fibre - och Telestyrelsen

Report
PTS marknadsdag
Berns, 14 mars 2012
Twitter: #PTSmd12
1
Eftermiddagens program
12.45
Hur kan telekommarknadens konsumenter bli nöjdare?
Sara Andersson, och i panelen:
Mikael Alenmark, Cecilia Collin och Mattias Grafström
13.35
Oväder, elavbrott och illasinnade angrepp:
Mats Wallinder
Ove Alm
Annica Bergman
14.20
Kaffe och mingel
14.45
Kopparpriset i framtiden – högt eller lågt?
Ilsa Godlovitch
Brian Williamson
15.20
Kommande smp-reglering:
David Troëng
15.35
Rakt på sak med Göran:
Göran Marby
15.55
Avslutande ord
Hur kan telekommarknadens
konsumenter bli nöjdare?
Sara Andersson
Konsumentmarknadsavdelningen PTS
Post- och telestyrelsen
Vad är PTS uppdrag?
Främjande roll
• Sprida kunskap
• Verka för
branschlösningar
Reglerande roll
• Föreskrifter
• Tillsyn
• Lagstiftning
Svenskarna storkonsumenter –
inte minst av mobila tjänster
93.7%
Mobile Broadband penetration - all active users, July 2011
78.9%
100.0%
72.9%
90.0%
80.0%
29.1%
IT
DE FR
Mobila
datatjänster -
52.6%
49.4%
48.1%
41.3%
EU PT EE NL
41.0%
AT
40.4%
39.5%
28.7%
SI
36.9%
28.5%
EL SK
34.7%
27.9%
LV
33.1%
27.2%
16.2%
LT
12.7%
MT BG BE
12.0%
20.0%
16.1%
30.0%
26.1%
40.0%
29.4%
50.0%
36.5%
60.0%
45.8%
70.0%
EU, juni 2011
10.0%
0.0%
PL
CY ES
UK CZ LU
IE
DK
FI
SE
Mobile broadband penetration - dedicated data service cards/modems/keys only, July
2011
34.1%
35.0%
13.1%
11.1%
8.2%
8.2%
8.1%
7.6%
7.5%
7.1%
6.6%
6.0%
5.7%
5.4%
4.9%
4.8%
4.6%
3.3%
3.1%
3.0%
2.9%
2.6%
5.0%
2.6%
10.0%
4.5%
15.0%
9.6%
20.0%
15.3%
20.4%
25.0%
19.9%
30.0%
2.6%
Mobilt bredband
fristående EU, juni 2011
40.0%
0.0%
SI BE LV EL BG CY MT FR NL RO CZ HU LU DE LT SK EU ES UK PL EE
IT
PT
IE DK AT SE
FI
Den svenska
abonnemangsmarknaden
14 000
•
12 000
•
Tusental
10 000
•
8 000
•
6 000
1,9 miljoner
bredband fristående (dator)
2,3 miljoner
bredband tillägg (smartphones)
4,6 miljoner
samtal och data
4,3 miljoner
samtal
4 000
2 000
0
jun
2008
dec
2008
jun
2009
dec
2009
jun
2010
dec
2010
jun
2011
Enbart sam tal
Sam tal och data
Mobilt bredband tillägg
Mobilt bredband fristående
Svensk telemarknad första halvåret 2011
Utvecklingen har revolutionerat
människors vardag
1980-tal
2012
Allt måste funka
– alltid!
•
•
•
•
•
•
Bankärenden
Handel och betalning
Deklarera
Boka läkartid
Sociala kontakter
…
Internanvändare, Europa (EU-27)
Andel frekventa användare per land, 2011
(dagligen eller nästan dagligen)
EU-jämförelse om
konsumentnöjdhet
2. Svenska konsumenters
upplevelse av problem med
vara/tjänst/leverantör
All 50 markets
Mobile telephony
Internet
Yes
Fixed telephony
TV
0%
10%
20%
30%
40%
Källa: EU-kommissionen 2011
1. CMS-index för Sverige
Varför är de svenska
telekomkonsumenterna så
missnöjda?
Är den svenska
konsumentmarknaden speciell?
• Stark konkurrens på slutkundsnivå
