FÅAB 2015.0.

Report
Fåmansföretagsbeskattningens
principiella problematik
Aktieägarens tre roller
- kan
vara:
avtalspartner
anställd
ägare
100 %
Få AB
På vilka acceptabla och oacceptabla sätt kan ägarna
tillgodogöra sig bolagets
vinster ?
Mats Tjernberg
1
Dualistiskt skattesystem

Beskattning som kapitalinkomst
eller förvärvsinkomst





Ex. SKV vs revisions- och
advokatbyråer (nya regler sedan 2014)
Carried interest?
Tilläggsköpeskillingar?
Utdelningar
Kapitalvinster
Ekonomisk dubbelbeskattning
vid utdelning – men…….

utdelning
Vinst
100
-skatt
22
-Utdelning
78
-skatt 20 % 15,6
netto
62,4
Jfr! Lön
- soc. avg. drygt 30 %
-skatt ca 31 - 57 %
netto
Mats Tjernberg
100
24
43
33
3
Fåmansföretagsbeskattning
- två huvudområden


Allmänna regler för förmånsbeskattning
Fördelningsregler i 57 IL för utdelning och
avyttring







Förändringar infördes 1/1 2006
….ännu fler 1/1 2007…
….och några till 1/1 2008…
…..och 1/1 2009……
….och 1/1 2012…..
…och 2014….
….osv….
Mats Tjernberg
4
Allmänna regler – som lön eller utdelning




Ekonomisk värdeöverföring
(Åtnjuta) eller disponeras av ägare,
anställd eller annan



10 & 11 kap. IL - Tjänst
42 kap. IL - Kapital
RÅ 2001 ref 22, RÅ 2002 ref 53
Båtförmån, 2011 ref 55 m.fl
Rätt skattesubjekt

RÅ 1996 ref 16 – den som förfogat
över värdet
Mats Tjernberg
5
Beskattningsschema för utdelning
2015 på onoterade andelar,
42:15a IL, 57:20 IL
Förtäckt eller
öppen utdelning
Utdelning på
kvalificerade andelar
Gränsbelopp
Kapital
20 % skatt
Utdelning på
övriga andelar
Max 90 IBB(5.229.000)
Tjänst
32-57 % skatt
Kapital
20 % skatt
Överstigande takregeln
Kapital
30 % skatt
Mats Tjernberg
6
57 kap IL - fördelningsreglerna


Verksamma delägare i fåmansföretag
Schablonmässigt fastställande av skälig
kapitalavkastning



Schablonregel eller
- beaktande av anskaffningskostnad och
löneuttag
Kan aldrig skapa ”rättvis” fördelning i
enskilda fall
Mats Tjernberg
7
Verksamhetskriteriet

Kvalitativt krav – prop. 1989/90:110

Delägare eller närstående skall anses som
verksam i betydande omfattning om
dennes arbetsinsats har en stor betydelse
för vinstgenereringen i företaget.
Ägarnivå ingen betydelse
 Normalt inte i (fastighets)- eller
kapitalförvaltande företag
 Normalt styrelsearbete påverkar inte

Mats Tjernberg
8
Praxis



Formell position av företagsledare räcker inte
 ”passive revisorn” - RÅ 2002 ref 21
Aktieförvaltning
 RÅ 2002 not 162 (RÅ 2004 ref 61, RÅ 2004 not 125)
förvaltning av 70% innehav i börsnoterat bolag medförde
inte tillämpning av 57 IL
Fastighetsförvaltning
 RÅ 2002 not 140, ägaren ansågs inte verksam, men
närståendes insats kvalificerade för 57 IL


RÅ 2007 ref 15 - fastighet, inte verksam, arbetsinsatsen
ett fåtal timmar per år
HFD 2013 ref. 11 (I o II) - fastighet, verksam, större
arbetsinsats
Mats Tjernberg
9
Värdestegring contra arbetsinsats

HFD 2013 ref. 11 (I o II) löpande fastighetsförvaltningen
inklusive strategiska affärsbeslut samt beslut om
investeringar. Gemensamt för förvaltning av värdepapper och
fastigheter är, enligt HFD, att vinster som uppkommer vid
avyttring av tillgångarna eller av det företag som förvaltat
tillgångarna ofta till stor del beror på värdestegring.
Förvaltning av fastigheter fordrar i allmänhet, till skillnad från
förvaltning av värdepapper, arbetsinsatser av annat slag och
omfattning. HFD menade därför att den rättspraxis som har
utvecklats när det gäller frågan om huruvida andelar i
kapitalförvaltande bolag är kvalificerade inte utan vidare kan
tillämpas på fastighetsförvaltning. Att vinst som uppkommer
vid avyttring av ett fastighets-förvaltande företags fastigheter
eller vid avyttring av andelar i företaget till stor del kan
hänföras till värdeutvecklingen på företagets fastigheter
utesluter inte att de arbetsinsatser som har utförts i den
förvaltande verksamheten kan medföra att andelarna är
kvalificerade.

