Presentasjon til årssamlinga som ppt

Report
ÅRSSAMLING I
PRODUSENTLAGET 2015
Nytt fra Geno
NASJONALT OG INTERNASJONALT SALG AV SÆD-DOSER
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
Nasjonalt
500 000
Globalt
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Totalt
REGNSKAP 2014
Geno konsern
• Omsetning kr 323 millioner
• EBITDA kr 7,9 millioner
• Årsunderskudd etter skatt kr 4,8 millioner
Geno Global AS
• Omsetning kr 23,4 millioner
• Årsoverskudd etter skatt kr 0,1 millioner
• Sæd og tjenester kjøpt fra Geno kr 5 millioner
SpermVital AS
• Omsetning kr 9,8 millioner
• Årsoverskudd etter skatt kr 0,5 millioner
• Etterspørselen er større enn produksjonen –produserer også i Sveits.
Cryogenetics AS (frysing av melke på fisk)
•
•
Genos andel av årsunderskudd etter skatt 3,5 millioner
Store FoU-prosjekter
KUKONTROLLDATA FRA EN KUNDE I ITALIA
184 KYR
•F1 = 50% NRF, 50% Holstein: Ytelse 10,531 Kg
•F2 = 75% NRF, 25% Holstein: Ytelse 11,028 Kg ( Extra Fitness cows)
•Ren Holstein: Ytelse 10,518 Kg
• Nettofortjeneste pr ku pr laktasjon pluss 420 Euro
FORBEDRINGER AVL 2015
Modellforbedring
• TestDags dyremodell på
produksjonsegenskaper
– En bedre metode for å
beregne avlsverdier
– Ivaretar krysningseffekt og
besetningseffekt
• Dyremodell på alle
egenskaper (det er
farmodell på noen i dag)
– Forbedrer
avlsverdiberegninger
– Avlsverdier på alle kyr
– Forbedrer grunnlaget for GS
Genomisk seleksjon (GS)
• Fortsatt arbeide for økt
sikkerhet
– Inkludere hunndyr i
referansebasen
– Egen SNP-chip tilpasset
NRF
– Forbedret modell for
beregning av GS-verdier
– Forbedret slektskap
• Ivaretar flere enkeltgener
– Rekesmakgen
– Gen for negativ fruktbarhet
– Kollethet
NYE EGENSKAPER/MULIGHETER
• Avhengig av vedtak om avlsmål i styret i april
– Endret vekt på egenskaper?
– Skille klauvhelseindeks og beinindeks?
– Økt vektlegging av celletall?
• Aktuelle nye egenskaper:
– Egen indeks for kalveoverlevelse/helse?
– Egen indeks for holdbarhet?
– Egen indeks for fôreffektivitet?
• Utnyttelse av data fra AMS
• Bedre definisjon av egenskaper som f.eks. lynne
SEMINTILSLUTNING I PRODUSENTLAGET
Kommune
2013
2014
MÅL OM 90 % SEMINBRUK INNEN 2018
Dagens tilslutning: 85 %
Hvorfor øke seminbruken?
– God tilslutning til semin er avgjørende for å kunne drive et
effektivt avlsarbeid
Fordelene med seminbruk for den enkelte:
– Ta del i avlsframgangen ved å bruke oksene som er tilgjengelige
til enhver tid
– Kunne finne optimale kombinasjoner vha Geno avlsplan
– Sikre beste kvalitet av besetningen i en framtidsretta produksjon
– Bruk av gårdsokse er sjansespill og kan gi økonomisk tap
– Ikke ufarlig med gårdokse blant kvigene/kyrne
Kvalitetsdyr – det beste for drifta
GENO-ENTUSIASTEN 2015
• Frist for nominering av kandidater er 1. juni 2015!
• Skriftlig forslag på nominerte kandidater sendes til
[email protected]
• Prisen er på kr 10 000
Genoentusiastprisen 2014
gikk til Geno-kontakt
i Indre Salten, Bodil
Lundbakk
STATUETTVINNER OKSEÅRGANGEN 2008:
10909 TANGVOLL
VINNER AV NORTURAS KJØTTPRIS FOR
OKSEÅRGANGEN 2008 : 10913 MYHR
VINNER AV EKSPORTPRIS 2014: 10177 BRAUT
OKSER FRA PRODUSENTLAGET
Oksenr.
Navn
Fødselsdato
Oppdretter
Opplysninger om dette finner du på www.geno.no, under «okser
og avl» og «kalver og okser» i geno
INFORMASJON OM TILLITSVERV PÅ WWW.GENO.NO

similar documents