Sunumu izlemek için lütfen tıklayınız.

Report
Ahmet ÖZÇAM
Ar-Ge Koordinatörü
Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Değerlendirmesi Sempozyumu (15-17 Şubat 2013)/KIZILCAHAMAM
KAMU HASTANE BİRLİKLERİ VE HBYS’LER
1
Akgün Bilgisayar
2
KHB Mevcut Sorunlar ve Çözümleri
Akgün Bilgisayar
3
Akgün Yazılım
1986 yılında Trabzon’da kuruldu
.
Araştırma, Geliştirme, Sistem Entegrasyon & Bakım Destek
70 Ar-Ge Personeli, toplam 585 çalışanımız
Türkiye Yapılanması: Ankara Ar-Ge Merkezi,
KTÜ Teknokent Şubesi ve Gümüşhane Bölge Müdürlükleri
Yurtdışı Bölge Müdürlükleri:
Azerbaycan Ve Kazakistan Bölge Müdürlükleri
4
Kalite Çalışmaları
ISO 9001
ISO 27001
Capability Maturity Model Integration
(CMMI) ( Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu)
Şirket Bilgileri
Kazakistan
Türkiye
2
286
Azerbaycan
22
Sağlık
Bilgi
Sistemleri
Doküman
Yönetim
Sistemi
Mobil
Uygulamalar
Laboratuvar
Bilgi Sistemi
İş Zekası
AKGUN
Uzmanlıkları
Kanıta Dayalı
tıp
Uygulamaları
PACS ve 3-D
Uygulamalar
Teletıp
Görüntü
İşleme
Sağlık Hizmet
kalitesinin
arttırılmasına
yönelik donanım
üretimleri
Mamografide
Bilgisayar
Destekli tanı
sistemlerinde
San-Tez desteği
alan
Radyoloji’de
Bilgisayar
Destekli Tanı
tanı
sistemlerinde
Tubitak desteği
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
tarafından Sağlık
Bilişim sektöründe
ilk verilen Ar-Ge
Merkezi
AKGUN’ün
Başarıları
Tele-radyoloji
alanından ilk
en büyük
teletıp
uygulamasını
gerçekleştirdi.
Klinik Bilgi
Sistemlerinde en
aygın Hastane
sayısına sahip
olan firma
Sağlık sektöründe
CMMI belgesini
alan ilk ve tek
firma
Yurtdışı Sağlık
Bakanlıklarına
eSağlık
Danışmalığı
ÇALIŞILAN SEKTÖRLER
DİĞER SEKTÖRLER
Doküman
yönetim
sistemi
(DYS)
Finans
Yönetim
Sistemleri
Üniversite
Otomasyonu
Kurumsal
Kaynak
Yönetimi
Planlaması
(ERP)
İnsan
Kaynakları
Yönetim
sistemleri
Kent Bilgi
Sistemleri
(KBS)
Tedarik
Yönetim
sistemi (TYS)
SAĞLIK SEKTÖRÜ
AKCİĞER
GÖRÜNTÜLERİNDE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TANI
MAMOGRAFİ
GÖRÜNTÜLERİNDE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TANI
Yapılan bir çalışmalarda;
•Akciğer kanseri hastalarının eski akciğer grafilerine retrospektif olarak bakıldığında
bunların yaklaşık %90’ında atlanmış lezyon görüntülerinin görülebildiği rapor
edilmiş.
•P-A akciğer grafilerinde bulunan ve çapları 7 mm civarında olan nodüllerin
radyologlar tarafından görülebilme şansı yaklaşık %50’dir. (Bu oran kalsifiye olmayan
nodüller için geçerlidir). Bu da bu boyutlardaki nodüllerin yaklaşık yarısının
görülemediği anlamına gelir.
