avloppsguiden.se - Länsstyrelserna

Report
Små avlopp stora utmaningar
Följdfrågor till
Åsa?
Innan lunch
 Kortfattat om innehåll och funktioner på avloppsguiden.se
 Avloppsguidens användarförening
 På gång
 Projekten från HaV:s utlysning
 Uppdateringar och omtag
 Övrigt på gång
 Reflektion från besök i Norge
 Utöver Avloppsguiden inom VA-guiden
avloppsguiden.se
 Samlingsplats för oberoende information om små avlopp
 Riktar sig till husägare, myndigheter och branschen
 221 miljökontor är medlemmar
 Avloppsguidens användarförening drivs av kommunerna
 Avloppsguiden fyller 10 år i år!
Bakgrund och roll
 Viktigt med en samlingsplats för
 Möten, stöd och utbildning
 Avloppsguiden firar 10 år men är långt ifrån klara:
 Stort behov av vägledning och samarbete
 Vänta inte ut den nationella nivån
– gå samman och driv på
Vägledningsbehov
 Bedömning av retention och lokalisering av avloppsanläggningar (8§ p.3).
 Vilka tekniker som klarar respektive kravnivå (se 7:e stycket s. 34).
 Smittskydd – barriärtänk och log-reduktion (12-16 §§)
 Mer inför prövningen: bl.a. bestämning av högsta gvy, påverkansområde och
geohydrologisk undersökning (17-18 §§).
 Eget omhändertagande av avloppsfraktioner (6, 12 §§)
 Krav på små avlopp och kretslopp – nybyggnation och etablering av system för
omhändertagande (§§10-11 och 1.2.13 s36)
 Drift- och underhållsinstruktion (5§, bilaga 1) (8:e stycket s. 36).
 Installationsintyg och hantering av det vid tillsyn
För husägare
 Planera ditt avlopp – ”Mini-guider”
 Avloppsteknik – Beskrivning av avloppstekniker
 Avloppsfakta – Öppet bibliotek
 Öppet forum
 Broschyrer och checklistor
 Sök företag och produkter
För branschaktörer
 Fler än 19 000 unika besökare varje månad
 = Bra annonsplats
 Entreprenörer och konsulter
 Tillverkare och återförsäljare
 Branschnyheter
 Nyhetsbrev till bransch
och myndighet
Sök företag och produkt
För myndigheter
 Kunskapsbank med 292 expertsvar, 171 rapporter samt
kommundokument och dokumentation
 Omvärldsbevakning och notiser
 Diskussionslista via e-post
 avloppsbloggen
 Medlemsnytt
 Användarföreningen
driver frågor
För myndigheter
 Kunskapsbank med 292 expertsvar, 171 rapporter samt
kommundokument och dokumentation
 Omvärldsbevakning och notiser
 Diskussionslista via e-post
 avloppsbloggen
 Medlemsnytt
 Användarföreningen
driver frågor
Användarföreningen
Användarföreningen
 Ideell förening av de miljökontor som använder
avloppsguiden.se
 Föreningens ändamål
 Främja erfarenhetsutbyte
 Underlätta handläggningen
 Dialog med nationella aktörer
 fortsatt utveckling av Avloppsguiden
 Styrelsen, 2014-2015:
 Bollnäs, Eskilstuna, Kungsbacka, Strömstad, Örebro och
Örnsköldsvik.
Användarföreningen
 Medlemsträffar – utbildning och utbyte
 Nästa prel 11-12 september, Västerås/Örebro
Fokus: uppföljning av minireningsverk
 Dialoger med nationella aktörer
 Aktionsgruppen Små Avlopp, HaV, SKL
 Remissvar till miljödepartementet
 Sökte och fick projektmedel från HaV
Nyheter och på gång
HaV-projekt
HaV:s utlysning av projektmedel
 11 av 39 projekt delar på 4,7 miljoner
1.
Verktyg som underlättar bedömningar
2.