Betydligt mer omfattande arbetsinsatser och mer kvalificerade i
dessa två fall än i tidigare mål.
Gränsbelopp: - schablonregeln


Schablonutdelning = 2,75 IBB
Motsvaras för utdelning 2015 av



159.775 kr.
Bara för ett företag per person, 57:11a.
Får sparas om utrymmet inte används.
Mats Tjernberg
11
Sparat schablonbelopp från 20092013- slr är antagen till 3 %
2009
Schablon 2,5 IBB 120 000 kr
2010
Schablon 2,5 IBB
Sparat från år 1, 120 000 x 6 %=
Sparat 120 000 kr
127 200 kr
7 200 kr
Sparat 254 400 kr
2011
Schablon 2,5 IBB
Sparat, 254 400 x 6 % =
127 700 kr
15 200 kr
Sparat 397 300 kr
2012
2013
Schablon 2,75 IBB
Sparat, 397 300 x 6 %
143 200 kr
23 800 kr
Schablon 2,75 IBB
Sparat, 564 300 x 6 %
Sparat 564 300 kr
150 500 kr
osv.
Mats Tjernberg
12
Beräkningsmetod

(Statslåneräntan (0,90 %) + 9 %)
x anskaffningskostnaden
+ lönesumma = GRÄNSBELOPP!!

Anskaffningskostnad?


Verklig (i vissa fall indexuppräkning)
Bara ”varaktiga” tillskott, 57:12
Mats Tjernberg
13
Gränsbelopp/sparad utdelning

Tillgodoräknas den


som äger andelen vid beskattningsårets ingång.
uppräkning av sparad utdelning sker med
slr+3%
Mats Tjernberg
14
Lönesummeregeln

Lönesumman ökar gränsbeloppet direkt


2013
 25 % x hela lönesumman +
 25 % x den del av lönesumman som
överstiger 60 IBB (3 276 000 kr)
sedan 2014




50 % x hela lönesumman
Egen lön får tas med.
För andelar som ägs vid årets ingång.
Fr.o.m. 2014 begränsat till 50 ggr den egna eller
närståendes lön och måste äga minst 4 % av
aktierna den 1 januari utdelningsåret.
Mats Tjernberg
15
Krav på eget löneuttag, 57:19 IL!

Ägaren eller någon i närståendekretsen måste 2014 ta ha tagit ut

6 IBB (348.600 kr) + 5 % av total lön i
företaget


eller
10 IBB (581.000 kr)
Alltså: löneuttag 2014 påverkar skatteutfallet
först 2015!

Ägarkrav på minst 4 %
Mats Tjernberg
16
Ägarkrav för löneunderlag

Ägarkrav på minst 4 %
Beskattningsschema för avyttring
2015 av onoterade andelar, 42:15a
IL, 57:20 IL
Kapitalvinst
Kapitalvinst på
kvalificerade andelar
Tidigare ej utnyttjat
gränsbelopp, Kapital
20 % skatt
Utdelning på
övriga andelar
Max 100 IBB(5.810.000)
Tjänst
32-57 % skatt
Kapital
25 % skatt
Överstigande takregeln
Kapital
30 %
Mats Tjernberg
18
Kapitalvinst

Sedan 2010 beskattas hela kapitalvinsten



i tjänst, 57:21 IL
Först hänförs dock sparat gränsbelopp till
kapital
takbelopp för tjänstebeskattning
 max
100 basbelopp inom närståendekretsen
 För varje företag - RÅ 2004 ref 2 och not 11
Mats Tjernberg
19
Utomståenderegeln 57:5 IL

Undantag från 57 IL om utomstående i
”betydande omfattning”

direkt och indirekt ägande fysiska personer
som inte varit verksamma i betydande
omfattning.

Vid ca 30 % passiva ägare upphör fördelen för
aktiva ägare med att ta utdelning istället för
lön.
Mats Tjernberg
20
Praxis om utomståenderegeln,
57:5 IL

RÅ 2001 ref 37 I (utdelning)

Inget oeftergivligt krav att det
utomstående ägandet har varit hela
tidsperioden

”Undantagsvis kan således
omständigheterna i det enskilda fallet
vara sådana att utomståenderegeln kan
bli tillämplig trots att det utomstående
ägandet inte har bestått under hela den
föregående femårsperioden. I förevarande
fall har emellertid sådana omständigheter
inte visats föreligga” (ej tillämplig)
Mats Tjernberg
21
Praxis om utomståenderegeln




RÅ 2001 ref 37 II (utdelning)
 A var aktiv 1980-86 och sålde sedan samtliga aktier. Ägare
igen 1989-91 – utomstående ägde > 30 %. Utomståenderegeln tillämpades, att A sålde alla aktier var tillräcklig
omständighet.
RÅ 2007 not 1
 Bedömning skall ske i det företag där personen är verksam,
även om det är underliggande företag.
HFD 2012 not 52
 Var under 30 % vissa år. Ingen betydelse att
marknadsmässig lön uttagits eller när utdelning skett.
HFD 2013 ref. 84

Bekräftar att kravet på tillräckligt utomstående ägande under hela
tidsperioden är närmast absolut.
Mats Tjernberg
22

similar documents