Fibonacci

Report
Egy „JEL”:
a Fibonacci számsor
jellegzetességei, jelentései, jelenségei
„Ha bármi fontosat kihagytam
volna, kérem türelmes
elnézésüket, hiszen senki
nem lehet hiba nélkül való és
teljes mértékben előrelátó
minden vonatkozásban…”
(Fibonacci)
Az ember ugyan nem ért még
mindent, de kap jeleket!
(kpc)
Leonardo Fibonacci (kb. 1170-1250) sokak szerint a középkor
legtehetségesebb matematikusa volt. Ő terjesztette el az arab
számokat Európában a Liber Abaci című könyvével. A róla
elnevezett számsort nem ő fedezte fel, de példaként használta
ebben a művében.
A Liber Abaci kézirata 1202,
Firenzei Nemzeti Könyvtár
Fibonacci számok kép--letesen
f1 = f2 = 1, fn = fn-1 + fn-2
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584,
A Fibonacci spirált
szokták használni az
élet illetve a természet
növekedésének
illusztrálására, mivel
magában foglalja az
összes számot amelyet
a természetben
megtalálunk.
Néhány példa
Nem véletlen, hogy a tudósok
nem csupán egy véletlent, hanem
valami mindenhol
jel--enlévő égi jel--et
láttak benne. A számsor és a
hozzá kötődő ún. „aranymetszés”
arányszámok mindenhol
felbukkannak a természetben, a
geometriában, az építészetben, a
művészetekben.
„Aurea Sectio” avagy Aranymetszés:
az esztétikai tökéletesség hatását ébresztő
arányelosztás.
Két rész (a és b, a>b) az
aranymetszés szerint aránylik
egymáshoz, ha az egész (a+b)
úgy aránylik a nagyobbik
részhez (a), ahogy a nagyobbik
rész (a) a kisebbik részhez (b)
Az aranyarányt numerikusan
kifejező irracionális Φ ≈ 1,618
számnak (görög nagy fí) számos
érdekes matematikai
tulajdonsága van.
A Fibonacci-sorozat első két
tagja a 0 és az 1. A következő
tagok mindig az őket megelőző
két tag összegével egyenlők. (0,
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … , 144,
233, 377, 610, …)
A Fibonacci-sorozat egymást
követő tagjainak hányadosából
képzett sorozat (1/1, 2/1, 3/2, 5/3,
…) határértéke éppen az
aranymetszés aránya, a Φ.
Az aranymetszésnek nagy jelentősége van a geometriában. Megjelenik az
egyenlő oldalú háromszög és a szabályos ötszög szerkesztésénél is. Egy adott
AB=a hosszúságú szakaszt az alábbi módon tudunk aranymetszésnek
megfelelően felosztani:
Szerkesszünk az AB-re merőlegest az A pontban, melyre mérjük fel az a/2 =AO
távolságot. O pont köré rajzoljunk a/2 sugarú kört. Rajzoljuk meg OB egyenest,
melynek a körrel való metszéspontjai E és F. Rajzoljuk be BAE és BAF hasonló
háromszögeket. (mert egyik szögük azonos, BAE és BFA szögek pedig AB
szakaszhoz tartozó kerületi szögek). Jelöljük BE szakasz hosszát x-szel és
rajzoljunk B-ből x sugarú kört. AB szakasz és a kör metszéspontja C. A BF
szakaszra igaz a következő összefüggés:
Modus Indorum: Az indiaiak módszere
vagy Káldeus mágus tudomány vagy
valami más?
Honnan jöttek Európába az ún.
arab számok? Fibonacci az
indiaiak módszerének hívta a
10-es számrendszer
matematikáját.
Mások a Káldeus birodalom
asztrológusainak és
mágusainak tudását tartják
forrásnak, akik már azt is
ismerhették, hogy a
naprendszer bolygóinak
egymástól mért távolsága és
mozgása is bizonyos Fibonacci
arányokat követ.
