Nøgletal for højtuddannedes værdi for virksomheder

Report
Højtuddannedes værdi for virksomheder
- Nøgletal
Hovedkonklusioner og
nøgletal
Hovedkonklusioner og nøgletal
Velstand og øget produktivitet
•
Velstanden i Danmark vil stige betydeligt i form af øget BNP, hvis en større andel af
de privatansatte har en videregående uddannelse - jo højere uddannelse, des større
produktivitet.
•
Samlet set er fælleseffekten* (den gevinst der tilfalder virksomheden udover den
værdi faglærte tilfører) for alle med en kort videregående uddannelse 250.000 og
500.000 for alle med lang videregående uddannelse.
•
Flere højtuddannede privatansatte vil forbedre virksomhedernes produktivitet og
dermed styrkes Danmarks konkurrenceevne, idet øget produktivitet vil føre til, at
produkter kan produceres til en lavere pris (eller alternativt i en bedre kvalitet).
* Den del, der tilfalder virksomheden som højere produktivitetsgevinst. Det måles i forhold til en
faglært, så alle tal for fælleseffekter skal ses som hvad der ligger udover den fælleseffekt, der tilføres
virksomheden udover den værdi en faglært tilfører.
Hovedkonklusioner og nøgletal
Vækst og værdiskabelse
Virksomheder, der ansætter deres første akademiker udvikler sig efterfølgende mere
positivt end sammenlignelige virksomheder, der fortsætter deres drift uden
højtuddannet arbejdskraft
Gennemsnitlig vækst i antal ansatte for virksomheder, der ansatte deres første
højtuddannede medarbejder:
•
•
I perioden 1995-2001: 5,5 medarbejdere
I perioden 2001-2008: 7,9 medarbejdere
Øget gennemsnit i antal ansatte for virksomheder, der er fortsat uden højtuddannede
medarbejdere:
•
•
I perioden 1995-2001: 0,4 medarbejdere.
I perioden 2001-2008: 1,7 medarbejdere
Hovedkonklusioner og nøgletal
Potentiale
Der er et betydeligt potentiale for anvendelse af højtuddannet arbejdskraft –
i den private sektor.
•
4.104 virksomheder (7,7 pct. af samtlige privat virksomheder), har i perioden
2001‐2008, ansat deres første højtuddannede (7.117 nyansatte højtuddannede, heraf
1.935 ingeniører og 5.182 øvrige)
•
12,2 pct. af den privat arbejdsstyrke i Udvikling Fyn kommuner er højtuddannede.
Hovedkonklusioner og nøgletal
Eksempler på fremtidigt potentiale ved ansættelse af højtuddannede
(med udgangspunkt i nuværende udvikling og tal)
•
•
•
Hvis 10 pct. af de små og mellemstore virksomheder, som i dag ikke har
højtuddannet arbejdskraft, ansætter en højtuddannet, vil virksomhederne ud fra en
gennemsnitsbetragtning om 5 år have ca. 39.000 flere ansatte.
Det svarer til en merbeskæftigelse på ca. 30.000 i forhold til, hvis virksomhederne
fortsætter deres drift uden højtuddannede (IDA, 2012).
Ved et uddannelsesløft i den private sektor på 1%-point vil totaleffekten være 8.4
mia. kr. (2012-kr), hvoraf 4,1 mia. kr. inddrives som skatter.
NB: tallene kan ikke anses for værende prognoser, men skal anses som værende
eksempler tiltænkt til at illustrere størrelsesordener.
Hovedkonklusioner og nøgletal
Højtuddannedes bidrag bunder i kompetencer vedrørende følgende forhold:
•
Tilføre af ny viden, som virksomheden ikke har kendskab til i dag, men som kan have
stor økonomisk betydning for den enkelte virksomhed. pågældende viden.
•
Netværk og kendskab til vidensinstitutioner, universiteter og offentlige
myndigheder. Herunder muligheder for bistand og kendskab til konkrete
vækstfremmende initiativer.
