Udsættelse af lejer - Udlejerforeningen Svendborg

Report
Advokat J. Bertel Rasmussen (H)
Udsættelse af lejer
Udlejerforeningen Svendborg
Onsdag den 29. oktober 2014
Hotel Svendborg
1
Advokat J. Bertel Rasmussen (H)
Påkrav om manglende betaling af leje
Udlejerens påkrav kan tidligst afgives efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag
og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden
fristens udløb.
Hvorvidt der er betalt rettidigt afhænger af hvornår lejen er trukket fra lejers konto. Ikke
hvornår de er indgået på udlejers konto.
Der kan opkræves et gebyr ved lejeren på 273 kr. som påkravsgebyr.
14 dage efter påkravet er afgivet kan lejemålet ophæves.
Husk både pr. anbefalet brev og almindeligt brev af bevismæssige årsager.
2
Advokat J. Bertel Rasmussen (H)
Krav til påkravsskrivelsen
Opgørelsen må kun indeholde ”pligtig pengeydelse i
lejeforholdet”
Korrekt angivelse af navn på lejer og udlejer samt adresse
på lejemålet.
Undgå at skrive andre ”beskeder” til lejer på
påkravsskrivelsen eller ophævelsesbrevet
3
Advokat J. Bertel Rasmussen (H)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Påkrav i beboelseslejemål
Forfalden leje m.m.
Vedrørende lejemålet:
Da huslejen for
måned 20
ikke er rettidigt indbetalt, skal vi anmode om, at det skyldige
beløb samt påkravsgebyr, som er pligtig pengeydelse i lejeforholdet (jvf. lejelovens §93, stk. 2), indbetales omgående.
Leje, som er forfalden til betaling……….
a/c varme………………………………….
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
Påkravsgebyr, jf. lejelovens § 93, stk. 2
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Restance i alt……………………………..
kr.
273,00 (år 2014)
Såfremt restancen ikke er betalt senest 14 dage efter, at dette påkrav er kommet frem, kan lejemålet ophæves med øjeblikkelig
virkning i medfør af lejelovens § 93, stk. 1, litra A, jfr. § 93, stk. 2.
Uanset ophævelse er De pligtig at betale skyldig leje og anden skyldig pengeydelse, indtil lejemålet lovligt kunne bringes til ophør.
Nærværende skrivelse er fremsendt både som almindelig og som anbefalet brev.
4
Med venlig hilsen
Advokat J. Bertel Rasmussen (H)
•
•
•
•
•
•
Ophævelse af lejemålet pga. lejerestancer
, den
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vedrørende Deres lejemål i ejendommen:
Herved ophæves Deres lejemål med omgående virkning, hvorfor det lejede må være fraflyttet og ryddeliggjort inden 4 dage fra modtagelsen af denne skrivelse.
Ophævelsen sker, fordi lejerestancen på nu kr.
trods påkrav ikke er berigtiget rettidigt.
Såfremt det lejede ikke er fraflyttet og ryddeliggjort inden nævnte frist, vil der blive indgivet begæring til fogeden om Deres udsættelse af det lejede.
For god ordens skyld fremsendes nærværende ophævelse i 2 enslydende eksemplarer, hvoraf det ene sendes som anbefalet post.
Uanset den skete ophævelse er De naturligvis pligtig til at betale den skyldige leje og anden pligtig pengeydelse, indtil lejemålet lovligt kunne være bragt til ophør.
Den omstændighed, at De efter modtagelsen af nærværende skrivelse betaler det skyldige beløb, bevirker ingen tilbagekaldelse af ophævelsen, ej heller selv om en
kvittering for beløbet er uden forbehold.
Udlejerens krav på erstatning for tab, der er påført ved misligholdelse forbeholdes.
Med venlig hilsen
5
Advokat J. Bertel Rasmussen (H)
Indbringelse for fogedretten
Der fremsendes en fogedrekvisition til fogedretten efter udløbet af 14-dages fristen.
Fogedgebyr på 700 kr.
Fogedrekvisitionen skal tydeligt angive udlejer, lejer, lejemål samt lejerestancen.
Bemærk, selvom lejer på dette tidspunkt betaler lejerestancen har udlejer stadig ret
til at sætte lejeren ud.
6
Advokat J. Bertel Rasmussen (H)
Behandling i Fogedretten
Kommer der indsigelser fra lejer?
Nej- så fortsættes sagen med udkørende fogedforretning hvor der
sker fysisk udsættelse
Ja – sagen behandles først ved et retsmøde i fogedretten hvor
fogeden tager stilling til om sagen kan fortsættes med udkørende
fogedforretning.
7
Advokat J. Bertel Rasmussen (H)
Gennemførelse af udkørende fogedforretning
Deltagere:
Politiet
Fogeden
Låsesmed (bestilles som regel af fogedretten)
Flyttefirma (bestilles som regel af udlejer)
Udlejer og/eller en repræsentant
Lejer (indimellem)
8
Advokat J. Bertel Rasmussen (H)
– Udlejers udgifter ved udsættelse
–
–
–
–
Fogedgebyr kr. 700
Låsesmed kr. 500 til kr. 2.000
Flyttefirma kr. 1.000 til kr. 4.000
Advokatomkostninger op til kr. 12.500
– Efter udsættelsen udfærdiges på sædvanligvis en
fraflytningsopgørelse, hvor omkostningerne ved
udsættelsen tillægges.
9
Advokat J. Bertel Rasmussen (H)
Inddrivelse af fraflytningsopgørelse
Efter fraflytningen og istandsættelsen af lejemålet kan
det skyldige beløb tages til inkasso.
- Sædvanlig flytteopgørelse (husleje,
istandsættelsesomkostninger, depositum,
forudbetalt leje)
- Omkostninger ved udsættelsen.
- Husk at 14-dages frist for fremsendelen af
fraflytningskravet også gælder i dette tilfælde.
10
Advokat J. Bertel Rasmussen (H)
GENNEMFØRELSE AF INKASSOSAG
Uden indsigelser:
-der fremsendes betalingspåkrav og sagen bliver
behandlet ved fogeden.
Fogedgebyr ved krav på 50.000 kr. er 540 kr.
Advokatinkassoomkostninger udlægges af udlejer men
tillægges kravet mod lejer kr. 2.560
11
Advokat J. Bertel Rasmussen (H)
Hovedstol 25.000 kr.
Fogedgebyr 420 kr.
Advokatinkassoomkostninger 2.050 kr.
Hovedstol 5.000 kr.
Fogedgebyr 320 kr.
Advokatinkassoomkostninger 1.450 kr.
12
Advokat J. Bertel Rasmussen (H)
Med indsigelser:
Der skal først gennemføres en retssag:
Sagsomkostninger: 10.000-12.000 kr.
Retsafgift: 500 kr.
13

similar documents