Material

Report
INFORMATIONSSÄKERHET –
EN PATIENTSÄKERHETSFRÅGA
Rose-Mharie Åhlfeldt
Institutionen för Informationsteknologi
Högskolan Skövde
Bild 1
VEM ÄR JAG?
• Universitetslektor i Datavetenskap med inriktning
mot informationssäkerhet, Högskolan Skövde
• Läkarsekreterareutbildning 1979
• Disputerade 2008
 Information Security in Distributed Healthcare
- Exploring the needs for achieving patient safety and
patient privacy
• Forskar på helhet med hjälp av Vinnovas
meriteringsprogram ytterligare 1 år.
• Ingår i projektledarteamet i DOME-projektet
© Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan Skövde
Bild 2
VEM ÄR VÅRDEN TILL FÖR?
Huvudaktör
Övriga aktörer
• Patienten/medborgaren
• Vård- och omsorgspersonal och
en mängd andra intressenter
Effektiv och säker
informationshantering –
en förutsättning för att
uppnå patientsäkerhet.
Nationell E-hälsa –
strategin för tillgänglig och
säker information inom
vård och omsorg.
Bild 3
PATIENTSSÄKERHET
•
Definition av patientsäkerhet enligt SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen
•
•
•
skydd mot vårdskada - resultatet av åtgärder mot risker, tillbud och negativa händelser ger skydd
mot vårdskada
Definition vårdskada
• lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av hälso- och
sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd
En granskning av 2 000 slumpvis utvalda journaler visade att det kan vara upp till 100 000 patienter
som skadas och
3 000 som avlider till följd av en vårdskada varje år (Patientsäkerhetsutredningen, SOU 2008:117)
Bild 4
PATIENTINTEGRITET
• Finns ingen vedertagen definition av patientintegritet
• Definition integritet enl NE (2014)
• “Rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att
inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet).”
• Statens medicinetiska råd (2014)
• “Personlig integritet handlar bl.a. om att själv förfoga över information
om den egna personen, att ha rätten att behålla vissa saker för sig
själv”
© Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan Skövde
Bild 5
PATIENTSÄKERHET OCH
PATIENTINTEGRITET
•
•
•
•
En god vård ska bland annat kännetecknas av att den är patientfokuserad, jämlik och
säker.
Den ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och
integritet.
En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling
uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas.
Det ställer krav på att vårdgivare, verksamhetschefer och hälso- och
sjukvårdspersonal tillämpar den lagstiftning som reglerar patientens ställning och att
det finns ett ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som också
omfattar bemötande, information, delaktighet och kontinuitet (Socialstyrelsen, 2012)
Bild 6
MEN VERKLIGHETEN ÄR NÅGOT ANNAT…
© Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan Skövde
Bild 7
Bild 8
Bild 9
© Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan Skövde
Bild 10
ÖVERSIKTSBILD AV EN PATIENTPROCESS
© Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan Skövde
Bild 11
INFORMATIONSSÄKERHETSMODELLEN
Patientsäkerhet
Tillgänglighet
Patientintegritet
Riktighet
Konfidentialitet
Spårbarhet
Egenskaper
Informationssäkerhet
Säkerhetsåtgärder
Teknisk säkerhet
IT-säkerhet
Datasäkerhet
Fysisk säkerhet
Kommunikationssäkerhet
Administrativ säkerhet
Formell
Extern
Informell
Intern
Bild 12
DEF INFORMATIONSSÄKERHET
Säkerhet beträffande informationstillgångar
rörande förmågan att upprätthålla önskad
 Tillgänglighet
 Konfidentialitet
 Riktighet
 (Spårbarhet)
Ref: SIS (Handbok 550, utgåva 2, Terminologi för Informationssäkerhet)
Bild 13
LÄGESBESKRIVNING?
Bild 14
HOT OCH SÅRBARHETER
Hot
• Hot
 en möjlig orsak till en
oönskad händelse – har
inte inträffat
Sårbarhet
• Sårbarhet

