A szolgáltatásszervezés jó gyakorlatának bemutatása a közép

Report
Készítette: dr. Bankus Andrea Zsuzsanna
Régiók, megyék, statisztikai kistérségek
A kistérség településeinek lakosságszáma:
Kistérségi lakosságszám korcsoportonkénti megoszlása
7 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai
végzettség szerint, 2001
Szociális alapellátások az Ibrány- Nagyhalászi Kistérségben
2005. évben
A szociális ellátások problématérképe a települési önkormányzatok
megítélése szerint, 2005
Az 1993. évi III. törvény által meghatározott településméret
szerinti kötelező szociális feladat
Az intézmény szervezeti felépítése és létszámnormáinak alakulása
Szakfeladat
Idősek otthona
Tervezett létszám
2009-ban
2010-ban tervezett
Teljesítés 2009.évben
megvalósult
változás
%-ban
1fő intézményvezető
1fő intézményvezető
1fő intézményvezető
1fő intézményvezető-
1fő intézményvezető
1fői ntézményvezető
helyettes
helyettes
helyettes
1 fő orvos heti 4 óra
1 fő orvos heti 4 óra
1 fő orvos heti 4 óra
12 fő szociális gondozó
12 fő szociális gondozó
12 fő szociális gondozó
1 fő diétás nővér heti 2 óra
1 fő diétás nővér heti 2 óra
1 fő diétás nővér heti 2 óra
1 fő osztályvezető ápoló
1 fő osztályvezető ápoló
1 fő osztályvezető ápoló
1fő mozgásterapeuta heti 2
1fő mozgásterapeuta heti 2
1fő mozgásterapeuta heti 2
óra
óra
óra
1fő szociális,
1fő szociális,
1fő szociális,
mentálhigiénés munkatárs
mentálhigiénés munkatárs
mentálhigiénés munkatárs
100%
Az intézmény szervezeti felépítése és létszámnormáinak alakulása
Szakfeladat
Tervezett létszám
2009-ban
2010-ban tervezett
Teljesítés 2009.évben
megvalósult
változás
%-ban
1fő szociális gondozó
Idősek klubja
1fő
Étkeztetés
1fő
szociális
szociális
segítő
segítő közhasznú
1fő szociális segítő
100%
foglalkoztatott
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres
Házi segítségnyújtás
5fő szociális gondozó
1fő szociális gondozó
1 fő szociális gondozó
2 fő szociális gondozó
3 fő közhasznú
3 fő közhasznú
foglalkoztatott
foglalkoztatott
1 fő szociális szakember
1 fő szociális szakember
80%
100%
Az intézmény szervezeti felépítése és létszámnormáinak alakulása
Tervezett létszám
2009-ban megvalósult
2010-ban tervezett
Teljesítés 2009.évben
változás
%-ban
2fő gyermekjóléti családgondozó
1fő gyermekjóléti családgondozó
2fő gyermekjóléti családgondozó
2fő családsegítős családgondozó
1 fő közcélú foglakl.
