támogatás

Report
Helyi önkormányzati finanszírozás
2013-ban
1
Köznevelés
• Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz
• A költségvetés a pedagógus és nevelő munkát segítők bérét teljes mértékben
biztosítja, a szakmai és üzemeltetési kiadásokhoz hozzájárul
• A 3000 fő feletti önkormányzatok a gyermekétkeztetés mellett –
főszabályként – állják az iskolaüzemeltetési költségeket is; előbbit az állam
támogatja
• 3000 fő alatt az iskolaüzemeltetés állami feladat
• A fenntartói jogot 2013. január 1-jétől a szakminiszter gyakorolja az
országos intézményfenntartó központon és a megyei, járási (tankerületi)
intézményfenntartó központokon keresztül
• Alapelv, hogy a feladatok mozgását a pénzügyi források is követik
2
Köznevelés - finanszírozás
• 830 milliárd forint működési kiadással számol a költségvetés (gyermekétkeztetéssel
és pedagógus életpálya-modellel együtt)
• A nettó kiadások 715 milliárd forintra tehetők
• Pedagógus bérkiadás járulékokkal 488,2 milliárd forint. Ennek forrás:
• Korábbi ilyen jogcímű támogatások átcsatornázása: 311,7 milliárd forint
• Csökkenő helyben maradó SZJA: 31,7 milliárd forint
• Pedagógus életpálya költségvetési többlettámogatása: 56,4 milliárd forint
• Központi költségvetésbe átszabályozott önkormányzati sajátos bevételek: 88,4
milliárd forint (gépjárműadó 40%-a, SZJA 4 százalékpontja, illetékbevételek
100%-a)
3
Köznevelés - finanszírozás
• EMMI fejezetbe csoportosul át a pedagógus bérek forrásául 378,4 milliárd forint
(488,2 milliárd forint egyik része), valamint a szakmai dologi kiadások fedezetéül
11,3 milliárd forint
• Helyi önkormányzatok fejezetben a köznevelési feladatokra három jogcímen lesz
támogatás:
• Óvodapedagógusok bére 109,9 milliárd forint (488,2 milliárd forint másik
része)
• Települések által fenntartott óvodák üzemeltetési támogatás 17 milliárd forint
• Változatlan szerkezetű és összegű gyermekétkeztetés 29,5 milliárd forint
4
Szociális és gyermekjóléti ellátás
• Az önkormányzati alrendszerben e célra 220,7 milliárd forint (2012. évivel azonos)
• Szakellátások biztosítása az államhoz kerül, a forrása az EMMI-hez
• Pénzbeli ellátások:
• Egyes segélyek a jegyzőtől a járási kormányhivatalhoz kerülnek, ezek
forrásául 19,1 milliárd forint átcsoportosításra kerül a KIM-hez
• Létalap (jegyzői hatáskörben lévő segélyek):
• Alaptámogatás: jövedelem adott szintre való kiegészítése (foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély)
• Kiegészítő támogatás: egyéb elismert szükségletek biztosításához (pl.
lakhatási támogatás)
• Forrása:
• Létalapként nyújtott szociális lelátások támogatása 117 milliárd forint
• Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 39,1 milliárd forint
5
Szociális és gyermekjóléti ellátás
• Alapellátások 63,9 milliárd forint, a 2012-esnél 15 milliárd forinttal magasabb
összeg
• Szakellátás jövőre teljes mértékben állami feladat lesz – 20 milliárd forint
önkormányzati normatív támogatás + 1 százalékpont helyben maradó SZJA és 5%
gépjárműadó (összesen 17 milliárd forint) kerül át az EMMI-hez
• Nyári gyermekétkeztetésre 2,4 milliárd forint lesz jövőre is
6
Egyéb ágazati feladatok
• Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:
• A kulturális támogatás külön, kötött felhasználásúként jelenik meg 2013-ban
17,6 milliárd forintos előirányzattal
• Települési önkormányzatok és társulások feladatainak támogatása + MIKektől a megyei jogú városokhoz kerülő múzeumok, könyvtárak támogatása
• Színházak támogatása 11,8 milliárd forint, 2012-essel közel azonos, szekszárdi
Német Színház 32,4 milliójával csökkent
• Fejlesztési célokra 780 millió forint (tavalyinál 260 millióval több)
• „ART” mozihálózat digitalizálására 100 millió forint (tavalyival egyező)
7
A helyi önkormányzatok 2013. évi állami támogatásai
millió forint
Megnevezés
2012. évi előirányzat
Állami támogatások és SZJA bevétel együtt
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék zárolása
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
jogcímből zárolás
A szekszárdi Német Színház támogatásának átcsoportosítása az EMMI
fejezetbe
2013. évi bázis irányszám
Pedagógus életpályamodell többletigénye
