1_2OP813_Uvod

Report
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
2OP813
Manažerská informatika 1
Úvod
http://min.vse.cz
Ing. Markéta Kubálková, Ph.D.
[email protected]
Ing. Jitka Koubalíková
[email protected]
Ing. Ivana Topolová
[email protected]
Snímek 1
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Obsah úvodního cvičení
Seznámení s předmětem
 Office Pro Plus
 ECDL
 Návod k MSDN AA
 Seznámení s fiktivní firmou Encián
 Seznámení s termíny pro testy

Snímek 2
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 3
Konzultační hodiny
Ing. Markéta Kubálková, Ph.D.
fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních
komunikací
telefon: 224 095 646
e-mail: [email protected]
web:
 http://nb.vse.cz/~kubalm
 http://fak2.vse.cz/min
konzultační hodiny – v ISIS:
 st 8.50 – 10.50, NB 246
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 4
Konzultační hodiny
Ing. Ivana Topolová
fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních
komunikací
telefon: 224 095 646
e-mail: [email protected]
web:
 http://fak2.vse.cz/min
konzultační hodiny v ISIS:

st 11.00 – 12, NB 246
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 5
Konzultační hodiny
Ing. Jitka Koubalíková
fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních
komunikací
telefon: 224 095 646
e-mail: [email protected]
web:
 http://fak2.vse.cz/min
konzultační hodiny v ISIS, NB 10
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 6
1 Anotace obsahu předmětu

OneNote (záznam, organizace a třídění poznámek)

Prezentace (prezentační program Microsoft PowerPoint
2013): příprava snímků, prezentací, animační a přechodové
efekty, multimédia, export na web.

Analýza dat (tabulkový systém Microsoft Excel 2013):
editace, vzorce, formát, grafy, funkce, řešitel, databázové
příkazy, kontingenční tabulky, tisk.

Zpracování textů (textový procesor Microsoft Word 2013):
editace, styly, šablony, tabulky, obrázky, rejstřík, obsah,
grafy, hromadná korespondence, makra, tvorba webových
stránek.

OneDrive. OneDrive pro firmy.
Excel Power Query. Power Map.
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 7
1 Cíl

Dobrá znalost východiskem pro
zpracování seminárních,
 bakalářských a
 diplomových prací i
 pro uplatnění v praxi.


Předmět se zaměřuje na pokročilé funkce
kancelářského software pro analýzu dat
v tabulkových programech, pro zpracování
textů a pro prezentaci.
2OP813 Manažerská informatika 1
2 Studijní zátěž
Úvod
Snímek 8
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 9
2 Požadavky na ukončení
úkol
body
účast na semináři
6
úkoly Excel
6
úkoly PowerPoint
3
úkoly Word
3
seminární práce PowerPoint
18
test Excel
38
test Word
26
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 10
2 Klasifikační stupnice
známka bodové hodnocení
1
100 – 90
2
3
4+
75 – 89
60 – 74
50 – 59
4
0 – 49
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 11
2 Seminární práce






Navrhněte vlastní téma seminární práce v ISIS (Portál studenta,
Rozpisy témat, Předmětová témata) a to nejpozději do 15. září.
V případě duplicitního tématu si téma ponechává ten, kdo ho
první navrhl.
Téma bude schváleno vyučujícím.
Student navrhuje téma a abstrakt práce.
Úkolem seminární práce je prověřit schopnost studenta
samostatně formulovat, řešit a prezentovat zvolené téma
v programu Microsoft PowerPoint.
Cílem je vytvoření prezentace (v aplikaci Microsoft PowerPoint)
na libovolné téma – týkající se počítačů, např.



užitečné méně známé funkce programů,
zajímavé programy, které lze stáhnout z internetu,
statistiky týkající se počítačů, softwaru či internetu.
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 12
2 Seminární práce – prezentace
Obvyklé součásti
1.
Rozsah minimálně 12 snímků.
2.
Využití šablony či barevného schématu.
3.
Vhodně upravené rozvržení snímku.
4.
Obrázky. Tabulka. Graf. Nápis ve WordArtu.
5.
Využití animací.
6.
Využití přechodových efektů.
Povinné součásti:
1.
Připravit na druhém snímku obsah prezentace formou
hypertextových odkazů.
2.
Vhodně nastavené časování.
3.
Z prezentace vyberte 5 stěžejních snímků, které budou
zahrnuty do Vlastní prezentace nazvané Zkrácená
prezentace.
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 13
2 Seminární práce – dokumentace