•Ortalama çapı 2.5 cm’ye ulaşmış akciğer kanserlerinde 5 yıllık yaşam şansı yaklaşık
%13 iken, erken evrede (Evre I) yakalanan akciğer kanserlerinde 5 yıllık yaşam şansı
%70’lere kadar çıkmaktadır.
•Hekimler tarafından tanı konamamış (atlanmış) akciğer kanseri olguları, ABD’de
radyologlar hakkında en sık tazminat davası açılan ikinci mediko-legal kategoridir.
(Mayo lung cancer screening project)
Bilgisayar Destekli Tanı (BDT)
Bilgisayarlar “ikinci gorus” anlamında bu
noktada yararlı olabilirler.
Dijital radyolojik görüntülerde, görüntü işleme
ve yapay zeka tekniklerini kullanarak radyolog
için aşikar olmayan alanları (hedef tanıları veya
patolojileri) belirler.
BDT ikincil ve yardımcı ek bir tanı yöntemidir.
İlk tanı yöntemi olarak kullanılmaz
Son karar yine radyoloğa aittir.
KHB Mevcut Sorunlar ve Çözümleri
14
KHB’ler ve HBYS
Sorunlar
•Topoloji sorunları (merkezi –dağıtık)?
•Standart Klavuzlar, şartnameler
•Veri sağlayıcıları (Bakanlık, Hastane)
•Toplama Yöntemi (kağıt, mail,
uygulama)
•Veri işleme (İş zekası, manuel
işlemler)
Topoloji sorunları
Merkezi Sistemler
Uygulamalar sadece bir merkezde çalışmaktadır
Devlet ve Eğitim ve
Araş. Hast.
Devlet
Hastanesi
İlçe Hasta.
İletişim Ortamı
Devlet
Hastanesi
Genel Sekreterlik
HBYS
PACS
RBS
LBS
17
KESİNTİSİZ ÇALIŞMA
RİSKLER:
•Olağan Üstü Haller
Yangın, deprem, su baskını, sabotaj
•Data hattı kesintileri
Virus atakları
Yazılım sorunları
DEZAVANTAJI:
Pahallı donanım yatırımları
Alternatif Çözüm: Dağıtık Sistemler
Uygulamalar dağıtık olarak hastanelerde çalışmaktadır
Devlet ve Eğitim ve
Araş. Hast.
Devlet
Hastanesi
HBYS
PACS
RBS
LBS
HBYS
PACS
RBS
LBS
HBYS
PACS
RBS
LBS
İlçe Hasta.
İletişim Ortamı
Genel Sekreterlik
Devlet
Hastanesi
HBYS
PACS
RBS
LBS
Index
Sunucu
19
Akgün Çözümü
Hasta Görüntülerinin Hastaneler Arasında Paylaşımı
1.Basamak Sağlık Kurumları,
Aile Hekimleri
Devlet ve Eğitim ve
Araş. Hast.
Devlet
Hastanesi
Görüntüleme
isteği
İletişim Ortamı
Genel Sekterlik
Evde Bakım Çalışanları
Referans Bilgisi
Hasta ID:
Kurumu:
Mobilite-Hastanın elektronik sağlık
kaydına her yerden erişim
Medikal
Görüntüleme
Index
Veritabanı
20
Hastanın diğer hastanelerdeki verilerine ulaşma
•Poliklinik defterinde hasta ile ilgili KHB deki hastanelerdeki gelişleri ile ilgili otomatik
bilgi mesajı çıkması sağlandı.
Hastanın diğer hastanelerdeki verilerine ulaşma
Hastanın geçmiş Bilgileri görüntüleniyor
Hastanın diğer hastanelerdeki verilerine ulaşma
Laboratuvar Sonuçlarına ulaşabilme , yazıcı çıktısı ve grafik
erişimi sağlandı.
Hastanın diğer hastanelerdeki verilerine ulaşma
Pacs görüntülerine erişim sağlandı.
