A tudás fogalmi hálója és felosztása

Report
A TUDÁS FOGALMI HÁLÓJA ÉS FELOSZTÁSA
A TUDÁSMENEDZSMENT ALAPJAI
A TUDÁS JELENTHET
információt
 tudatosságot
 megértést
 megismerést
 bölcsességet
 felfogást
 tudományt
 Tapasztalatot
 Tanulást

hozzáértést
 intuíciót
 kompetenciát
 know-how
 gyakorlati
képességeket
 tehetséget
 józan belátást
 bizonyosságot stb.

KARL-ERIK SVEIBY
„ A tudás képesség a cselekvésre.”
 „az üzleti életben legjobban a kompetencia
fogalmával írhatjuk le, mely magában foglalja
a tárgyi tudást, a jártasságot, az értékítéleteket
és a társadalmi közeget.”
 a tudás három tulajdonságát emeli ki:

nem algoritmizálható,
 a tudás nagy része személyes jellegű,
 a tudásunk gyökere szóval soha teljesen ki nem
fejezhető.

THOMAS DAVENPORT ÉS LARRY PRUSAK

„a tudás körülhatárolt tapasztalatok, értékek és
kontextuális információk heterogén és
folytonosan változó keveréke; szakértelem,
amely keretet ad az új tapasztalatok,
információk elbírálásához és elsajátításához, a
tudással rendelkezők elméjében keletkezik és
hasznosul.”
BÖGEL GYÖRGY

„ a tudás magában foglalja az
üzemvezetők informáltságát,
tapasztalatait, szakértelmét, áttekintő és
analitikus képességét, intelligenciáját,
értékrendjét, döntési és cselekvési
mintáit, intuíciót, attitűdjeit, reflexeit és
még jó néhány dolgot. Jól látható, hogy
a tudás komplex, összetett dolog nehéz
definiálni. A tudást nehéz rögzíteni és
továbbadni.”
MINDEN MEGHATÁROZÁS KIEMELI
a
tevékenységhez kapcsolódást,
 az alkalmazás készséget
 az egyénhez kötöttséget (vs.
szervezeti tudás)
A TUDÁS FAJTÁK CSOPORTOSÍTÁSA
A tudás alkalmazás módja szerint
megkülönböztetünk deklaratív és procedurális
tudás
 a könyvtári szakirodalomban is elterjedt felosztás
szerint a tudást az alábbi csoportokra oszthatjuk:
tények ismerete, okok ismerete, az út ismerete,
és a megfelelő személy ismerete

PLÉH CSABA
Biológiai szerkezet és működés felől
megközelítve elkülönít:
 propozicionális,ismeret jellegű, véges számú
kijelentéssel leírható tudást
 képekben összegződő, jóval személyesebb
jellegű tudást
EXPLICIT ÉS TACIT TUDÁS
Az explicit tudás,
 formális keretek között osztunk meg.
 rendszerezhető, rögzíthető, mások számára
könnyen megfogalmazható.
 Általában könyvekben, cikkekben,
jelentésekben, folyamat leírásokban, ’best
practice’ leírásokban jelenik meg és adható át,
 Ez a tudás a tények ismeretét jelenti, melyeket
elsősorban információkon keresztül
sajátíthatunk el.
EXPLICIT ÉS TACIT TUDÁS
Tacit tudás (Polányi Mihály)
 tudásunk nagy hányada, egyesek szerint 80 %-a
 passzív, személyes, rejtett, kimondatlan tudásnak
 az implicit jelleg, készségekben megjelenő, nem
kodifikált tudás, melyről sokszor a tulajdonosának sincs
tudomása.
 elemei csak gyakorlatban sajátíthatóak el, általában
informális keretek között.
 értéke egyre jobban felértékelődik, kevésbé
eltulajdonítható a konkurens által.
 igazi piaci értéket képviselhet, mivel az innováció
alapját jelenti, és nagy a technológiai fejlődés
növekedést-generáló szerepe
A TUDÁSMENEDZSMENT MEGKÖZELÍTÉSÉBEN
BESZÉLHETÜNK
stock és flow típusú tudásról.
 A „knowledge stock” vagy „tudás tár”
elnevezés esetében a tudást, mint tárolható
objektumot tekintjük, amelyet adat/tudás
bázisokban jelenik meg.
 A flow (áramlás) jellegű tudás nem más, mint
folyamat, a folyamatosan változó magatartási
formák összessége.

