Trivselsundersøgelser

Report
Trivselsundersøgelser
Peter Dragsbæk, CO-Industri
og
Jan Lorentzen, Dansk Industri
Dagsorden
•
•
•
•
•
Hvad er psykisk arbejdsmiljø ?
Hvorfor måle det ?
Forudsætninger for en god måling ?
Spørgeskemaet
Dialogmetoden
Psykisk arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række
forhold på arbejdspladsen, blandt andet:
• Arbejdets
organisering og indhold
• Forholdet mellem kolleger
• Forholdet mellem ledelse og medarbejdere
• Forholdet til kunder og samarbejdspartnere
Det psykiske arbejdsmiljø har betydning for vores
helbred, trivsel, engagement, selvopfattelse og
sociale liv.
Husk:
- mennesker er forskellige. Selv om vi har de samme
rammer, så er der ofte forskel på vores trivsel!
Arbejdsmiljøets betydning for antal
fraværsdage
5
10,6 dage
Kilde: LO, 2010
6,4 dage
Ca. hver fjerde
sygemelding skyldes
psykiske problemer
6
Britiske undersøgelser peger på, at
omkostningerne som følge af sygenærvær
(presenteism) kan være højere end de
omkostninger, der skyldes fravær.
7
Hvad hvis man ikke vil
nøjes med at forebygge
mistrivsel og sygdom?
• Omsætningen på Danmarks
bedste arbejdspladser er fra 2011
til 2012 steget med 10 procent.
(Great Place to Work, 2012)
8
• Virksomheder med meget
engagerede medarbejdere havde
2,06% stigning i nettooverskuddet
over et år. Virksomheder med
uengagerede medarbejdere
oplevede deriomod et fald på
1,38%
•
(ISR, 2003)
Der skal være balance
Krav: Opgaver og vilkår
Kapacitet: Ressourcer og forudsætninger
Store krav i arbejdet stiller krav om stor
kapacitet.
Når der er balance mellem krav og
kapacitet, jo bedre trivsel oplever
medarbejderen - meget kapacitet betyder,
at vi kan klare flere krav i jobbet
A-1
”De seks guldkorn”
Mulige konsekvenser
De seks guldkorn
Indflydelse
Handlekompetence,
Magtesløshed,
ansvarlighed
hjælpeløshed
Mening
Følelse
Fremmedgørelse,
af mening og
sammenhæng
normløshed
Forudsigelighed
Forudsigelighed
Tryghed
og sikkerhed
Usikkerhed,
uvished
Støtte
Social forankring og
Ensomhed, isolation
integration
Personlig værdighed og
Frustration,
værdiløshed
følelse
af værdi
Belønning
For
Personlig
høje: Stress
udvikling og
For
vækst
lave: Apati
Krav
A-12
Virksomhedens
sociale kapital
"Virksomhedens sociale kapital er den
egenskab der sætter organisationens
medlemmer i stand til i fællesskab at løse
dens kerneopgave."
Virksomhedens
sociale kapital
Samarbejdsevne
Kerneopgaven
Retfærdighed
Tillid
Produktivitet
Kvalitet
A-1
Psykisk
arbejdsmiljø
Flere typer social kapital
•Samlende
Ledelse
•Brobyggende
Afdeling
•Forbindende
Afdeling
• Går det som planlagt?
• Resultater?
• Involvering
• Læring?
• Kommunikation?
Forarbejde
Evaluering
• Involvering?
• Implementering?
• Justering?
• Kommunikation?
Gennemførelse
• Mål?
• Ressourcer?
• Involvering?
• Opbakning?
• Metode?
• Organisering?
• Timing?
• Tovholder?
• Kommunikation?
Kortlægning
Prioritering og
planlægning
• Indkaldelse?
• Kommunikation?
• Involvering?
• Styring/ledelse?
• Gennemførelse?
• Indsamling ?
• Analyse?
• Afrapportering?
• Prioritering?
• Valg af indsatser?
• Planlægning?
• Involvering?
