Solcelleudbud på tværs af kommuner

Report
REEEZ
Renewable Energy and Energy Efficiency
in Zealand
Solcelleudbud
på tværs af kommuner
v/ Flemming Jørgensen, REEEZ
Kort præsentation af REEEZ
Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand
• Region Sjælland og 12 kommuners fælles program
for energibesparelser i offentlige bygninger
• Målet er at investere 465 mio. kr. på tre år, heraf for
78 mio. kr. solceller
• EU støtter forberedelsen af investeringerne med 18.6
mio. kr. via ELENA-ordningen
Jeg vil fortælle, hvordan vi arbejder med at forberede
solcelle-projekter
Det fulde ansvar for indholdet af denne
præsentation ligger hos REEEZ. Indholdet
afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske
Unions holdninger. Hverken Den Europæiske
Investeringsbank eller Europa Kommissionen
har ansvar for brug af præsentationen.
Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013
Sådan gør vi i REEEZ
KORT FORTALT
1. Kommuner og region udvælger bygninger
2. REEEZ skaffer via sine rammeaftaler en rådgiver, der
undersøger de udvalgte bygninger og vurderer
mulighederne.
3. Bygherre vælger på grundlag heraf konkrete
solcelleprojekter, der skal udbydes
4. Bygherre udbyder de valgte solcelleprojekter ved
hjælp af udbudsparadigme fra REEEZ,
evt. med bistand fra rådgiver
Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013
Valg af potentielle bygninger
• Kommunen udvælger potentielle bygninger og
oplyser for hver bygning:
• Kortbilag (luftfoto med indtegnede relevante tagflader)
• Bygningstype
• Bygningsnavn og adresse, matrikel nr. og ejerlav
• Forventning til anlæg
• Hvad der er af relevante tegninger?
• Elforbrug (er der data på timeniveau?)
• Byggetilladelse/forespørgsel
• Skærpede brandkrav
Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013
Eksempel - bygningsoplysninger
Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013
Eksempel - kortbilag
Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013
Rådgiver-udbud, et eksempel
• Holbæk Kommune har udvalgt 27 mulige ejendomme.
• Opgave: Rådgiver skal fastlægge mulighederne for
etablering af solcelleanlæg og omfanget af disse
(fase 1). På grundlag heraf vælger kommunen
projekter, som rådgiver så udbyder (fase 2).
• Tilbudsgivere skal give en pris for fase 1 (27
ejendomme) og en pris for udbud af 12 anlæg i fase
2. Tilbudsgivere oplyser en tillægs-/fradagspris ved
udbud af flere eller færre anlæg.
• Tildelingskriterie: Økonomisk mest fordelagtigt
tilbud. Vægter både pris (sum af fase 1 og 2) og
kvalitet (ud fra cv’er og referencer)
Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013
Rådgiver-opgaven (fase 1):
• Forslag til anlægsstørrelser og placering af
solcellepaneler og montagesystem
• Forslag til placering af installationer, tavle, invertere
• Overslag over pris og gennemsnitlig årsydelse.
• Vurdering af eksisterende bygningskonstruktioner,
herunder forslag til forbedringer, der evt. bør
udføres;
• Statiske beregninger og forudsætninger
• Èn rapport pr. ejendom (skal kunne bruges som
grundlag for byggeandragende)
• Èt udfyldt faktablad pr. bygning (skal kunne bruges
som bygningsbeskrivelse ved evt. udbud af
solcelleanlæg)
Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013
Rådgiver-opgaven, fase 2
• Fase 2: Ud fra rapporterne i fase 1 udvælger
kommunen de ejendomme, hvor der ønskes udbud af
solcelleanlæg. Fase 2 omfatter udbud af de udvalgte
anlæg (REEEZ paradigme anvendes).
• Prisen for rådgiver-udbudet blev pr. ejendom:
Fase 1: 17.582 kr. Fase 2: 8.175 kr.
Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013
Hvordan er det så gået med
solceller hos REEEZ-partnere
• Nogle rådgiver-udbud har omfattet flere kommuner
• Der udbydes typisk flere anlæg samtidig
(stordriftsfordele)
• Investeret 80,5 mio. kr. i solceller på 1½ år
• Opnået elproduktion 5.176 MWh/år
Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013
Konklusioner
• Ved at samle mange ejendomme i samme rådgiverudbud opnår man lave priser, og det kræver
mindre arbejde pr. ejendom.
• Med REEEZ solcelleparadigme (www.reeez.dk) bliver
det nemmere at gennemføre udbud
• Flere kommuner kan gå sammen om rådgiverudbud
• Dette er også muligt, selv om kommunen ikke er
med i et ELENA-program
Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013

similar documents