VHF LTAD

Report
Vad har barn och ungdomar för behov
förutom att äta och sova?
• Bli sedda/vara
delaktiga
• Att få vara aktiv och i
rörelse
• Få utmaningar
• Lära sig saker
• Få kärlek/omtanke
• Att få lyckas
•
•
•
•
•
Prova nya saker
Tävla
Känna meningsfullhet
Känna glädje
Ha kul
Hur får vi våra spelare att utvecklas
och prestera resultat?
• Må bra! Människoperspektivet. Kroppen ditt viktigaste
redskap.
• Tränings och spelidé ” Se stegen”
• Helheter ”Triaden” Te/Ta – Fysiken - Mentala Sociala
”Prestationstriangeln Träning – Kost - Vila
• Filosofi. ”Ett tänk” Tanke – Känsla - Handling
• Kombinationen ”Må bra och samtidigt prestera,
utvecklas visa resultat” KASAM = meningsfullt,
hanterbart och begripligt
Utvecklingspyramiden
Optimal utveckling
VÄXTHUSET
Förening
mental /
fysisk / taktisk / teknisk
träning
mental / familj /
kommunikation
fysiskskola
/ taktisk
/ teknisk
/ förening
träning / miljö
motivationsklimat
kommunikation
familj / skola / förening
inlärningsmiljö
motivationsklimat
/ miljö
föreningens / idrottens
inlärningsmiljö
kultur
föreningens
/ idrottens
kultur
socialt stöd
/ trygghet
socialt(Fallby,
stöd / 2006)
trygghet
Nyckelord för spelidén i
”Lägerstegen”
•
•
•
•
INITIATIV – våga, individ/lag,
RÖRELSE – alla riktningar, timing/balans
KREATIVITET – påhittig, våga
GLÄDJE – motivation. GUL – glädje, utvecklande och
lärande
• TEMPOVÄXLINGAR – ”kvicket” tanke – känsla handling
• STOR INDIVIDUELL TEKNIK – ”brett register” –
Spelaren måste ha verktygen för att kunna utföra
rätt spelhandling
Idrottsrörelsens uppdrag
Behovet av en utvecklingsmodell för idrottsutövare märks på alla
nivåer inom vår idrott. Det gäller att inte bara utveckla duktiga
handbollsspelare, utan framförallt utveckla och utbilda
idrottare genom en allsidig och individualiserad träning. På lång
sikt handlar det om att skapa samhällsmedborgare med en
hälsosam livsstil och ett livslång intresse för idrott. Detta är det
absolut viktigaste uppdraget för idrottsrörelsen
1.
SPELFÖRSTÅELSE
ARV
TRÄNING/RETNING
-mängd
-kvalité
SOCIAL SPELFÖRSTÅELSE
SPELINTELLIGENS
SPELUPPFATTNING
INTELLEKTUELL FÖRMÅGA
PERCEPTUELL FÖRMÅGA
-typ av träning
FYSISKA KVALITÉER
Styrka
Spänst
Snabbhet
Kognitiv och
Minnes
Mottag av stimuli
Perceptuell psykologi
Uthållighet
processer
Hämt
av
stimuli
Rörlighet
Position
Empati
Utv.Principer
Tankeprocesser
Uppgift
Emotioner
-cephalo kaudala Kroppsdim
Scanning
Ansvar
Känslor
-proximodestala Arv
Focusering
Inlärning
Trivsel
Igenkänning
Oberoende Oberoende
Associera
Kreativitet
av boll
av kropp
Fantisera
Upfattnings
teknik
-kraft
MönsterDrömma
förmåga
-kropp
igenkänningsteknik
Lirare
-tid
Koordinativa kval
Konsekvenser
Sociala roller
-rum
Problemlösnings
Trygghet
Sinnen
-proprioception
Automatisering
Hierarki
förmåga
Kompetens
-syn
-anpassning
Generalisering
-kombinations
Dra slutsater
Självtillit
-hörsel
-öga-hand
Resonera
-lukt
-öga-fot
Självklarheter
Analysera
-smak
öga-kropp
Kommunikation
Reflektera
-känsel
-reaktion
Roll
Relation
Spelförtroende
Kognition