2fő családsegítős családgondozó
1fő pszichológus heti 8 óra
családgondozó
1fő pszichológus heti 8 óra
1főgyermekjóléti csoportvezető,
1fő családsegítős családgondozó
1főgyermekjóléti csoportvezető,
családgondozó
1fő pszichológus heti 8 óra
családgondozó
1főgyermekjóléti csoportvezető,
családgondozó
83%
Az intézmény szervezeti felépítése és létszámnormáinak alakulása
Szakfeladat
Gazdálkodási egység
Tervezett létszám
2009-ban
2010-ban
Teljesítés
megvalósult
tervezett
2009.évben %-
változás
ban
1 fő gazdasági vezető
1 fő pénztáros
1 fő pénztáros
1 fő gazdasági ügyintéző
1 fő könyvelő
1 fő könyvelő
1 fő pénztáros
2 fő takarítónő
2 fő takarítónő
1 fő könyvelő
1 fő műszaki létszám
1 fő műszaki létszám
2 fő takarítónő
1 fő mosónő, közhasznú
1 fő mosónő, közhasznú
1 fő műszaki létszám
foglalkoztatott
foglalkoztatott
1 fő mosónő, vasalónő
1fő élelmezésvezető
1 fő élelmezésvezető
1fő élelmezésvezető
2 fő szakács
2 fő szakács
6 fő szakács (130 adagig)
1 fő szakács közhasznú
1 fő szakács közhasznú
alkalmazott
alkalmazott
3 fő konyhalány
3 fő konyhalány közhasznú
közhasznú
foglalkoztatott
foglalkoztatott
86%
Az alapszolgáltatások működése 2009.évben - szociális étkeztetés
Szolgáltatást igénybe
Hónap
vevők száma
Új igénylők száma
Szolgáltatásból kilépők
száma
Január
701
-
-
Február
736
-
1
Március
795
2
1
Április
741
-
2
Május
706
1
1
Június
764
-
-
Július
746
-
-
Augusztus
620
3
2
Szeptember
768
2
-
Október
712
-
-
November
656
-
2
December
611
-
-
Mindösszesen
8556
8
9
Az alapszolgáltatások működése 2009.évben - szociális
étkeztetés
2009-ben a szolgáltatás biztosítása a régi igénylők tekintetében nem
változott. Az 1993. évi III. törvény módosulásából adódóan az új
ellátottaknak már a szolgáltatás igénybe vétele előtt kérniük kell a
jövedelemvizsgálatot, amelyről a jegyző igazolást állít ki. Az igazolás
beszerzését követően kéri a szolgáltatás biztosítását az intézménytől.
Az ellátottak száma év közben jelentősen nem változott.
Az szociális étkeztetésbe belépő új ellátottak között 1 fő kap
térítésmentesen ellátást, így 2 főre emelkedett az ingyen étkezők
száma. 2009. december 31. utáni felülvizsgálat után megállapítottuk,
hogy, négy fő térítési díját nem rendezte, hátralékot halmozott fel.
Felszólítás után, az intézmény és az ellátottak között kötött
megállapodás alapján a szolgáltatást nem biztosítjuk számukra, és
jeleztük a fenntartó felé a hátralék fennállását, melyre meghatározott
jogszabály szerint tud igényt tartani, vagy elengedni.
Házi segítségnyújtás
Szolgáltatást igénybe vevők
száma
Új igénylők száma
Szolgáltatásból kilépők száma
Január
13
1
4
Február
12
-
-
Március
14
2
-
Április
15
1
-
Május
16
1
1
Június
15
-
-
Július
15
-
1
Augusztus
14
-
-
Szeptember
15
1
2
Október
14
1
-
November
14
-
1
December
13
-
1
Mindösszesen
170
7
10
Hónap
Házi segítségnyújtás
Fő
Óraszám
Január
108
142
Február
108
144
Március
122
159.5
Április
120
167.5
Május
126
169
Június
120
161
Július
129
173
Augusztus
99
132
Szeptember
122
160
Október
109
143
November
105
137
December
106
140
Hónap
Az intézmény házi segítségnyújtásból származó bevétele 2009. évben
Január
36.320
Február
38.050
Március
40.765
Április
43.115
Május
44.720
Június
72.450
Július
77.850
Augusztus
59.400
Szeptember
72.000
Október
64.350
November
61.650
December
63.000
Mindösszesen:
673.670
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Szolgáltatást igénybe vevők száma
Új igénylők száma
Szolgáltatásból kilépők száma
Január
59
-
-
Február
59
-
-
Március
58
3
3
Április
58
-
-
Május
59
-
-
Június
59
-
-
Július
59
-
-
Augusztus
59
4
4
Szeptember
59
-
-
Október
60
-
-
November
60
1
1
December
60
-
-
Mindösszesen
709
8
8
Hónap
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a módosított szociális
törvény értelmében nem a gondozási szükségletet, hanem a szociális
rászorultságot kell vizsgálni.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából
szociálisan rászorult:
az egyedül élő 65 év feletti személy,
az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,
a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos
vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a
szolgáltatás folyamatos biztosítását.
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes volt.