EGYÉNI ÉS/VAGY SZERVEZETI TUDÁS?
- „minden tudás csak az egyének fejében megy
végbe, a szervezetek pedig két féle módon
tanulhatnak, vagy a tagjaik tanulásával, vagy
pedig olyan új tagok befogadásával, akik a
szervezet által eddig nem birtokolt tudással
rendelkeznek.”
+ „a szervezetek azzal tanulnak, hogy
történetükből eseményeket kódolnak be a
viselkedést befolyásoló rutinjaikba….Ezek a
rutinok függetlenek az őket végrehajtó
egyénektől, és akkor is fennmaradnak, ha
nagyszámú egyén hagyja el a szervezet.”
12
tudásvagyon
vs.
tudástőke
13
A tudás olyan cselekedetekben
megnyilvánuló tapasztalatok, értékek,
és kontextuális információk heterogén és
folytonosan változó keveréke, amely
alapot teremt az új információ
befogadásához és a személyes tudásba
való integrálásához. A tudás egyik része
az explicit tudás, amely kodifikálható és
mások számára hozzáférhető. A tudás
másik része, olyan belső (tacit) tudás,
amely nehezebben írható le és adható
át, de cselekvés és megfigyelés által a
befogadóba tacit tudásként beépülhet.
HOL TALÁLHATÓ A TUDÁS?
NONAKA MÁTRIX
A TUDÁSÁTADÁS LEHETSÉGES FORMÁI
A tudás spirál
„működtetése
”
16
TUDÁS FORMÁK KÖZÖTTI TRANZAKCIÓK
Externalizáció –
tacit tudásból
explicit tudás
•Internalizáció –
explicit tudásból
tacit tudás
Szocializáció –
tacit tudásból
tacit tudás
•Kombináció –
explicit tudásból
explicit tudás
egyén
Implicit
tudás
Szervezeti
tudás
Implicit
tudás
egyén
internalizáció
NONAKA ÉS KONNO - A „BA” FOGALMA
„olyan fizikai, virtuális,
mentális tér, vagy mind
ezek kombinációja,
amely lehetőséget
biztosít a tudás
megosztásra.”
Ikujiro Nonaka, Noboru Konno, The concept of "Ba’: Building foundation for Knowledge
Creation. California Management Review Vol 40, No.3 Spring 1998
„BA” TÍPUSOK
Teremtő (originating)
•Dialógus (interacting)
Rendszerező (cyber)
•Gyakorló (excercising)
KELL MENEDZSELNI A TUDÁST?
Rob Abbott (2000) szerint:
 Az intézmények nincsenek tudatában annak, milyen
információkat birtokolnak.
 A rendelkezésre álló információk halmaza széteső,
rendezetlen, nincs szerkezete, nem összpontosul célok
köré.
 Az emberek egyszerre szenvednek az információk
tömegétől és az ismeretek hiányától.
 Szakmai jártasság, szakértői tudás, értékes tapasztalatok
és munkakapcsolatok semmivé válnak, mihelyst
mindezek birtokosa, a dolgozó elhagyja az intézményt.
 A tanulságok és a tapasztalatok megosztásának
nehézsége oda vezet, hogy rengeteg idő és pénz
pazarlódik el (ugyanazon a cégen belül) az egyszer már
megoldott feladatok újbóli megfejtésére. Nem
használják ki a drágán megszerzett információt, még
kevésbé használják fel ugyanazt új módon.
 Tengernyi bonyodalmat okoz a meglévő nyilvántartások
nehézkessége.
A tudásátadás folyamatok
elősegítése és támogatása
MENNYIRE ÚJ EZ A FOGALOM?
Maga a kifejezés az 1980-as évek közepén
született, de csak akkor került be a köztudatba,
amikor 1994-ben megjelent róla egy írás a
Fortune magazinban.
 Számos szerző visszhangozza azt a vélekedést,
hogy a tudásmenedzsment nem új, mindig is
jelen volt a szervezetek, mi több, a társadalom
életében, s mai formája pusztán a fejlődés
természetes velejárója

