PowerPoint-presentasjon

Report
Rådmannens forslag til
Handlings- og
økonomiplan 2015-2018
31. oktober 2014
Sammen for en levende by
Er til stede – vil gå foran – skaper framtiden
STAVANGER KOMMUNE
Tilpasninger
for framtidens
velferdstjenester
God tilrettelegging
for en økende
befolkning
Livskvalitet, velferd
og folkehelse
En klimarobust by
Verdibevaring
En handlekraftig
organisasjon
STAVANGER KOMMUNE
Økonomiske rammebetingelser
og prioriteringer
■ Forutsetninger
■ Finansielle nøkkeltall
■ Hovedtall investeringer
■
og drift
Prioriteringer innenfor
innsatsområdene
STAVANGER KOMMUNE
Forslag til
statsbudsjett 2015 (1)
2014
■ Nedjustert skatteanslag fra 3,0 % til 2,4 %, kr -750 mill.
2015
■ Realvekst i samlede inntekter på kr 6,2 mrd. (1,5 %)
■ Frie inntekter kr 4,4 mrd. (1,4 %)
■ Nye oppgaver kr 0,1 mrd.
■ Øremerkede tilskudd kr 1,3 mrd.
■ Gebyrinntekter kr 0,4 mrd.
■ Redusert skattøre, fra 11,4 % til 11,25 %
STAVANGER KOMMUNE
Forslag til statsbudsjett 2015 (2)
De viktigste endringene for kommunene:
■ Endringer i tilskuddsordning ressurskrevende tjenester, kr 220 mill.
■ Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner, kr 165 mill.
■ Brukerstyrt Personlig Assistent BPA, kr 300 mill.
■ Mer fleksibelt barnehageopptak, kr 100 mill.
■ Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, kr 200 mill.
■ Rus / psykiatritjenester, kr 200 mill.
Det blir trukket ut midler i rammetilskuddet ifm følgende endringer:
■ Økning i maksimal foreldrebetaling i barnehager, kr 312 mill.
■ Redusert etterspørsel pga. økt kontantstøtte, helårseffekt 2014, kr 243,4 mill.
■ Reversering av frukt og grønt, helårseffekt, kr 154,5 mill.
■ Reversering kulturskoletilbud i skole/SFO, helårseffekt, kr 108,5 mill.
■ Avvikling av kommunal medfinansiering til spesialisttjenester, kr 5 674,7 mill.
■ Utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp, trekk kr 89 mill.
■ Flere elever i statlige og private skoler avlaster rammetilskuddet med kr 74,4 mill.
STAVANGER KOMMUNE
Forutsetninger
■ Befolkningsvekst
■ 1,3 % i 2015 og 1,6 % i resten av planperioden
■ Deflator 3,0 %, herav;
■ Lønnsvekst 3,3 %
■ Prisvekst 2,4 %
■ Renteforutsetninger
■ Pengemarkedsrente på 1,75 % i 2015
■ Gjennomsnittsrente - kommunens innlån 2,2 % i 2015
■ Pensjonsforpliktelsene øker
STAVANGER KOMMUNE
Skatt og rammetilskudd 2014-2018
Tusen kroner
Skatt og rammetilskudd
(hele tusen kroner)
Justert
Anslag
Rådmannens Rådmannens Rådmannens Rådmannens
budsjett per årsbudsjett - forslag til
forslag til
forslag til
forslag til
2. tertial statsbudsjett budsjett
budsjett
budsjett
budsjett
2014
2014
2015
2016
2017
2018
Skatt
-4 772 073
-4 772 073
-4 986 900
-5 053 000
-5 126 100
-5 201 900
Rammetilskudd inkl inntekstutjevn.
Rammetilskudd
Inntektsutjevning
Delsum
-2 569 087
909 220
-1 659 867
-2 569 098
921 275
-1 647 823
-2 561 000
954 700
-1 606 300
-2 607 900
967 400
-1 640 500
-2 638 000
981 300
-1 656 700
-2 668 400
995 900
-1 672 500
-6 431 940
-6 419 896
-6 593 200
-6 693 500
-6 782 800
-6 874 400
-2,8 %
-0,2 %
Sum frie inntekter
Sum endring i %
(fra opprinnelig budsjett)
Forutsetninger
Skattevekst Stavanger (nom.)
