Kr*g Zdrowa Ziemia

Report
Sprawozdanie
z wykonania usługi badawczo-rozwojowej na podstawie wskazanego
w Deklaracji Uczestnictwa numer 263, problemu badawczego w ramach projektu
systemowego „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Działanie 8.2. Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji.
Wykorzystanie preparatu ProBio Emów do odwadniania
i unieszkodliwiania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych
oraz przetwarzania ich na nawóz mineralno-organiczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
• Początki tworzenia grupy 2006 rok
• Misja : „Zdrowa Ziemia i Jej mieszkańcy”
• Krąg Zdrowa Ziemia to inicjatywa społeczno –
gospodarcza wspierająca rozwój Probiotechnologii
• Zrzesza wiele niezależnych podmiotów niosących jedną
misję i przesłanie
Matthew Wood,
SCD ProBiotics, Kansas City LLC
Matthew Wood - amerykanin, założyciel i właściciel SCD ProBiotics był wieloletnim
współpracownikiem i uczniem Prof. Teruo Higi, z którym popularyzował ideę kompozycji
Pożytecznych Mikrorganizmów.
Po okresie edukacji Matthew Wood powrócił do swojego macierzystego kraju i rozpoczął
proces dalszego rozwoju pierwotnej koncepcji Prof. Higi.
W ten sposób udoskonalił formułę podstawowej kultury matecznej. Dodatkowo opracował
2 nowe kompozycje kultur matecznych :
SCD ProBio Plus (zwiększona ilość bakterii fototropowych)
SCD ProBio Food (kultura mateczna wykorzystywana do produkcji probiotyków dla zwierząt
i ludzi)
ProBiotechnologia SCD
ProBiotechnologia SCD (Probiotyczna Technologia SCD):
autorski sposób wytwarzania naturalnych kompozycji probiotycznych
(gr. pro bios – dla życia), na bazie Kultur Matecznych (Mother Culture
MC), tj. wyselekcjonowanych i odpowiednio skomponowanych
tlenowych i beztlenowych kultur mikroorganizmów, wzbogaconych
kompozycjami
minerałów
i
dodatków
roślinnych,
z
użyciem
strukturyzowanej wody i naturalnej pożywki, których zadaniem jest
korzystne, rewitalizujące oddziaływanie wobec środowiska.
ProBiotechnologia
ProBiotechnologia to jedna z naturalnych technologii
wykorzystująca
biologiczne
niemodyfikowane
kompozycji
genetycznie
pożytecznych
narzędzia
mikroorganizmów,
wspierających w zgodzie z prawami natury bioróżnorodność życia
roślin, zwierząt i ludzi, znanych na rynku pod nazwą ProBio Emy.
Rodzina ProBio Emów
Podstawowe informacje
• Wszystkie wyroby są w pełni naturalne, wytwarzane na bazie
naturalnych komponentów. Nie zawierają organizmów modyfikowanych
genetycznie.
• Wszystkie
preparaty
płynne
powstają
w
procesie
naturalnej
fermentacji, bez zastosowania konserwantów i innych środków
chemicznych
• Wszystkie
preparaty
płynne
są
w
pełni
i bezpieczne dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi.
biodegradowalne
Wróżnienie targowe
„DORBROSŁAW”
za ProBio EmyTM
Wyroby zwiększające
bezpieczeństwo pracy w
gospodarstwie rolnym
Rodzina ProBio Emów
Pasta do mycia rąk
• rewitalizacja wody
• oczyszczanie akwenów i cieków wodnych
• oczyszczanie powietrza
• zapobieganie zjawiskom epidemiologicznym po powodziach,
podtopieniach i zatruciu gleby
• oczyszczalnie ścieków
• wysypiska śmieci
• kompostownie
• trakcje ściekowe
• zieleń miejska
Dziękuję za uwagę
Sebastian Podstawka
Regionalne Centrum Mikroorganizmów
w Jastkowie k/Lublina
Jastków 25
tel. 601 927 727
tel. 81 5022124
mail: [email protected]
www.probiotics.pl

similar documents