Ekonomi 2013- 2014 - Missing People Sweden

Report
Budget 2013
Per 13-08-31
Budget 2013
Utfall
Intäkter
Medlemsavgifter
258 060
320 000
282 310
Bidrag och gåvor
246 312
350 000
584 930
Övriga intäkter
550 352
780 000
1 017 187
1 054 724
1 450 000
1 884 427
Direkta kostnader
483 892
860 000
1 027 784
Övriga externa kostnader
274 330
420 000
776 733
96 317
150 000
235 851
Summa kostnader
854 539
1 430 000
2 040 368
Beräknat resultat
200 185
20 000
-155 941
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader/milersättningar
www.missingpeople.se
Förändringar gentemot budget
Genomgång av årets resultat 2013
Den budget som presenterades vid det extra årsmötet i oktober 2013 gällde för
årets sista tertial. Budgeten redovisade ett positivt resultat om 20 tkr, långt ifrån
det verkliga resultatet som hamnade på -155 tkr.
Nedan anges de främsta orsakerna:
- Försenat sponsringsavtal med vår sms-leverantör.
Detta gjorde att MPS tvingades att ta en extra sms-kostnad på 85 000 kr.
- Stora förändringar i redovisningsarbetet.
Detta medförde dubbla tjänster och fördyrade redovisningskostnader med drygt
50 000 kr fram till årsskiftet.
− Avräkningskonto
En fordran på ett avräkningskonto visade sig bestå i en ej redovisad
annonskostnad på Google motsvarande 16 000 kr
www.missingpeople.se
Förändringar gentemot budget
Genomgång av årets resultat 2013
Det faktum att vi under 2013 bokfört enligt kontantmetoden och dessutom inte
använt oss av reskontror har gjort det svårt att få en bra uppföljning månad för
månad. (Kontantmetoden innebär att kostnader och intäkter bokförs då pengar
betalas in/ut, istället för fakturadatum – dvs att det blir en eftersläpning i
redovisningen. Beslut om ändring av detta fattades redan under hösten 2013,
men genomfördes först i samband med en total omläggning av
bokföringsprogram och rutiner vid årsskiftet varför det inte fått genomslag under
2013.
Av utfallet per den 31 december kan man också utläsa att föreningen haft ganska
stora intäkter såväl som kostnader som ej budgeterats för. Dessa intäkter och
kostnader avser främst intäkter härrörande från avtal som ingåtts av MP Lea, och
som MP Lea har erhållit provision för. Nettot för föreningen har varit blygsamt.
www.missingpeople.se
Åtgärder mot bakgrund av 2013 avstämning och
uppföljning
Följande åtgärder har vidtagits och gäller fr o m årsskiftet 2013/2014
•
•
•
•
•
vi har lagt om från kontantmetoden till faktureringsmetoden
vi arbetar nu med reskontror
vi fakturerar i samma system som bokföringen sker
hela styrelsen har nu åtkomst till redovisningen genom Företagsplatsen.se
vi har fått sponsrat ett leverantörsfakturasystem med attestfunktioner
som är kopplat direkt till redovisningen
• lägger upp samtliga LA som resultatenheter i redovisingen (ej slutfört mars 2014)
www.missingpeople.se
Budget 2014
2014
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
S:a
Rörelsen intäkter
145
160
160
180
180
170
200
210
210
210
210
205
2240
Rörelsens kostnader
21
21
21
24
37
37
37
37
37
37
37
37
383
Övriga externa kostnader
59
59
129
59
59
59
59
59
59
59
79
99
838
Personal / bilersättningar
38
38
38
58
68
68
68
68
68
68
68
68
716
Summa Kostnader
97
97
167
117
127
127
127
127
127
127
167
167
1554
Resultat
27
42
-28
39
16
6
36
46
46
46
26
1
303
www.missingpeople.se
Verksamhetsplan 2014
Omsättningen ökar under 2014 vilket främst består i fler betalande
medlemmar samt en högre minimiersättning från vårt telemarketingbolag.
I budgeten har styrelsen beräknat en högre kostnad för milersättningar,
samt lagt med dagarvoden om 20 000 kr/mån. Resultatet balanserar upp
det befintliga underskottet redan under årets två första månader.
Under 2014 kommer styrelsens fokus att ligga på att strukturera upp
organisationen och förtydliga riktlinjer, policys, etc. Att kvalitetssäkra såväl
det administrativa arbetet som det operativa, att få fler personer involverade i arbetsgrupperna och på så vis sprida arbetsbelastningen på fler
personer samtidigt som vi får in mer kompetens i grupperna. Vi vill också
anställa en verksamhetschef, som får ansvar för den operativa verksamheten, så att styrelsen skall kunna fokusera på det strategiska arbetet,
tillsammans med en uppdelning av landet på fler regioner, med en
regionansvarig för varje del kommer också att innebära en
avlastning för styrelsen.
www.missingpeople.se
Verksamhetsplan 2014
Genomgång av föreningens register och förbättring av dessa har redan
påbörjats, och det arbetet kommer att fortsätta under året. Vi har också
tillsatt en hundansvarig och hoppas kunna arbeta fram en plan för
kvalitetssäkring av våra hundekipage under året.
www.missingpeople.se

similar documents