Helyi adók, cégautóadó és illetékek törvényi változásai

Report
HELYI ADÓK,
CÉGAUTÓADÓ,
ILLETÉKEK
JOGALKALMAZÁS
Dr. Kovács Attila
HIPA - nettó árbevétel csökkentő
tételek korlátozott levonhatósága I.
elábé és közv. szolg. együttes összegére vonatkozik, kivéve:
- export árbevételhez kapcsolódó elábé + közv. szolg.
- pénzügyi lízing keretében elszámolt elábé
- közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek, mint áruk értékesítése
kapcs. elszámolt elábé
- elszámolóházi tev-et végző szerv-nél az általa vásárolt és továbbértékesített, elábé-ként elszámolt földgáz+villamosenergia beszerzési
ért.
tv-i progresszív sávos korlátozás:
 500 M Ft árbevételig a sávba jutó elábé + közv. szolg. 100%ban levonható,
 500- 20.000 M Ft között a sávba jutó elábé + közv. szolg.,
max. az árbevétel 85%-a
 20.000-80.000 M Ft között a sávba jutó elábé + közv. szolg.,
max. az árbevétel 75%-a
 80.000 M Ft felett a sávba jutó elábé + közv. szolg., max. az
árbevétel 70%-a
HIPA - nettó árbevétel csökkentő
tételek korlátozott levonhatósága II.
Számítás menete:
1. meg kell határozni, hogy az adott sávba
mekkora összegű elábé + közv. szolg. értéke
jut,
 az összes elábé + közv. szolg * sávba jutó
árbevétel/összes árbevétel
2. meg kell határozni a sávban levonható
maximális elábé + közv. szolg. összegét
 a sávba jutó nettó árbevétel * %-os érték a
sávban
3. a két adat közül a kisebb szám vonható le
4. a sávonkénti levonható elábé + közv. szolg.
értéke összegeit össze kell adni
HIPA - nettó árbevétel csökkentő
tételek korlátozott levonhatóság III.
Példa: adatok (M Ft-ban)
Nettó árbevétel 84 000
Anyagköltség 2 000
Eladott áruk beszerzési értéke 74 000
Közvetített szolgáltatás értéke 4 000
Eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített
szolgáltatások értéke összesen: 78 000
Alvállalkozói teljesítés értéke és K+F közvetlen
költség: 0
Adóalap (2012-es szabályok szerint) 4 000
HIPA - nettó árbevétel csökkentő
tételek korlátozott levonhatóság IV.
nettó árbevétel sáv
sávba jutó n árbevétel
sávba jutó elábé+
közv. szolg. értéke
0 – 500
figyelembe vehető
max. (%)
közv. szolg. rrt.
500
464,286
500 – 20 000
19 500
18 107,143
85
16 575,000
20 000 – 80 000
60 000
55 714,286
75
45 000,000
4 000
3 714,286
70
2 800,000
84 000
78 000,000
80 000 felett
Összesen
100
érvényesíthető elábé +
464,286
64 839,286
M Ft
HIPA - korlátos árbevétel
csökkentő tételek V.
Nettó árbevétel 84 000
Anyagköltség 2 000
Eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített
szolgáltatások figyelembe vehető értéke
összesen: 64 839,286
Alváll. teljesítés ért. és K+F közvetlen költség: 0
Adóalap (2013-ban) 17 160,714
A 2013. évben kezdődő adóévi előlegfizetési
időszak előlege –> tv-változás következménye
HIPA – adóalap-megállapítás
1.
2.
3.
Kapcsolt vállalkozások esetén
Össze kell számítani a tao tv. szerinti kapcsolt
vállalkozás hipa-alanyok nettó árbevételét és
nettó árbevétel-csökkentő valamennyi
ráfordítását => pozitív előjelű különbözet
Az összeszámítás a kapcsoltakon belül:

csak hipa-alany és

azok esetén, melyeknél az elábé+közv. szolg.
értéke több, mint a nettó árbevétel 50 %-a
Az adóösszeg árbevétel-arányosan oszlik meg
Iparűzési adó


