Eventkoordinator-Eventassistent

Report
Eventtekniker
Eventkoordinator
Eventassistent
Agenda
• Eventteknikeruddannelsen
• Eventkoordinatoruddannelsen
og eventassistentuddannelsen
• Teori og praksis
• Uddannelsesaftaler, gvu og amu
• Spørgsmål
Eventkoordinatorens slutkompetence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
idéudvikling
opstilling af mål for events og planlægning
markedsføringsaktiviteter, pressekontakt
projektstyring og ressourceplanlægning
booking, ansættelse, kontrakter, policer
budgettering og budgetopfølgning
transport, sikkerhed og logistik
koordinering under gennemførelse
evaluering og afrapportering
Uddannelsesaftaler indgås med:
•
•
•
•
•
•
Spillesteder
Eventbureauer
Større sportsklubber
Kommuner
Store offentlige eller private virksomheder
Organisationer
Krav til at starte på
eventkoordinatoruddannelsen
1. Eleven skal have en praktikplads
2. Eleven skal have det 2-årige grundforløb og opfylde
merkantile kompetencer og adgangskrav
- Dansk, niveau C (faget skal bestås)
- IT, niveau C (faget skal bestås)
- Erhvervsøkonomi D (faget skal bestås)
- Salg & Service C (faget skal bestås)
- Engelsk, C (faget skal bestås)
- Et andet fremmedsprog, niveau E, samt
- Samfundsfag D.
Uddannelsens struktur
Uddannelsen består af:
• et indledende grundforløb på 2 år (på SU),
som eleven kan gennemføre på en
handelsskole (eller anden meritgivende
uddannelse)
• to års praktik i en eller flere virksomheder
med en uddannelsesaftale, hvor der indgår
korte skoleophold.
Skoledelen i praksis
3 mdr.
Prøvetid
8 ugers obligatoriske
skoleophold
uger
44uger
12 mdr.
2 uger
Valgfri specialefag
2 uger
Fagprøve – 1 uge
18 mdr.
4uger
24 mdr.
Fagprøve
EVENTASSISTENT
(1. TRIN I UDDANNELSEN TIL EVENTKOORDINATOR)
Trin 1 - eventassistent
Uddannelsen giver blandt andet kompetencer inden for :
• kreativ idéudvikling af oplevelser/ events
• markedsføringsaktiviteter
• booking
• personlig kundekontakt og salg ud fra konceptforståelse og godt værtskab
• klargøring og anvendelse af relevant anlæg og udstyr,
• sikkerhedsforskrifter
• gennemførelse af events
Uddannelsens struktur
Uddannelsen består af;
• et indledende grundforløb på 1 år, (på SU)
som eleven kan gennemføre på en
handelsskole, samt
• et års praktik i en eller flere virksomheder
med en uddannelsesaftale, hvor der indgår
korte skoleophold.
Kravet til at starte på
eventassistentuddannelsen
1. Eleven skal have en praktikplads
2. Eleven skal have det 1 årige grundforløb og
opfylde nogle merkantile kompetencer og
adgangskrav
- Dansk, niveau E (faget skal være bestået)
- IT, niveau E (faget skal være bestået)
- Erhvervsøkonomi E
- Engelsk, E
- Salg & Service E
- Samfundsfag E.
Skoledelen i praksis
Prøvetid
4 ugers obligatoriske
skoleophold - herunder
den afsluttende prøve
3 mdr.
2 uger
1 uge
12 mdr.
.
2 uger
Valgfri specialefag
Eventassistent / Eventkoordinator
Intro til
oplevelsesøkonomi
Skoleperiode
1
Event og
idéudvikling
Stress håndtering
Kultur og
trendforståelse
Storytelling
Idé-, og konceptudvikling
Grundlæggende
brand og sikkerhed
Miljø og ressourceplanlægning
Aftale-, og
erstatningsret
Eventassistent / Eventkoordinator
Kundeservice
Skoleperiode
2
Regler,
sikkerhed og
kvalitet
Kommunikation og
samarbejde
Konflikthåndtering
Projektstyring
Kvalitetstyring
Logistik
Miljø og ressourcestyring
Eventkoordinator
Trendsøgning og
kulturforståelse
Skoleperiode 3
Projektstyring
og
eventøkonomi
Markedsanalyse
Salg og
markedsføring
Networking
Projektledelse og
risikoanalyse
Logistik-, og
ressourceoptimering
Budgettering,
kalkulationer, break
even
Financiering,
fundrasing og
sponsering
Eventkoordinator
Eventdrejebog,
produktionsplan
Skoleperiode 4
Eventjura og
eventdrejebog
Risikovurdering
Brand og sikkerhed
Aftaleret, køberet
Kontrakter
Erstatning
Ophavsret
Skoleophold
CPHWEST, Høje Tåstrup
EUC Nord, Frederikshavn & IBC, Kolding
(Skoleopholdene foregår på skift på
EUC Nord og IBC Kolding)
Skolehjem
Betingelser for skolehjem og betaling
• Rejsetid minimum 5 kvarter med offentlig
transport
• Pr. uge 480 kr. i 2012
Prisen er incl.kost
Præmie til virksomheder
•
•
•
•
•
•
•
Efter 1. måned i virksomheden (prøvetid): 6.000 kr.
Efter 2. måned i virksomheden (prøvetid): 6.000 kr.
Efter 3. måned i virksomheden (prøvetid): 6.000 kr.
3 måneder efter prøvetidens udløb: 13.000 kr.
6 måneder efter prøvetidens udløb: 13.000 kr.
9 måneder efter prøvetidens udløb: 13.000 kr.
21 måneder efter prøvetidens udløb: 13.000 kr.
• Op til 70.000 kr. pr. elev. Udbetalingen sker ved udfyldelse af elektronisk
blanket på www.atp.dk, hvor der også kan læses mere om
præmieordningen.
• Præmieordningen er tidsbegrænset, og løber til og med 2012. Herefter
evalueres den.
AER – Arbejdsgivernes Elevrefusion
• Undervejs i praktikperioden skal eleven på skoleforløb. Når disse
skoleforløb er overstået, vil der fra AER automatisk blive udbetalt en
økonomisk godtgørelse i form af elevrefusion.
• Satser for lønrefusion i 2012:
•
•
•
•
•
1. års elever:
2. års elever:
3. års elever:
4. års elever:
Voksenelever*:
2.180 kr. pr. skoleuge
2.430 kr. pr. skoleuge
2.730 kr. pr. skoleuge
3.060 kr. pr. skoleuge
4.290 kr. pr. skoleuge
Uddannelsespaletten
Elever i uddannelsesaftale/lærlinge
Ordinære aftaler på 1 eller 2 år
GVU – grundlæggende voksen uddannelse
AMU - kurser
GVU
Adgangskrav:
Man skal være over 25 år
Man skal have 2 års relevant erhvervserfaring
Man skal som udgangspunkt være i job
Realkompetencevurdering
AMU-kurser
Kursus
varighed
Pris1
Pris2
Facilitering af udvikling af event
Valg af eventype efter kundebehov
Økonomisk risikovurdering af events
Drejebog for events
Regulering og kontrakt
Storytelling ifm.kommunikation af events
Evaluering af events
1 dg
1 dg
2 dg
2 dg
2 dg
2 dg
2 dg
118,118,236,236,236,236,236,-
636,636,1034,1034,1034,1034,1034,-
www.efteruddannelse.dk
Spørgsmål

similar documents