ole_bondo_eget_oplaeg_121114

Report
Almen praksis – Ønsker fra en kommune
13. november 2014
Det samarbejdende sundhedsvæsen
Perspektiver og visioner
Ønske: Sammenhæng trods
kompleksitet og mange aktører
Forebyggelse
Kostvejleder
Motion
Sundhedspleje
Rygestop
Fastholdelseskonsulenter/stress
Faldkonsulent
Misbrug
KRAM
PPR
Udsatte familier
Behandling
Rehabilitering
Hjemmesygepleje
Henvisning til
specialtilbud
Demensindsats
Socialpsykiatri
Tilbage til livet/
arb.markedet
Udskrivning
Visitation
Patientforløb
Genoptræning
Hjemmebesøg
Fysioterapi
Hjemmehjælp
Fontænehus
Plejecentre
Praktiserende læge
Sygedagpenge
Lægeerklæring
Skåne/fleksjob
Hjemmehjælp
Hjælpemidler
Kræft- og
hjerneskadekoordinatorer
Praktiserende læge
Hospital/
speciallæge
Ønsker til praktiserende læger:
1. Tættere samarbejde om forebyggelse,
behandling og rehabilitering
2. Tættere samarbejde om at forebygge
social ulighed i sundhedsvæsenet
3. Mere systematisk udveksling af
informationer om tilbud og borgere
4. Højere grad af samfundsøkonomisk
opmærksomhed
Krav til den kommunale forvaltning
• Tæt og tillidsfuld kommunikation med de
praktiserende læger
• Gennemsigtighed i forhold til de mange
forskellige kommunale aktører og tilbud
• Let kontaktbarhed
• Kvalitet!
Kommunale udfordringer
• Demografi
• Kroniske/livsstilssygdomme
• Psykiske lidelser og misbrug
• Børnefamilier med livsudfordringer
• Økonomi
Furesø Kommune
Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i Furesø
Kommune 2007-2015, samt procentvis stigning
Regnskabsår (2015-priser)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
FR2014
Total (mio. kr.)
117,9
116,4
120,7
126,1
125,3
124,6
132,2
138,2
Stigning i pct. (2007=index)
100,0
98,7
102,3
107,0
106,3
105,7
112,1
117,2
Furesø Kommune
Fordeling af udgifter i pct. (2013)
Samlede sundhedsrelaterede udgifter
opr. nettobudget 2014
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Færdigbehandlede patienter/ventedage
Pleje- og aktivitetscentre
124,3 mio. kr.
0,9 mio. kr.
137,2 mio. kr.
Hjemmepleje
62,9 mio. kr.
Hjemmesygepleje, inkl. det nære sundhedsvæsen
13,2 mio. kr.
Genoptræning
12,8 mio. kr.
Vederlagsfri fysioterapi
6,1 mio. kr.
Sundhed, aktiviteter
0,5 mio. kr.
Faldkonsulent, kræftkoordinator
1,1 mio. kr.
Sygedagpengeudgifter
Voksen- Handicap
Sundhedspleje/tandpleje
Samlede sundhedsrelaterede udgifter
37,7 mio. kr.
186,3 mio. kr.
21,7 mio. kr.
605 mio. kr.
27,2 pct. af kommunens samlede nettodriftsbudget (2,2 mia. kr.).
Furesø Kommune, handleplan kort bane:
• Kræftområdet
 Rehabilitering på tværs af kommunegrænser
 Kommunal kræftkoordinator, ”borgerambassadør”
• Etablering af akutteam
 døgnbemandet tværkommuna sygeplejeakutfunktion
• Tidlig opsporing

systematisk tidlig opsporing opfulgt af bred rehabiliterende indsats
• Samarbejde med almen praksis
 KLU møder x 4 årligt: samarbejdsflader/kvalitetssikring
 årligt stormøde for alle praktiserende læger i kommunen
• Kommunal velfungerende drift
 hjemmesygepleje, visitation m.m., sundhedspleje
Furesø Kommune, handleplan lang bane
• Samarbejde mellem kommune og almen praksis
 koordinerende indsatsplaner for borgere med psykiske lidelser
 KLU møder med drøftelse af aktivitetsstigningen af ambulant
behandling/undersøgelser mhp. konkrete lokale initiativer
 fokus på fælles løsninger/kompetenceudvikling
• Samarbejde mellem Jobcenter og almen praksis
• Samarbejde mellem PPR og almen praksis
• Forebyggelsescenter
• Elektronisk kommunikation udbygges
 PPR, psykiatri og misbrugsområde, Jobcenter
Rammer for samarbejdet
• Overenskomst almen praksis
• Sundhedsaftale lll 2015-2018, politiske visioner:




at
at
at
at
borgerne er og oplever at være samarbejdspart i eget forløb
udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng
• Praksisplan (ny plan fra 2016)
Hvordan styrker vi det fremtidige
samarbejde?
• Alliancer mellem almen praksis og kommuner
• Muligheder for at afprøve nye partnerskaber
 Socialrådgiver ud i almen praksis i svære enkeltsager
• Integration om opgaveløsning
 Datafangst i relation til samarbejde om primær forebyggelse
• Nye samarbejdsformer om akut tilbud
Kommunerne ønsker at fremstå som attråværdige
samarbejdspartnere:
 Ex udvikling af fælles kvalitetsstandarder/strategi
 Danner gerne fortrop i samarbejde med interesserede læger
om det gode eksempel

similar documents