svaghet i skyddet
Informationstillgångar
Skyddsåtgärder
Bild 15
“NYA” HOT OCH RISKER
Sociala medier
Mobila enheter
Molntjänster
Bild 16
EN SMART DAG
Bild 17
ARBETSLIV OCH PRIVATLIV FLYTER IHOP!!!!
• Mobilitet och att “alltid vara uppkopplad”
ger nya utmaningar för arbetsgivaren
• Vem äger din information?
• Myndigheter har sin e-post utomlands
Bild 18
VAD KAN VI GÖRA ÅT DET?
Bild 19
Säkerhetsåtgärder
Strategier/policy
Administrativ
säkerht
Utbildning
Ledningssystem
Brandväggar
Nätverkssäkerhet
Fysisk säkerhet
IPS
IT-säkerhet
Autensisering
Teknisk säkerhet
Åtkomstkontroll
Datasäkerhet
Kryptering
Loggning
Bild 20
ÅTKOMSTKONTROLL
Behörighetsmodell/Loggningsmodell
Begränsad
tillgänglighet styrd
av behörighet
Tillgänglighet
Fri tillgänglighet
under ansvar
Behörighetstilldelning
och behörighetskontroll
Den som tilldelar
behörighet har ANSVAR
Kontroll av loggar och
behörighet
Tillgång till information
under eget ANSVAR
System och administration för tilldelning och
kontroll av behörighet
System och administration för kontroll och
uppföljning av loggar
Kontroll av identitet (autentisering)
Tidstämpling
Bild 21
AUTENTISERING
KONTROLL AV UPPGIVEN IDENTITET
•
•
•
•
Lösenord
Smarta kort
Biometriska
Flerfaktorslösning
• Något man vet - lösenord
• Något man har - smart kort
• Något man är - tumavtryck, irisigenkänning, ansiktsigenkänning
Bild 22
STARKA LÖSENORD
IvE&C46w
I visit England and Canterbury for 6 weeks
Bild 23
LEDNINGSYSTEM
•
•
•
•
•
•
Fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten.
Skapa ordning och reda
Skapa säker ansvarsfördelning
Sätta fokus på analysarbetet
Systematisera förbättringsarbetet
Följa upp, utvärdera resultat, jämföra och värdera
Bild 24
LEDNINGSSYSTEM FÖR
INFORMATIONSSÄKERHET (LIS)
Bild 25
RISKBEDÖMNING
Systematisk sammanvägning
av sannolikheten för och
konsekvensen av att ett hot
inträffar.
Bild 26
PROCESSORIENTERING
•
Processbegreppet
•
En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund.
(Rentzhog, 1998)
•
•
•
•
•
Kundperspektiv – leverantörsperspektiv
Fokus på resultatet – dock inte alltid en fysisk produkt. Kan lika väl vara en tjänst el
liknande.
Återkoppling
Förbättrade processer
Processansats i vården är en förutsättning för att både vårdens aktörer och IT-system
ska kunna samverka över organisationsgränserna i syfte att tillföra ett värde för kunden
(patienten).
Bild 27
PROCESSTÖDET SPEGLAR VERKLIGHETEN
OCH KOPPLAR UNDERLIGGANDE SYSTEM
Bild 28
PROCESSTÖDET DRIVER PROCESSEN
OCH KOPPLAR SYSTEMEN
Bild 29
VISION OM FRAMTIDENS
INFORMATIONSSYSTEM I VÅRDEN
Vårdgivare ska ha tillgång till effektiva samverkande
informationssystem som stödjer en processorienterad vård
där patienten är en tydlig och aktiv medaktör
Bild 30
EFFEKTIV OCH SÄKER INFORMATIONSHANTERING – EN
FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT UPPNÅ PATIENTSÄKERHET
Säkerhet är ingen extra pålaga
Säkerhet är en normal del av verksamheten
Bild 31

similar documents