro potřebu zařazení
učitelů do stupňů KS
KA1 – Odborné materiály a prezentace
Vytvořené odborné materiály
• Knihovna odborných zdrojů
• Obsahová metaanalýza dokumentů projektu Tvorba profesního
standardu
• Komparativní analýza výstupů projektu QRAM pro oblast Učitelství
• Myšlenková mapa
• Požadavky a standardy Evropské komise
• Prezentace pro řešitelskou skupinu
• 1 verze víceúrovňového standardu pro učitele kariérního stupně 2, 3, 4
10
KA2 – Kariérní systém
Výstupy:
Vytvořit modulové vzdělávací programy vedoucí k dosažení úrovně
standardu definovaného pro jednotlivé stupně KS – 5 VP
Navrhnout systém kritérií a nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávacích
programů uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem, včetně
finanční analýzy – 2 dokumenty
Tvorba kritérií pro výběr hodnotitelů, jejich školení – 50 osob
11
KA2 – Kariérní systém
Očekávané výstupy KA 2 - probíhající práce r. 2013:
Upraven harmonogram činností v souladu s KA1 a KA3. Důvodem bylo
propojení a návaznost výstupů ve všech KA, zejména na Standard
učitele (1.- 3. verze).
Dokončení tvorby kritérií a nástrojů pro hodnocení vzdělávacích programů
KS:
• Systém kritérií pro hodnocení vzděl. programů (květen 2013)
• Podklady pro inovaci udělování akreditací
• Analýza finančního zabezpečení pro uskutečnění hodnocení
vzděl. programů (červen - červenec 2013)
• Oponentury (srpen 2013)
• Finalizace materiálu (září 2013)
12
KA2 – Kariérní systém – kritéria a nástroje
Kritéria a nástroje pro hodnocení kvality vzdělávacích programů v KS
Řešitelská skupina A21:
vzdělávací instituce
lektor
vzdělávací program
projektová fáze
realizační fáze
evaluační fáze
Východiska:
Legislativní podmínky pro udělování akreditací MŠMT, odborná a
teoretická pedagogická a andragogická literatura, zahraniční
pohled na vzdělávání v KS, vznikající Standard učitele – s výhledem
na hodnoticí a atestační řízení, profesní portfolio.
13
KA2 – Kariérní systém – vzdělávací programy
Tvorba vzdělávacích programů (5 VP):
Návaznost především na:
• Standard učitele (KA1) – očekávané kompetence učitele a kritéria jejich
kvality.
• Kritéria kvality vzdělávacích programů.
Výběr témat a cílových skupin pro 5 VP – spolupráce s řeš. skupinou KA1.
Cílové skupiny – MŠ, ZŠ, SŠ, průřezové téma.
Tvorba:
Cíl a obsah VP, časové rozložení VP, pracovní listy pro účastníky, definována
cíl. skupina, výstup VP a nároky na účastníky, metody výuky a formy VP,
manuál pro lektory.
Personální zabezpečení : Řešitelská skupina A22 (březen – září 2013).
14
KA2 – Kariérní systém – další očekávané
výstupy
Další čekávané výstupy KA 2 a plánované práce 2013 - 2014:
• Tvorba kritérií pro výběr hodnotitelů pro udělování atestací, jejich
příprava a školení (červen 2013 - květen 2014)
• Pilotáž vzdělávacích programů (září 2013 - březen 2014) a její
vyhodnocení (do května 2014)
15
KA2 –Východiska
Základní a důležitá východiska KA2 v rámci projektu:
• KA1 – Standard učitele (verze)
• KA1 – Metodika pro hodnocení učitelů na 2. stupni a systému atestací
• KA3 – Profesní portfolio (struktura pp, metodika vedení a hodnocení pp)
Úzká spolupráce manažerů všech KA.
Komunikace členů a manažerů aktivity:
• Prezenční pracovní schůzky (Praha), komunikace mezi členy na intranetu
NIDV (Hedvika), komunikace prostřednictvím skype.
16
KA3 – Kariérní systém
Cíl:
Vytvořit a ověřit systém vedení profesních portfolií jako základu pro
hodnocení kvality práce učitele.
Portfolio bude sloužit k doložení o absolvování DVPP, dalších forem
podpory (koučink, mentoring, supervize, konzultace), samostudiu,
vlastní praxi, hodnocení, sebehodnocení, k identifikaci vzdělávacích
potřeb.