Test och jämförelse av olika reningstekniker
Nyheter och på gång
HaV-projekt
Avloppsguidens Användarförening
 Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – samband
mellan prestanda och egenkontroll
 Samverkan mellan kommuner – delar på tillsyn
 Fokus på egenkontroll och service
 Stickprov som referens till servicerapporter
 Underlag till en handledning om tillsyn av minireningsverk
 Likriktade krav på egenkontroll och servicerapporter
 Förbättrad och konkretiserad dialog mellan tillsynsmyndigheter
och bransch
Nyheter och på gång
HaV-projekt
 Verktyg för bedömning av självrening vid prövning av små avlopp –
fosforretention och smittskydd
 Litteraturstudie
 Förslag till riktlinjer
VA-guiden och WRS Uppsala
Nyheter och på gång
HaV-projekt
 GIS-baserat stöd för bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd,
demonstrationsprojekt
 Testa antagande om fosforretention i GIS-modell
JTI
 Förstudie för utveckling av kartverktyg för likvärdig prövning och
effektiv tillsyn av små avlopp
 Prototyp till GIS-modell, mer än enbart fosfor
WSP
Nyheter och på gång
HaV-projekt
 VA-rådgivning, stöd för effektiv tillsyn av små avlopp
 Utveckla erfarenhetsutbytet mellan 15-20 kommuner som idag
driver eller planerar VA-rådgivning
 Sammanställa och sprida erfarenheter
 Guidning till de planerar insatser med VA-rådgivning eller
kommunikationsprojekt
VA-guiden och Ecoloop
På gång
avloppsguiden.se
 Uppdatering och omtag av hela webb-portalen
1.
Rätta fel och uppdatera i sak
 Avloppsteknik
 Prisuppgifter
 Visa flera sorters utbildingar för
entreprenörer
2.
Nytt upplägg och nya sidor
 Berätta gärna för oss vad som är bra eller mindre bra
[email protected]
Nyheter och på gång
Avloppsguiden
 Sidor om dricksvatten – finns
Pågår…
 Uppdatering av marknadsöversikten
 Sida om BDT-rening och fritidsboende
 Dialog med ME om utveckling och förbättring av
diplomutbildningen
 Stöd gentemot Länsstyrelser
 Och så HaV-projekt och inkommande…
På gång
Avloppsguiden
 Vi söker folk…
Reflektion efter besök i Norge
 Avløp Norge – branschförening på gång
 Uppdateringar av VA/Miljö-blad
 Kvalitetssäkring i flera led
Reportage finns på avloppsguiden.se
VA-guiden
=
Vatten Avlopp Kretslopp
 Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små
avlopp, VA-planering och dagvatten
 2015 är vi i Borås, 19-21 mars
 Nu även på film! vak2014.se
dagvattenguiden.se
 Samlingsplats för kunskap, information och
erfarenhetsutbyte om dagvatten och dagvattenhantering
 Riktar sig till planerare, inspektörer, konsulter, entreprenörer
och tillverkare
 Består av öppna sidor, branschsidor, och medlemssidor
Nyheter och på gång
 Fler kommuner med specifik dagvattentaxa
 Taxan används som ett incitament till bättre anläggningar
 Fler ser möjligheterna med dagvatten och inte bara hindren
 Flera domar om detaljplaner och dagvattenutsläpp
 Juridik kurser
VA-planeringsguiden.se
 Nationell kunskapsbank och ett nätverk för kommunal
planering av vatten och avlopp
 Riktar sig till kommunens plan-, VA- eller miljöförvaltning,
på kommunförbund eller bolag
Medlemmar från hela Sverige
Nyheter och på gång
 Vägledning för kommunal VA-planering - uppdaterad
 6 § Lagen om allmänna vattentjänster - med och uppdaterar
LST tillsynsvägledning
 VA-rådgivning – kurs under våren med nätverkande
 Vattenförvaltning, vattenplaner och MKN
Vi bygger nätverk
och samlar kunskap
Små avlopp • Dagvatten • VA-planering
.

similar documents