20140718_ef4780e9

Report
- 경기도 안산시 상록구 건건동 243 - 전화 : 070-4045-0198 - 팩스 : 031-438-0199 COPYRIGHT ⓒ 2013 ARIANY COSMETICS ALL RIGHTS RESERVED.
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
경기도 안산시 상록구 건건동 243
www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
정직
가치창출
연구개발
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
고객중심
품질향상
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
CEO
재무·회계
해외영업팀
영업관리팀
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
영업·관리팀
디자인마케팅
품질관리
성장
(2015)
전략
(~2013)
창조
(2010)
•
•
•
•
•
회사설립
화장품 개발 및 생산
브랜드 개발
쇼핑몰 오픈
오픈마켓 입점
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
•
•
•
•
•
•
•
끈임없는 제품성분개발
블로그/홍보마케팅
고객이벤트
쇼핑몰 안정화
창조적인 디자인
고객 만족 서비스
가격 차별화
•
•
•
•
•
화장품 판매업계 1위
글로벌 기업
고객 신뢰 최대화
최상의 브랜드 가치
매장 확대
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr
243, Geongeon-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do Gyeonggi-do 435-830
Republic korea
Ariany Cosmetics Tel. 070.4045.0198 www.ariany.co.kr

similar documents