Att leda workshops

Report
Att leda workshops
Workshopledaren stöttar och
uppmuntrar gruppen
Workshopledarens roll är att leda arbetet framåt
och hjälpa gruppen att behålla fokus på ämnet för
workshopen, så att resultat jobbas fram
Under workshopen stödjer workshopledaren alla
deltagare att göra sitt bästa genom att uppmuntra
alla att delta samt betona var och ens ansvar för
helheten
Före workshopen
• Träffa processledaren, och eventuella andra
workshopsledare för att planera workshoparna i
detalj
• Definiera vilken process som ska analyseras
• Säkra att lokal är bokad, och att ni har all
utrustning som krävs för att genomföra en
workshop
• Skicka ut agendan och annan relevant
information till deltagarna i förväg, så att de kan
förbereda sig
I do art
• I = Intention
Vad är syftet med dagens workshop?
• D.O = Desired Outcome
Vad är målet med dagens
arbete? Vad är det bästa som skulle kunna komma ut?
• A = Agenda
Hur ser agendan ut för förmiddagen?
Vad ska du säga och i vilken ordning? Vilka ämnen och
frågor ska du ta upp?
• R = Roles
Vilka roller har vi? Vem är du och vem är
den du pratar med? Behöver vi sätta upp några
förhållningsregler/ramar för dagen?
• T = Time
Hur lång tid får de olika momenten ta?
För att få ut det mesta av förmiddagen bör du sätta en
tidsgräns. Vi arbetar ofta effektivare under tidspress helt
enkelt.
Under workshopen
• Håll gruppen fokuserad på uppgiften
• Parkera känsliga (eller irrelevanta) diskussioner
på ett blädderblock
• Se till att gruppen håller tiderna
• Sammanfatta diskussionen när du känner att det
är motiverat eller du vill få gruppen att gå framåt
• Håll koll på om någon ser förvirrad ut, så att du
kan förtydliga diskussionen
• Sammanfatta efter varje delmoment, för att få
gruppen med dig
Problemanalys
• Förståelse för ursprunget, rotorsaken till
problemet
• Diagnostisera problemet grundligt genom att
fokusera på orsaken och inte konsekvenserna
(verkan)
• Ställ frågor för att försöka hitta och förstå var det
kan gå fel, vilka konsekvenser det får och vilka
som påverkas.
I slutet av workshopen
• Sammanfatta hela dagen, och gå även igenom de
parkerade frågorna. Berätta för gruppen hur
dessa frågor kommer hanteras.
• Gå igenom eventuella to-do’s och dead-lines om
några sådana har delats ut under dagen
• Bekräfta tid och plats för nästa workshop, eller
nästa steg I processen
• Fråga gruppen vad som gick bra, och vad vi kan
göra bättre nästa gång vi träffas
Praktiska tips för en lyckad workshop
• Var uppmärksam
• Lyssna aktivt
• Led tillbaka deltagarna till huvudspåret när
diskussionerna flyter ut
• Var uppmärksam på när processteg saknas
• Undvik att hamna i lärarrollen
• Dra nytta av din egen okunskap
• Försök formulera problem positivt
• Att använda "Hur” istället för "Varför det"
Tips för att engagera deltagarna
•
•
•
•
•
•
•
Ställ öppna frågor
Spegling
Lyssna aktivt
Beröm gruppen och deltagarna när de jobbar bra
Var tyst
Returnera frågor och bolla vidare
Sammanfatta delmoment och ställ sedan en fråga
som för processen framåt
Tips för att stimulera diskussion
• Föreslå en bensträckare
• Ställ dumma frågor
• Gör en snabb undersökning T.ex: Håller alla med
om att…?
• Gå ner på detaljnivå med en idé som du får från
en deltagare
• Försök komma på frågor som du tror att gruppen
skulle vilja ställa
• Var stödjande
• Be en av deltagarna summera
• Omformulera frågeställningar
Erkänn konflikter och skapa insikt
Ibland uppstår olika former av konflikter under en workshop.
Behåll lugnet och försök förstå parterna.
Så här kan du göra om:
• Någon/några dominerar workshopen – bjud aktivt in
alla att bidra och ge alla lika mycket uppmärksamhet
• Personliga konflikter uppstår – fokusera på mötets syfte
och engagera resten av gruppen
• Workshopen eller arbetssättet ifrågasätts – var tydlig
med plan och syfte och förklara hur arbetssättet ska leda till
resultat
• Gruppen fastnar i detaljdiskussioner – fråga hur
diskussionen bidrar till workshopens syfte eller föreslå att
frågan ”parkeras”
• Total förvirring uppstår i gruppen – ta en paus och
reflektera över anledning och andra angreppsvinklar
Dela gärna på rollen som
workshopledare
• En kan leda gruppen framåt medan den
andra dokumenterar och fokuserar på
gruppens interaktion –
• Under workshopen kan rollerna med
fördel bytas
• Uppstår oklarheter eller problem kan
workshopledarna bolla idéer och
lösningar med varandra – ta en paus!