A fővárosnak a BKV működtetésére nyújtott támogatás csökkentése
Önkormányzati szervezetfejlesztés miatti megtakarítás
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésének támogatása
Megyei jogú városok által átvett könyvtárak, múzeumok (KIM-től)
2013. évi irányszám (fejezeti átadások nélkül)
Illetékbevételek
Gépjárműadó
2013. évi irányszám a fejezeti átcsoportosításhoz figyelembe vett
gépjárműadó és illetékbevételekkel
Állami támogatások
928 813,4
1 041 930,8
-12 000,0
SZJA
bevételek
113 117,4
-4 000,0
-32,4
1 025 898,4
12 512,0
-10 000,0
-15 000,0
3 750,0
5 500,0
1 022 660,4
12 328,6
44 100,0
1 079 089,0
8
Fejezeti átcsoportosítások
EMMI fejezetbe átkerülő források iskolapedagógus bérre
-334 600,0
ebből:
támogatás
SZJA
illetékbevétel
gépjárműadó (40%)
EMMI fejezetbe átkerülő forrás az iskolái szakmai munka feltételeinek
támogatására
ebből:
támogatás
-251 300,0
-42 171,4
-12 328,6
-28 800,0
EMMI fejezetbe átkerülő források szociális szakellátásra
-37 252,9
-11 335,8
-11 335,8
ebből:
támogatás
SZJA (1%)
gépjárműadó (5%)
KIM fejezetbe átkerülő források (járási kormányhivataloknak működési
célra)
ebből:
támogatás
KIM fejezetbe átkerülő források (ellátottak juttatásaira)
-20 074,9
-13 578,0
-3 600,0
-29 605,0
-29 605,0
-19 085,9
ebből:
támogatás
2012. évi irányszám (állami támogatások)
-19 085,9
647 209,4
9
0,0
Változások 2012-höz képest
• EMMI-hez átkerül 32,4 millió forint a szekszárdi Német Színház miatt
• Óvodapedagógus életpálya-modellre 12,5 milliárd forint többlet a IX. fejezetben
• 10 milliárd forinttal mérséklődik a fővárosi helyi tömegközlekedés támogatása
• Közös önkormányzati hivatalok miatt 9 milliárd forint bér- és 6 milliárd forint
dologi kiadás megtakarítás várható
• EU Önerő Alap 3,75 milliárd forint növekménnyel lett megtervezve
10
Más fejezetekbe átkerülő források
EMMI-hez:
• Iskolapedagógus bérre 335 milliárd forint (korábbi ilyen célú állami támogatás
251,3 milliárd + helyi illetékbevételek, helyben maradó SZJA közel fele, és
gépjárműadó 40%-a 83,3 milliárd forint)
• Taneszközökre 11,7 milliárd forint
hozzájárulások átcsoportosításából)
(korábbi
hasonló
célú
állami
• Szociális szakellátásra 37 milliárd forint (korábbi önkormányzati normatív
támogatás 20 milliárd + helyi SZJA 1 százalékpontja és gépjárműadó 5%-a 17
milliárd forint)
KIM-hez:
• Járási kormányhivatalok 30 milliárd forint (gyámügyi és okmányirodai
normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás,
valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része)
• Ellátottak juttatására 19,1 milliárd forint (az egyes segélyek, így az ápolási díj,
az időskorúak járadéka, az óvodáztatási támogatás)
11
Kondíciók
• 2013-ban a IX. fejezet előirányzata 647 milliárd forint, a 2012. évi 62%-a.
• Helyben maradó SZJA 5 százalékpontja kiszabályozásra kerül (a maradék 3 állami
támogatássá alakul).
• A gépjárműadó 45%-a kiszabályozásra kerül, 15%-a az általános támogatás forrása
lesz.
• A teljes illetékbevétel – mely 2012-ben már csak a megyei jogú városoknál és a
fővárosnál volt – kiszabályozásra kerül.
12
Átengedett bevételek rendszere
• Megszűnik a fővárosi és megyei jogú városi illeték bevételi részesedés
• Gépjárműadó átengedett mértéke csökken 100%-ról 40%-ra
• Helyben maradó SZJA részesedés megszűnik (egy része támogatássá alakul át)
• Jövedelemkülönbség mérséklés rendszere is megszűnik (a korábban e célt szolgáló
támogatás forrása beépül az általános működési támogatásba)
• Helyi adók – így az iparűzési adó – rendszere nem változik
13
IX. fejezetben maradó támogatások
• Helyi önkormányzatok működését
(jövedelemtermelő-képességtől függő)
szolgáló
általános
jellegű
támogatás
• Megyei önkormányzatok működésének támogatása 4,9 milliárd forint
• Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatása 100 millió
forint
• A központosított előirányzatok rendszere nagyrészt változatlan marad 2012-höz
képest
Tartalékok:
• Kiegészítő támogatási tartalékok (önkormányzati fejezeti tartalék 49 milliárd
forint, szerkezetátalakítási tartalék 35 milliárd forint)
• Megyei önkormányzati tartalék 1,5 milliárd forint
14
Köszönöm a figyelmüket!

similar documents