9,6 mio. kr. - Socialstyrelsen

Report
Aktuelle initiativer – 19M og
satspuljeaftalen på psykiatriområdet for
2014-2017
v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri
19M puljen
– 19 M Fremrykningspuljen – Kvalitet i den kommunale indsats
overfor borgere med svære psykiske lidelser
• Der er afsat i alt 57 millioner til afprøvning af to evidensbaserede
metoder i den kommunale indsats overfor borgere med svære
psykiske lidelser – for perioden 2013-2016.
• I efteråret 2013 blev alle landets kommuner inviterede til at
tilkendegive, hvilke to ud af fire evidensbaserede metoder de
ønskede at afprøve.
• Social færdighedstræning og Åben dialog blev valgt.
• 9 kommuner, der afprøver Social færdighedstræning :
Jammerbrugt, Ålborg, Silkeborg, Norddjurs, Esbjerg, Fredericia,
Høje Tåstrup, Rudersdal og Halsnæs
• 5 kommuner, der afprøver Åben dialog: Århus, Herning,
Frederiksberg, Ballerup og Fåborg-Midtfyn
• Projektbeskrivelser har været forelagt det politiske niveau i alle
kommuner
Status 19 M
•
Formål: Virker metoderne, hvad koster de, hvordan implementeres de
•
Evaluator: Region Midts Center for Forskning og Kompetenceudvikling
(CFK).
•
Metodeleverandører: Uddannelse, løbende opkvalificering og supervision
af medarbejdere i projektet
– SF: Merete Nordentoft forskningschef på Københavns psykiatriske
center og psykolog Allan Fohlmann
– Åben dialog: CSU, Center for socialfaglig udvikling, Århus kommune
– Rambøll udvikler i samarbejde med CSU og CFK manualer for Åben
dialog
Status 19 M
•
Tidsplan:
– Udarbejdelse af to overordnede metodeforandringsteorier
– Procesmodning næste tre måneder hvor Socialstyrelsen sammen med
kommunerne udarbejder 14 lokale implementeringsplaner for, hvordan
de to overordnede metodeforandringsteorier omsættes til kommunal
lokal praksis.
– Grunduddannelsen i Social færdighedstræning afvikles tre gange i
februar/marts for i alt ca. 50 gruppeledere
– Manualer til Åben dialog udarbejdes på to workshopsdage med en
række eksperter på området i februar. Undervisning af medarbejdere
starter først derefter
– Afprøvning starter i forlængelse heraf
•
Resultater: Forventes efterår 2016
Satspuljeaftalen på psykiatriområdet
•
•
Opfølgning på psykiatriudvalgets rapport fra oktober
Afsat i alt 410 mio. kr. i årene 2014-2017
•
Formål: Sikre en samlet indsats, der både løfter kvaliteten i forskellige
indsatser og tilbud på sundheds- og socialområdet, og som har fokus på
bedre sammenhæng i den enkelte borgers forløb
•
Initiativer:
1. Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri (32 mio. kr.)
2. Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser (13 mio. kr.)
• Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udvikler i fællesskab
generisk model
• Midler til kommuner og regioner på baggrund af fælles ansøgning
om udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer
Satspuljeaftalen på psykiatriområdet
3. Udbredelse af sociale akuttilbud (71 mio. kr.)
• Modelbeskrivelse
• Evaluering: effekt og økonomi
• Ansøgningspulje: 20-25 kommuner – vægt på samarbejde med
andre kommuner
4. En koordineret indsats for dobbeltbelastede (6 mio. kr.
årligt/blokken)
• Kommuner og regioner skal udarbejde koordineret indsatsplaner for
borger med en sindslidelse og samtidigt misbrug
• Psykiatriske behandlingsindsats, misbrugsbehandlingen og øvrige
indsatser (sociale, beskæftigelsesrettede, mv. )
• Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udarbejder en vejledning
5. Udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og
behandlingspsykiatrien (23 mio. kr. )
• Ansøgningspulje til regionerne
Satspuljen på psykiatriområdet
6. Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af
mentorer med brugerbaggrund i den kommunale og regionale indsats
(35 mio. kr.)
• Uddannelse og inddragelse: Ansøgningspulje til regioner og kommuner
• Ansøgningspulje til brugerorganisationer
• Kriterier for udmøntning , herunder en model for ansættelse af
medarbejdere med brugerbaggrund fastlægges af SST, SOS, DR, KL,
patientforeninger og andre relevante parter
7. Koncept for systematisk inddragelse af pårørende (9,6 mio. kr.)
• KL, DR og bruger- og pårørende organisationer udvikler nationalt
koncept
• Kommuner og regioner udarbejder en plan for systematisk inddragelse
– ansøgningspulje
8. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter (19 mio. kr.)
• Styrket evidensbaseret indsats
Satspuljeaftalen på psykiatriområdet
9. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen (25 mio. kr.)
• Afprøve to metoder med dokumenteret effekt – CTI og WRAP
• Evaluering af effekt og økonomi
• Ansøgningspulje – op til 9 kommuner
10. Forsøg med bæltefriafdelinger (73,6 mio. kr. )
11. Forebyggelse af magtanvendelse i botilbud (4 mio. kr. )
• Afprøve Low Arousal i et antal botilbud i tre kommuner
12. Regionale tværfaglige teams vedr. medicin (40 mio. kr. )
13. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser (28 mio.
kr. )
• Ansøgningspulje til udviklingsprojekter i kommunerne, herunder i
samarbejde med frivillige og foreningslivet
14. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser (7 mio. kr. )
15. Uddannelsestilbud vedr. spiseforstyrrelser 5,8 mio. kr. )

similar documents