Presentasjon fra internt innkjøpskurs juni 2014

Report
INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
1. Verifisere behov
8. Avvise
9. Begrunne
2. Grunnleggende
prinsipper
7. Evaluere
10. Tildele og
avslutte
konkurransen
3. Beregne
terskelverdi
6. Kunngjøre
11. Oppfølging
4. Valg av
konkurranseform
5. Utarbeide
konkurransegrunnlag
12. Interne
retningslinjer
1
1. Grunnleggende prinsipper for alle anskaffelser
Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSESFASEN
BEHOVSVERIFIKASJON
MARKEDSUNDERSØKELSE
GJENNOMFØRINGS
FASEN
KONKURRANSEBETINGELSER
KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS- FASEN
KONTRAKTSOPPFØLGING
2
3
1. Verifisere behov - undersøkelse av markedet
• Kjenner vi markedet eller er det behov for
å gjennomføre en markedsundersøkelse i
forkant?
Difi.no har veileder
• Hvilket kvalitetsnivå er vanlig?
• Hvilket spesifikasjonsnivå må vi legge oss
på for å være sikre på at vi får dekket våre
behov ved et anbud?
4
2. Grunnleggende prinsipper
• Systematikken i regelverket
• Lovens formål
• De grunnleggende prinsippene
5
Anskaffelsesregelverket
•
Lov om offentlige anskaffelser (LOA)
Ivaretar de overordnede prinsippene
Hjemmel for saksbehandlingsregler
•
Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
Saksbehandlingsregler fastsatt for å ivareta de grunnleggende
kravene
Siste endringer
•
Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA)
•
Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO-konvensjon
94)
•
Offentleglova
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3. Beregne terskelverdier – anskaffelsens verdi
16
Terskelverdier forts.
Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte terskelverdier, i kraft fra
15. juni 2014
•
•
•
Terskelverdien for kjøp av varer og tjenester reduseres fra kr 1 600 000 til
kr 1 550 000
Terskelverdien for bygg- og anleggskontrakter reduseres fra kr 40 000 000
til kr 39 000 000
Den nasjonale terskelverdien på kr 500 000 blir stående
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
4. Valg av
anskaffelsesprosedyre/konkurranseform
28
29
30
31
32
33
34
5. Utarbeide
konkurransegrunnlag
• Hva er et konkurransegrunnlag?
• Tildelingskriterier vs. kvalifikasjonskrav
• Kontrakten
35
Konkurransegrunnlag
•
•
•
•
•
•
•
•
Oppdragsgivers viktigste kommunikasjonsverktøy til markedet
Ivaretar de grunnleggende prinsippene
Innhold for del II anskaffelser: foa § 8-1
Innhold for del III anskaffelser: foa § 17-1
Må ikke stride mot opplysninger i kunngjøringen
Viktig med en god beskrivelse av hva som skal kjøpes
Viktig at spesifisert ytelse/anskaffelse dekker behovet
Maler på www.anskaffelser.no
36
37
Tildelingskriterier vs. kvalifikasjonskrav
1. Hvilke kvalifikasjonskrav har vi (minstekrav til leverandør)?
2. Hvilke kontraktkrav har vi (absolutte krav som skal etterleves hele
kontraktsperioden)?
3. Hva skal stå i kravspesifikasjonen (minstekrav til leveransen)?
4. Hvilke tildelingskriterier har vi (det vi evaluerer tilbudene på)?
5. Utarbeide evalueringsskjemaet
6. Viktig å jobbe parallelt med kontrakten. Kontrakten skal legges ved
konkurransegrunnlaget når konkurransen kunngjøres
Endring av konkurransegrunnlag:
FOA §§ 8-2 og 17-2
- Frem til utløpet av tilbudsfristen
38
39
40
41
42
43
Vedlegg til konkurransegrunnlaget
•
•
•
•
•
•
Kravspesifikasjon hvis omfattende
HMS-egenerklæring
Tilbuds-/prisskjema
Selve kontrakten
Ev. egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår
Eget vedlegg: Vedlegg til konkurransegrunnlag for utbyggingsavtaler,
tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter
Hele konkurransegrunnlaget inkl. vedlegg kan gjøres elektronisk tilgjengelig
sammen med kunngjøringen på Doffin.
44
Selve kontrakten
45
46
47
6. Kunngjøre
48
49
50
7. Evaluering
51
8. Avvisning
52
53
54
55
9. Begrunnelsesplikten
56
57
58
10. Tildeling og avslutning av konkurranse
• Utsendelse av tildelingsbeslutning
• Klagebehandling og sanksjoner
• Taushetsplikt, habilitet og innsynsrett
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Habilitet og rolleforståelse
76
77
Ved bruk av rådgivere
Er rådgiver inhabil?
78
79
11. Avslutning av konkurransen
• Avlysning
• Erstatning
80
81
82
83
12. Kontraktsoppfølging
•
•
•
•
•
•
•
Har leveransene skjedd til avtalt tid og til avtalt sted?
Er kvaliteten på leveransen i h.h.t. avtale?
Er servicenivå og oppfølgingsnivå i h.h.t. avtale?
Har oppstart/implementeringsfasen vært i h.h.t. avtale?
Har leverandøren oppfylt sine forpliktelser vedr. miljø, universell utforming
og sosial ansvar?
Er fakturering i h.h.t. avtale?
Er prisregulering i h.h.t. avtale?
84
13. Interne retningslinjer
•
Retningslinjer for innkjøp i Modum kommune (juli 2003, revidert i juni
2011 og nå sist i juni 2014 (K-sak 46/14)
Ansattportalen; Økonomi, Skjema og rutiner, Retningslinjer for
innkjøp
•
BTV innkjøpssamarbeid – rammeavtaler på ansattportalen
Ansattportalen; For ledere; innkjøpsavtaler og egne avtaler
•
Vedlegg til konkurransegrunnlag for utbyggingsavtaler, tjenestekontrakter
og bygge- og anleggskontrakter
85

similar documents