• Arbete i mindre grupper leds lättare av
flera personer
Driv processen framåt med stöd av ett
antal grundläggande tekniker
Brainstorma
• Ange syftet med momentet klart och tydligt och upprepa det
löpande
• Uppmuntra alla att delta
• Kritisera och värdera inte- alla idéer är värdefulla
• Ändra processen före och efter men inte under själva
brainstormingen
Gruppera och sortera
• Om möjligt, sätt grupperingsrubriker på förhand – helst av
gruppen.
• Gruppera det som kommit fram – låt gärna gruppen göra det
själv; var annars noga med att grupperingen är förankrad.
• Vid behov, sätt nya rubriker för ökad tydlighet
Prioritera
• Låt gruppen definiera kriterier för vad som är viktigt. Knyt an till
syfte/mål med workshopen. Vid skiljaktigheter använd t.ex.
prickar.
Varva arbetsformer för bästa dynamik
Arbete i
plenum
Grupparbete
Enskilt
arbete
Bikupa
Dominanta deltagare
• Söker ofta bekräftelse, så försökt bekräfta dem,
eller visa att du respekterar deras åsikter på
• Säg att det också kan finnas andra åsikter i
gruppen, så att alla känner sig respekterade
• Uppmuntra andra deltagare att säga sina åsikter
• Sätt gränser på ett trevligt sätt
• Om det är nödvändigt, prata med personen under
en bensträckare
• Låt det inte bli en tävling
Ointresserade deltagare
• Tillåt inte någon att bara vara en passiv deltagare
• Försäkra dig om att de inser fördelarna med att
delta
• Betona (för alla) vikten av att alla deltar
• Visa att du är intresserad av dem och deras
åsikter
• Uppmuntra dem att delta så tidigt som möjligt
• Be om just deras åsikt (fast utan att överbetona
deras inflytande)
• Ge dem positiv feedback när de deltar
Deltagare som är tysta, blyga,
beroende av andra eller tröga
• Försök få deras förtroende och ge dem
självförtroende
• Se deras styrkor och svagheter
• Ge dem uppgifter som du vet att de klarar av
• Ställ frågor som du vet att de kan svara på
• Ge dem tillfälle att visa att de kan inför de
andra deltagarna
• Coacha dem utanför workshopen
• OBS: Ställ dem aldrig framför gruppen!!!
Deltagare som bara ser problem
• Bekräfta hans eller hennes problem
• Om klagomålet är rimligt, visa att du förstår
problemet och berätta vad du ska göra åt det
• Om du känner att problemet inte är rimligt och
inte hör hemma i processen kan du fråga om det
är något de andra deltagarna också känner
• Om den som klagar fortfarande insisterar,
bekräfta hans/hennes rätt till sin åsikt och
fokusera gruppen på nästa steg i processen
• Parkera problemet på ett blädderblock
• Prata med personen utanför workshopen
Pratiga deltagare
• Dra in dem i den workshopen som du leder
• Använd kroppsspråket: ögonkontakt och små
gester som visar ditt missnöje
• Flytta fysiskt närmare, det brukar avskräcka de
som pratar
• Utnyttja när någon annan pratar, och be dem
vara tysta så att andra kan göra sina röster hörda
• Gör det alltid på ett trevligt sätt
• Om du delar upp gruppen, skilj pratarna åt
• Prata med dem under en paus vid behov
Om deltagare blir osams
• Bekräfta vad de som är osams har sagt,
sammanfatta och gå vidare, eller gå tillbaka till
utgångspunkten
• Påminn deltagarna om varför de är där, vilken roll
de har och vad ni har för uppgift
• Ta en bensträckare
Att hantera en aggressiv grupp
• Bekräfta gruppens känslor i början av mötet
• Ge gruppen möjlighet att berätta varför de
känner som de gör, även om du redan tror att du
vet varför
• Räta ut eventuella missförstånd eller
missuppfattningar som kan vara grunden för
deras missnöje; de kanske är felinformerade!
• Bekräfta missnöjet om det finns giltiga skäl
• Om det är saker som ligger utanför gruppens
kontroll, kan du visa empati för gruppens känslor
- men också berätta att det inte kan hanteras på
det här sättet i workshopen
• Inrikta gruppen på uppgiften
Vad behöver du hjälp med?

similar documents