Försöksverksamhet med övningsskolor och

Report
Försöksverksamhet med
övningsskolor och förskolor
Kriterier
2010 05 04
Försöksverksamhet med
övningsskolor och
övningsförskolor
Syfte:
Höja kvaliteten i VFU bl a genom att
stärka kvaliteten i handledningen och i
kontakterna mellan högskola och
övningsskola/-förskola
Bygger på nuvarande
partnerskoleverksamhet och ramavtal
om VFU i Skåne mellan högskola.
Tillläggsavtal tecknas efter ansökan.
Kriterier för medverkan
2010 05 04
Stort antal studenter
Malmö högskolas ansvar
Övningsskolans/-förskolans ansvar
• placera många studenter på
samma skola/förskola.
• ta emot ett stort antal studenter
relaterat till sin storlek.
• ta emot flera studenter i samma
• placera studenterna så att de
antagningsomgång.
fullgör huvuddelen av sin
verksamhetsförlagda utbildning vid
övningsskola/övningsförskola.
Riktmärket är att det efter tre terminer ska finnas minst 20 studenter på en
övningsskola och minst 15 studenter på en övningsförskola inklusive
studenter från tidigare antagningsomgångar.
Stora övningsskolor/övningsförskolor förväntas ta emot ett större antal.
2010 05 04
Stort antal lärare/förskollärare med adekvat examen och
handledarutbildning
Malmö högskolas ansvar
Övningsskolans/-förskolans ansvar
• tillhandahålla så många handledare
• tillhandahålla vfu-lärare som
med handledarutbildning om minst 7,5
följer, examinerar och bidrar till
hp att var och en endast handleder ett
studenternas utveckling i samråd
fåtal studenter samt att dessa har
med handledaren och som gör
adekvat lärar- respektive
besök i varje vfu-kurs
förskollärarutbildning
• erbjuda utlokaliserad
handledarutbildning
• i dialog med högskolan upprätta en
plan för handledare att delta i
handledarutbildning om minst 7,5 hp
utifrån definierat behov
Riktmärket är att skolan/förskolan ska ha en handledartäthet som innebär att varje
handledare handleder högst två studenter per termin. Det stora flertalet handledare
på skolan respektive förskolan ska ha genomgått handledarutbildning om minst 7,5
högskolepoäng efter tre terminer (samtliga efter 5 terminer) som
övningsskola/övningsförskola.
2010 05 04
Särskilt yrkesskickliga lärares medverkan
Malmö högskolas ansvar
Övningsskolans/-förskolans ansvar
• organisera medverkan av lärare från
övningsskola/-förskola i metodiska
moment i i ämnesdidaktisk/
fritidshemspedagogisk/
förskolepedagogisk HFU samt
anordna seminarier för handledare i
ämnesdidaktik/fritishemspedagogik/förskolepedagogik.
• ge förutsättningar för att särskilt
yrkesskickliga lärare ska kunna
medverka i metodiska moment i
ämnesdidaktisk/fritidshemspedagogisk/förskolepedagogisk
högskoleförlagd utbildning.
• anordna seminarier om
professionsutveckling för handledare.
• anordna seminarier om
professionsutveckling för studenter
och handledarkollegor
2010 05 04
Särskilt yrkesskickliga lärares medverkan
Detta innebär att skolan/förskolan från och med år 1
- anordnar seminarier för samtlig personal om innebörden av övningsskola
och övningsförskola,
- leder seminarier om professionsutveckling på den egna skolan/förskolan
för såväl handledarkolleger som studenter,
- deltar i av högskolan anordnade seminarier i
ämnesdidaktik/fritidshemspedagogik/ förskolepedagogik
samt från och med år 2
- är beredd att medverka i metodiska moment i ämnesdidaktisk/
fritidshemspedagogisk/förskolepedagogisk HFU.
2010 05 04
Samverkan med annan övningsskola/övningsförskola
Malmö högskolas ansvar
Övningsskolans/-förskolans ansvar
• organisera seminarier för utbyte
mellan olika övningsskolor/
övningsförskolor.
samverka med annan
övningsskola/övningsförskola så att
studenterna kan genomföra del av
verksamhetsförlagd utbildning i en
verksamhet med andra förutsättningar
Detta innebär att skolan/förskolan har beredskap att samverka med en annan
övningsskola eller övningsförskola för att studenter ska kunna genomföra
någon vfu-kurs eller del av vfu-kurs i en verksamhet med andra
förutsättningar än den övningsskola eller övningsförskola där studenter har
sin huvudsakliga placering.
2010 05 04
Studenters examensarbeten knutna till övningsskolans
eller övningsförskolans interna kvalitetsarbete
Malmö högskolas ansvar
Övningsskolans/-förskolans ansvar
• upprätta en struktur för hur studenters
examensarbeten ska kunna knytas till
övningsskolors/övningsförskolors
interna utvecklingsarbete.
• i dialog med högskolan och
studenter formulera forskningsbara
frågor som kan undersökas inom
ramen för ett examensarbete.
• upprätta en struktur för hur högskolan
och övningsskolan/övningsförskolan
ska kunna samverka för att ge stöd i
studenternas genomförande av
examensarbeten.
• i dialog med högskolan ge stöd i
studenternas genomförande av
examensarbeten.
2010 05 04
Studenters examensarbeten knutna till övningsskolans
eller övningsförskolans interna kvalitetsarbete
Det innebär att skolan/förskolan under försöksverksamheten successivt
upprättar en stödstruktur för att studenters examensarbeten ska kunna knytas
till övningsskolans/ övningsförskolans interna kvalitetsarbete.