•
Kendskab og erfaring med nye metoder og teknikker til problemløsning og måder at
anskue virksomhedens udfordringer på. Den højtuddannedes kompetencer vil samlet
set løfte virksomhedens eksisterende kompetenceniveau. Innovation.
Produktudvikling og mere effektiv tilrettelæggelse af eksisterende produktion.
SMV’ere med op til 50 ansatte får tilført innovationskraft, når der ansættes en
højtuddannet. De har 2-3 gange så stor sandsynlighed for at udvikle nye produkter og
services.
Definitioner
Virksomheder inddelt i størrelse:
•
•
•
SMV: Små og mellemstore virksomheder, som har under 100 ansatte ved start og slut
i den studerede periode.
SVH: Store virksomheder som har 100 ansatte eller derover ved start og slut i den
studerede periode.
Øvrige: Omfatter virksomheder, der i den studerede periode går fra at være SMV til
at være stor virksomhed, og virksomheder, som går fra at være stor til SMV.
Videregående uddannelser:
•
•
•
KVU: korte videregående uddannelse (2 år ved heltidsstudie)
MVU: Mellemlang videregående uddannelse (3-3½ år)
LVU: Lang videregående uddannelse: (5 år)
Sammenholdning af virksomhedernes produktivitet med deres andel af
medarbejdere med en videregående uddannelse
•
•
Herudfra beregnes hvor meget af værditilvæksten der tilfalder de højtuddannede
som højere løn, og hvor meget der kommer hele virksomheden til gode.
Det sidste kaldes fælleseffekten - Den del, der tilfalder virksomheden som højere
produktivitetsgevinst. Det måles i forhold til en faglært, så alle tal for
fælleseffekter skal ses som hvad der ligger udover den fælleseffekt, der tilføres
virksomheden udover den værdi en faglært tilfører.
Tabeller og grafer
Forventet effekt ved ansættelse af højtuddannet
arbejdskraft
De forventede effekter ved ansættelse af højtuddannet arbejdskraft er illustreret i
figuren, som også viser de 3 virksomhedsmæssige udviklingsforløb, der er fokus på i
analyserne.
Vækst i beskæftigelse og værdiskabelse
Følgende tabel illustrerer, hvordan udviklingen har været i antal virksomheder
og ansatte for de tre typer af virksomheder i perioden 2001-2008.
4.104 virksomheder (7,7 pct. af samtlige privat virksomheder), har i perioden
2001‐2008, ansat deres første højtuddannede
Kun virksomheder som eksisterer i både 2001 og 2008 indgår.
Vækst i beskæftigelse og værdiskabelse
Nedenstående tabel viser (for alle typer virksomheder), den
beskæftigelsesmæssige udvikling i perioderne 1995‐2001 og 2001‐2008.
Værditilvækst i den private sektor
Effekt på produktivitet
Virksomheder, der enten har eller ansætter den første højtuddannede, har
en højere produktivitet, end virksomheder uden højtuddannet arbejdskraft.
Tabellen viser virksomhedernes gennemsnitlige produktivitet opgjort som
værditilvæksten pr. beskæftiget i virksomheden i 2008.
Oplysninger om værditilvækst stammer fra Danmark Statistiks ʺGenerelle firmastatistikʺ, hvor der ikke
findes oplysninger på samtlige virksomheder, som indgår i analyse og tabeller vedrørende antal ansatte.
Der er produktivitetsoplysninger for ca. 75 pct. Af SMV og 95 pct. af SVH.
Højtuddannede i den private sektor
Nedenstående model viser i procent antal virksomheder i den private sektor
med højtuddannet arbejdskraft
Højtuddannede i den private sektor
Antal beskæftigede i den private sektor efter uddannelseslængde og –
retning
Andelen af privatbeskæftigede efter
uddannelseslængde og -retning
Andelen af privatbeskæftigede efter uddannelseslængde og -retning.