– högt uppskruvade förväntningar i säljsituationen
• Svenska konsumenter …
• … har utvecklat mycket stort beroende till telekomtjänster
för alla vardagsfunktioner – hög frustration om det inte
fungerar.
• … är fokuserade på ”den senaste tekniken”. Gapet mellan
förväntan och infrielse kan bli stort. Särskilt när ny och
obeprövad teknik lanseras.
• … upplever sig ”sitta fast” i långa bindningstider
• … har höga krav på service och kundbemötande
Hårda fakta från
forskarvärlden
”Om du inte
tar hand om
dina kunder
kommer
någon annan
göra det”
• Kundvård – den nya konkurrensfaktorn
• 80 procent byter för att få bättre kundvård
• Äkta kundlojalitet blir allt viktigare – få kunden att
stanna oavsett avtalets längd
• Långa bindningstider inte äkta lojalitet
– skapar snarare hinder mot illojalitet
• 6 gånger dyrare att nyrekrytera en kund än att behålla
en befintlig
• Viktigare premiera äkta lojalitet
• Trots detta premieras nyrekrytering
• Att kunna byta vid missnöje viktigt för konkurrensen
och för konsumentnyttan
Framgångsexempel – åtgärder för
nöjdare konsumenter
• Hastighetsintervall för fast bredband
• Bättre tekniska rutiner för nummerportering
• Uppföranderegler vid ingående av avtal
(som kraftigt reducerat ärenden gällande felaktiga
anslutningar)
• Samarbete med Kronofogden
som kraftigt minskat
mobilskuldsärendena
PTS vill se fler framgångsexempel
från branschen
• Tydliga avtalsvillkor om begränsningar
• Lättare att byta abonnemang
• Mer begriplig information om mobila tjänster:
• Hur funkar det?
• Vilka tekniska förutsättningar gäller för trådlöst?
• Våga ta steget och premiera lojalitet och valfrihet
• Realistiska förväntningar i marknadsföringen och
säljsituationen
• Säkrare rutiner vid telefonförsäljning
• Bättre kundtjänsthantering
Här kan
branschen göra
stor skillnad
Receptet för nöjda konsumenter
Ingen gris i säcken – man får det man betalar för
Tydliga villkor
Infriade förväntningar – inga överraskningar
Att det fungerar – och information om varför det
inte alltid fungerar
• Snabb felavhjälpning om det inte fungerar
• Bra bemötande i kundtjänst
•
•
•
•
Paneldiskussion om
konsumenternas ställning
Sara Andersson, PTS
Mikael Alenmark, Tele 2
Cecilia Collin, konsumentrådgivare Västerås
Mattias Grafström, vd Telekområdgivarna
Post- och telestyrelsen
Betalningssystemets
beroende av
elektroniska
kommunikationer
PTS Marknadsdag 2012-03-14
Hur fungerar betalningssystemet i
praktiken?
Affärens bank
AffärensAbankkonto
RIX
+100
Bank A
+100
Bank B
-100
Riksbanken
Min bank B
Mitt bankkonto
-100
Centrala betalningssystemet
Telö 11 – Återkoppling
Tydligare lägesinformation vid kris
 Förutsättningar för återstart - SLA versus
Samhällsnytta
 Ökad samverkan mellan NTSG och övriga
samhällssektorer