Skattevekst Norge (nom.)
Skatt i % av landsgjennomsnittet
Innbyggervekst Stavanger
Innbyggervekst Norge
0,4 %
3,0 %
143,2 %
0,4 %
2,4 %
144,1 %
2,5 %
(fra 2. tertial)
1,5 %
(per år)
1,3 %
(per år)
1,4 %
(per år)
4,5 %
4,7 %
143,5 %
1,3 %
1,0 %
143,5 %
1,3 %
1,0 %
143,5 %
1,3 %
1,0 %
143,5 %
1,3 %
1,1 %
1,5 %
1,1 %
1,6 %
1,1 %
1,6 %
1,1 %
STAVANGER KOMMUNE
Andre sentrale inntekter
■ Eiendomsskatt
■ Foreslår kontormessig omtaksering i 2015 med virkning fra
2016
■ Overføringer fra Lyse
■ Forutsatt et samlet utbytte på kr 410 mill. i 2015, med en
videre økning på kr 25 mill. per år i planperioden
■ Stavanger kommunes andel vil være kr 179 mill. i 2015
■ Renteinntekter kr 39,3 mill.
■ Avdragsinntekter kr 43,7 mill.
STAVANGER KOMMUNE
Netto driftsresultat,
regnskap 2009-2013, budsjett 2014-2018
STAVANGER KOMMUNE
Utvikling i egenfinansieringen av
investeringer i planperioden
Egenfinansieringen bør på sikt ligge på minimum 50 % for å
bevare en bærekraftig økonomi
■
■
Gjennomsnittlig egenfinansiering 60 %
Gjennomsnittlig lånefinansiering 40 %
STAVANGER KOMMUNE
Gjeldsgrad
STAVANGER KOMMUNE
Ståsted – Stavanger kommune
■ Gode tjenester til innbyggerne
■ Utgiftsveksten har vært høyere enn inntekstveksten i flere år
■ Vesentlig lavere skattevekst enn tidligere, men Stavanger har
■
■
fortsatt høye skatteinntekter
Lånegjelden øker
Betydelig vekst i antall eldre etter 2020
Prosentvis endring i driftsinntekter og utgifter
Skatt i prosent av landsgjennomsnittet
STAVANGER KOMMUNE
Investeringer etter hovedformål , mill. kr
STAVANGER KOMMUNE
STAVANGER KOMMUNE
Økonomiske hovedgrep
■
■
■
Effektivisering, innsparinger og økte inntekter, men også
nye tiltak
Avdragstid for enkelte lån er økt fra 25 til 30 år
Netto driftsresultat på 1,0 % i 2015
STAVANGER KOMMUNE
Tiltak Handlings- og økonomiplan 2015-2018
STAVANGER KOMMUNE
Netto endring pr tjenesteområde
STAVANGER KOMMUNE
Effekt på årsverk
■ Nettoeffekten av
innsparingene utgjør om
lag 180 årsverk i 2015
■ Utgjør ca 3 % av faste
årsverk
STAVANGER KOMMUNE
Effektiviseringskrav
■ Produserer uendret
kvalitet rimeligere
Fürst og Høverstad ANS
Effektiviseringskrav (tusen kr)
Oppvekst og levekår
Stab
Barnehage
Skole
Barn og unge
Levekår
Samfunnsmedisin
Bymiljø og utbygging
Kultur og byutvikling
Stab- og støttefunksjoner
SUM
Beløp
-20 400
-1 800
-3 450
-6 350
-800
-7 800
-200
-2 350
-2 700
-5 200
-30 650
STAVANGER KOMMUNE
Endring i egenbetalinger
■ Barnehage,
■ Foreldrebetaling kr -9 mill.
■ Endrede moderasjonsordninger, kr -4 mill.
■ Skolefritidsordning, kr -10,4 mill. fra 2015 og
■
■
opp til kr -15,1 mill. fra 2016
Kulturskolen, kr -0,45 mill.
