Anki Udd, Makten över tiden

Report
LEDARNA
SVERIGES CHEFSORGANISATION
Stressad?
Makten över tiden
Anki Udd, [email protected]
Ledarskapsexpert
Begriplighet = effektivitet
”
Tid är en bristvara som måste utnyttjas väl om en chef ska bli
effektiv.
Nyckeln till effektiv tidshantering är att veta vad man vill uppnå
med arbetet.
Ur boken Ledarskap i organisationer, 2012 Gary Yukl
Gary Yukl
ÄR DET ANNORLUNDA ATT
VARA CHEF IDAG I JÄMFÖRELSE
MED 10-15 ÅR TILLBAKA I TIDEN?
CHEFERS SITUATION
•
Hög förändringstakt
•
Bredare ansvarsområden
•
Individualisering
•
Oklara roller/rollkonflikter
Källa: Lund University Commissioned Education
Chefens
chef
Arbetsgivare
Brukare & kunder
CHEFEN
Värderingar & normer
Förutsättningar
Medarbetare
Verksamhet
Organisation
INVÄRLD
OMVÄRLD
Globalisering
Teknikutveckling
Individualisering
TILLGÄNGLIGHET & GRÄNSLÖSHET
9 AV 10
CHEFER LÄSER MAIL PÅ KVÄLLAR OCH HELGER
Meeting Quality Index , 3S
57%
Uppger sig vara mindre
stressade av att vara uppkopplade
Ledarna 2011
”Det handlar nog inte om att få skarpare
gränser utan att hitta
bra sätt att hantera gränslösheten”
Christin Mellner, arbetslivsforskare och doktor i psykologi vid Stockholms universitet
50%
av alla möten saknar tydligt syfte och
mål
Meeting Quality Index , 3S
”
Människor klagar ofta över brist på tid när
brist på riktning är det verkliga problemet.
Zig Ziglar
Källa: Dagens Industri 2014-05-19
HÅLLBARA CHEFER
•
•
•
VAD?
VARFÖR?
HUR?
CHEFER SOM VILL
OCH KAN VERKA SOM
CHEFER ÖVER TID
DEFINITION AV HÅLLBAR CHEF
•
•
•
•
•
•
•
•
Psykiskt välbefinnande
Låg utmattning
Låg cynism
Effektivitet
Hög energi och engagemang
God allmänhälsa
Få/inga negativa effekter på privatliv
Vilja att fortsätta som chef
KÄLLA: LUND UNIVERSITY COMMISSIONED EDUCATION
KÄLLA: Aaron Antonovsky
KASAM (en känsla av sammanhang)
BEGRIPLIGHET
Jag vet
Hälsa
Välbefinnande
Jag kan
HANTERBARHET
Jag vill
MENINGSFULLHET
GOD SJÄLVINSIKT
BALANS MELLAN ARBETE
OCH PRIVATLIV
TYDLIGHET: UPPGIFT,
ROLL, ORGANISATION
SAMBAND ANSVAR/
BEFOGENHETER
STÖD I
ORGANISATIONEN,
EGEN CHEF
ORGANISATIONSKULTUR
HÄLSOSAM
LEDARSKAPSROLL
HÅLLBARA
CHEFER
SLUTSATS
YTTRE, ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR HAR
STÖRRE SAMBAND MED HÅLLBARA CHEFER ÄN DE
INDIVIDUELLA ASPEKTERNA.
Chefen gör skillnad
Vem vill bli chef?
Källreferens: Aronsson, G., Bejerot, E., & Härenstam, A. (2012).
Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare. Samband mellan
illegitima arbetsuppgifter och stress kartlagt i enkätstudie.
Läkartidningen, 48, 2216-2219.
ONÖDIGA UPPGIFTER
Hur ofta har du arbetsuppgifter som du undrar över om de…
Dagligen/
varje vecka
… alls skulle behöva göras eller
kunde göras med mindre
ansträngning om saker och ting var
annorlunda organiserade?
18 %
33 %
… alls borde finnas eller kunde
göras med mindre ansträngning om
andra i din omgivning gjorde färre
misstag?
13 %
29 %
… är vettiga och meningsfulla?
14 %
27 %
… egentligen behöver göras
överhuvudtaget?