Hur säkerställs samhällsviktigt verksamhet vid kris?
Krav på ökad transparens hos teleoperatörerna

SLAer / Single point of failure / Reservkraft
Krishantering
Ove Alm
VD, Skanova
2012-03-05
Ännu större konsekvenser av avbrott idag
2012-03-05
Naturrelaterade kriser är allt vanligare
 Stormen Gudrun (2005)
 Stormen Pär (2007)
 Stormarna Berit, Emil och
Dagmar (2011/ 2012)
23
2012-03-05
Vinterns stormar - en
unik och extrem situation
 Flera stormar
 Tätt följda efter varandra
 Drabbade hela Sverige
 Mycket nederbörd i södra delen
av landet
 Extrem kyla i norra Sverige
2012-03-05
Svårigheter efter
stormen
 Svårgenomtränglig terräng, svårt
att hitta skador
 Arbetsmiljön (extremt kallt)
 Omfördelningen av tekniker
 Skador långt ut i nätet,
arbetsintensivt
 Brist på material, röjare och
kabeltekniker
 Svårt att ge prognoser
2012-03-05
Skanovas åtgärder under
och efter stormarna
 Helikopter för snabbare inventering
av felen
 Geografisk resursomfördelning
 Pensionerade kabeltekniker och
extra röjare togs in
 Hjälp från kollegor i Polen
 Tekniker har jobbat övertid, röda
dagar, helger
 Daglig info. på skanova.se och ny
app för smartphones: ”Skanova
Skadeanmälan”
2012-03-05
Övning ger färdighet
 Skanova har deltagit i de flesta
övningarna som PTS har initierat
 Övningarna är en viktig del i arbetet
med att förebygga och minimera
effekterna av katastrofer
 Vi börjar få en viss rutin på att hantera
väderkatastrofer men samtidigt så
dyker det hela tiden upp möjligheter
till förbättringar
 En viktig, för oss ny erfarenhet från
Telö11 var de goda möjligheterna till
positiv samverkan med försvarsmakten
2012-03-05
Åtgärder inför framtiden
 Kontinuerlig översyn och analys för
att ständigt förbättra vår beredskap
 Yrkesutbildning för arbetslösa
ungdomar
 Vidareutveckla det internationella
samarbetet
 Förbättra informationskanalerna
– kommunerna, länsstyrelserna,
media t ex: sprida länkar till
Skanovas driftinformationskarta
2012-03-05
PTS robusthetshöjande arbete
Annica Bergman
Nätsäkerhetsavdelningen PTS
Post- och telestyrelsen
Ökande beroende av elektronisk
kommunikation
Kommunikationssätt
Tid och
frekvens
Fast telefoni
Mobil telefoni
Telefax
Privata datanät
Internet
Satellit
Försvar
Kraftdistribution
Ordning & hälsa
Utbildning
Industri
Transport
Bank & finans
Vanliga orsaker till driftsstörningar
• Avgrävning av kablar
• Strömavbrott
• Uppgraderingar eller installation
av hård-/mjukvara
Robust elektronisk kommunikation
Krisberedskap
Anslag 2:4
MSB
Svåra påfrestningar
i fred
Avgifter från
operatörer/marknaden
Brukaransvaret
Basnivå
Krav på driftsäkerhet
Nödsamtal utan avbrott
Finansieras av marknaden
Så verkar PTS i kedjan?
• Övning/utbildning, Telö11, CIAO
• Informationsinsatser
• Krisroamingkort
• Spårbar tid & takt
• Främja IPv6 (+ DNSsec)
• NTSG
• GLU+DIO
• Reservelverk
• Mobila basstationer
• Ledningskollen.se
• Anvisningar säkra nät m.m.
• Redundans till kommuner
• Bergrum
Ett avbrott i de elektroniska
kommunikationerna är inte alltid
”bara” en ”lokal” fråga för Sverige
Fungerar krisberedskapen?
Mats Wallinder
Ove Alm
Annica Bergman
Post- och telestyrelsen
Ett avbrott i de elektroniska
kommunikationerna är inte alltid
”bara” en lokal fråga för Sverige
Kaffe och mingel 14.20–14.45
The role of cost methodologies
The views expressed represent those of alternative
telecoms operators and cannot be held to reflect the
views of those members with incumbent interests
Costing and pricing: why might
guidance be needed?
1. Theoretical perspective: is forward-looking CCA LRIC
appropriate for legacy technologies? What is the MEA
of copper? Is “buy build” signal appropriate if certain
assets are “non-replicable”?
2. Practical experience: have current pricing methods
achieved sustainable outcomes for competition?
3. Incentivising investment in NGA: do current methods
result in consistent returns which reward NGA
investment?
Rational investors maximise profits…
 Lower “historic” costs
and depreciation make
copper profitable
(over-recovery)
 If fibre priced at €12
copper charges would
have to be cut to make
fibre more attractive
 At current copper levels
of €8.55, fibre charges
would need to be €20
to make fibre more
attractive than copper
significantly above cost
Over-recovery impacts market dynamics
and competitive investment
 Allowing excess returns on copper confers financial
benefits on dominant firms
 Improves their position to invest in fibre vs rivals if they
chose to do so – risk of investment stalemate
Migration issues can be addressed without
subsidies for dominant firms
 If copper charges are cut, customers might be unwilling to
pay extra premium for fibre
 If copper charges are permitted to remain above cost to
ease transition to fibre, important that any excess is
channelled towards fibre in a competitively neutral way
 Two options:
Cross-subsidise charges for open fibre from excess copper
2. Ringfence in “fibre fund” available to all potential fibre
investors (where other potential investors exist)
1.
“Flexibility” on fibre risks excessive charges and
low take-up or margin squeeze
Price/Speed and LLU takeup in UK
€ 20.00
€ 15.00
AT - vULL 8Mbps
€ 10.00
AT - vULL 20 Mbps
€ 5.00
AT - vULL 30 Mbps
€ 0.00
AT AT AT vULL vULL 20 vULL 30
8Mbps Mbps Mbps
UK VULA
40
Mbps
UK - VULA 40 Mbps
35%
300
30%
250
25%
200
20%
150
15%
100
10%
50
5%
0
Apr-01 Sep-02 Jan-04 May-05 Oct-06 Feb-08
0%
Year
 vDSL VULA at commercial rates significantly exceed
copper unbundling charges
 Flexibility on pricing in SMP access markets not
sustainable - recipe for regulatory uncertainty
1Mbit/s
Percentage of broadband lines
served by LLU
€ 25.00
350
Price per month
for equal or faster speed, GBP
vDSL VULA monthly charge
(24 months)
2Mbit/s
4Mbit/s
8Mbit/s
LLU fraction of
broadband
How should pricing rules be set?
 Cost-base for legacy or non-replicable assets including
ducts and copper at historic cost (used in some countries,
ensures return on capital) or if bottom-up modelling used
SRIC+ for copper and brownfield (SRIC/LRIC hybrid) for
ducts
 Cost-base for replicable or modern (eg fibre) assets set at
CCA LRIC
 If copper charges permitted above cost, difference should
be identified and ringfenced for use either:
 To cross-subsidies charges for unbundleable fibre; or
 For “fibre fund” accessible to all investors (where relevant)
Some reflections on Plum report
 Ignores fundamental “profit maximising” incentive for commercial actors