Úvodní stránka

Text vysvětlující zvolenou tématiku
 Formátování
pomocí stylů, obrázky, tabulky apod.,
záhlaví a zápatí

Připomínky a náměty k předmětu
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 14
2 Seminární práce – zvuk
K prezentaci nahrajete svůj komentář, který
doprovodí celou prezentaci, formou
mluveného komentáře ke snímkům.
 Záznam by měl být na 12 – 15 minut

(zkontrolujte dobrou hlasitost záznamu).
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 15
2 Seminární práce – odevzdání



Prezentaci v PowerPointu a dokumentaci ve
Wordu nahrát do odevzdávárny v ISIS.
V případě problémů s velikostí nahrajte do
odevzdávárny pouze dokumentaci, prezentaci
vyučujícímu nasdílejte přes OneDrive pro firmy
(vyučujícímu pošlete upozornění, jak je pří
sdílení nabízeno).
termín: 24 hodin před termínem testu, na
který jste přihlášen(a)
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 16
3 Harmonogram semestru prezenčních
studentů

Je možná
účast na cvičeních (po dohodě s vyučujícím),
 využití záznamu

 starších
semestrů na http://multimedia.vse.cz
 či novější záznamy (minulý a současný semestr) na
http://jmhd.vse.cz
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 17
3 Harmonogram semestru













1. týden: Úvod. OneNote.
2. týden: Prezentace: Úvod. Seznámení. Karta Zobrazení. Karta Návrh.
3. týden: Prezentace: Karta Domů. Karta Vložení. Karta Animace.
4. týden: Prezentace: Karta Animace - dokončení. Karta Revize. Karta Prezentace. Tlačítko Office.
Nastavení PowerPointu. Analýza dat: Úvod. Základní pojmy a operace (kap. 1). Karta
Domů (kap. 2.1 - 2.4).
5. týden: Analýza dat: Analýza dat: Karta Domů (kap.2). Karta Vložení - Grafy (kap. 3.1).
6. týden: Analýza dat: Kata Vložení - Kontingenční tabulka a další možnosti vkládání (kap.3).
Karta Rozložení stránky (kap. 4).
7. týden: Analýza dat: Karta Vzorce (kap. 5). Karta Data (kap. 6).
8. týden: Analýza dat: Karta Revize (kap. 7). Karta Zobrazení (kap. 8). Karta Vývojář - VBA (kap.
9).
9. týden: Analýza dat: Karta Vývojář - VBA (kap. 9). Karta Soubor (kap. 10). Zpracování textů:
Úvod. Formátování textu​.
10. týden: Test I (analýza dat). Zpracování textů: Styly. Šablony. Práce s tabulkou. Vkládání
prvků textu. Titulky. Křížové odkazy. Malé obhajoby (5 studentů).
11. týden: Zpracování textů: Rejstříky a seznamy. Vkládání grafických prvků a objektů. Zobrazení
dokumentu. Malé obhajoby (5 studentů).
12. týden: Zpracování textů: Úpravy. Nástroje. Hromadná korespondence. Tvorba webových
stránek. Malé obhajoby (5 studentů).
13. týden: Test II. SkyDrive. OneDrive Pro. Doplnění Excel: Power Query. Power Map.
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
3 Harmonogram semestru
Snímek 18
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
3 Harmonogram semestru
Snímek 19
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 20
4 Podpora získávání znalostí
přímá výuka – soustředění
 konzultační hodiny
 literatura
 software



elektronická forma


DreamSpark
webové stránky MIN
záznamy z výuky

http://jmhd.vse.cz
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 21
4 Přímá výuka – otevřené kurzy
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 22
4 Literatura

KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta.

KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta.
Program na uchovávání a sdílení informací Microsoft OneNote
2013
Manažerská informatika: Prezentační program Microsoft
PowerPoint 2007
1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 82 s. ISBN 978-80-245-15236. 94 Kč.