• Kommunikation?
Kortlægning
Hvordan ses det usynlige?
Problemet her er til
at få øje på …
Og løsningen er det
også!
Men hvordan kan vi
se, om vi har det godt
på jobbet - og godt
med hinanden?
Dialogmetoder
• En struktureret ramme om en fælles samtale
• Alle deltager og bidrager
• Mulighed for give udtryk for egne synspunkter og lytte
til kollegernes
• Typisk en konstruktiv og fremadrettet tilgang
• Dialogmetoder er typisk længere fremme i processen
end spørgeskemaet med hensyn til at prioritere og
indhente løsningsforslag
Dialogmetoder
Styrker og svagheder
Styrker
• Giver engagement
Svagheder
• Tidskrævende, hvis alle skal
involveres
• Giver ejerskab
• Alle kan komme til orde
• Fremmer et fælles og nuanceret
billede af arbejdsmiljøet
• Kan afdække forhold, der ikke
indgår i spørgeskemaer
• Peger ofte på løsninger
• Meget afhængig af god
mødeledelse og procesledelse
• Ingen mulighed for benchmarking
• Her og nu situationer kan fylde
meget
• Uegnet til at afdække krænkende
adfærd
• Ingen anonymitet
Vores arbejdsdag
Skriv 2-3 udsagn som
svar på hvert af de to
spørgsmål!
Kortlægning med
Spørgeskema
En af de oplagte fordele ved
spørgeskemametoden er, at alle bliver
spurgt om det samme og kan få indflydelse
gennem en relativt lille individuel indsats.
Alle bidrager til det samlede billede.
Standardspørgeskemaet
Med et standardiseret spørgeskema er
man garanteret en bred kortlægning, Som
for eksempel kan sammenholdes med et
landsgennemsnit. Der findes forskellige
typer standardiserede spørgeskemaer
Det skræddersyede
spørgeskema
En virksomhed kan udarbejde sine egne
spørgsmål for at finde ud af, hvordan det går
med trivslen på arbejdspladsen. Det kræver
erfaring at udforme et godt spørgeskema, hvor
resultaterne er entydige.
Spørgeskemaets
Styrker og svagheder
Styrker
• Anonymiteten
• Kortlægge mere følsomme
områder
• Høj svarprocent
• Undersøgelsen kan gentages
Svagheder
• Anonymitet kan virke som et
skjold,
• Spørgeskemaer giver ingen
forklaring på resultaterne og er
ikke handlingsanvisende.
• Spørgeskemaer har tendens til at
fokusere på problemer.
• Alle får mulighed for at ytre sig
• Kan dække mange områder af
det psykiske arbejdsmiljø
• Undersøgelsen giver et
øjebliksbillede, som hurtigt kan
ændre sig.
Bistand fra TekSam
TekSam yder bistand til SU, der vil
arbejde med trivslen:
 Kortlægning ved dialogmodellen
 Kortlægning ved en trivselsundersøgelse
Betingelser for bistand:
 SU skal være enige om kortlægningen
 SU forpligter sig i et referat at arbejde med
indsats- og handleplan
 Resultater håndteres anonymt og indsatsen
foregår i arbejdstiden
Processen i en
undersøgelse.
Præsentation for SU/Sio
Drøftelse på virksomheden
Udfyldelse af skemaer
Bearbejdning af skemaer
Tilbagemelding til SU/Sio
Udformning af handlingsplan i
SU/Sio
Trivsel hosTR TV A/S
Ejes af Thomas og
Rasmus
Producerer design TV
Har 104 medarbejdere
Omsætningen er faldende
- pres på overskud og
likviditet
Almindelig
Prod. Gr. 1
Almindelig
Prod. Gr. 2
Opgave til grupperne.
Gruppe 1 og gruppe 2 i Alm. produktion laver
det samme arbejde - men resultaterne er meget
forskellige.
 Diskuterer resultatet af undersøgelsen, og giv jeres
bud på de årsager, der kan ligge bag de store
forskelle.

similar documents