สรุปการเปลี่ยนแปลง

Report
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
วันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2554
1
Agenda
สรุปกำรเปลี่ยนแปลง Template
แบบรำยงำนรำยเดือน
Policy loan
กำรส่งรำยงำน
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติมอื่น
ประเด็นถำมตอบ
2
สรุปกำรเปลี่ยนแปลง Template
3
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
1st parallel test
A
B
C1
C2
D
D1
D2
2nd parallel test
1
2
3 - 3.1
3 - 3.2,3.3
7 - 7.1
7 - 7.2-7.7
8
1
2
3 - 3.1
3 - 3.2,3.3
6 - 6.1
6 - 6.2-6.7
7
4
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
1st parallel test
E
E1
E2
E3
F
G
H
H1
2nd parallel test
5 - 5.1,5.7
5 - 5.2-5.5
5 - 5.6
6
9
4 - 4.4,4.5
4 - 4.1,4.2
4 - 4.3
5 - 5.1,5.8
5 - 5.2-5.6
5 - 5.7
8
4 - 4.1,4.2
4 - 4.3
5
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 1 : การคานวณอัตราส่วน CAR
เดิม: ให้แสดง CAR ตามกฎเกณฑ์ปจั จุบนั ของปีทแ่ี ้้ว
ใหม่: ไม่ตอ้ งแสดง CAR ของปีทแ่ี ้้ว (แต่ในรายงาน
RBC ตามกฎหมายให้แสดง CAR ของ 3 ไตรมาส
้่าสุด)
6
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 3 : งบแสดงฐานะการเงิน
เดิม: - กรอกมู้ค่าตามงบการเงิน แ้ะมู้ค่า
ปรับปรุงให้ได้ราคาต้าด
ใหม่: - กรอกมู้ค่าตามงบการเงิน แ้ะราคาต้าด
- แก้การ้ิง้ ค์มู้ ค่าสารอง PL
7
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 4 : การคานวณ Insurance Risk
-เปลีย
่ นรูปแบบตารางให ้เหมือนกับ actuarial
report
ื่ บริษัทและวันทีท
- แก ้การลิง้ ค์ชอ
่ าการประเมิน
-แก ้สูตรคานวณ short term
8
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 5: การคานวณ Market Risk
เดิม: ความเสีย่ งจากการ้งทุนในตราสารทุน รวมตราสารทุน
จดทะเบียนในต้าดทัง้ ในแ้ะนอกไว้ดว้ ยกัน
ใหม่: ความเสีย่ งจากการ้งทุนในตราสารทุน แยกมู้ค่า
ระหว่างตราสารทุนใน SET, MAI กับตราสารทุนทีจ่ ด
ทะเบียนในต่างประเทศ
9
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 5 : การคานวณ Market Risk (ต่อ)
เดิม: มีตารางสรุปค่าความเสีย่ งจาก ALM (ประกันชีวติ )
ใหม่: ยกเ้ิกตารางดังก้่าว เนื่องจากซ้ากับตารางในฟอร์ม 6
10
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 5 : การคานวณ Market Risk (ต่อ)
เดิม: หน่วย้งทุน แยกประเภทย่อยเป็ น 4 ประเภท
ใหม่: หน่วย้งทุน แยกประเภทย่อยเป็ น 7 ประเภท โดยเพิม่
สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแ้กเป้ีย่ น แ้ะเงินฝาก
11
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 5 : การคานวณ Market Risk (ต่อ)
เดิม: ไม่รวมหน่วย้งทุนในตารางการกระจายความเสีย่ ง
ใหม่:เพิม่ หน่วย้งทุนในตารางการกระจายความเสีย่ ง โดยมี
ค่าสหสัมพันธ์กบั สินทรัพย์้งทุนประเภทอื่นเป็ น 100%
12
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 5 : การคานวณ Market Risk (ต่อ)
แก้สตู รคานวณ เงินกองทุนจากการ้งทุนในหน่วย้งทุน
13
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 6 : การคานวณความเสีย่ งด้านต้าดจากอัตรา
ดอกเบีย้ (ALM mismatching risk)
• เป้ีย่ นอัตรา shock up rate แ้ะ shock
down rate
14
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 7: การคานวณ Credit Risk
เดิม: การ้งทุนในตราสารหนี้ ใช้คาว่า“วิสาหกิจที่ คปภ.