Riasztások száma 2009. évben
Riasztások száma
Nagyhalász
Kemecse
Beszterec
Január
15
1
-
Február
17
3
1
Március
15
5
2
Április
11
2
2
Május
12
2
1
Június
12
1
-
Júlis
7
2
5
Augusztus
8
4
3
Szeptember
14
2
1
Október
8
2
-
November
6
2
1
December
9
2
-
134
28
16
Mindösszesen:
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Segélyhívások a hét napjai szerinti megoszlásban:
Hétfő:
Kedd:
Szerda: 32
Csütörtök:
Péntek: 25
Szombat:
Vasárnap:
26
49
20
12
14
Segélyhívások főbb okai:
Pszichés probléma:
Betegség, rosszullét:
Krízishelyzet:
2, Higiénés szükséglet:
54, Téves riasztás: 19
16, Egyéb ok:
2
85
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2009-ben
Nagyhalász
Sorszám
01.
Megnevezés
gyermeki jogokról,
Száma
181
ellátásokról való
információ-nyújtás,
hivatalos ügyekben való
segítés
02.
intézményen belüli segítő
179
beszélgetés
03.
tanácsadások, közvetítés
363
más szolgáltatásba
04.
családlátogatások
340
05.
esetkonferencia,
12
szakmaközi
06.
egyéb (korrepetálás,
145
konfliktuskezelés, stb.)
07.
összesen (01-06. sorok
összege)
1220
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2009-ben
Tiszarád
SorMegnevezés
szám
01.
gyermeki jogokról, ellátásokról való
Érintett gyermekek száma
30
információ- nyújtás, hivatalos ügyekben
való segítés
02.
intézményen belüli segítő beszélgetés
68
03.
tanácsadások, közvetítés más szolgáltatásba
145
04.
családlátogatások.
214
05.
esetkonferencia, szakmaközi.
12
06.
összesen (01-05. sorok összege)
469
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2009-ben
Tiszatelek
SorMegnevezés
szám
01.
gyermeki jogokról, ellátásokról való
Érintett gyermekek száma
2
információ- nyújtás, hivatalos ügyekben
való segítés
02.
intézményen belüli segítő beszélgetés
13
03.
tanácsadások, közvetítés más szolgáltatásba
24
04.
családlátogatások
59
05.
esetkonferencia, szakmaközi
3
06.
összesen (01-05. sorok összege)
101
Pszichológiai szolgáltatás alakulása 2009-ben
Hónap
Nagyhalász
Tiszarád
Tiszatelek
Január
52
3
3
Február
60
4
6
Március
33
1
5
Április
31
6
4
Május
38
6
7
Június
33
4
3
Július
36
1
6
Augusztus
30
0
6
Szeptember
37
1
6
Október
32
0
7
November
21
3
5
December
33
3
11
Összesen:
436
32
69
Bűnmegelőzési program
A továbbra is működő „Csengetés előtt” elnevezésű programunk keretében a szolgálat családgondozói reggel
8.15 órakor megjelennek az általános iskolában, és személyesen elbeszélgetnek minden késve érkező diákkal,
tájékoztatást adva az igazolatlan hiányzások következményeiről. A felső tagozatban 23 fő nyomon követése
vált ezzel rendszeressé. Minden későn érkező gyermek nevét és adatait felírjuk. A tanulók ezt követően
minden tanítási napon, reggel 7.30-ig a szolgálatnál rendszeresített formanyomtatványon megjelenésüket
aláírásukkal igazolják. Az eredménytelen nyomon követésnek alapellátás, illetve védelembe vételi eljárás
keretében történő gondozás a következménye.
A program célja:
A felsős tanulók körében az igazolatlan hiányzások csökkentése,
időstruktúrájuk kialakítása,
kötelességtudatuk formálása,
a deviánsviselkedések, és bűncselekmények számának csökkentése a nevezett korosztály körében,
értékrendjük csiszolása.
A csavargások megelőzése.
Az előző évben tapasztalataink szerint sok 14 év alatti gyermek fordult meg a település szórakozóhelyein a tanítási
órák után, ahol zsebpénzeiket az ott található játék automaták használatára fordították. „Csengetés után”
címmel bevezetett prevenciós programunk ezt a csoportot célozta meg. A szórakozóhelyek látogatásai után
jelentősen csökkent a játékgépező gyerekek száma, illetve a tulajdonosok is jobban figyelnek a jogszabály
betarttatására.