Standart Klavuzlar
Standart Klavuzlar
Hastane Bilgi Sistemi Çerçeve Alım İlkeleri
•Şartnameler Kontrol Dışı
•İş gereksinimleri yerine teknoloji ve özel
uygulamalar tanımlanmış
Veri sağlayıcıları ve Türleri
Veri sağlayıcıları ve Türleri
Veri Kullanıcıları:
•Hastane İdari, Klinik Personeli, Hastane Yöneticileri,
Genel Sekreterlik ve Yöneticiler
Veri Türleri:
•İdari, Mali, Klinik
•Sağlık-NET
Veri Sağlayıcıları:
•Bakanlık
•Hastaneler
Veri Toplama Yöntemi
•Kağıt
•E-mail
•Online
•Veri ambarı
Akgün Veri Ambarı Çözümü
Özet veriler bir merkezde Veri Ambarında toplanmaktadır.
Devlet ve Eğitim ve
Araş. Hast.
Devlet
Hastanesi
HBYS
PACS
RBS
LBS
HBYS
PACS
RBS
LBS
HBYS
PACS
RBS
LBS
İlçe Hasta.
İletişim Ortamı
Genel Sekreterlik
Devlet
Hastanesi
HBYS
PACS
RBS
LBS
ÖZET
VERİLER
ANLIK
VERİLER
30
VERİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
KDS RAPORLARI
ÇALIŞAN
DAĞILIMI
Kumanda
Tablom
12 Ana Grup
61 Alt Grup
AYAKTAN VE
YATARAK
TEDAVİLER
VERİMLİLİK
GÖSTERGELE
Rİ
CERRAHİ
İŞLEMLER
TANILARIN
DAĞILIMI
DOĞUM VE
DOĞURAN
BİLGİLERİ
KDS
GELİRLER
ANALİZİ
FATURA /
MAKBUZ
MALİYET
GÖSTERGE
KARTLARI
GÖRÜNTÜLE
ME VE
ANALİZ
SERVİSLERE GÖRE MALİYETLER
TETKİKLERE GÖRE MALİYETLER
40
BRANŞA GÖRE KAR ZARAR DURUMU
DOKTORA GÖRE KAR ZARAR DURUMU
DOKTOR-TANI-İLAÇ
MOBİL UYGULAMA
KLİNİK ASİSTAN
DİJİTAL HASTANE-Desteklenen Senaryolar
Hasta Başı monitor: TV ve
Radio , Video, Internet/ Email, Telefon (VoIP),
Bilgilendirme (örnek;
hastane, akım..),
Işıklandırma Kontrol, Yemek
Hizmetlerine Erişim, Oyunlar
vb.
Hasta Kabul &
Sevk & Çıkış
Doktor hastanın
dosyasını
kontrol eder ve
istek yapar
3 Boyutlu pacs
uygulamaları ile
tanı kalitesi
artmaktadır
Radyolog
tetkikleri
bilgisayarda
görüntülemekte
ve
raporlamaktadır
Hastane Bilgi
Sistemleri
(HBS, PACS ve
diğer)
Tedaviye yönelik
medikal orderlar kayıt
altına alınmaktadır.
Acil çağrılar hasta
başında ve acil
servislerde
yapılabilmektedir.
Diğer Hastaneler
veya doktorlar
hasta bilgilerine
ulaşabilir.
İlaç-ilaç, ilaçtanı, ilaç-besin
etkileşimleri
Laboratuvar
cihazları sistem ile
entegredir
Servislerde ve kan
alma koltuklarında
kan alma zamanları
ölçülmektedir.
Stok kontrol barkod
ve RFID ile
yapılmaktadır
Eczanede ilaçlar
barkodla
taranmakta
Hasta Lab. Sonuçlarını
internet üzerinden
görüntüleyebilir.
İdareciler yerel veya
internet üzerinden
rapor ve istatistiklere
ulaşabilir.
Ahmet ÖZÇAM
[email protected]

similar documents