Egyszerűsített adómegállapítási módok
Ideiglenes jellegű építőipari tevékenység
(tevékenység megkezdésétől megrendelő általi
teljesítés elfogadásáig terjedő naptári napok)



Htv. szerinti telephelyek
Adóalap-megosztási módszerek
Feltöltési kötelezettség
CÉGAUTÓADÓ


Járműnyilvántartásban nem szerepelő
szgk. utáni adókötelezettség
külföldi rendszámú szgk adóköteles
tényállása esetén, ha a környezetvédelmi
osztályjelzés nem ismert -> „6”-os
környezetvédelmi osztályjelzés
ILLETÉKEK
vagyonszerzési illetékmérték





ingyenes vagyonszerzés:
+ általános mérték- örökség/ajándék tiszta
értéke után 18 %
+ lakástulajdon/vagyoni értékű jog után 9 %
visszterhes vagyonszerzés:
+ általános mérték 4 % -> praxisjog is!
+ belföldi ingatlantársaság vagyoni betétjének
megszerzése 1 Mrd Ft-ig 4 %, azt meghaladó
rész után 2 %, max. 200 M Ft/ingatlan
ILLETÉKEK
mentesség, kedvezmény I.
Özvegy örökrésze
- az örökrész teljes egésze, kivéve az
örökhagyó mostoha-, nevelt gyermeke
esetén 20 M Ft-os korlát érvényesül
Takarékbetét ingyenes megszerzéséhez
kapcsolódó mentesség megszűnt (egyenes
ági rokonok közötti jogügyelet értékhatár nélkül
korábban is mentes)
Egyenes ági rokont a megszerzett ajándék
kapcsán bejelentés sem terheli
ILLETÉKEK
mentesség, kedvezmény II.





Megszűnt a negatív illetékalap (lakáscsere)
Egyenes ági rokonok közötti visszterhes
vagyonszerzés mentes
Visszlízing ügyelet 2012. december 31-ét
követőn (időbeli korlát nélkül) mentes
Termőföld-szerzés -> családi gazdálkodóra is, ha
birtokbaadástól 5 évig nem idegeníti el
- nem elidegenítés: a kisajátítás, közérdekű célú
elidegenítés és birtokösszevonási célú önkéntes
földcsere
ILLETÉKEK
mentesség, kedvezmény III.





Fiatalok lakásszerzési kedvezményi
rendszere átalakult
- forgalmi értékhatár 15 M Ft
- 50 %-os mértékű kedvezmény
- „első lakástulajdon”: nem volt, nincs
lakástulajdona, 50 %-ot elérő tulajdoni
hányada, kapcsolódó vagyoni értékű joga
- lakástulajdon fogalma (ingatlannyilvántartás, építési engedély
=szerkezetkész)
ILLETÉKEK
megszűnő jogintézmény

Nincs illetékelőleg -> vagyonszerzési illetékfizetés

Lakáscsere -> ún. cserét pótló vétel



csak a földhivatali határozathozatalt követően
- vagyoni értékű jog jogosítottja is illetékalapkedvezményre jogosult
- több lakás cseréje esetén, ami az adózóra
kedvezőbb
- az illetékalap-kedv. alkalmazását kérelmezni kell
(csereszerződés-másolat) + nyilatkozat a
kedvezményi feltételek teljesüléséről
ELJÁRÁSI ILLETÉKEK I.





Nem kell eljárási illetéket fizetni
- a kérelem érdemi vizsgálat nélküli
utasítása,
- az eljárás megszüntetése esetén
Visszajár a megfizetett eljárási illeték, ha
az adóhatóság érdemi eljárást nem
folytatott le
ELJÁRÁSI ILLETÉKEK II.
fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelem
- magánszemély (egyéni váll. is) mentes
- gazdálkodó szervezet 10.000 Ft
 - fellebbezés:
- magánszemély ált. szabály,de min. 5.000 Ft
- gazdálkodó szervezet ált. szab., de min. 15.000 Ft


adópolitikáért felelős miniszternél
kezdeményezett felügyeleti intézkedés illeték
bélyegben fizetendő

similar documents