กาหนด”
ใหม่: “บริษทั แ้ะ อื่นๆ”
15
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 7 : การคานวณ Credit Risk (ต่อ)
เดิม: รวมความเสีย่ งจากการให้ยมื (leasing, hire
purchase, policy loan) ไว้ในตาราง
เดียวกับออกจากตารางความเสีย่ งจากการ้งทุนใน
ตราสารหนี้
ใหม่: แยกรายการดังก้่าวออกจากตารางความเสีย่ งจาก
การ้งทุนในตราสารหนี้
16
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 8: การคานวณ Credit Risk and
Concentration Risk of Reinsurance
• แยกตารางระหว่างผูร้ บั ประกันภัยต่อในประเทศกับ
ต่างประเทศ
•ป้ด้็อค cell ทีใ่ ห้กรอกชือ่ ผูร้ บั ประกันภัยต่อ
•แก้ drop down risk charge ประกันภัยต่อ
17
กำรประมำณกำร CAR รำยเดือน
18
วัฒถุประสงค์ของกำรประมำณ CAR รำยเดือน
• เพือ
่ ติดตามความเคลือ
่ นไหวของ CAR และ
ประมาณการผลกระทบจากเบีย
้ ประกันภัยทีเ่ ข ้ามา
ใหม่ (New Business) ในเดือนทีไ่ ม่มก
ี ารทาการ
ิ ทรัพย์และหนีส
ิ แบบเต็มรูปแบบ
ประเมินสน
้ น
ั ข ้อมูลจากรายงานเงินกองทุนไตรมาส
• อาศย
ล่าสุดก่อนหน ้าเป็ นฐานในการประมาณ CAR ราย
เดือน
19
ข้อมูลจำกรำยงำนกำรดำรงเงินกองทุนประจำปี /รำยไตรมำส
ในตารางที่ 1 ได้แก่ มู้ค่าเงินกองทุนชัน้ ที่ 1, เงินกองทุนชัน้ ที่ 2, รายการ
หักจากเงินกองทุน, เงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งแต่้ะด้าน
20
ข้อมูลจำกรำยงำนกำรดำรงเงินกองทุนประจำปี /รำยไตรมำส
ในตารางที่ 2 ได้แก่ มู้ค่าของสินทรัพย์ แ้ะมู้ค่าของหนี้สนิ
21
ข้อมูลจำกรำยงำนกำรเงิน
ข้อมู้เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิสะสมในตารางที่ 3
22
ข้อมูลจำกรำยงำนกำรเงิน
ข้อมู้อัตราดอกเบีย้ แ้ะกระแสเงินสดในตารางที่ 4
23
กำรประมำณ CAR รำยเดือน
 Monthly CAR
+ C*
CAR* = TCA
TCR*
C* = [A* x (Asset)] – [L* x (Liability)]
TCR* = TCR + {P* x [(L* + 1) x Insurance RCC]} + [A* x (TCR – Insurance RCC)]
P* =
Net Premium rolling 12 months (Current month)
-1
Net Premium rolling 12 months (Previous calculated RBC)
A* = %change in asset
L* = %change in liability
24
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
บริษทั ประกันชีวติ A ทาการประมาณการ RBC* ในเดือนพฤษภาคม 2554 ดังนัน้ บริษทั A ต้องใช้
ข้อมู้จากรายงานเงินกองทุนของเดือนมีนาคม 2554 โดยจากรายงาน บริษทั A มีขอ้ มู้ดังนี้
 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 = 100,000,000 บาท
 เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 = 0 บาท
 รายการหักจากเงินกองทุน = 0 บาท
 ดังนัน้ บริษทั A มีเงินกองทุนทีส่ ามารถนามาใช้ได้ทงั ้ หมด = 100,000,000 + 0 - 0
= 100,000,000 บาท
 เงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้านการประกันภัย = 20,000,000 บาท
 เงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้านต้าด = 30,000,000 บาท
 เงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้านเครดิต = 5,000,000 บาท
 เงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้านการกระจุกตัว = 0 บาท
 ดังนัน้ บริษทั A มีเงินกองทุนทีต่ อ้ งดารงทัง้ หมด = 20,000,000 + 30,000,000 + 5,000,000 + 0
= 55,000,000 บาท
 บริษทั A มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน = 100,000,000 / 55,000,000
= 182%
 โดยบริษทั A มีมู้ ค่าของสินทรัพย์รวม = 250,000,000 บาท
แ้ะมีมู้ ค่าของหนี้สนิ รวม = 150,000,000 บาท
25
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
26
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
บริษทั A มีขอ้ มู้เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิดงั นี้
 เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบปี 2553 = 100,000,000 บาท
 เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 = 45,000,000 บาท
 เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2554 = 50,000,000 บาท
 เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2553 = 30,000,000 บาท
 เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2554 = 32,000,000 บาท
27
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
สมมติให้บริษทั A มีกระแสเงินสดดังนี้

ดังนัน้ A*  -0.005
L*  -0.005
28
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
 บริษทั A มีมู้ ค่า Net Premium rolling 12 months (current month)
= 100,000,000 - 45,000,000 + 50,000,000
= 105,000,000 บาท
แ้ะมีมู้ ค่า Net Premium rolling 12 months (previous calculated RBC)
= 100,000,000 - 30,000,000 + 32,000,000
= 102,000,000 บาท
ดังนัน้ P*
= (105,000,000 / 102,000,000) - 1 = 0.029
 C* = [A* x 250,000,000] - [L* x 150,000,000] = -449,193.41 บาท
 TCA* = 100,000,000 - 449,193.41
= 99,550,807 บาท
 TCR* = 55,000,000 + {0.029 x [(L*+1) x 20,000,000]} + [A* x (55,000,000 - 20,000,000)]
= 55,422,394 บาท
 CAR* = 99,550,807 / 55,422,394
= 180%
29
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
30
Policy loan
31
Policy Loan
 สมมติฐำนสำหรับวิธีมำตรฐำนของสำนักงำนคปภ. ประกอบด้วย
 จานวนเงินตัง้ ต้น (Initial Balance) เท่ากับ ยอดคงเห้ือของเงินให้กยู้ มื รวมกับ
ดอกเบีย้ ค้างรับจากเงินให้กยู้ มื ดังก้่าว
 อัตราดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื เท่ากับ อัตราดอกเบีย้ ทบต้นร้อย้ะ 7 ต่อปี
 ระยะเว้าในการใช้คนื เงินกูย้ มื ทัง้ หมด เท่ากับ 3 ปี
 กาหนดการคืนเงินให้กยู้ มื พร้อมดอกเบีย้ ค้างชาระ
 ภายในปี ท่ี 1 คืนเงิน ร้อย้ะ 50 ของจานวนเงินตัง้ ต้น
 ภายในปี ท่ี 2 คืนเงิน ร้อย้ะ 50 ของจานวนเงิน ณ สิน
้ ปีท่ี 1
 ภายในปี ท่ี 3 คืนเงิน ร้อย้ะ 100 ของจานวนเงิน ณ สิน
้ ปีท่ี 2
 อัตราคิด้ดในการคานวณมู้ค่ากระแสเงินสด เท่ากับ อัตราดอกเบีย้ ของพันธบัตร
รัฐบา้ไทยทีไ่ ม่มดี อกเบีย้ (Zero Coupon Yield) ซึง่ เป็ นอัตราทีก่ าหนดไว้ ณ
วันทีท่ าการประเมิน โดยให้ใช้อตั ราในช่วงระยะเว้าเดียวกับระยะเว้าคงเห้ือของ
เงินให้กยู้ มื
32
Policy Loan
 สูตรกำรคำนวณวิธีมำตรฐำนของสำนักงำนคปภ.
PV =
EB1
(1+Y1)1
+
EB2
(1+Y2)2
+
EB3
(1+Y3)3
PV = มู้ค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรมประกันภัยเป็ นประกัน
 Y n = อัตราดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบา้ไทยทีไ่ ม่มดี อกเบีย้ ปี ท่ี n
 EB1 = IB x 1.07 x 50%
 EB2 = EB1 x 1.07 x 50%
 EB3 = EB2 x 1.07 x 100%
 IB = จานวนเงินตัง้ ต้น (Initial Balance : IB)
33
Policy Loan (Example)
 บริษทั ก มีเงินยอดคงเห้ือของเงินให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์ 1000 บาท แ้ะมี
ดอกเบีย้ ค้างรับจากเงินให้กยู้ มื ดังก้่าว 100 บาท แ้ะอัตราดอกเบีย้ ของ
พันธบัตรรัฐบา้ไทยทีไ่ ม่มดี อกเบีย้ ปีท่ี 1-3 เท่ากับ 2% 2% 3% ตาม้าดับ





บริษัทมีจานวนเงินตั้งต้น (Initial Balance) เท่ากับ 1100 บาท (1000+100)
ได้รับเงินคืนในปที่ 1 (EB1) เท่ากับ 588.5 บาท (1100 x 1.07 x 50%)
ได้รับเงินคืนในปที่ 2 (EB2) เท่ากับ 314.8475 บาท (588.5 x 1.07 x 50%)
ได้รับเงินคืนในปที่ 3 (EB3) เท่ากับ 336.8868 บาท (314.8475 x 1.07 x 100%)
มู้ค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
=
588.5 + 314.85 + 336.89
(1.02)1
(1.02)2
(1.03)3
=
1,187.88 บาท
34
กำรส่งรำยงำน
35
่ รายงานการทดสอบ RBC ครงที
การสง
ั้ ่ 2
(Parallel test run #2):
 กำหนดส่งภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม 2554
 รูปแบบรำยงำนกำรทดสอบ
 Hard copy
 Soft copy
>>>> สำนักงำน คปภ.