KUBÁLKOVÁ, Markéta, KUBÁLEK, Tomáš, TOPOLOVÁ, Ivana.

TOPOLOVÁ, Ivana, KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta.
Tabulkový program Microsoft Excel 2013
Microsoft Word 2013
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 23
4 Literatura

Skripta Manažerské informatiky na vyžádání:



Za účelem minimalizace ceny skript a jejich snadné
aktualizace jsou skripta k předmětům Manažerská
informatika 1, 3, 4 vyráběna dle objednávek
studentů.
Objednávky studenti činí v 1. týdnu semestru, tj. v
zimním semestru 2014/15 do pátku 26. 9. 2014
11:00 h, abychom skripta v pátek odpoledne mohli
zadat do výroby.
více na
https://vse.sharepoint.com/sites/min/SitePages/Obje
dn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20publikac%C3
%AD.aspx
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
4 Záznamy výuky

http://jmhd.vse.cz



záznamy výuky – současný i minulý semestr
obhajoby seminárních prací
http://multimedia.vse.cz

starší záznamy výuky i seminárních prací
Snímek 24
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 25
4 Office Pro Plus


Zahrnuje: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access,
Publisher, Outlook, Lync, InfoPath.
Postup pro studenty:






Přihlásíme se k Office 365 z adresy http://o365.vse.cz,
uživatelské jméno stejné jako v ISIS s koncovkou
@vse.cz, heslo stejné jako v ISIS.
Z portálu Office 365 klikneme do tlačítka Nastavení
(ozubené kolečko) před tlačítkem nápovědy.
Vybereme volbu Nastavení služeb Office 365.
Klikneme do odkazu software.
V levém panelu navigace jsou odkazy na dostupný
software. Klikneme do odkazu Office.
V spodní části stránky klikneme do tlačítka Nainstalovat.
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 26
4 Office Pro Plus


Student se musí alespoň jednou za měsíc připojit
k Internetu. Automaticky se provádí kontrola,
zda je aktivním studentem. Přerušení studenti a
studenti s ukončeným studiem již nemohou
Office Pro Plus využívat zdarma. Jejich instalace
přestávají být aktivní.
Celý návod na:

https://sp.vse.cz/sites/fak2/min/_layouts/15/star
t.aspx#/SitePages/Office%20Pro%20Plus.aspx
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
4 DreamSpark

zdarma k výukovým účelům
Microsoft OneNote 2013 CZ
 Microsoft Project 2013 CZ
 Microsoft Visio 2013 CZ
 Microsoft Access 2013 CZ
 Windows 7, Windows 8, Windows 8.1


více v samostatné prezentaci
Snímek 27
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 28
5 ISIS: Rozpisy témat


Seminární práce
Navrhnout téma – termín viz ISIS




Název
Abstrakt
Bude potvrzeno učitelem
Téma jakékoliv, které se týká počítačů či internetu
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 29
5 Odevzdávárny
domácí úkol
 seminární práce



velká obhajoba: pptx, docx (prezentace a dokumentace)
termín: 24 hodin před termínem testu,
na který jste přihlášen(a)
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
5 List záznamníku učitele


docházka
archy učitele

body – úkoly odevzdané mimo ISIS
Snímek 30
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
5 Přihlašování na zkoušky
Snímek 31
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 32
5 Přihlašování na zkoušky

termín testu

průběžné testy
 test
Word
 test Excel
 případně možnost opravy po dohodě s vyučujícím
čt 2.10.2014 16:15-17:45, 18:00-19:30
 út 4.11.2014 16:15-17:45, 18:00-19:30
 út 2.12.2014 16:15-17:45, 18:00-19:30

2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 33
6 Zpětná vazba

sledování spotřebovaného času na studium
předmětu


budete-li mít, napište do dokumentace
k seminární práci
připomínky k výuce v seminární práci
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 34
7 ECDL



Absolvování předmětu může být východiskem
pro složení testů
ze tří modulů (3, 4, 6) mezinárodního certifikátu
ECDL Core, popř. ECDL Advanced.
Testování ECDL je možné (za úplatu)
v desítkách testovacích středisek v ČR.
www.ecdl.cz
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 35
7 ECDL (European Computer
Driving Licence)
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 36
7 ECDL: Program ECDL Core
Znalosti jsou rozvrženy do modulů, z nichž
každý lze splnit samostatně:
„KLASICKÉ“ MODULY
(LZE TESTOVAT V LIBOVOLNÉM TESTOVACÍM STŘEDISKU):



