her... - Sønderholm Varmeværk

Report
Velkommen til generalforsamling i Sønderholm
Varmeværk
Agenda:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnsskabsår v/formanden
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår 2012/13 fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af
investeringsplan
6. Forslag fra andelshavere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Vores mission er at levere:
Den bedste varme
Til den laveste pris
Og på den mest forsvarlige måde…
Hovedrenovering af gasmotor august 2012
Resultatopgørelse for året 2011/2012
Faste varmeindtægter
Variable varmeindtægter
Regulering af takstmæssig over-/underdækning
Salg af el
Indtægter i alt
2011/12
1.688.466
2.708.504
275.702
1.922.184
6.594.856
2010/11
1.752.314
3.283.896
682.393
2.820.991
8.539.594
Produktionsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Ejendommens drift
Personaleomkostninger
Aalborg Kommune
Bruttoresultat
4.879.647
2.458
574.382
26.695
43.070
1.071.520
6.067.393
8.008
567.235
39.915
29.499
113.166
1.714.378
Afskrivninger
Renter
Årets resultat før skat
Skat
892.932
51.858
126.730
29.075
1.350.000
63.738
300.640
24.938
Årets resultat
97.655
275.702
Budget for året
2012/2013
Indtægter:
Faste varmeafgifter, grundafgift
Faste varmeafgifter, u/100 m2 á 32 kr.
Faste varmeafgifter, o/100 m2 á 10kr.
I alt faste varmeafgifter
Variable varmeafgifter, 5 mio kwh á kr. 0,55
I alt varmeafgifter
Salg af el
Indtægter i alt
554.000
907.000
181.000
1.642.000
2.750.000
4.392.000
1.443.000
5.835.000
Omkostninger:
Produktionsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Ejendommens drift
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Renter
Omkostninger i alt
4.699.000
10.000
557.000
21.000
40.000
594.000
35.000
5.931.000
Budgetteret resultat
Overført resultat 2011/12
Til disposition
- 121.000
98.000
23.000
Prisindex:
Kilde Dansk Fjernvarme
Naturgas
kr. 530 pr. mwh
Træpiller
kr. 320 pr. mwh
Halm
kr. 285 pr. mwh
Solvarme
kr. 230 pr. mwh
Så under forudsætning af:
•
•
•
•
At Aalborg Kommune endelig godkender projektet
At vores beregninger – i samarbejde med Industrivarme og
revisor holder stik
At vejret ikke driller os
At Danstoker samt øvrige interessenter opfylder vore krav
- sænker vi den variable varmepris med
knap 20% fra kr. 0,55 til kr. 0,45 pr. kwh
pr. 1. december 2012
Anbefalinger fra Dansk Fjernvarme
• Software til styring af fremløbstemperatur
• Fremtidige målere installeres med mulighed for fjernaflæsning
• Etablering af solvarme til dækning af 25% af varmebehov
• Tilbud til nye medlemmer – 50% rabat på tilslutning indtil 1. januar 2012

similar documents