Mindkét programot 2010-ben is folytatjuk.
Egyéni segítő beszélgetés és csoportos terápia keretein belül tanácsadásokat végzünk a csellengő, iskolakerülő
gyermekek számára. 2009-ben a 13. életévét betöltött gondozott gyermekeink számára szexuális felvilágosítást
tartottunk.
Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
A szolgáltatást igénybe vevők száma és korcsoport szerinti megoszlása
Sorszám
Nem, életkor
6 éves és
7-13
fiatalabb
14-17
18-61
éves
62 éves és
Összesen
idősebb
a
b
c
d
e
1.
Férfi
0
339
1
118
33
491
2.
Nő
0
262
5
272
50
589
3.
Összesen
0
601
6
390
83
1080
Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint
Sorszám
Gazdasági aktivitás
Fő
1.
Aktív kereső
20
2.
Álláskereső
260
3.
Inaktív kereső
167
4.
ebből: nyugdíjas
103
5.
Eltartott
633
6.
ebből: gyermek- és fiatalkorú
601
7.
Összes igénybe vevő
1080
Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
A szolgáltatást igénybe vevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint
Sorszám
Iskolai végzettség
Fő
1.
Tanköteles kornál fiatalabb
0
2.
Általános iskola nyolc osztálynál kevesebb
823
3.
Általános iskola nyolc osztálya
207
4.
5.
Befejezett szakmunkásképző iskola,
szakiskola
Befejezett szakközépiskola
44
6.
Befejezett gimnázium
05
7.
Felsőfokú iskola
1
8.
Összes igénybe vevő
0
1080
A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái
Sorszám
Probléma típusa
Esetek száma
1.
Életviteli
1
2.
Családi-kapcsolati
0
3.
Családon belüli bántalmazás
0
4.
Lelki-mentális
0
5.
Gyermeknevelési
0
6.
Anyagi
7.
Foglalkoztatással kapcsolatos
1
8.
Egészségkárosodás következménye
5
9.
Ügyintézéshez segítségkérés
10.
Információkérés (szoc. info. szolg.)
9
11.
egyéb
27
12.
Összesen (1-11. sorok)
611
13.
14.
Összesenből:
426
1080
Több probléma együttes
előfordulása
krízishelyzet
20
1
Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
A szolgáltatást igénybe vevők száma a családi összetétel szerint
Sorszám
1.
Családi összetétel
Fő
227
3.
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt
élők gyermekekkel
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt
élők gyermek nélkül
Egy szülő gyermekkel
4.
Egyedül élő
77
5.
Egyéb
632
6.
Összesen:
1080
2.
114
30
Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
A szolgálat forgalmi adatai (a forgalmi napló alapján)
Sorszám
Fő
Forgalmi adatok
a
1.
2.
3.
4.
Éves forgalom
1080
Tárgyévben a
szolgálatnál megfordult
kliensek száma
Ebből:
Tárgyévben a
szolgálatnál megfordult
új kliensek száma
A családsegítő tevékenység tárgyi működési
napjainak száma
731
Működési napok
száma
b
254
349
254
Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
A családsegítő esetkezelések jellege I.
Sorszám
1.
Az esetkezelés jellege
Szociális, mentális esetkezelés összesen (2-7. sorok)
2.
Esetkezelésben részt vettek
száma
1693
Információ
325
3.
Ügyintézés
1080
4.
Segítő beszélgetés
19
5.
Tanácsadás
79
6.
Továbbirányítás
185
7.
egyéb
Ebből:
5
A családsegítő esetkezelések jellege II.
8.
Pszichológiai esetkezelés (9-11. sorok)
9.
436
Tanácsadás
179
10.
Konzultáció
176
11.
Terápia
81
Ebből:
12.
Jogi esetkezelés (13-15. sorok)
13.
0
Tanácsadás
Ebből:
14.
Iratszerkesztés
15.
Képviselet
16.
Egészségügyi, orvosi iratkezelés (17-18sorok)
17.
Ebből:
18.
0
Tanácsadás
Egyéb ügyintézés
19.
Összesen (1.,8.,12.,16. sorok)
2129
20.