Split vision
Motorisk
skicklighet
-balans
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPELFÖRSTÅELSE
T = S + F + M +HMF + K1 + Tt + K2 + SK + A + C + M
T = Toppenspelare i handboll
S = Storlek på kropp
F = Funktionell förmåga
M = Motorisk förmåga
HMF = Handbolls motoriska förmågor
K1 = Kognitionsförmåga
Tt1 = Taktiskt tänk som spelare
K2 = Kognitiva
dimensioner/personlighet/karaktär
SK = Social
kompetens/Medlevarskap/Spelförståelse utanför
plan
C = Coach
M = Misstag i tidsplanen/prognosen
Kroppskontroll/
Koordination
Jag
Handbollsteknik
Spelförståelse
Jag och bollen
Vi och bollen
Vi dom och bollen
Idrotten Vill
• Idrottsrörelsen har satt upp fyra saker som är
extra värdefulla i vår verksamhet
• Glädje och gemenskap
• Demokrati och delaktighet
• Allas rätt att vara med
• Rent spel
En ny utvecklingsmodell för unga
idrottare ”LTAD”
• Begreppet Long Term Athlete Development
(LTAD) syftar till behovet av att skapa tydliga
vägar för unga människor att utvecklas inom
den valda idrotten, i vårt fall: handboll
Utvecklingsmodell
LTAD är ingeting nytt eller en ”patentlösning” …
men det är: byggt på konsensus av vetenskaplig
forskning reflekterade & tillämpade kunskaper
samt erfarenheter av coacher från hela världen
komplexa faser i människans utveckling
paketerat till en enkel och flexibel modell
Utvecklingsmodell
• Ett antal idrottsforskare har påvisat att det
finns kritiska perioder under en ung persons
uppväxt i vilken effekterna av träning kan
maximeras. Detta har lett till att unga
människor bör utsättas för vissa typer av
träning under perioder av snabb tillväxt och
att en annan typ av träning bör tillämpas
under normal tillväxt period. Detta faktum har
använts av Dr. Istvan Balyi till att forma LTAD
utifrån följande sju steg:
Utvecklingsmodell
• Ett antal idrottsforskare har påvisat att det
finns kritiska perioder under en ung persons
uppväxt i vilken effekterna av träning kan
maximeras. Detta har lett till att unga
människor bör utsättas för vissa typer av
träning under perioder av snabb tillväxt och
att en annan typ av träning bör tillämpas
under normal tillväxt period. Detta faktum har
använts av Dr. Istvan Balyi till att forma LTAD
utifrån följande sju steg:
Begreppet Long Term Athlete Development (LTAD) syftar till behovet
av att skapa tydliga vägar för unga människor att utvecklas inom den
valda idrotten, i vårt fall: handboll
LTAD är ingeting nytt eller en ”patentlösning” … men det är:
byggt på konsensus av vetenskaplig forskning
reflekterade & tillämpade kunskaper samt erfarenheter av coacher
från hela världen komplexa faser i människans utveckling paketerat till
en enkel och flexibel modell
Ett antal idrottsforskare har påvisat att det finns kritiska perioder
under en ung persons uppväxt i vilken effekterna av träning kan
maximeras. Detta har lett till att unga människor bör utsättas för vissa
typer av träning under perioder av snabb tillväxt och att en annan typ
av träning bör tillämpas under normal tillväxt period. Detta faktum har