>>>> email : rbc.oic.or.th
 ข้อมูลที่ใช้ในกำรทดสอบ จำกงบกำรเงินประจำปี ที่
รับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตของสิ้นปี 2553
ระยะเวลำที่กำหนดให้ส่งรำยงำน
ประเภทรำยงำน
ประจำปี
ประจำไตรมำส
ประจำเดือน
ส่งรำยงำน
ภำยใน 4 เดือน
ภำยใน 45 วัน
ภำยใน 30 วัน
อนุโลมให้ครังแรก
้
ภำยใน 60 วัน
ภำยใน 45 วัน
37
Key date
 1 ก.ย.54 การกากับตามระดับความเสีย่ งมีผ้บังคับใช้
 30 พ.ย.54 สิน้ สุดกาหนดส่งรายงาน RBC รายไตรมาส ครัง้ แรก
(ข้อมู้ ณ สิน้ 30 ก.ย.54) ให้เว้า 60 วัน
 15 ธ.ค.54 สิน้ สุดกาหนดส่งรายงาน RBC รายเดือน ครัง้ แรก
(ข้อมู้ ณ สิน้ 31 ต.ค.54) ให้เว้า 45 วัน
 30 ธ.ค.54 สิน้ สุดกาหนดส่งรายงาน RBC รายเดือน ครัง้ ทีส่ อง
(ข้อมู้ ณ สิน้ 30 พ.ย.54) ให้เว้า 30 วัน
 30 เม.ย.55 สิน้ สุดกาหนดส่งรายงาน RBC รายปี ครัง้ แรก
(ข้อมู้ ณ สิน้ 31 ธ.ค.54) ให้เว้า 4 เดือน
38
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
39
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
สินทรัพย์ที่มีอยู่หรือได้มำโดยไม่เป็ นไปตำม
ข้อกำหนด (ยกเว้นอสังหำริมทรัพย์)
หากสานักงานคปภ.ตรวจพบในภายหลังบริษทั ต้อง
ดารงเพิม่ เติมสาหรับสินทรัพย์ประเภทนี้
โดยมีค่าความเสีย่ งเท่ากับร้อยละ 100
40
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม

ิ ทรัพย์ทบ
หากมูลค่าตลาดของสน
ี่ ริษัทคาดว่าจะไปก่อภาระ
ผูกพันสูงขึน
้ กว่าราคาตามวงเงินทีเ่ คยขอไว ้กับ OIC บริษัท
จะต ้องบันทึกรายการดังกล่าวในรายงาน RBC อย่างไร
คาตอบ สมมติวา่ พันธบัตร ก. มีราคาตลาดเท่ากับ 42 ล ้านบาท
ก่อนหน ้านีบ
้ ริษัทมีการขออนุญาตนายทะเบียนในการนาพันธบัตร
ดังกล่าวไปติดภาระผูกพันในวงเงิน 40 ล ้านบาท แต่ปัจจุบันยอด
ทีต
่ ด
ิ ภาระผูกพันจริงเพียง 20 ล ้านบาท
ดังนัน
้ ในกรอก Template บริษัทจะต ้องบันทึกยอด 20 ล ้าน
ิ ทรัพย์ทต
บาทในรายการสน
ี่ ด
ิ ภาระผูกพัน และ บันทึกมูลค่าที่
เหลืออีก 22 ล ้านบาท (42-20) ไว ้ในรายการพันธบัตรตามหน ้า
งบแสดงฐานะการเงินในรายงานเงินกองทุน
41
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 คาว่าเบีย้ ประกันภัยค้างชาระเกินกว่า 60 วันนับแต่วนั ครบ
กาหนดชาระตามสัญญา หมายความว่าอย่างไร
 คำตอบ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกาหนดชาระตามสัญญาคือ
30 วันนับแต่วนั เริม่ คุม้ ครอง ดังนัน้ ในกรณีน้ี หมายถึง เบีย้
ค้างชาระเกิน 90 วัน(30+60)นับแต่วนั เริม่ ความคุม้ ครอง
42
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 การประเมินสารองประกันภัย สาหรับสัญญาระยะยาว
กรณีการประกันกุ้่ม ได้รวมถึงประกันประเภท
