Pedagógus előmeneteli rendszer

Report
Szakál Ferenc Pál
EMMI Köznevelés-fejlesztési Főosztály
PEDAGÓGUS ELŐMENETELI
RENDSZER
Jogszabályi háttér
• Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
64-65. §.
• A törvény „kerettörvény”, a részletszabályokról a 326/2013.
Korm. Rendelet (Kr.) szól.
• A törvény 95. § (3) értelmében a pedagógus előmeneteli
rendszer 2013. szeptember 1-én lépett hatályba.
• Az előmeneteli rendszer vonatkozik a nevelési-oktatási
intézményekben,
pedagógiai
szakszolgálati
intézményekben,
a
pedagógiai-szakmai
szolgáltató
intézményekben és a gyermekvédelmi intézményekben
pedagógus vagy pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő
munkakörben foglalkoztatottakra.
Az előmeneteli rendszer fokozatai
 Kötelező fokozatok:
 1. szakasz: Gyakornok (2-4 év)
 2. szakasz: Pedagógus I.(6-9 év)
 3. szakasz: Pedagógus II. (min. 6 év)
--------------------------------------------------------- Nem kötelező fokozatok:
 4. szakasz: Mesterpedagógus (feltétele: 14 év
gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés)
 4. v. 5. szakasz Kutatótanár
(feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2. minősítés)
A minősítő bizottság tagjai [Kr. 7.§]
 Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített,
Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő *
 A pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa
megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, vezetői
megbízással rendelkező alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása
esetében a fenntartó képviselője
 A kormányhivatal által delegált, felkészített, névjegyzék szereplő szakértő,
vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója/gyakorlóiskolájának,
gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba
sorolt, felkészített alkalmazottja* (Gyakornok vizsgája esetében
mindenképpen az utóbbi.)
 A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik tagjának
szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt pedagógusnak a minősítés
tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgynak megfelelő
szakképzettségével
* (A 2015. december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt
vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és pedagógus minősítésben, amennyiben 15 év
szakmai gyakorlattal, szakvizsgával rendelkezik és elvégezte a szükséges továbbképzést)
Ki lehet szakértő?
(Nkt. és Kr. alapján)
 Felsőfokú végzettséggel és pedagógus
szakképzettséggel; pedagógus- vagy oktatói
munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal;
továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik,
valamint akit pedagógus-munkakörben
foglalkoztatnak, vagy a pedagógus-munkakörre szóló
jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta tíz
évnél kevesebb idő telt el, vagy
 Rendelkezik a hivatal engedélyével
 Elvégezte az OH által alapított 60 órás (30+30)
továbbképzést
A minősítési eljárás [Kr. 3.§ (8)]
A minősítő bizottság
 áttekinti és értékeli a pedagógus által feltöltött portfóliót, az
intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit,
valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a
látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az
országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését,
ennek során az 1. mellékletben foglaltak szerint kiemelten
figyelembe veszi a 8. § (3) bekezdésében meghatározott
pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket,
 értékeli a meglátogatott foglalkozást és a portfólióvédést,
valamint
 elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltölt az OH által
kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe.
A portfólió
A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján
végigkísérhető a pedagógus kompetenciák fejlődése, a pedagógus
szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények
tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése
alapján.
A portfólió tartalmi elemei:
 a szakmai önéletrajz,
 a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra,
foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve,
 a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumait,
 önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumai,
 a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid
bemutatása,
 a szakmai életút értékelése.
A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez elvárt dokumentumok
listáját az OH dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján. A pedagógusértékelési
eszközöket az OH dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá.
Megfelelt vagy…
(Kr. alapján)
A minősítés eredménye lehet:
- Megfelelt/Újabb minősítés szükséges
Újabb minősítés után:
- Megfelelt/Nem felelt meg
Nem kötelező minősítésnél:
- Mesterpedagógus fokozatba lép/Pedagógus II. fokozatban
marad
A magasabb fokozat eléréséhez szükséges szint:
Pedagógus I. – 60%
Pedagógus II. – 75%
Mesterpedagógus és Kutatótanár – 85%
A portfólió értékelése és védése 50%, az óra, foglalkozás
értékelése 20%, a többi a maradék 30%
Átmeneti szabályok [Kr. 36§ (1)-(6)]
 A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára
vonatkozó rendelkezéseket a rendelet hatálybalépését
követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell
alkalmazni.
 A korábban létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a
Kjt.-nek és a 138/1992. Korm. rendeletnek (Kjt. vhr.) a
gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a
Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó
rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus
I. fokozatba kell besorolni.
 Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai
gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell
besorolni.
Átmeneti szabályok [Kr. 36§ (1)-(6)]
 A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba
besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal
rendelkező pedagógus minősítési eljárása során 2013.
szeptember 1. és 2018. június 30. között a 3. § (1)
bekezdésében meghatározott, a minősítési eljárásra
történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
időtartamára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni.
 A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba
besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal
rendelkező pedagógus először 2014-ben
kezdeményezheti a minősítési eljárást.
Átmeneti szabályok [Kr. 36§ (1)-(6)]
 A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai
gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014. április 30-áig
kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével
történő besorolását.
 A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a
pedagógus 2014. április 30-áig feltöltse portfólióját a
miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett
informatikai támogató rendszerbe.
 A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba
besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-éig
minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha erre a megjelölt
időpontig nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való
ideiglenes besorolását elveszti, és 2019. január 1-jétől újra
Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.
Átmeneti szabályok [Kr. 36§ (1)-(6)]
 A miniszter pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba
történő besorolás céljából.
 A pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki




a) rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával,
b) szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi
vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken,
c) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az OFI által szervezett
szaktanácsadói továbbképzésen, valamint
d) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, költségtérítés terhére (alkalmanként 10000 Ft)
részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.
 Ebben az esetben neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet
több 18 óránál (óvodapedagógus 25), és egy napot szabadon kell hagyni
számára a feladatok elvégzésére. Évente legfeljebb 25 alkalommal
„vethető be”.
 Amennyiben ezeknek a feladatoknak nem tesz eleget, Mesterpedagógus
besorolását azonnali hatállyal vissza kell vonni.
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]
[email protected]

similar documents