Fibonacci a galaxisunkban
Úgy tudjuk, hogy forog a világ, szinte minden minden
körül forog. De vajon ez a forgás valóság vagy illúzió?
Néhány példa a természetből:
Fibonacci a méheknél
Egy méh kolóniában csak a királynő
rak tojásokat. Ha a tojásokat
megtermékenyítik, dolgozók
(munkásnők) kelnek ki, akik két
szülőtől származnak. A hímek ezzel
szemben parthenogenezissel
(szűznemzés) szaporodnak, ezért
csak egy szülővel rendelkeznek.
Az alábbi diagram egy here
családfáját mutatja be 7 generáción
keresztül, amely jól demonstrálja a
Fibonacci sorozatot.
Fibonacci a zenében
A harmónia kifelezés először a zenében jelent meg a pythagoraszi
hangsorban, amely a húrmérték és az oktáv összefüggéseiből
alakult ki. A tudós matematikus meglátása szerint az egész
természet a számok harmóniájára épül, ennek megfelelően a kis
számokból származtatta a konszonanciát (jól hangzás), a
disszonancia (rossz hangzás) értelmezését a viszonyszámok
növekedésére alapozta.
A zenei skálarendszerek: folyamatos hangemelkedést ábrázoló logaritmikus
spirális (balra), a felhangsor spirális ábrázolása (jobbra) Király Sándor
„Általános Színtan és látáselmélet c. könyvéből
Fibonacci a tőzsdén
A Fibonacci számokat a gyakorlati
életben számos előrejelzésre
használják, így alkalmazhatónak
bizonyultak a tőzsdei pszichológiai
folyamatok előrejelzésére is.
Mindenesetre sokan úgy tartják, hogy
a Fibonacci számok tőzsdei
használata esetén amolyan tyúk-tojás
problémáról van szó, azaz nem tudni,
hogy azért működnek a támasz- és
ellenállási szintek, mert mindenki
figyeli őket, tehát önmagukat
beteljesítő jóslatként értelmezhetők,
vagy pedig egyszerűen a mindennapi
életben megfigyelhető
törvényszerűségeket írnak-e le.
Ezen módszerek közül a leginkább elterjedt a Fibonacci vonalak,
melyeket stop loss szintként is érdemes használni. A Fibonacci vonalak
grafikonba való berajzolásához két pont közé kell behúzni egy
segédvonalat. Sok esetben a történelmi mélypont és csúcspont közé
szokták ezt a segédvonalat berajzolni. A hazai parketten igen jól
használhatónak bizonyult ez az elemzési eszköz a Magyar Telekom
részvények esetében az elmúlt évek során, hiszen a legalsó, 1060 Ft
közelében található Fibonacci szint többször is erős ellenállást jelentett
papírok árfolyamemelkedésének.
Fibonacci a művészetben
Mario Merz (1925-2003)
Merz természeti világból fakadó
tudományos miszticizmusának
esszenciális formája,
kompozícióinak szinte állandó
eleme a Fibonacci-számsor.
A sorozat fémdarabokból vagy
neoncsövekből megmintázott
elemei gyakran spirálformában
kúsznak fel Merz iglukupolaépítményeinek fém
tartószerkezeteire.
Konvergens hányados-sorozat:
Attól függően, hogy a sorozat n. tagját az n+1. vagy az
n-1. taggal osztjuk, egy 0,618-hoz vagy 1,618-hoz konvergáló
hányadost kapunk. Miért? Mit jelent az „1” különbség?
„Ami fent az lent”
(Tabula smaragdina)
Filozófiai értelemben mit jelenthet
egy sorozat határértéke?
Talán egy „végtelen közelítést”.
Az aranymetszés hányadosa, mivel
a természetben mindenhol
megtalálható és az emberi
esztétikának is leginkább
megfelelő, legharmonikusabb
„arány-érték”- tekinthető akár a
követendő, „ideális”, isteni érték
metaforájának.
Vajon elérjük-e egyszer majd a
végtelenben? Vagy Isten mindig
pont „1”-gyel jár előttünk?

similar documents