Stödstrukturen kan bestå i att övningsskolan/ övningsförskolan utser en
koordinator som i dialog med högskolans handledare av examensarbeten och
vfu-lärare uppmuntrar och stödjer studenterna i att formulera forskningsbara
frågor med relevans för ämne och ämnesdidaktik/fritidshemspedagogik/
förskolepedagogik.
För den enskilda studenten innebär det att han/hon ska ges möjlighet att
involveras i konkret utvecklingsarbete under sin utbildning.
Stöd kan också innebära att det finns tillgång till datorer och arbetsplatser för
studenterna samt att de får möjlighet att delta i utvecklingsarbete på
skolan/förskolan.
2010 05 04
Uppföljning och utvärdering
Malmö högskolas ansvar
Övningsskolans/-förskolans ansvar
• upprätta system för årlig uppföljning
av försöksverksamheten.
• årligen lämna underlag till
uppföljning och utvärdering av
försöksverksamheten.
• medverka vid årlig uppföljning och
utvärdering av försöksverksamheten.
• medverka vid årlig uppföljning av
försöksverksamheten.
2010 05 04
Uppföljning och utvärdering
Det innebär att övningsskolan/övningsförskolan följer upp, utvärderar och
dokumenterar försöksverksamheten samt årligen redovisar vad man uppnått i
förstärkt kvalitet kopplad till försöksverksamheten.
I en handlingsplan redovisas i vilken takt som
övningsskolan/övningsförskolan avser att arbeta vidare enligt tilläggsavtalet.
Redovisningen ska bestå i en kortfattad skriftlig redogörelse tillsammans med
en handlingsplan vilka presenteras i ett årligt utvärderingsseminarium den
sista måndagen i november med start 2015.
Seminariet har fokus på samverkan mellan samtliga partnerskolor och
högskolan och kommer att vara ett tillfälle för erfarenhetsutbyte.
2010 05 04
Övningsförskolor ht 2014
Malmö stad
Bulltofta
Sege Park
Gubbabacken
Maryhill & Frövik
Lindängehus
Svängedammen & Linbäret
Mariehage & Tessin
Augustenborg
Rörsjön
Sjöhästen
Stadionparken & Stensjön
Arkitekten
Lund Öster/Södra Sandby
Björkbacken, Solbacken & Hallonbacken
Fågelsång & Almbacken
Höganäs kommun
Eric Ruuth
Hörby kommun
Skattkistans förskola
Svedala kommun
Floraparken, Klöverstugan & Fröhuset
Hattstugan, Rödluvan & Värby
Helsingborgs stad
Nanny Palmqvist väst, Solrosen
Wieselgrens östra
Wieselgrens västra
Västra Ramlösa
Trelleborgs kommun
Skegrie
Modeshög och Dalajär
Landskrona stad
Kvarngården och Svarvaren
Glumslöv
Sandvången och Tegskiftet
8 kommuner - 27 förskolor/-områden
Övningskolor ht 2014
Grundskolor
Malmö stad
Bäckagårdssskolan F-9
Apelgårdsskolan F-9
Ängslättskolan, F-6
Holmaskolan, F-6
Högaholmsskolan, F-6
Kungshögsskolan, F-6
Lund Öster/Södra Sandby
Killebäckskolan, 7-9
Byskolan, F-5
Höganäs kommun
Tornlyckeskolan F-9
Svedala kommun
Naverlönnskolan 6-9
Marbäckskolan, Röda skolan F-5
Helsingborgs stad
Tågaborgsskolan F-9
Högastensskolan F-9
Holstagårdsskolan F-9
Landskrona stad
Glumslövs skola, 1-9
Gymnasieskolor
Malmö stad
Agnesfrids gymnasium
Malmö Borgarskola
Malmö idrottsgymnasium
Pauli skola
S:t Petri skola
Helsingborgs stad
Rönnowska skolan
Olympiaskolan
Trelleborgs kommun
Söderslättsgymnasiet
Fristående skolor
Kunskapsgymnasiet i Malmö
6 kommuner - 15 grundskolor
3 kommuner, 1 fristående - 9 gymnasieskolor
Med ansökan garanteras
• att anmälda skolor uppfyller
kriterierna för deltagande, samt
• att anmäld skolas ledning,
organisation, undervisning och
kvalitets- och utvecklingsarbete
håller god kvalitet.
Urval
Ambitionen är att de som uppfyller
kriterierna ska kunna delta.
Ny ansökningsomgång 2015 och 2016.
Om studentvolymen inte räcker kommer
ett urval att göras utifrån
• Skolor och förskolor med olika
inriktningar och förutsättningar
• Geografiska begränsningar
• Samråd med förvaltningsledning
2010 05 04
Ersättning
Utöver projektledning kommer
ersättningen att fördelas mellan
högskola och övningsskola/förskola och användas för
kvalitetshöjande insatser som är
hållbara över tid såsom
•
•
•
•
utbildning - kompetensutveckling
seminarier - mötesplatser
samordning - infrastruktur
uppföljning och utvärdering
Ersättning till övningsskola utöver
den som regleras av ramavtal (650
kr/ vecka 2015) utgår med 1 000
kronor per student och vfu-kurs
(student i försöksverksamhet
genomför 1-2 vfu-kurser per läsår.)
2010 05 04

similar documents