and “welfare maximising” objective for policy-makers
Assumes investor “hurdle rate” for fibre rises due to ad hoc changes to
copper charges, but HCA is well-established pricing method which ensures
cost recovery (although not over-recovery). Relatively low “hurdle” rates
are observed for industries regulated as “utilities”
Assumes high copper charges would improve case for fibre duplication, but
numerous studies for regulators show access network not replicable to any
significant degree even at very high charges. Any such duplication not
based on cost-signals would likely be inefficient
Focuses on low copper charges. Fails to reflect Commission proposals that
could keep copper charges above cost, but channel into fibre
Suggests that “better regulation” scenario of high copper charges and
“flexible” (above cost) fibre charges would boost take-up by 10%
Thank you
Ilsa Godlovitch
[email protected]
Europe lagging behind on FTTH
Cable triggers vDSL response from incumbents
 Where there is cable presence, SMP operators tend to roll-out
FTTN/VDSL rather than FTTH
Copper pricing & fibre
transition
Brian Williamson
14 March 2012
PTS Marknadsdagen, Stockholm
Plum Consulting, London, +44 (0)20 7047 1919, www.plumconsulting.co.uk, [email protected]
The starting point
• Continue with neutrality, competition & choice re Digital Agenda
“We… need an intelligent mix of complementary technologies, deployed
incrementally, and according to local circumstances.”
“…we are seeing technological advances which make some existing
infrastructures a much more promising and cost-effective part of the overall
broadband mix.” Neelie Kroes, 27 February 2012
• Copper pricing – replacement cost applied by most regulators
• European Commission - use CCA/LRIC approach
• BEREC observe that replacement cost is predominant method and could
send better investment signals
• Plum analysis concluded status quo costing principles are sound
March 2011. “Costing methodologies and the transition to next generation access.”
www.plumconsulting.co.uk/pdfs/Plum_Costing_methodology_and_the_transition_to_next_generation_access_March_2011_Final.pdf
 Plum 2012

Entrant/platform competitor
Increase in copper/fibre price
Increased returns
and investment
Cu price => NGA price => entrant/platform competitor investment
 Plum 2012

Incumbent - no platform competition
Fibre premium over copper
Price of copper
Copper cost
Fibre cost
Simple and restricted analysis
Cu price (or ) => ΔR unchanged => Neutral (static view)
 Plum 2012

Incumbent + platform competition
Cu price => Gain from retaining customer =>NGA investment
 Plum 2012

Equity investor perspective
• Trends, cash flow and health of balance sheet matter
• Lowering price of copper would
• Undermine regulatory credibility – what will happen with fibre?
• Reduce free cash flow – lower discretionary investment to maintain return
• Increase debt/EBITDA ratio – potentially raising cost of capital
• What about other potential investors/business models?
• May be seeking level of certainty inconsistent with competition and choice
which characterises the telecommunications market
Long-term investment requires credibility, not policy reversal to reduce prices
 Plum 2012