Svømmehaller, volum og prisøkning, kr –2,3
mill. fra 2015 med opptrapping til kr -3,5 mill. i
2018
En fullstendig oversikt finnes i rådmannens budsjettforslag kap. 12
STAVANGER KOMMUNE
Tilpasninger
for framtidens
velferdstjenester
God tilrettelegging
for en økende
befolkning
Livskvalitet, velferd
og folkehelse
En klimarobust by
Verdibevaring
En handlekraftig
organisasjon
STAVANGER KOMMUNE
God tilrettelegging
for en økende
befolkning
STAVANGER KOMMUNE
Tilvekst i
befolkningen
STAVANGER KOMMUNE
Investeringer skoler
Rehabilitering og nybygg samlet kr 768 mill. i
perioden, i 2015 kr 153,5 mill.
■ Prosjekter som blir ferdig i perioden (nybygg/rehab):
■ Kristianlyst, Madlavoll, Lenden, Storhaug, Eiganes og
Gautesete skole
■ I tillegg starter utbygging/rehabilitering av:
■ Madlamark, Jåtten, Hundvåg, Storhaug bydel, Tastaveden,
Vaulen, Kvaleberg, Skeie og Kvernevik skole
■ Utsatte prosjekt (i forhold til HØP 2014-2017):
■ Madlamark skole, Skeie skole, Storhaug bydel, Tastaveden
skole, Kvernevik skole, Hundvåg skole og Gautesete skole.
STAVANGER KOMMUNE
Investeringer barnehager
Rehabilitering og nybygg samlet kr 192,3 mill. i perioden,
hvorav kr 96,3 mill. i 2015
■ Prosjekter som blir ferdig i perioden (nybygg/rehabilitering)
■ Emmaus barnehage, Stokkatunet barnehage, Roaldsøy
barnehage, Kløvereng barnehage, Ytre Tasta barnehager og
Fransk barnehage
■
I tillegg starte utbyggingen av
■ Nore Sunde barnehage
■
Utsatte prosjekter (i forhold til HØP 2014-2017)
■ Emmaus, Kløvereng, Atlanteren og Tasta barnehage
STAVANGER KOMMUNE
Utbyggingsområder
■ Kjøp av areal og byggemodning samlet kr 524 mill. i
perioden
■ Jåttavågen områdeutvikling
■ Stavanger Forumområdet ferdigstilles
■ Kjøp og utvikling av andre eiendommer
STAVANGER KOMMUNE
Endringer og prioritering i
driftsbudsjettet
■ Barnehageplass til barn med lovfestet rett til plass
■ Elevtallsvekst, kr 3,6 mill.
■ Økt tilskudd fastleger, jf befolkningsvekst, kr 1 mill.
■
■
fra 2015 og opp til kr 3 mill. fra 2017
Introduksjonsstønad for flyktninger og innvandrere,
kr 4,5 mill.
Fosterhjem og barnevernsinstitusjonsplasser,
kr 8,2 mill.
STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd til regionale prosjekter
STAVANGER KOMMUNE
Livskvalitet, velferd
og folkehelse
STAVANGER KOMMUNE
Prioriterte innsatsområder
■ Tidlig innsats i barnehage og skole
■ Bredt samarbeid for bedret folkehelse
■ Forbyggende innsats og rehabilitering
■ Styrket boligsatsing for vanskeligstilte og personer
med særlige behov
STAVANGER KOMMUNE
Investeringer bofellesskap og
sykehjem
Rehabilitering og nybygg samlet kr 645 mill. i perioden, hvorav
kr 237 mill. i 2015
■ Prosjekter som ferdigstilles i perioden
■ Lassahagen, Bjørn Farmannsgt.25, Krosshaug, Haugåsveien 26/28 og
Lervig sykehjem – i alt 162 plasser
■
I tillegg starter ombygging/utbygging av
■ St. Petri aldershjem, selveide boliger i bofellesskap og omsorgsboliger
i bofellesskap
■ Utsatte prosjekt (i forhold til HØP 2014-2017)
■ Bjørn Farmannsgt.25, Lervig sykehjem, riving/ombygging av
Vålandstunet sykehjem og St. Petri aldershjem og Øyane sykehjem
STAVANGER KOMMUNE
Investeringer idrettsbygg
Samlede investeringer på kr 359 mill. i perioden,
hvorav kr 132 mill. i 2015.