mortgage แ้ะ endowmentด้วยหรือไม่
 คำตอบ ตามเจตนาของประกาศประเมิน กรณีประกันภัย
กลุ่มไม่วา่ จะเป็ นการประกันรูปแบบใดให้ใช้วธิ กี ารตามที ่
กาหนดไว้สาหรับกลุม่ B.E.GPV*1.09 ยกเว้นหาก
งานกลุ่มบางประเภท เช่น Group Mortgage
บริษทั สามารถคานวณแยกรายกธ.ได้กใ็ ห้คานวณ GPV
รายกธ.ปกติ
43
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 ตั ๋วแ้กเงินทีอ่ อกโดยบริษทั จากัดแต่อาวั้โดยธนาคารจะให้
นับเป็ นบริษทั เอกชน หรือ ธนาคาร
 คำตอบ อนุ ญาตให้ใช้อนั ดับความน่าเชือ่ ถือของธนาคาร
เฉพาะส่วนทีไ่ ด้รบั การอาวัล ส่วนเหลือยังคงให้ใช้อนั ดับความ
น่าเชือ่ ถือของผูอ้ อกตราสารหนี้
44
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 ตั ๋ว B/E ทีอ่ ายุไม่เกิน 1 ปี จะใช้ราคาอะไรประเมิน
 คำตอบ สามารถประเมินด้วยราคาทุนโดยอนุ โลม ตาม
ประกาศประเมิน ข้อ6 (4)
45
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 กรณีทบ่ี ริษทั ้งทุนในตราสารหนี้ทม่ี กี ารจ่ายอัตราดอกเบีย้ ทีไ่ ม่คงที่
เช่น Structure Note Inflation Link Bond กระแส
เงินสดทีใ่ ช้ในการคานวณ Interest Rate Mismatching
ควรกาหนดอย่างไร
คำตอบ กระแสเงินสดทีใ่ ช้ในการคานวณ Interest Rate
Mismatching Risk จะต้องเป็น No arbitrage cash
flow กล่าวคือกระแสเงินสดทีบ่ ริษทั คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตซึง่
มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดดังกล่าวจะต้องเท่ากับราคาของตรา
สารทีบ่ ริษทั ซื้อมาจากธนาคาร หรือบ.ผูอ้ อกตราสาร
46
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 ถ้าบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยต่อในประเทศไม่มคี า่ CAR
ไตรมาส้่าสุดเปิดเผยไว้ บริษทั ควรใช้คา่ Risk
Charge เท่าไหร่ในการคานวณค่า Credit
Risk Charge
คำตอบ กรณีทบี ่ ริษทั รับประกันภัยต่อไม่ม ี CAR
เปิดเผยไว้กาหนดให้ใช้คา่ ความเสีย่ งเท่ากับ 8% ใน
การคานวณค่า Credit Risk Charge
47
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 รายงาน Actuarial report ให้สง่ ปี ้ะครัง้ ใช่
หรือไม่
คำตอบ ใช่ การส่งรายงาน Actuarial report จะ
กระทาปีละครัง้ เท่านัน้ ตามประกาศว่าด้วยเรือ่ งรายงาน
ประจาปีการคานวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย
และให้สง่ ภายใน 4 เดือน
48
Help desk
 บริษทั สามารถส่งคาถามแ้ะขอแนะนาเพือ่ การปรับปรุงได้ท่ี [email protected]
 สานักงาน คปภ. จะเผยแพร่คาตอบสาหรับประเด็นคาถามในการทาการทดสอบ
คูข่ นานไว้ท่ี web board ของ Parallel Test Run ใน website ของ
สานักงาน คปภ. http://www.oic.or.th
49
Q&A
50

similar documents