Samtale med barn

Report
Samtale med barn
Handlingskompetanse i arbeidet med
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
26 og 27 oktober 2011
Høgskolelektor Greta Sviggum
1
Gjennomgang av 100 saker av barn mellom
7 og 12 år viser at det ikke har vært direkte kontakt
mellom barnet og saksbehandler:
•
•
70% av sakene i 2009
40% av sakene i 2000
Masteroppgave ved NTNU av Berit Skauge
(leder av barnevernsvakta i Trondheim)
2
Samtale med barn
• Hva er mitt ståsted/forforståelse
• Barnets forståelse
• Kontekst/ relasjon
• Gjennomføring av samtalen
• Noen eksempler på metodisk tilnærming
3
Hvordan er din erfaringsryggsekk?
4
Forforståelse…
• Kulturelle virkelighetsoppfatninger:
menneskesyn, etisk grunnsyn,
verdier og normer
• Individuelle tenkemåter og
leveregler, selvforståelse
• Faglige teorier, modeller, metoder
•
(Røkenes og Hansen, 2003)
5
6
7
Ulike perspektiv – ulike
virkeligheter
8
Ulike briller…
9
Vi er det vi ser….
10
Betænk
når du ørkesløst vandrer om
i kategorienes lænke
Det er
dine egne tanker
som forhindrer deg i
å tænke
(Piet Hein)
11
Hva er min referanseramme i forhold til
disse begrepene i denne sammenhengen…
• Omsorg
• Overgrep
12
Barnets forståelse…
13
Barnets forståelse…
•
•
•
•
•
Hva har barnet forstått av situasjonen
Opplevelser, tanker og følelser
Begreper på det språkløse
Sortere /plassere ansvar
Barnets tendens til å svare det han/hun
tror den voksne forventer
• Ikke ta for gitt at vi vet…
14
Se barnet i sin kontekst…
15
• To ulike kontekster – to ulike meninger og
betydninger
• Å endre praksis handler om å endre både
tanker og følelser
• Dialog
• Prosess fra et utenfra- til et
innenfraperspektiv
16
Se barnet i forhold til
relasjonene det inngår i
• Selv om foreldre ikke fysisk er tilstede, er
de tilstede i barnet
• Andre viktige relasjoner
17
18
• Barnets sjølforståelse/oppfatning om hvem
de er utvikles i relasjoner
• Fokus og bevissthet på oss sjøl og vår
rolle
• Våre holdninger og måter vi møter barnet
på
19
Undring…
20
• Erkjenne egen begrensning i forståelsen av den
andre
• Ha et utviklingsperspektiv på seg sjøl, egne
holdninger, verdier og væremåte
• Forfektede verdier og bruksverdier: samsvar?
• Holdninger og følelser nært forbundet
• Hvordan ser jeg den andre?
21
Mål med samtalen
• La barnet få oppleve å bli sett, hørt og
bekreftet
• Barnets egen subjektive fortelling
• Sikre barnets psykiske utvikling!
22
Brukerorientering
Orientere seg mot brukerne?
eller -
samarbeide
med
brukerne?
23
Tilrettelegge
for..
Barn har RETT til
å bli hørt
Ikke PLIKT til å
fortelle.
24
Forberedelse
• Hvem snakker med barnet?
• Hvem skal være med i samtalen?
• Evt støttepersoner?
• Gode rammer for samtalen
•
(Øvreeide, 2009)
25
Planlegging
•
•
•
•
•
Hva er formålet med samtalen
Hvilke tema antas å være viktig for barnet
Hva kan barnet ha forstått av det som skjedde
Hvordan har barnet det nå
Hvilke forestillinger og forventninger har barnet
om hva som skal skje videre?
• Hva kan og bør gis av informasjon?
• Hva trenger du å få av informasjon fra barnet?
•
(Øvreeide, 2009)
26
Gjennomføring
Fem støttende elementer i gjennomføring av samtalen:
• Følge barnets initiativ og oppmerksomhetstilstand
• Tilføre noe relevant og nyttig for barnet
• Gi rom til barnet slik at det kan organisere seg
• Skape rytme og turtaking i samtalen
•
Ta tydelig ledelse og struktur for samtalen
•
(Øvreeide, 2009)
27
• Om å kunne lytte når barn snakker
• Og å kunne snakke slik at barn lytter
28
Faser i samtalen
•
•
•
•
Etablere kontakt
Utveksle informasjon
Utdype og utfylle barnets fortelling
Oppsummering avslutning
29
Hvordan nærme oss barnets
forståelse…
• ”Det tredje” eller noe ”mellom”
som hjelp til å ha barnets konkrete uttrykk
som felles fokus og utgangspunkt for
videre samtale
30
Hvordan finne uttrykk for barnets inntrykk
31
Noen eksempler på tilnærming
I tillegg til ordene – ha noe mellom (det tredje)
• Familietegning
• Tegne/male – barnet alene eller sammen
• Tegne portrett - omriss av kroppen
• Klippe og lime. Eks. esker
• Bøker med referanse til tema..
30
•
•
•
•
Hånddukker
Foto
Leire
Reflekterende team
33
Ulike nivå i samtalen
• Konkret, ytre beskrivbart
• Det følelsesmessige nivået
• Barnets mestring
34
Måter å stille spørsmål på..
•
•
•
•
•
Benevnelser
Gjentakelse og bekreftelse av det barnet sier
Parallelle historier
Åpne setninger og spørsmål
Bruk hypoteser og utsagn som kan gi
gjenkjennelse
• ”Ja” , ”Fortell mer”
35
• Barn kan ofte ikke svare på direkte
spørsmål og blir da opptatt av å finne et
svar de tror den voksne vil ha
36
Noen eksempler på ”Det tredje”
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
• Forskning viser at barn ønsker og
forventer å bli hørt
• Gi barnet mulighet til å delta med sin
historie
• Ingen fasit eller gullstandard
• Ikke først og fremst metode- men
en god samtale er en levende prosess….
58
• Gode samtaler handler om å ha ryddet i eget
rom
• Og å formidle til den andre at jeg ønsker å gi
rom til deg og din fortelling
• Å gjøre feil kan snus til det beste vi har fått til..
59
Essensen…
Kraften i
å få bli
settsom
den en er!
60
Takk for meg!
61
Kilder
•
•
•
•
•
•
•
•
Bae (1988) Voksnes definisjonsmakt og barns selvopplevelse
Juul og Jensen (2003) Fra lydighet til ansvarlighet
Hundeide (2003) Barns livsverden
Kinge (2006) Barnesamtaler
Kinge (2008) Empati hos voksne i møte med barn med spesielle behov
Løvlie –Schibbye (2002) En dialektisk relasjonsforståelse,
Røkenes og Hanssen (2002) Bære eller briste.
Sviggum, (2000) Med mor og far i to hushold
Øvreeide (2009) Samtaler med barn
62

similar documents