■ Prosjekter som blir ferdige i planperioden
■ Svømmehall Hundvåg og Kvernevik, utvendig tak
Hetlandshallen, Hetlandshallen dobbelhall, Nye Gamlingen
■ I tillegg starter rehabilitering av
■ Stavanger idrettshall, Stavanger svømmehall
■ Utsatte prosjekt (i forhold til HØP 2014-2017)
■ Hetlandshallen dobbelhall og rehabilitering av Stavanger
svømmehall
STAVANGER KOMMUNE
Endringer og prioriteringer i
driftsbudsjettet (1)
Barnehage
■ Skjerme grunnbemanningen i barnehagene
■ Tilpasse barnehagelovens krav om pedagogisk bemanning,
kr 6 mill. og kompetansehevingstiltak med kr 0,5 mill. i 2015
og opp til kr 2,5 mill. fra 2017
Andre
■ Gjenopptakelse av oppreisningsordningen for tidligere
barnevernsbarn, kr 3 mill.
■ Skjerme helsestasjon- og skolehelsetjenesten
STAVANGER KOMMUNE
Endringer og prioriteringer i
driftsbudsjettet (2)
Levekår
■ Videreføre satsing på Leve HELE LIVET, Helsehuset i
Stavanger, Hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og
Frisklivssentral
■ Opprettholde kvalitet innenfor sykehjemstjenestene
■ Driftskonsekvenser av nye omsorgsboliger og sykehjem, kr
14,8 mill. i 2015, økende til kr 128,4 mill. fra 2018
■ Dagsenterplasser for psykisk utviklingshemmede, planlagt
oppstart i 2017 med full drift fra 2018, kr 7 mill.
■ Sosialhjelpsbudsjettet, kr 20 mill.
STAVANGER KOMMUNE
Endringer og prioriteringer i
driftsbudsjettet (3)
Idrett
■ Økt satsing på hallareal til idrettsformål, kr 8,3 mill. i
2015 og opp til kr 10,8 mill. fra 2016.
■ Driftskonsekvenser av nye svømmehaller i Kvernevik
og Hundvåg, kr 8,5 mill. ved full drift fra 2016
■ Driftskonsekvenser av nye Gamlingen fra 2017, kr 1,5
mill.
STAVANGER KOMMUNE
En klimarobust by
STAVANGER KOMMUNE
Prioriterte innsatsområder
■ Langsiktig planlegging og byutviklingsstrategi
■ Videreføre sykkelsatsingen - Stavanger på sykkel
■ Tilrettelegging for redusert klimautslipp gjennom
■
■
arealbruk, transportplanlegging og energi i bygg
Endrede parkeringsbestemmelser og begrenset
bilbruk
Felles infrastruktur for vannbåren varme
STAVANGER KOMMUNE
Endringer og prioriteringer i
driftsbudsjettet
■ ENØK-tiltak, kr -2 mill.
■ Reduksjon i pris og forbruk av energi, kr -3,4 mill.
■ Redusert aktivitet, prosjekt endring av reisevaner
og miljøsøndag, kr -0,4 mill.
STAVANGER KOMMUNE
Verdibevaring
STAVANGER KOMMUNE
Endringer og prioriteringer i
driftsbudsjettet
■
Driftskonsekvenser av investeringer (forvaltning, drift og vedlikehold)
■ Nye bygg som ferdigstilles i planperioden, middels Holte-sats,
øker fra kr 23,25 mill. i 2015 og opp til kr 69,5 mill. i 2018
■ Nye idrettsbygg, øker fra 3,95 mill. og opp til kr 11 mill. i 2018
■ Nye park og veianlegg, øker fra kr 1,7 mill. og opp til kr 6,8 mill.
■
Reduksjon i vedlikehold for kommunale bygg og formålsbygg i 2015
tilsvarende kr -23,95 mill.