använts av Dr. Istvan Balyi till att forma LTAD utifrån följande sju steg:
LTAD – modellens sju steg
1. Active Start (0-6 år) – Aktiv Start
2. FUNdamentals (6-9 år) – Rörelseglädje
3. Learning to Train (9-12 år) – Lära för att träna
4. Training to Train (12-16 år) – Träna för att träna
5. Training to Compete (16-23 år) – Träna för att
tävla
6. Training to Win (19+ år) – Träna för att vinna
7. Active for Life (alla åldrar) – Aktiv hela livet
Må Bra
Människan
Atleten
Handbollsspelaren
Utvecklingsmodell /LTAD
Vad har barn/ungdomar för behov
förutom att äta & sova
Bli sedda/delaktiga
Känna trygghet
Att få vara aktiv och i rörelse
Känna meningsfullhet
Få utmaningar
Känna glädje
Få kärlek
Ha roligt
Lyckas
Prova nya saker, tävla
Svenska Handbollsförbundet
Progressionen - teknikmoment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Känna till – ex. skottfint
Förstå - ex. skottfint
Kan – ex. skottfint
Gör – ex. skottfint
Gör i fullfart – ex. skottfint
Använder i match – ex-skottfint
TEKNISK/TAKTISK
PROGRESSIONSMODELL:
•
MÖNSTER
•
(totalt samarbete av hela
•
laget, men med stor
•
individuell frihet)
•
•
GRUNDER
•
ANFALL - FÖRSVAR
•
(samarbete 2 och 2 eller flera,
•
utveckling av individuell
•
teknik vid samarbete)
•
•
•
INDIVIDUELL TEKNIK
•
ANFALL - FÖRSVAR
•
(individens handbollsspecifika teknik)
•
•
GRUNDTEKNIK
•
(individens handbollsspecifika grundteknik)
•
•
KOORDINATIVA EGENSKAPER
•
(individens generella teknik)
SHF - POLICY
BARNHANDBOLL
• BARNENS VILLKOR
• INTE SMÅ VUXNA
• LEK, BOLLEK
• KOORDINATIONS/REDSKAPSBANOR
• B-OLLKONTAKTSGRAD
• R-OLIGHETSGRAD
• A-KTIVITETSGRAD
• OFFENSIVT FÖRSVAR
Svenska Handbollsförbundet
UNGDOMSHANDBOLL
• B-R-A
• ATTITYDSGRAD
• INDIVIDUELLA
UTVECKLINGSMÅL
• ELITVERKSAMHET
(bli så bra som möjligt)
• BREDDVERKSAMHET
• INDIVIDUELL TEKNIK
• GRUNDER – MÖNSTER
• OFFENSIVT FÖRSVAR
Policy ”Lägerstegen”
Barnhandboll/Ledord
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Barnens villkor
Optimal utvecklingsålder
Lekens betydelse
Lärande/Lära rätt från början /VAK
Koordinationsbanor
Oberoende av kropp
Oberoendeav boll
Offensivt försvar
BRA
(bollkontaktsgrad,rolighetsgrad,
aktivitetsgrad
ALM (ansträngning, lärande,
misstag)
Barnhandboll/Ledord
• GUL (glädje, utmaning,
lärande)
• KOL – Ledare(konsekvent,
orubblig, lugn)
• M.M.M mål, metod, medel
• KASAM( meniningsfullhet,
begriplighet, hanterbarhet
• FFU (förbättra, förändra
utveckla)
Policy ”Lägerstegen”
Ungdomshandboll
• Optimal utvecklingsålder
• Ungdomars villkor
• Tekniktränig (Handbollens
ABC)
• Individuella mål
• Mål att bli så bra som
möjligt
Ungdomshandboll
Varifrån kommer energin/kraften
ifrån?
• Energin och glädjen kommer urmöjligheten att tillsammans
forma förbundets verksamhet. Energin och glädjen kommer
också ur tävlingens nerv och tillfredställelsen att nå uppsatta
mål. Den energi och glädje finns hos alla som spelar handboll.
Alla vill utvecklas. Alla vill lyckas
Utvecklingsmodell
Finns det en modell som gör det möjligt för alla
att utvecklas och lyckas?