Összesenből együttműködési megállapodás alapján végzett
tevékenység:
122
A szakellátás – idősek ápoló-gondozó otthona- működése 2009. évben
Szolgáltatást igénybe vevők
száma
Új igénylők száma
Szolgáltatásból kilépők száma
Január
1638
1
-
Február
1472
-
1
Március
1602
3
4
Április
1522
2
2
Május
1598
3
1
Június
1583
-
1
Július
1585
1
1
Augusztus
1612
-
-
Szeptember
1539
3
2
Október
1620
-
1
November
1543
-
1
December
1594
3
1
Mindösszesen
18908
16
15
Hónap
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások megvalósult és megvalósulásra
váró fejlesztési területei
Szolgáltatás-, humánerőforrás fejlesztés
Nem valósulhatott meg egy főállású, vagy félállású pszichológus alkalmazása, ezzel emelhető a
terápiás szolgáltatások területe.
Megvalósult a Családvédelmi tanácsadás számának emelése, házasságra való felkészítéssel a 16.
életévet betöltött fiatalok körében.
Kiemelten kezelem a gyermekbántalmazással kapcsolatos ügyeket és eljárásokat.
Gyermekelhelyezéssel, tankötelezettség mulasztásával kapcsolatos problémákkal hatékonyabb
kezelése érdekében elkerülhetetlen a szakmai egyezetés az önkormányzat, az oktatási és
nevelési intézmények és a rendőrség között.
A gyermekjóléti szolgálat már hagyományos programjai 2009-ben is működtek. Így a
bűnmegelőzési program, a karácsonyi ünnep az ellátottak körében, a különböző csoport és
terápiás foglakozások.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közreműködött az önkormányzat által szervezett
csomagosztásokban.
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások megvalósult és megvalósulásra
váró fejlesztési területei II.
Megvalósult és a rendszer fenntartása szükséges szociális szakemberek mentális állapotának
nyomon követése, szupervíziós támogatás szakmai és financiális eszközeinek megteremtése,
elsősorban saját szakember alkalmazásával, valamint a továbbképzési rendszeren keresztül.
Megvalósult a házi segítségnyújtás szakmai hátterének megteremtése 2009-ben. Megtörtént a
szolgáltatást biztosító szakemberek azonosító kártyáinak, arculatának kialakítása, a szakmai
konzultációk megteremtésének lehetősége a szociális gondozók és szolgáltatást igénylők
valamint a központ között, melynek célja a szakmai kompetenciák tisztázása, kialakítása.
Megtörtént az adminisztráció jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakítása. Az új
igénylőrendszer szerinti helyi szociális szakértői bizottsággal való megfelelő kapcsolat kiépült.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén fejleszteni kell a szolgáltatás tárgyi eszközeit, és
személyi feltételeit. Az adminisztráció jogszabálynak megfelelő kialakítása megtörtént.
Megvalósult az idősek klubjának kialakítása 2009-ben. A toborzás megkezdődött 2008 végén és
2009. április 1-től működik a településen az ellátás. Célom 2010-ben demens beteg nappali
ellátásának biztosítása.
A szakellátás – Idősek ápoló-gondozó otthonának
megvalósult és megvalósulásra váró fejlesztési
irányai
Ápolás-gondozás, humánerőforrás fejlesztés 2009-ben
Bentlakásos intézményünkben a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmaztuk a
beköltözéskor, intézményi jogviszony megszüntetéskor, halálozáskor alkalmazandó
protokollt.
Hatékony, átlátható a lakók által letéti pénztárban elhelyezett pénzeszközök előírás szerinti
hiteles, a hozzátartozókat is megnyugtató nyilvántartás, ugyanígy a
gyógyszerfelhasználás intézményi és egyéni nyilvántartási rendszere.
Igény jelentkezett már az előzőévben is a pszichológus jelentére is az otthon lakói körében,
melyet átszervezést követően biztosítottunk is. Terápiás segítségként tervezem az illat és
zene terápiák bevezetését, mely már részben megvalósult.
Foglalkoztatás szervezés tekintetében új és rendszeres programok gazdagítják a bentlakók
életét, és életminőségét.