Quantitative analysis?
• Reinforces qualitative conclusion
• With platform competition - lower price reduces investment
• With investor expectations - higher WACC reduces investment
Plum. December 2011. “Copper pricing and fibre transition – escaping a cul-de-sac.”
http://www.plumconsulting.co.uk/pdfs/Plum_Dec2011_Copper_pricing_and_the_fibre_transition_-_escaping_a_cul-de-sac.pdf
 Plum 2012

Why do some reach a different
conclusion?
Believe claim
Claim lower price of
copper would
promote investment
Don’t consider market
reality
Don’t believe claim
Want cheap copper;
not fibre transition
“Analysis” supports belief
Market reality
Assume FTTH only
FTTH, FTTC & other investment all contribute
Assume immediate copper switch off
Sustained parallel running likely to be efficient
Assume fibre demand independent of copper price
Fibre price/demand linkage to copper price
Neglect impact of platform competition
Platform competition investment incentive linked to price
Neglect investor expectations
Investor expectations key for long-lived investment
Source: Plum. February 2012. “The copper transition – a guide for the perplexed.”
http://www.plumconsulting.co.uk/pdfs/Plum_Feb2012_The_copper_fibre_transition_-_a_guide_for_the_perplexed.pdf
 Plum 2012

Experience – US, Australia and UK
 Plum 2012

US – laissez-faire from 2005
• Verizon FTTH from 2006
• Differentiate price of fibre
• Increase overall demand
• Supports business case
• Supports digital inclusion
• No simple copper phase-out
• Let lines lie fallow as customers
switch
• Exchange in Texas phased out in
late 2011 (50%+ FTTH)
• Targeted fibre transition for high
cost lines from 2012
Price differentiation for fibre, no quick copper switch off
 Plum 2012

Australia – fibre “cargo cult”?
• Fibre plan announced 2007
• NBN Co. created April 2009
• Cost A$35.9b (Federal A$27.5b)
+A$11b to reduce competition?
• No compete, including cable
• ACCC over-turned proposed limit
on wireless competition
• Wholesale price differentiation
“Cargo cult”: focus on obtaining the
wealth (the "cargo") of an advanced
culture through rituals including
mimicking observed behavior.
• January 2012 - “NBN hails
4000th customer”
• 2315 on fibre; 1700 on satellite
Expensive, slow and anticompetitive; price differentiation sensible
 Plum 2012

UK – enlightened pragmatism?
• Ofcom statements March 2009
& October 2010
• Equivalence of access applies
• Regulated copper “anchor price”
limits scope for abuse on fibre
• Virtual Unbundled Local
Access(VULA) fibre product
• No price control for fibre
• Openreach deployment
(predominantly FTTC)
• Trials 2009
• Summer 2010 – 1.5 m homes
passed
• Q3 2011 (Feb 2012 results)
– 7 m homes passed
– “Fibre on demand” FTTH
extension plan announced
– >400,000 fibre customers
• Two-thirds coverage by 2014
Rapid commercially driven rollout is possible with the right environment
 Plum 2012

Way forward – contingent approach
Copper (option but not obligation to retire copper)
Remove ex ante
price control
Yes
Platform
competition
sufficient?
No
Status quo for
copper
(predominantly
replacement cost)
Due primarily
to platform
competition?
Volume decline =>
unit price
escalation?
Discounted cash
flow approach:
overarching price
control
Current & next generation
access are weak substitutes
 Plum 2012

Due primarily to
dual running during
transition?
Fibre
Glide path/safety
cap (RPI+)
transition for
copper?
“Anchor” product
only: fibre product
prices not capped
Current & next generation access
sufficiently close substitutes
Konkurrens och kommande
SMP-reglering
David Troëng
Konkurrensavdelningen PTS
Utmaningar ur ett
konkurrensperspektiv
• Accessnät
• Samtrafik och fast tillträde
• Rundradio
Samtrafik och fast tillträde
Accessnätsmarknaderna
• Prisreglering
• Geografiska skillnader
Ger vi företag möjlighet att
tillvara efterfrågan?
• Är det olika styrning från stat och kommun?
• Kommunens roller:
• Marktillträde
• Stadsnät
• Köper tjänster till kommunal verksamhet
• Kommunalt bostadsbolag
Rakt på sak med Göran
Frågor till Göran Marby
från publiken och twittrare , m.fl.
Post- och telestyrelsen

similar documents