Helhet
Lägerstegen
mål /
attityd
KASAM
taktik
psykologi
teknik
kost
fysiologi
(
Träningstriaden
Tekniken/
Taktiken
Fysiken
KASAM = känsla av
sammanhang
•Meningsfullt
•Hanterbart
•Begripligt
Mentala/
Sociala
Prestationstriangeln
KASAM
Prestationsutveckling
Resultatutveckling
En medveten modell
Kunskap kräver: Information + bearbetning
Förståelse kräver: Information + bearbetning +
sammanhang
Färdighet kräver: Information + praktisk övning
Förändring kräver: Mål + metoder + resurser
Nyckelorden
• Begriplighet
• Hanterbarhet
• Meningsfullhet
På och utanför planen
Vår filosofi/vision i ”Lägerstegen”
Spelaren skall äga sin träning
Spelaren skall äga sitt spel
Spelarna skall äga sitt liv
MÅ BRA
= KASAM
LTAD
LTAD beskriver en långsiktig modell för
idrottsutövande/handbollsspelare, med träning, tävling och
återhämtning , baserat på utvecklingsfaser kopplat till biologisk
ålder snarare än kronologisk ålder. Idrottsutövare som går
igenom modellen upplever träning och tävling som tar hänsyntill
deras individuella utveckling
Nivå 1
JAG – min kropp
”Kroppskontroll”
Nivå 2
JAG – bollen
”Handbollsteknik”
Nivå 3
Vi och bollen
”Spelförståelse” +
” synkroniserad teknik”
Nivå 3
Vi och bollen
”Spelförståelse” +
” synkroniserad teknik”
Nivå 4
Vi dom och bollen
”Spelförståelse +
synkroniserad teknik”
Spelförståelse
Kroppskontroll
Handbollsteknik
Spelförståelse
Progressionen i Lägerstegen
Lägerstegen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn
och ungdomar. (Se Fysisk/Kognitiv/Emotionell utveckling
Den ska säkerhetsställa utveckling av allsidiga motoriska
färdigheter hos barn och ungdomar. En allsidig motorisk färdighet
ligger alltid som grund för att uppnå maximal prestationsförmåga.
Se progressionsmodellen
Det ska alltid finnas planering och program för träning, tävling och
återhämtning
Det ska finnas en integrering mellan barn, ungdom, bred, elit och
motion
Kompassen bygger på Svensk idrotts riktlinjer och värderingar
Den förordar en hälsosam livsstil och ett livslångt idrottande och
en känsla av sammanhang ”KASAM”
Spetskompetens
Spelsystem
Spelaren
Atleten
Människan
Människan
Atleten
Handbollsspelaren
Rörelseglädje 0 – 6år
•
•
•
•
•
•
All träning bygger på att man ska ha kul
Grundläggande motoriska färdigheter
Kognitiv och emotionell utveckling
Allsidig styrketräning
Introducera handbollens enklaste spelregler
Ingen periodisering ,men strukturerade och
välplanerade program
• Daglig fysisk aktivitet(60 min/dag)
Rörelseglädje 6 – 9 år
Huvudmoment
•
•
•
•
Människan
Atleten/Idrottaren
Spelaren
Övrigt/Tillägg/Pusselbitar
Rörelseglädje 6 – 9 år
Huvudmoment
Människan
• ”BRA ” Bollaktivitetsgrad, Rolighetsgrad,
Aktivitetsgrad = Glädje
• Självkänsla/Självförtroende
• Positiv coaching (jobba med frågecoaching”
• Positiv feedback
• Värdegrund (våra normer och värdringar i
laget
Rörelseglädje 6 – 9 år
Huvudmoment
Atleten
• Motoriken/Koordinationen ”Rörelsebanken”
• ”Oberoendet av kroppen”
• Snabbheten
• Rörligheten
Rörelseglädje 6 – 9 år
Huvudmoment
Handbollsspelaren
• Bollbehandlingen ”känslan/rytmen” Oberoendet
av bollen
• Teknik ”specifik koordination” passning, dribbling,
skott och finter
• Offensivt försvar
• Spelförståelsen (vi jobbar med förutsättningar för
spelförståelsen) ”Oberoendet av bollen”
• Alla prövar att stå i mål
Rörelseglädje 6 – 9 år
Pusselbitar
Människan
• Vi jobbar med ALM (ansträngning, lärande, misstag ) stor tolerans
för misstag
• KASAM – Känsla Av Sammanhang ”Meningsfullt, Hanterbarhet och
Begriplighet”
• Frågecoaching ” Sex trogna tjänare – uppmuntra alltid frågor
• Hur behandlar man sina lagkamrater?