A szakellátás – Idősek ápoló-gondozó otthonának
megvalósult és megvalósulásra váró fejlesztési
irányai
Megszerveztük a kiállítást az idősek által készített tárgyakból. Továbbra is részt kívánunk
venni a helyi és más települések rendezvényein.
A kényelem és ellátás minőségének javítása érdekében beszereztünk új eszközöket is, így
hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt a lakók számára, fürdetőszékeket, ágyvédőket,
csúszásgátlókat, 6 db kórházi ágyat, pépesítőt, 60 db fűthető matracot, decubitus
matracot, zselés ülőpárnákat, és egyéb egészségügyi felszereléseket.
Elkészítettük intézményünk büszkeségét az „ÉLETFA”-t, mely szimbolikusan ábrázolja a
bentlakásos intézmény életét. Közösen készült, ellátottak és munkatársak
közreműködésével.
A nyári hónapokban a komfort érzet és a higiéniás feltételek növelése érdekében minden
lakószobát szúnyoghálóval láttunk el.
Kialakítottuk a bentlakásos intézményben a nappali klub színterét, pihenőszobáját.
A szakellátás – Idősek ápoló-gondozó otthonának
megvalósult és megvalósulásra váró fejlesztési
irányai
Javítottuk az étkező higiéniás feltételeit.
Kialakítottuk az intézmény házi könyvtárát. A könyveket a munkatársak, hozzátartozók és
egyéb felajánlók biztosították.
2010-ben sikeres pályázat esetén 1.800.000 Ft értékben tervezzük ápolási-gondozási
feladatokat korszerűsítő eszközök beszerzését. Így betegemelőket, EKG-t, elektromos
kórházi ágyakat, infúziós állványt stb.
2010-ben szeretnénk egy kerti pihenőházat kialakítani az idősek számára. Ezzel egyidejűleg
az intézmény hátsó kocsi bejáratát is rendezésre szorul, mivel esős időben
használhatatlan.
Az eredményesség érdekében az alábbi intézkedések
szükségesek 2009-hez hasonlóan:
Az intézményvezetőként rendszeresen, de legalább évente egyszer
beszámolót készítek a fenntartónak, és a feladatátadó
önkormányzatnak az intézmény erőforrásaival való gazdálkodás
eredményeiről, és a szakmai munkáról.
A beszámoló tartalmának írásbeli meghatározásában együttműködök a
fenntartóval és a feladatátadóval.
Az intézmény vezetőjeként a megvalósult pénzügyi tervek, beszerzések
eredményességét folyamatosan áttekintem.
Az időszaki tervek eredményességének és hatásosságának értékelése tervtény elemzéssel, a megvalósulások tervekhez történő hasonlításával, az
eltérések elemzésével fog történni.
Az intézmény középvezetőit, vezetőit és dolgozóit motiválni és érdekeltté
szeretném tenni a feladatkörüket érintő megtakarításokban, a
takarékossági intézkedések meghozatalában és végrehajtásában.
Az eredményesség érdekében az alábbi intézkedések
szükségesek 2009-hez hasonlóan:
Az intézmény szolgáltatásainak biztosítása során érvényesíteni fogom az elfogadott szakmai
program teljesítését.
Az intézmény elfogadott szakmai programja végrehajtása során külön hangsúlyt kap majd a
minőségi szakmai munka – az ellátottak/gondozottak igényeinek/elvárásainak
megfelelően, az ellátás egyes elemeinek megújítására való törekvés, a szakmai innováció.
Az intézményben nyújtott szolgáltatások és ellátások az ellátottak/gondozottak
bevonásával kerül értékelésre, a változtatások is az érintettek javaslatait tükrözik.
A szociális szakmai munka a vállalt szakfeladatok ellátásából és a kliensek jobb és
hatékonyabb ellátását biztosító innovatív programjaiból tevődik majd össze. A jól
átgondolt új vagy újszerű kliensellátási programok alkalmazása nyújthat további előre
lépést, melyhez szorosan kapcsolható a különféle költségnormalizáló, hatékony
irányítási, szervezési és humánerőforrást biztosító alkalmazások kidolgozása és
működtetése. Itt is alapvető cél lesz, hogy a végeredmény növelje a kliens elégedettséget a
vonatkozó törvényi elvárások mentén.

similar documents