Fra 2016 er vedlikeholdsrammene til bygg tilbake på 2014-nivå og
øker ytterligere med kr 22 mill. i 2017 og opp til kr 32 mill. i 2018
■
■
Redusert vedlikehold i idrettsbygg, kr -1,95 mill.
■
Redusert vedlikehold innen park, vei og sentrum, kr -7,85 mill.
STAVANGER KOMMUNE
En handlekraftig
organisasjon
STAVANGER KOMMUNE
Prioriterte innsatsområder
■ Omstilling og tilpasning av aktivitetsnivå
■ Innovasjon, utvikling og digitale løsninger
■ Medarbeiderutvikling, rekruttering og ledelse
■ Bedre sammenhengen mellom mål og organisering
■ Styrke tilstedeværelse i nasjonale og internasjonale
kompetansemiljøer og internasjonalt engasjement
STAVANGER KOMMUNE
Omstilling og tilpasninger (1)
Barnehage
■ Ledelsesstruktur, administrasjons- og kjøkkenassistentressurs,
■
kr -10 mill.
Avvikle ikke-lovpålagte tilbud; barneparker, åpne barnehager,
familiebarnehager, mv
Skole
■ Tiltak som ikke er direkte knyttet til det ordinære
■
■
■
undervisningstilbudet er foreslått redusert eller avviklet
Generell reduksjon på alle skolene, kr - 47,1 mill.
Spesial- og minoritetsspråklig undervisning, kr -3,8 mill.
Lenden og Johannes læringssenter, kr - 5,5 mill.
STAVANGER KOMMUNE
Omstilling og tilpasninger (2)
Levekår
■ Avvikle sykehjemsplasser, Mosheim, Vålandstunet (sykehjem og
■
■
■
■
■
■
■
trygghetsavd.) og Spania
Fortsatt bra dekningsgrad på dagsenterplasser for eldre
Hjemmebaserte tjenester (kr -10 mill.) og samhandlingsstillinger
(kr -3,9 mill.)
Redusere antall plasser i avlastningsboliger
Fysio og ergoterapi, kr -1,4 mill.
Botiltak rus, kr -1 mill.
Helse- og sosialkontor, kr -2,8 mill.
NAV, fra 2016, kr -1,4 mill.
STAVANGER KOMMUNE
Omstilling og tilpasninger (3)
■ PPT, kr -2,4 mill.
■ Ungdom og fritid, kr -2 mill.
■ Barnevern (stab), kr -1,5 mill.
■ Kommunalstyrene oppvekst og levekår, økt ramme
■
reversert, kr -15,95 mill.
Redusert tilskudd til lag og foreninger
■ Levekår kr -0,7 mill.
■ Kultur kr -1 mill.
■ Idrett kr -2,45 mill.
STAVANGER KOMMUNE
Omstilling og tilpasninger (4)
■ Lærlingeordningen, verdiskapning, kr -3 mill.
■ Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk,
■
■
■
boligtilskudd, rekruttering og stipendordninger,
kr -5,75 mill.
Nye innkjøpsavtaler, kr - 4,5 mill.
Gevinster ved bruk av nye IKT-løsninger, kr -2 mill. i
2015 og økes til kr -4 mill. fra 2016
Salg av tjenester til andre kommuner og selskap
■ Regnskap, kemner, IT, kr -3,8 mill.
■ Smittevern og legevakt kr -2,9 mill.
STAVANGER KOMMUNE
Innovasjon, utvikling og
digitale løsninger
■ Innovasjon- og utviklingsmidler, kr 2,5 mill.
■ Forskningsmidler (PhD), kr 0,5 mill.
■ eSak, kr 3 mill.
■ Digital innbyggerdialog, sosiale medier,
■
klarspråk, kr 0,8 mill.
Digitalisering av byggesaksarkiv, kr 7,5 mill. i
2016 og kr 10 mill. i 2017
STAVANGER KOMMUNE
Sammen for en levende by
Er til stede – vil gå foran – skaper framtiden
STAVANGER KOMMUNE

similar documents