• Språkets betydelse, speciellt kroppsspråket
• Lagom med aktiviteter ” Föräldraansvar”
• Se glädjen – Skapa glädjen ”GUL”
• Att vi är lika innebär att vi är olika
• Att duga, vara bra = Att göra sitt bästa = Att lyckas
Lära sig träna 9 – 12år
• Utveckla generella idrottsfärdigheter
• Grundläggande atletiska färdigheter ”Idrottens
ABC
• Grundläggande tekniska färdigheter
• Mentalträning
• Kognitiv och emotionell utveckling
• Allsidig styrketräning
• Utöva och prova på många idrotter
• Enkel periodisering
• Daglig fysisk aktivitet
Lära sig träna 9 – 12 år
Huvudmoment
Människan
• Motivationen inre/yttre. ”Glädje” ”KASAM”
• Självkänsla/självförtroende
• Positiv feedack ” Beröm, Beröm, Beröm”
• Press och stress. Hur hanterar jag dessa
situationer?
• Vem är jag?
• Hur kommenterar jag andra?
• Kommunikation. Språket verbalt/kroppslig.
Uppmuntra barnen att ställa frågor
Träna för att träna 12 – 16 år
Handbollsspelaren
• Utveckla handbollsspecifika färdigheter
• Optimalutveckling av styrka och aeroba
kvalitéer med hänsyn till tillväxtkurvan
• Introducera systematisk styrketräningsteknik
• Utveckla mental förberedelse
• Kognitiv och emotionell utveckling
• Enkel periodisering
Lära sig träna 9 – 12 år
Huvudmoment
Atleten
• Konditionsträningen. ”Hög aktivitet på träningen”
• Motorik och koordination ”Guldåldern” och
”Rörelsebanken”
• Snabbheten
• Styrketräning
• Kroppens ABC
• Det gäller att ”Må bra” och undvika skador”
Lära sig träna 9 – 12 år
Huvudmoment
Handbollsspelaren
Handbollsspelaren
• Teknikträning ”Lära rätt från början”
• Kampmoment och hela tiden jobba med
offensivt försvar
• Målvakter .Det är den viktigaste positionen!
Låt många pröva den.
Lära sig träna 9 – 12 år
Pusselbitar
Människan
• Spelförståelse på och utanför planen. Hur beter man
sig i ett lag?
• Hur ser jag på andra? Uppmuntrar jag mina
lagkamrater?
• Vilken är min plats i laget? På planen och utanför
• Vad måste jag göra för att lyckas? Må bra och vara nöjd
med mig själv
• Må bra är en förutsättning för att prestera! KASAM
• Vi ska skapa människor med god självkänsla och bra
självförtroende
Lära sig träna 9 – 12 år
Pusselbitar
Människan
• Hur visar jag vilja, attityd och inställning?
• Vad innebär det att visa tålamod?
• Lära sig jobba med uppmärksamhet och koncentration
• Positiv feedback både från ledare och kompisar. Lära
sig se andras goda prestationer och uttrycka detta
• Hur hanterar jag medgång och motgång?
• Lära sig hantera press.
• Lära sig att hantera känslor på ett bra sätt.
Motståndare, medspelare och domare
Träna för att tävla 16 - 21
• Bygga handbollsspelaren
• Optimera handbollsspecifik fysisk
prestationsförmåga
• Optimera tekniska taktiska färdigheter
• Kognitiv och emotionell utveckling
• Avancerad mental förberedels
Träna för att vinna
•
•
•
•
Bibehålla och förbättra fysisk kapacitet
Vidarutveckla tekniska och taktiska färdigheter
Modellera träning och prestation
Maximeraprestationsförmågan mentalt/fysiskt
Bredd och motionsidrott alla åldrar
• 60 min moderat eller 30 min intensiv träning varje dag
för vuxna
• 60 min medel eller intensiv träning varje dag
• Varierat idrottsutövande
• Gå från tävlingsidrottande till hälsofrämjande
aktiviteter
• Övergå till funktionär eller ledaruppdrag
• Det finns bättre förutsättningar att hålla på med
motionsidrott och livslångt idrottande om den fysiska
grunden skapas före Träna för att träna nivån
Idrottsrörelsens uppdrag
Behovet av en utvecklingsmodell för idrottsutövare märks på alla
nivåer inom vår idrott. Det gäller att inte bara utveckla duktiga
handbollsspelare, utan framförallt utveckla och utbilda
idrottare genom en allsidig och individualiserad träning. På lång
sikt handlar det om att skapa samhällsmedborgare med en
hälsosam livsstil och ett livslång intresse för idrott. Detta är det
absolut viktigaste uppdraget för idrottsrörelsen

similar documents