Portfolio se stane podkladem pro možný postup v kariéře, jeho vedení
bude pro vyšší atestační stupně povinnou součástí.
17
KA3 – Zajištění a východiska
Personální zajištění - zástupci VŠ, zkušení učitelé, ředitelé škol, lektoři,
zástupci pedagogických sdružení a asociací ad.
Odborná a teoretická východiska:
Projekt MŠMT - Rámec profesních kvalit učitele - Cesta ke kvalitě (2009 2012)
Projekt MŠMT Metodika II - VÚP a NÚOV (2008 - 2011)
E. Mokrošová, Profesní portfolio a jeho použití v profesním rozvoji učitele v ČR
(2012)
Portfolia a systém hodnocení učitelů http://www.nuov.cz/ae/6-portfolia-asystem-hodnoceni-ucitelu ad.
KA3 – Stav prací a průběžné výstupy
Stav prací:
• Proběhl rozsáhlý průzkum ve všech krajích: Profesní portfolio a jeho
použití v profesním rozvoji učitele v ČR
• Probíhá sběr podpůrných materiálů např. výstupy z předchozích
projektů, materiály ze škol, zahraniční zkušenosti ad.
• Probíhá sestavování řešitelských skupin pro:
1. Tvorbu struktury a formu profesního portfolia
2. Zpracování metodiky vedení PP učitele
3. Zpracování metodiky hodnocení PP pro ředitele škol
4. Zpracování vzdělávacího programu pro konzultanty profesních portfolií
19
KA3 – Kariérní systém – očekávané výstupy
Očekávané výstupy KA 3 a plánované práce 2013 - 2014:
• Vytvořený program pro konzultanty profesních portfolií a jejich
proškolení (50 osob)
• Ověřený formát profesního portfolia v praxi (100 škol)
• Zpracovaná a odpilotovaná metodika profesního portfolia učitele (300
pedagogických pracovníků)
• Zpracovaná a odpilotovaná metodika pro hodnocení profesního
portfolia pro ředitele (100 ředitelů)
20
Původní schválený rozpočet projektu
( v Kč )
Rozpočet příjemce MŠMT
1 621 500,00 Kč
Rozpočet partnera NIDV
28 378 500,00 Kč
21
Podstatná změna projektu
I. Podstatná změna
Z důvodu optimalizace projektového týmu a snížení rizik
projektu bylo v rámci podstatné změny schváleno:
• přesunutí v rámci první kapitoly rozpočtu partnera mezi
platy a dohodami o pracovní činnosti
• navýšení podílu příjemce podpory MŠMT o 575 693 Kč
z rozpočtu partnera NIDV z důvodu přesunu prostředků na
odvody, cestovné, režie, publicitu a audit.
22
Podstatná změna projektu
II. Podstatná změna
Důvodem podstatné změny bylo rozšíření realizačního týmu
příjemce odpovědného za realizaci projektu o experta –
konzultanta MŠMT. V realizačním týmu byla naopak zrušena
pozice projektového manažera MŠTM.
Uvedenou změnou došlo k navýšení podílu příjemce podpory
MŠMT o 629 600 Kč z rozpočtu partnera NIDV.
• Celkem obě podstatné změny představují přesun finančních
prostředků z rozpočtu partnera NIDV do rozpočtu příjemce
MŠMT ve výši 1 205 293 Kč.
23
Upravený rozpočet projektu
( v Kč )
Rozpočet příjemce MŠMT
2 826 793,00 Kč
Rozpočet partnera NIDV
27 173 207,00 Kč
24
Přehled čerpání rozpočtu
( v Kč )
Zahrnuje odsouhlasenou 1. - 3. monitorovací zprávu za
období březen - listopad 2012.
25
Přehled čerpání rozpočtu
( v Kč )
• Za období prosinec 2012 – únor 2013 bylo z rozpočtu
čerpáno 1 640 772,00 Kč.
•
Celkem od zahájení projektu do k 28. 2. 2013 byla
vyčerpána částka 4 615 188,00 Kč.
26
Kariérní systém
Děkujeme Vám za pozornost.
Ing. Stanislav Karabec, Ph.D. a projektový tým.
27

similar documents