KARL-ERIK SVEIBY SZERINT
a tudásmenedzsment:
a tudástőke feltárásának,
létrehozásának
megtartásának,
megosztásának,
számontartásának és
felhasználásának
integráltan kezelt és technológiával támogatott
módja.
25
LARRY PRUSAK SZERINT A
TUDÁSMENEDZSMENTNEK CÉLJA
a tudás láthatóvá tétele
 a tudás infrastruktúrájának kiépítése
 a tudás kultúrájának fejlesztése

26

tudásmenedzsment nem más, mint az
intézményi szellemi tőke növelését célzó
törekvések
A TUDÁSMENEDZSMENT
azoknak a tudatosan alkalmazott
folyamatoknak és eszközöknek az
összessége, amelyek lehetővé
teszik az intézményi tudásvagyon
feltárását, tárolását, a megosztása
által működő tudástőkévé
alakítását, és hozzájárulnak a
tudásvagyon növeléséhez annak
érdekében, hogy a szervezet
megvalósíthassa céljait.
TUDÁSMENEDZSMENT STRATÉGIÁK
•a
hangsúly az
ismeretek
dokumentálásán,
visszakereshetősé
gén van, ez a
könyvtárak
hagyományos
funkciója
Rendszerező
• a közvetlen
átadást célozza
meg, a
személyes
kapcsolatokra
épít, és a gyors,
személyes
ismeretátadáson
van a hangsúly.
Kapcsolati
• a reakció a
jellemző, a
kérdések feltevését
ösztönzik, és mérik
a válaszadás
minőségét és
gyorsaságát.
Környezeti
SVEIBY SZERINT
Szervezeti és humán megközelítése – filozófia,
szociológia, menedzsment, pszichológiai
kérdések
 Technikai, informatikai megközelítés – tudás
megragadása, rögzítése, átadhatósága



KARL WIIG
Emberi erőforrás központú – képességek a
tudásmegosztás, oktatás és tanulás terén
 Információmenedzsment, technológiai
központú – tudás megragadása, felderítése,
feldolgozása, elosztása
 Szervezeti hatékonyság központú –
teljesítmény, hatékonyság növelése
 Intellektuális tőke központú - Intellektuális tőke
növelése, fejlesztése, versenyképesség, vállalati
érték növelése

KLIMÓ GÁBOR
Célorientált megközelítés – intellektuális tőke
mérése
 Tanulásközpontú megközelítés – szervezeti
tanulás folyamata (Nonaka)
 Folyamatközpontú megközelítés –
tudásrészletek életének vizsgálata
 Technicista megközelítés – tudás
kodifikálásának formái
 Környezetközpontú (ökologikus) megközelítés –
előtérben a hatalom, viselkedés, kultúra és az
alkalmazottak vizsgálata (Davenport modellje)

CORVINUS EGYETEM KUTATÓI SZERINT TM
MEGKÖZELÍTÉSEK:
Normatív (mainstream) közelítés – vezetői,
tanácsadói szemlélet
 Szociológiai institucionalista közelítés –
menedzsment divatjelenség, legitimációs
eszköz
 Interpretatív/konstruktivista közelítése – a TM
szimbolikus szervezeti jelentése, a tudás
kulturális beágyazottsága
 Kritikai és posztmodern közelítése – az
ideológiai kontroll, uralom, fegyelmezés
eszköze

A TUDÁSMENEDZSMENTBE FEKTETETT ENERGIA
MEGOSZLÁSA
A TM FEJLŐDÉSE ÉS AZ INFORMATIKA
Explicit tudás
Neuronalapú
rendszerek,
szövegbányászat
Adatbányászat
Tacit tudás
3.generáció
Adattárak,
dokumentumtárházak,
tartalomkezel
ő rendszerek
2. generáció
1. generáció
KAPCSOLATA
SPM, OLAP
Wiki
Web 2.0
Szemantikus
technológia
Hálózatok
http://mek.niif.hu/03100/03145/html/index.htm
 Sándori Zsuzsa: Mi a tudásmenedzsment?


similar documents