Slide 1

Report
2. Aplikativni Sloj
KR(2)
2.1 Principi Mrеznih Aplikacija
Slika 2.1 Komunikacija mrežnih aplikacija obavlja se između krajnjih sistema na
aplikativnom sloju
Slika 2.2 (a) Klijentsko-serverska arhitektura (b) P2P arhitektura
Slika 2.3 Procesi aplikacije, soketi i transportni protokol na kome se zasnivaju
Slika 2.4 Zahtevi nekoliko izabranih mrežnih aplikacija
Slika 2.5 Popularne internet aplikacije, njihovi protokoli
aplikativnog sloja i transportni protokoli na kojima se zasnivaju
2.2 Veb i HTTP
Slika 2.6 Slanje zahteva i dobijanje odgovora protokolom HTPP
Slika 2.7 Procena vremena neophodnog za zahtev i prijem HTML fajla
Slika 2.8 Opšti format HTTP poruke sa zahtevom
Slika 2.9 Opšti format HTTP poruke sa odgovorom
Slika 2.10 Vođenje podataka o korisnicima korišćenjem kolačića
Slika 2.11 Klijenti zahtevaju objekte koristeći server za web keširanje
Slika 2.12 Usko grlo između mreže neke institucije i interneta
Slika 2.13 Dodavanje servera za web keširanje u mrežu institucije
2.3 Prenos Fajlova: Protokol FTP
Slika 2.14 Prenos fajlova između lokalnog i udaljenog fajl sistema protokolom FTP
Slika 2.15 Kontrolna veza i veza podataka
2.4 Elektronska Posta na Internetu
Slika 2.16 Najopštiji prikaz sistema za e-poštu na internetu
Slika 2.17 Alisa šalje poruku Bobu
Slika 2.18 Protokoli e-pošte i njihovi delovi koji komuniciraju
2.5 DNS – Usluga Adresara
Interneta
Slika 2.19 Deo hijerarhije DNS servera
Slika 2.20 Koreni DNS serveri u 2007. godini (naziv, organizacija, lokacija)
Slika 2.21 Saradnja izmedju različitih DNS servera
Slika 2.22 Saradnja izmedju različitih DNS servera
Slika 2.23 Format DNS poruke
2.6 P2P Aplikacije
Slika 2.24 Prikaz problema za distribuciju fajla
Slika 2.25 Vreme distribucije za P2P i klijent-server arhitekture
Slika 2.26 Distribucija fajlova protokolom BitTorrent
Slika 2.27 Centralizovani indeks
Slika 2.28 Umnožavanje upita
Slika 2.29 Hijerarhijsko preklapanje
2.7 Programiranje Soketa
za Protokol TCP
Slika 2.30 Procesi koji komuniciraju preko soketa
Slika 2.31 Soket klijenata, soket prijema i soket veze
Slika 2.32 Klijentsko-serverska aplikacija koja koristi transportne usluge sa uspostavljanjem veze
Slika 2.33 Program TCPclient ima tri toka kroz koje protiču karakteri
2.8 Programiranje Soketa
za Protokol UDP
1. Klijent ucitava red teksta iz standardnog ulaza
(tastature) i taj red salje serveru
preko svog soketa.
2. Server cita ucitava taj red iz svog soketa.
3. Server pretvara ovaj red teksta u velika slova.
4. Server salje klijentu izmenjeni red teksta preko
svog soketa.
5. Klijent ucitava promenjeni red teksta iz svog
soketa I prikazuje ga na svom standardnom
izlazu
(monitoru).
Slika 2.34 Klijentsko-serverska aplikacija koja koristi transportne usluge bez
uspostavljanja veze
Slika 2.35 UDPClient ima jedan tok; soket preuzima pakete iz procesa i
pakete isporučuje u proces
Slika 2.36 UDPServer nema tokova; soket preuzima pakete iz procesa i pakete
isporučuje u proces
2.9 Rezime
2. Aplikativni Sloj
KR(2)

similar documents