11%
0%
Dagligen
23 %
22 %
27 %
20%
27 %
18 %
40%
Varje vecka
20 %
31 %
31 %
35 %
60%
Varje månad
80%
Mer sällan
3
51 %
5
42 %
6
8
100%
Aldrig
41 %
38 %
Källreferens: Aronsson, G., Bejerot, E., & Härenstam, A. (2012). Onödiga och
oskäliga arbetsuppgifter bland läkare. Samband mellan illegitima arbetsuppgifter
och stress kartlagt i enkätstudie. Läkartidningen, 48, 2216-2219.
OSKÄLIGA UPPGIFTER
Hur ofta har du arbetsuppgifter som du menar…
… borde göras av någon annan person eller
yrkesgrupp
18%
31%
23%
Dagligen/
varje
vecka
5%
23%
49%
… att det inte är rätt att de hamnat hos dig
6%
22%
28%
38%
7%
28%
… kräver mer än vad som rimligen kan förväntas
av dig
7%
17%
18%
46%
12%
24%
… försätter dig i obehagliga situationer
2% 12%
17%
54%
14%
14%
0%
20%
Dagligen
40%
Varje vecka
60%
Varje månad
80%
Mer sällan
100%
Aldrig
Källreferens: forskningsprojektet CHEFiOS som bedrivs vid Göteborgs
Universitet under ledning av professor Annika Härenstam. Referens:
Östebo, A. & Härenstam, A. (2013) Så skapas goda jobb och en väl
fungerande verksamhet i offentlig sektor. Se även www.chefios.gu.se.
UPPFYLLA ÅTAGANDEN
I vilken utsträckning är du nöjd med dina möjligheter att på ett säkert och tillfredställande
sätt uppfylla dina åtaganden inom följande områden?
24%
Arbete inom den löpande verksamheten
50%
14%
Kvalitetsarbete
42%
12%
Administrativt arbete
Arbete med medarbetarnas sjukskrivningar och
rehabilitering
13%
Budgetarbete
12%
16%
44%
16%
Arbetsmiljöarbete
Totalt 4:or
och 5:or
43%
22%
17%
22%
18%
2%
18%
2%
25%
35%
9% 1%
27%
2%
19%
74%
58%
58%
54%
6%
48%
35%
26%
20%
7%
47%
Långsiktig planering och utveckling av verksamheten
10%
Jämställdhetsarbete
12%
Arbete med kompetensutveckling för medarbetarna
11%
0%
I mycket hög grad
37%
20%
33%
32%
33%
20%
I ganska hög grad
25%
40%
Varken eller
60%
I ganska låg grad
27%
6%
14%
8%
26%
80%
5%
100%
Inte alls
46%
45%
43%
ORGANISATORISKA STYRBRISTER
Aldrig/nästan
aldrig + sällan
Om du tänker på det senaste halvåret, hur ofta har följande förekommit i ditt arbete som chef?
Att du har svårt att få en tydlig bild av vad du
som chef ansvarar för.
23%
Att du har svårt att överblicka beslutsvägarna i
organisationen.
16%
Att du måste anpassa dig till hårt styrda krav på
likformighet med begränsad möjlighet att
påverka.
11%
Att beslut som tas högre upp i organisationen är
mycket svåra eller omöjliga att genomföra i din
verksamhet.
10%
0%
Aldrig/ nästan aldrig
Sällan
31%
27%
32%
26%
Ibland
19%
34%
24%
20%
13% 3% 1%
29%
22%
41%
40%
Ofta
60%
19%
80%
Alltid/ nästan alltid
Källreferens: Eklöf M, Pousette A, Dellve L, Skagert K, Ahlborg jr G (2010). Gothenburg Manager Stress Inventory (GMSI). ISM-rapport 7. Göteborg: Institutet för Stressmedicin
5%
5%
5%
54%
1%
46%
1%
37%
1%
34%
100%
Ej aktuellt
”
Det finns så mycket forskning som sätter
fokus på frågan: Hur ska en bra chef vara?
Vi frågar istället: Hur ska en organisation se
ut som man kan vara en bra chef i?
Annika Härenstam
Professor i arbetsvetenskap Göteborgs Universitet
Ur boken Ett hållbart arbetsliv – om organisation och ledarskap
HUR?
•
•
•
•
•
•
Lokalt utvecklingsarbete
Anpassa till verksamheten
Medvetandegöra
Förväntningsavklara
Ständigt pågående process
Uppdragsdialog
WWW.HÅLLBARACHEFER.NU
DIALOGVERKTYGET:
PÅ RÄTT VÄG
TACK!

similar documents