MODUL 1: ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ (ICT)
vyžaduje po uchazeči pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a
základní znalost různých částí počítače, a to na obecné úrovni.
MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČE A SPRÁVA SOUBORŮ
vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost pracovat s počítačem a využívat
hlavní možnosti operačního systému.
MODUL 3: ZPRACOVÁNÍ TEXTU
vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikaci pro zpracování textu
pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů.
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 37
7 ECDL: Program ECDL Core




MODUL 4: TABULKOVÝ PROCESOR
vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu tabulek a prokázat schopnost používat
efektivně tabulkový procesor.
MODUL 5: POUŽITÍ DATABÁZÍ
vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu databáze a prokázat schopnost ji
používat.
MODUL 6: PREZENTACE
vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikace pro prezentace.
MODUL 7: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE
je rozdělena na dvě části. První část, Práce s Internetem, vyžaduje po uchazeči
vědět, co je Internet a umět používat internetový prohlížeč.
druhá část, Komunikace, vyžaduje po uchazeči pochopit některé základní pojmy
týkající se elektronické pošty a znát další možnosti komunikace.
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 38
7 ECDL: Program ECDL Core
NOVÉ MODULY
(LZE TESTOVAT VE STŘEDISCÍCH S ROZŠÍŘENOU AKREDITACÍ):
 M9: ÚPRAVY DIGITÁLNÍCH OBRÁZKŮ A ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ
GRAFIKY
 M10: TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK A PUBLIKACE NA INTERNETU
 M12: BEZPEČNOST PŘI VYUŽÍVÁNÍ ICT
 M13: PLÁNOVÁNÍ PROJEKTŮ
v ČR do konce roku 2013
 M14: SPOLUPRÁCE A SDÍLENÍ INFORMACÍ NA INTERNETU
V ČR do konce roku 2013
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
7 ECDL certifikáty

Osvědčení ECDL Start

Certifikát ECDL
Snímek 39
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 40
7 ECDL: Program ECDL Advanced




MODUL AM 3
MODUL AM 4
MODUL AM 5
MODUL AM 6
NENABÍZÍME
– POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU
– POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM
– POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ
– POKROČILÁ PREZENTACE
1 modul
Min. 3 moduly
Pro vydávání Certifikátu ECDL Core nebo ECDL Start
je možné uznat odpovídající moduly ECDL Advanced
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 41
ECDL Digitální fotografie
Národní program
dostupný od roku 2014
(lze testovat ve střediscích s rozšířenou
akreditací):



DF1: SPRÁVA A ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ
DF2: ÚPRAVY A VYLEPŠOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
DF3: SDÍLENÍ A PREZENTACE FOTOGRAFIÍ
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 42
7 ECDL: Certifikát ECDL Profile

Certifikát ECDL Modular
obsahuje aktuální
souhrnný výčet všech
úspěšně složených modulů
ECDL z libovolných ECDL
programů
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 43
7 ECDL: Orientační ceny
Index ECDL Core
605,-
Index ECDL Select
702,-
Index ECDL Single
218,-
Pro max. 7 modulů M1-M7
Pro max. 7 libovolných modulů programu Core
Pro 1 libovolný modul programu Core
Test ECDL Core
doporučená cena
230,- až 370,-
Index a testy ECDL komplet při zprostředkování
FMV
Index a 7 testů (+ 1 opravná)
2280,-
Index a testy ECDL Start při zprostředkování
FMV
Index a 4 testy (+ 1 opravná)
1440,-
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
7 ECDL: Termíny

http://www.ecdl.cz/terminy.php
Snímek 44
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 45
Aktuální informace k předmětu


https://sp.vse.cz/sites/fak2/min/_layouts/15/start.aspx#/
SitePages/DomovskaStranka.aspx
(http://fak2.vse.cz/min)
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 46
Předměty Manažerské informatiky
2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod
Snímek 47
2OP813
Manažerská informatika 1
Přeji hodně úspěchů při studiu!

similar documents