Eksempelvis er 49,6 % af KVU SUND privatansatte; dvs. de øvrige 50,4 % (ikke
vist) er offentligt ansatte. Og så fremdeles
Effekterne af højtuddannede fordelt på
uddannelser
Både egeneffekten og fælleseffekten stiger, jo længere uddannelsen er, dvs. jo højere
uddannelse, jo højere produktivitet.
Det er dog især fælleseffekten, der stiger. For de korte videregående uddannelser udgør
fælleseffekten 250.000 pr. privatansat fuldtidsbeskæftiget, men for de lange
videregående uddannelser er effekten dobbelt så stor, nemlig 500.000 pr år.
Effekterne af højtuddannede fordelt på
uddannelser
Egen- og fælleseffekt for LVU opdelt på fagområde, privat sektor samlet
Eksempel på totaleffekt for hele den private sektor
ved et uddannelsesløft
Nedenfor vises eksempler for omregning af totaleffekt for hele den private sektor ved et
uddannelsesløft på 1%-points. Totaleffekten er 8.4 mia. kr. (2012-kr), hvoraf 4,1 mia. kr.
inddrives som skatter.
Løftet på 5,1 procentpoint, som forudsat i regeringens mål, vil derfor kunne finansiere
begge grupper og en lang række offentlige ansatte derudover.
Det skal understreges, at eksemplerne kun er tiltænkt at illustrere størrelsesordener.
Der er ikke tale om en prognose, der hævder, at den samlede økonomi tilsiger
muligheden for en skattefinansieret udvidelse af det offentlige forbrug.
Baggrundsdata
Datamateriale og reliabilitet (1/2)
Datamateriale er hentet fra nedenstående tre analyserapporter
•
”Højtuddannedes værdi for små og mellemstore virksomheder”, udarbejdet
af Ingeniørforeningen IDA og Rambøll Management i samarbejde med Dansk
Metal, Dansk industri, DJØF samt AF Viborg, 2004
–
–
•
Konklusion: Det kan i høj grad betale sig for SMV’er at ansætte akademikere
Data indhentet fra perioden 1995-2001
”Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi”, udarbejdet af
Ingeniørforeningen IDA, 2012
–
–
–
–
En ajourføring af analyse fra 2004
Udvidet fokus til også at omfatte større danske virksomheder
Analysen er metodisk tilpasset så den er sammenlignelig med den tidligere analyse
og nu dækker en periode på 13 år (1995-2008).
Data er indhentet fra 2001-2008
Datamateriale og reliabilitet (2/2)
•
”Flere højtuddannede i den private sektor øger produktivitet og vækst”,
udarbejdet af Centre for Economic and Business Research, CBS,
offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 2013
–
–
–
–
Analysen sammenholder virksomhedernes produktivitet med deres andel af
medarbejdere med en videregående uddannelse.
Formål: Udgangspunkt i Danmarks Nationale innovationsstrategi. Sætte kroner
og ører på den ekstra produktivitet, som højtuddannede skaber i den private
sektor. Lave en beregning som viser den samlede stigning i BNP, hvis
målsætningen nås.
Konklusion: velstanden i Danmark vil stige betydeligt i form af øget BNP, hvis en
større andel af de privatansatte har en videregående uddannelse. Dvs. jo
højere uddannelse, des større produktivitet. Flere højtuddannede privatansatte
vil forbedre virksomhedernes produktivitet og dermed styrkes Danmarks
konkurrenceevne, idet øget produktivitet vil føre til, at produkter kan
produceres til en lavere pris (eller alternativt i en bedre kvalitet).
Danmarks innovationsstrategi: Regeringen har i sin nye innovationsstrategi som
mål, at Danmark i 2020 skal være i europæisk top-5 hvad angår andelen af
højtuddannede i den private sektor.

similar documents